Strona główna

Sylabus przedmiotu na studiach wyższych filologia polska, specjalność komparatystyka


Pobieranie 136.85 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar136.85 Kb.
SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH

filologia polska, specjalność komparatystyka

3-letnie studia licencjackie (stacjonarne)

Lp.

Elementy składowe sylabusu

Opisl.

Nazwa przedmiotu

Literatura współczesna po 1945 roku


2.

Nazwa jednostki prowadzącej

Wydział Polonistyki

Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku

przedmiot3.

Kod przedmiotu

WF.IP.n/1/2


4.

Język przedmiotu
Polski

Grupa treści kształcenia,

grupa treści kierunkowych5.

w ramach której przedmiot jestrealizowany

Jest to przedmiot:

obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów,6.

Typ przedmiotuobowiązkowy do ukończenia całego toku studiów,
7.

Rok studiów, semestr

Rok II, 2 semestr; rok III, 1 semestr
jest8.

Imię i nazwisko osoby (osób)

Prof. dr. hab. Jerzy Jarzębski

prowadzącej przedmiot

Imię i nazwisko osoby (osób)egzaminującej bądź udzielającej
9.

zaliczenia w przypadku, gdy nie

-
jest nim osoba prowadząca dany


-przedmiot
10.

Formuła przedmiotu

Wykład11.


Wymagania wstępne


-
12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

60
13.

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

2
14.

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

Tak
15.

Założenia i cele przedmiotu

- zapoznanie studentów z głównymi nurtami i prądami literackimi literatury powojennej;

- umieszczenie najważniejszych zjawisk literackich omawianego okresu w kontekście wydarzeń historycznych i społecznych epoki;16.

Metody dydaktyczne

Wykład.

Konsultacje.17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Egzamin ustny po V semestrze (III rok).
18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji


Syllabus: literatura po r. 1945


 1. Wpływ wojny na postawy ludzkie i na formę literatury. Zaraz po wojnie: proza Andrzejewskiego i Leopolda Buczkowskiego. Proza lagrowa (Tadeusz Borowski, Zofia Kossak) i łagrowa (Gustaw Herling-Grudziński, Beata Obertyńska, Anatol Krakowiecki). Opisanie świata obozów jako problem moralny i literacki. Poezja Tadeusza Różewicza.

 2. „Obrachunki inteligenckie” w kraju: Kazimierz Brandys, Stefan Kisielewski, Stanisław Dygat i – na emigracji: Andrzej Bobkowski.

 3. Proza socrealistyczna – schematy i sprzeczności wewnętrzne (Tadeusz Konwicki, Kazimierz Brandys, Aleksander Ścibor-Rylski, Wilhelm Mach).

 4. Literatura odwilży: Jerzy Andrzejewski: Wielki lament papierowej głowy, Złoty lis, Ciemności kryją ziemię; Kazimierz Brandys: Obrona „Grenady”, Matka Królów.

 5. Odrzucenie socrealizmu: proza Leopolda Tyrmanda (Zły) i Marka Hłaski (Pierwszy krok w chmurach, Cmentarze, Następny do raju, Drugie zabicie psa, Brudne czyny, Nawrócony w Jaffie).

 6. Krytyka systemu komunistycznego: Józef Mackiewicz (Droga donikąd, Nie trzeba głośno mówić)

 7. Poezja po październiku 1956: spóźnione debiuty i pokolenie „Współczesności”; poezja wyzwolonej wyobraźni, lingwizm, moralizm, klasycyzm (Miron Białoszewski, Tymoteusz Karpowicz, Zbigniew Herbert, Jarosław Marek Rymkiewicz, Stanisław Grochowiak, Tadeusz Nowak, Jerzy Harasymowicz).

 8. Poezja Czesława Miłosza: traktaty poetyckie, „forma bardziej pojemna”.

 9. Proza Stanisława Lema: nowy język fantastyki.

 10. Poezja Wisławy Szymborskiej: ontologia, przypadek, kondycja człowieka, Eros i Tanatos, historia.

 11. Próby opisania rzeczywistości: parabola historyczna i pamięć przeszłości (Jerzy Andrzejewski, Bramy raju; Hanna Malewska, Apokryf rodzinny, Jacek Bocheński, Boski Juliusz, Kazimierz Brandys, Wariacje pocztowe, Rondo, Teodor Parnicki, Tylko Beatrycze, Koniec „Zgody Narodów”; Andrzej Szczypiorski, Msza za miasto Arras, Tadeusz Konwicki, Dziura w niebie, Sennik współczesny, Wniebowstąpienie, Andrzej Kuśniewicz, Król Obojga Sycylii, Lekcja martwego języka, Strefy, Gustaw Herling-Grudziński, Skrzydła ołtarza, Książę niezłomny, Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności, Austeria).

