Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaPobieranie 31.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar31.84 Kb.

Sylabus przedmiotu
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Nazwa w języku angielskim

Analysis of enterprise environment

Język wykładowy

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Zarządzanie 

Jednostka realizująca

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Instytut Zarządzania i Marketingu,

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia)

pierwszego stopnia

Rok studiów

III

Semestr

6

Liczba punktów ECTS

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

dr Marzena Wójcik-Augustyniak

Cele kształcenia

-nabycie wiedzy z zakresu analizy otoczenia przedsiębiorstwa,

-doskonalenie praktycznej umiejętności studentów pozyskiwania informacji na temat otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa,

- opanowanie umiejętności przeprowadzenia metod analizy rynku,

-nabycie umiejętności analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w otoczeniu,

-wykształcenie praktycznej umiejętności generalizacji
i uszczegóławiania wiedzy z zakresu przeprowadzania analiz otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa.


Efekty kształcenia

Opis

 (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu otoczenia przedsiębiorstwa, zna metody (i metodykę) analizy otoczenia.

Ma wiedzę z zakresu narzędzi analizy otoczenia (dalszego, bliższego) stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem w zależności od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych

Potrafi przeprowadzić analizę otoczenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wybranych metod oraz dokonać ich oceny

Potrafi sformułować wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz oraz zaprezentować je w formie raportu

Uczestniczy w pracach zespołu projektowego pełniąc w nim różne role

Forma i typy zajęć

Wykład problemowy i ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, statystyki po zajęciach z podstaw ekonomii, podstaw zarządzania, podstaw marketingu, podstaw statystyki

Treści modułu kształcenia

    1. Przedmiot analizy otoczenia przedsiębiorstwa

    2. Elementy otoczenia przedsiębiorstwa

    3. Główni interesariusze przedsiębiorstwa

    4. Cele i procedura analizy otoczenia

    5. Wtórne źródła informacji

    6. Pierwotne źródła informacji

    7. Projektowanie metod analizy

    8. Wybrane metody analizy otoczenia

    9. Procedura tworzenia raportu z badań

    10. Interpretacja uzyskanych wyników, sformułowanie wniosków oraz ocena wyników badania

    11. Prezentacja raportu z badań

    12. Etyczne aspekty analizy otoczenia.

Literatura podstawowa/

dodatkowaLiteratura podstawowa:

 1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.

 2. Kostera M. (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

 3. Strony WWW instytucji krajowych (Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor, TNS-OBOP, CBOS)

 4. Strony WWW instytucji zagranicznych / międzynarodowych (Industry Link, EUI – The Economist Intelligence Unit, EUROSTAT, CORDIS, Statistics at the OECD, ESOMAR).

Literatura dodatkowa:

 1. Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe - nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.

 2. Musiałkiewicz J., Otoczenie przedsiębiorstwa, Polish Open University, Warszawa 2010.

 3. Stopka M., Analiza makrootoczenia, MT Biznes, Warszawa 2008

 4. Harvard Business Review, Przegląd Organizacji, Forbes, Businessman Magazine

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Wykład problemowy. Ćwiczenia: sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy oraz studia przypadków (tj. analizy sytuacyjne organizacji) pozwalające na kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej.

Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje na kolokwium i studiach przypadków w czasie ćwiczeń oraz na egzaminie.

Forma i sposób zaliczenia

(wraz z kryteriami oceniania)Wykład - egzamin ustny/pisemny

Ćwiczenia - zaliczenie bez oceny


Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności następuje na egzaminie, kolokwium oraz po przygotowaniu analiz sytuacyjnych. Sposób oceniania:

- znajomość pojęć z zakresu analizy otoczenia przedsiębiorstwa – 3,0;

- znajomość bezbłędna terminologii z zakresu otoczenia przedsiębiorstwa oraz metod (i metodyki) analizy otoczenia przedsiębiorstwa – 4,0;

- umiejętność samodzielnego przeprowadzenia analizy otoczenia przedsiębiorstwa, oceny metod i źródeł informacji, sformułowania wniosków oraz przedstawienia ich w postaci raportu – 5,0.


Sposób oceniania egzaminu:

dst - 51-60% 

dst + - 61-70%

db - 71-80%

db+ - 81-90%

bdb - >90%


Sposób zaliczania ćwiczeń:

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych następuje na kolokwium i studiach przypadków realizowanych w trakcie ćwiczeń.


Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 51 % punktów z kolokwium oraz raportu.

Bilans punktów ECTS

Studia stacjonarne

1.Godziny kontaktowe:

- wykłady - 30 h;

- ćwiczenia - 30 h;

- konsultacje – 5 h.

2.Praca własna studenta:

- czytanie zadanych wybranych fragmentów literatury - 15 h;

- przygotowanie materiałów na wykłady - 5 h;

- przygotowanie do egzaminu i egzamin- 5 h;

- przygotowanie materiałów na ćwiczenia - 10 h;

- przygotowanie raportu na ćwiczenia - 10 h;

- przygotowanie do kolokwium - 5 h;