 12. Dzienniki i łże-dzienniki: Witold Gombrowicz, Dziennik, Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, Kazimierz Brandys, cykl Wspomnienia z teraźniejszości, Tadeusz Konwicki, Kalendarz i klepsydra.

 13. Dramat powojenny: Witold Gombrowicz: Ślub, Operetka; Sławomir Mrożek: Strip-tease, Na pełnym morzu, Tango, Emigranci, Pieszo; Tadeusz Różewicz: Kartoteka, Stara kobieta wysiaduje, Do piachu.

 14. Nowe formy powieści i nowe odczytanie człowieka: Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego; Witold Gombrowicz, Kosmos.

 15. Mały realizm i wołanie o realizm prawdziwy. Poezja i proza Nowej Fali (Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Julian Kornhauser, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki).

 16. Wydarzenia marcowe 1968, grudniowe 1970, czerwiec 1976 i ich wpływ na kulturę. Powstanie opozycji politycznej i podziemnego ruchu wydawniczego („Zapis”, „Puls”, oficyna Nowa). Pierwsze książki wydane najpierw w drugim obiegu: Tadeusz Konwicki, Kompleks polski, Mała Apokalipsa, Julian Stryjkowski, Wielki strach, Jerzy Andrzejewski, Miazga.

 17. Czasy „Solidarności” i literatura stanu wojennego (Zbigniew Herbert, Tadeusz Konwicki, Marek Nowakowski, Janusz Anderman, Jan Polkowski, Bronisław Maj). Powstanie „NaGłosu”, „bruLionu”, „Czasu Kultury”, „Arki”. Wejście do literatury nowego „pokolenia bruLionu”: Marcin Świetlicki, Marcin Baran, Manuela Gretkowska, Krzysztof Koehler.

 18. Proza okresu rodzenia się niepodległości: Stefan Chwin, Janusz Anderman, Jerzy Pilch, Paweł Huelle, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk.19.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

OBOWIĄZKOWE:

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1-2, Warszawa 1982-1988.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, Kraków 1999.

M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Warszawa 1992.

T. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944-1989, Warszawa 1997 (lub późniejsze wydania).

B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Literatura polska XX wieku, Poznań

A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975-1996, Warszawa 2006.
ZALECANE:

S. Burkot, Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2003.

M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, t. 1-2, Warszawa 1991.

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996 (lub późniejsze wydania)

Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, red. i wstęp M. Wyka, Kraków 2004.

Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t. 1-2, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, Kraków 1997-1999.

Literatura polska 1918-1975, t. 3: 1945-1975, pod red. A. Brodzkiej i T. Bujnickiego, Warszawa 1996.

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.

Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004.

S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.II. TEKSTY LITERACKIE1

OBOWIĄZKOWE:
J. Andrzejewski, Popiół i diament; Bramy raju [w:] Trzy opowieści, wstęp W. Maciąg, BN I 288

S. Barańczak, Wiersze zebrane, Kraków 2006 (lub inny wybór poezji)

M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego; Donosy rzeczywistości; Wybór wierszy

T. Borowski, Utwory wybrane, wstęp A. Werner, BN I 276.

K. Brandys, Jak być kochaną lub Wariacje pocztowe

L. Buczkowski, Czarny potok

W. Gombrowicz, Ślub; Trans-Atlantyk; Dziennik 1953-1956

S. Grochowiak, Wybór wierszy

Z. Herbert, Wybór wierszy; Barbarzyńca w ogrodzie lub Martwa natura z wędzidłem

G. Herling-Grudziński, Inny świat; wybór opowiadań (Wieża, Pieta dell’Isola, Książę Niezłomny, Most), Dziennik pisany nocą 1972-1973.

M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach, wstęp J. Pyszny, BN I 295

J. Iwaszkiewicz, Wybór wierszy

J. Iwaszkiewicz, opowiadania (Zarudzie; Heidenreich; Noc czerwcowa; Sérénité)

R. Kapuściński, Cesarz

T. Konwicki, Sennik współczesny lub Mała Apokalipsa lub Kalendarz i klepsydra

R. Krynicki, Niepodlegli nicości. Wybrane wiersze i przekłady, Kraków 1989 (lub inny wybór poezji)

A. Kuśniewicz, Król Obojga Sycylii lub Lekcja martwego języka

S. Lem, Solaris lub Głos Pana lub Cyberiada

J. Mackiewicz, Droga donikąd

Cz. Miłosz, Poezje; Rodzinna Europa; Dolina Issy.

S. Mrożek, tomy opowiadań (Słoń, Dwa listy); dramaty (Karol; Zabawa; Tango; Emigranci, Pieszo)

W. Myśliwski, Kamień na kamieniu

W. Odojewski, Wyspa ocalenia lub Zasypie wszystko, zawieje…

T. Parnicki, Srebrne orły, lub Tylko Beatrycze, lub Koniec „Zgody Narodów”

T. Różewicz, Wybór poezji, Kartoteka; Do piachu; Stara kobieta wysiaduje; Pułapka

J. M. Rymkiewicz, Cicho ciszej. Wybrane wiersze z lat 1962-2002, Warszawa 2002

J. Stryjkowski, Głosy w ciemności lub Austeria

W. Szymborska, Wybór wierszy

L. Tyrmand, Dziennik 1954

J. Twardowski, Wybór wierszy

A. Wat, Wybór wierszy; Mój wiek (tom 1)

A. Zagajewski, Wybór wierszyUZUPEŁNIAJĄCE (5 KSIĄŻEK DO WYBORU)

J. Anderman, Kraj świata

J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemie; Apelacja; Miazga.

M. Białoszewski, Rozkurz, Zawał

Z. Bieńkowski, Wybór wierszy

A. Bobkowski, Punkt równowagi [opowiadania i nowele], Kraków 2008

K. Brandys, Nierzeczywistość; Miesiące (dowolny tom).

E. Bryll, Wybór wierszy

A. Bursa, Wybór wierszy

J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi

S. Czycz, Proza

M. Dąbrowska, Dziennik (wybór)

S. Dygat, Jezioro Bodeńskie

K. Filipowicz, Opowiadania

W. Gombrowicz, Pornografia; Kosmos; Operetka

H. Grynberg, Żydowska wojna

M. Hłasko, Piękni dwudziestoletni; Nawrócony w Jaffie

M. Jastrun, Wybór wierszy

K. Karasek, Wybór wierszy

A. Świrszczyńska, Wybór wierszy

E. Lipska Wybór wierszy

J. Harasymowicz, Wybór wierszy

J. Hartwig, Wybór wierszy

Z. Haupt, Pierścień z papieru, Szpica

Z. Herbert, Dramaty

H. Kajzar, Dramaty

R. Kapuściński, Wojna futbolowa

T. Karpowicz, Wybór wierszy

A. Kijowski, Dziecko przez ptaka przyniesione

J. Kornhauser, Wybór wierszy

T. Konwicki, Dziura w niebie lub Kronika wypadków miłosnych

H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

J. Krzysztoń, Obłęd; Wielbłąd na stepie

M. Kuncewiczowa, Dwa księżyce, lub Fantomy lub Natura

S.J. Lec, Utwory wybrane

J. Lechoń, Dziennik (wybór)

E. Lipska, Wybór wierszy

W. Mach, Góry nad czarnym morzem

J. Mackiewicz, Lewa wolna; Nie trzeba głośno mówić

B. Maj, Wybór wierszy

H. Malewska, Przemija postać świata; Panowie Leszczyńscy

K. Miłobędzka, Wybór wierszy

Cz. Miłosz, Zniewolony umysł; Ziemia Ulro

I. Newerly, Zostało z uczty bogów

T. Nowak, A jak królem, a jak katem będziesz…; Wybór wierszy

M. Nowakowski, Wesele raz jeszcze; Raport o stanie wojennym

T. Nowakowski, Obóz Wszystkich Świętych

K. Orłoś, Cudowna melina

M. Pankowski, Matuga idzie; Dramaty

J. Polkowski, Wybór wierszy

H. Poświatowska, Wybór wierszy

E. Redliński, Konopielka

S. Rembek, Wyrok na Franciszka Kłosa

P. Sommer, Wybór wierszy

E. Stachura, Cała jaskrawość; Wszystko jest poezja; Piosenki

J. Stempowski, Eseje (wybór)

J. Stryjkowski, Wielki strach

J.J. Szczepański, opowiadania (Buty, Koniec legendy) lub Polska jesień lub Przed nieznanym trybunałem

A. Szczypiorski, Msza za miasto Arras

A. Świrszczyńska, Dramaty

W. Terlecki, Twarze 1863 lub Zwierzęta zostały opłacone lub Odpocznij po biegu

L. Tyrmand, Zły lub Filip

S. Vincenz, Na wysokiej połoninie (wybrany tom) lub Tematy żydowskie

A. Ważyk, Wybór wierszy (w tym Poemat dla dorosłych)

W. Wirpsza, Wybór wierszy

R. Wojaczek, Wybór wierszy

Wojciechowski, Czaszka w czaszce

B. Wojdowski, Chleb rzucony umarłym

B. Zadura, Wybór wierszy
KRYTYKA LITERACKA, ESEISTYKA (3 teksty do wyboru)
S. Barańczak, Poezja i duch Uogólnienia

J. Bielatowicz, Literatura na emigracji

Z. Bieńkowski, Piekła i Orfeusze

J. Błoński, Odmarsz; Romans z tekstem; Widzieć jasno w zachwyceniu

T. Burek, Zamiast powieści; Żadnych marzeń

J. Czapski, Patrząc; Czytając

L. Flaszen, Cyrograf (wyd. II)

P. Hertz, Domena polska

M. Janion, Romantyzm, rewolucja, marksizm; Humanistyka - poznanie i terapia

K.A. Jeleński, Zbiegi okoliczności

W. Karpiński, Cień Metternicha; Prywatna historia wolności

A Kijowski, Granice literatury, wstęp T. Burek, t. I, Warszawa 1991.

L. Kołakowski, Kultura i fetysze; Obecność mitu

J. Kott, Szekspir współczesny

J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nieprzedstawiony

Z. Kubiak, Brewiarz Europejczyka; Przestrzeń dzieł wiecznych

J. Kwiatkowski, Magia poezji (O poetach polskich XX wieku)

T. Łubieński, Bić się czy nie bić

J. Łukasiewicz, Bohaterowie i szmaciarze; Laur i ciało

Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoka San Francisco; Prywatne obowiązki

J. Prokop, Euklides i barbarzyńcy; Szczególna przygoda żyć nad Wisła

R. Przybylski, To jest klasycyzm

J.M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm?; Żmut; Umschlagplatz

A. Sandauer, Dla każdego coś przykrego; Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977

J. Trznadel, Hańba domowa; Polski Hamlet

W. Wirpsza, Gra znaczeń

J. Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku

K. Wyka, Pogranicze powieści; Rzecz wyobraźni

M. Wyka, Niecierpliwość krytyki, Kraków 2006.

A. Zagajewski, Solidarność i samotnośćIII. OPRACOWANIA (trzy pozycje do wyboru)
Z. Andres, Kazimierz Wierzyński, Rzeszów 1997.

S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996.

S. Balbus, Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza Nowaka (wyd. jako 2 część tomu: T. Nowak, Modły jutrzenne – modły wieczorne, Kraków 1992).

S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974

S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1993.

E. Bieńkowska, Pisarz i los: o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 2002.

E. Bieńkowska, W ogrodzie ziemskim: książka o Miłoszu, Warszawa 2004.

K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995.

J. Błoński, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995

J. Błoński, Miłosz jak świat, Kraków 1998.

W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Kraków 1999.

W. Bolecki, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), Kraków 2007.

W. Bolecki, „Inny świat” G. Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2007.

T. Burek, Dzieło niczyje, Kraków, 2001

S. Chwin, Literatura a zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy, Kraków 1993.

A. Czabanowska-Wróbel, Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego, Kraków 2005.

P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.

M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt (świadectwo, wyznanie i wyzwanie), Kraków 2001Czytanie Herberta, red. P. Czapliński i in., Poznań 1995.

M. Delaperrière, Dialog z dystansem, Kraków 1998.

T. Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata (O Tadeuszu Borowskim), Warszawa 1992

T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990.

J. Dudek, Poetyka Wiliama B. Yeatsa a Kazimierza Wierzyńskiego, Kraków 2001,

E. Dunin-Kozakow, Bursa, Kraków 1996.

M. Dziewulska, Artyści i pielgrzymi, Wrocław 1995.

J. Fazan, Ale Ja nie Bóg. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego, Kraków 1998.

A. Fiut, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Warszawa 1998.

A. Fiut, Pytanie o tożsamość, Kraków 1995.

A. Fiut, Być (albo nie być) środkowoeuropejczykiem, Kraków 1999

A. Fiut, W stronę Miłosza, Kraków 2003.

A. Fiut, Spotkania z Innym, Kraków 2006.

A. Franaszek, Ciemne źródło (O twórczości Zbigniewa Herberta), Londyn 1998.

S. Gawliński, Polityczne obowiązki. Odmiany powojennej prozy politycznej w latach 1945-1975, Kraków 1993.

S. Gawliński, Pisma i postawy, Kraków 2002.

S. Gawliński, Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej, Kraków 2005.

M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992.Gombrowicz i krytycy, red. Z. Łapiński, Kraków 1884.

G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2001.Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, Lublin 1997.

J. Hobot, Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali (1968-1976), Kraków 2000.

Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999

J. Jarzębski, Powieść jako autokreacja, Kraków 1986.

J. Jarzębski, W Polsce, czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa

1992;


J. Jarzębski, Pożegnanie z emigracja. O powojennej prozie polskiej, Kraków 1997.

J. Jarzębski, Podglądanie Gombrowicza, Kraków 2000.

J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2002.

B. Kaniewska, Wiesław Myśliwski, Poznań 1995.

J. Kornhauser, Uśmiech Sfinksa. O Z. Herbercie, Kraków 2001

A. S. Kowalczyk, Niespieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997.

D. Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Kraków 2003.

Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego, Warszawa 1996.

Z. Kudelski, Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość – recepcja –biografia, Lublin 1998.

W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1998.

W. Ligęza, Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o poetach emigracyjnych, Kraków 2001.

W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2002;

J. Łukasiewicz, Mieczysława Jastruna spotkanie w czasie, Warszawa 1982.

J. Łukasiewicz, Oko poematu, Wrocław 1991.

J. Łukasiewicz, Herbert, Wrocław 2002.

J. Łukasiewicz, Grochowiak i obrazy, Wrocław 2002.

Z. Majchrowski, Różewicz, Wrocław 2003.

M. P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2004.

T. Nyczek, Emigranci, Londyn 1988

Odojewski i krytycy, red. S. Barc, Lublin 1999.

J. Olejniczak, Arkadia i małe ojczyzny: Vincenz, Stempowski, Wittlin, Kraków 1992; Emigracje. Szkice – studia - sylwetki, Katowice 1999.Pisanie Białoszewskiego. Szkice pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.

Polski esej. Studia pod red. M. Wyki, Kraków 1991.

Poznawanie Herberta. T 1-2, opr. A. Franaszek, Kraków 1998.

Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, Kraków 1985, red. J. Kwiatkowski.

Poznawanie Miłosza (1980-1998), t. 1-2, red. A. Fiut, Kraków 2000- 2001.

W. Próchnicki, Człowiek i dialog. „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza, Kraków 1994.Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, opr. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996.

M. Rembowska-luciennik, Poetka i antropologia. Cykl podolski W. Odojewskiego, Kraków 2004.

E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003.

I. Sariusz-Skapska, Polscy świadkowie GUŁagu. Literatura łagrowa 1939-1989, Kraków 1995.

B. Sienkiewicz, Między rewelacją a repetycją: Od Przybosia do Herberta, Poznań 1999.

A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002.

J. Sławiński, Teksty i teksty, Warszawa 1990.

J. Sławiński, Przypadki poezji, Kraków 2001.

A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.

Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998.

M. Sugiera, Dramaturgia Sławomira Mrożka, Kraków 1996.

S. Stabro, Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX

wieku, Kraków 2002.

M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

H. Stephan, Mrożek, Kraków 1996.

Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1972.

M. Szpakowska, Dyskusje ze Stanisławem Lemem, Warszawa 1996.

M.A. Szulc-Packalén, Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych, Warszawa 1997.

S. Szymutko, Zrozumieć Parnickiego, Katowice 1992.Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1971), pod red. Jana A. Choroszego i J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1992.

A. Świeściak, Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego, Kraków 2004.

B. Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990.

W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej, Wrocław 1988.

J. Trznadel, Hańba domowa, Warszawa 1996 (lub inne wydanie)

A. Ubertowska, Tadeusz Różewicz a literatura niemiecka, Kraków 2001.

T. Venclova, Aleksander Wat. Obrazoburca, Kraków 1997.

A. Werner, Zwyczajna Apokalipsa, Warszawa 1971.

A. Werner, Polskie, arcypolskie..., Londyn 1987.

W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Studia i szkice, pod red. Z. Andresa, Rzeszów 1999.

T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955, Gliwice 1992.

G. Wołowiec, Nowocześni w PRL (Przyboś-Sandauer), Wrocław 1999.

M. Woźniak-Łabieniec, Klasyk i metafizyka. O poezji J. M. Rymkiewicza, Kraków 2002.

J. Wróbel, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Kraków 2004.

K. Wyka, Różewicz parokrotnie, Warszawa 1977.

J. Zach, Miłosz i poetyka wyznania, Kraków 2002.

M. Zaleski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturzewspółczesnej, Warszawa 1996.

M. Zaleski, Zamiast: o twórczości Miłosza, Kraków 2005.

1 Jeżeli nie zaznaczono inaczej, obowiązują podane wydania lub późniejsze. W przypadku wydań w serii Bibliotek Narodowa wymagana jest też znajomość wstępów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość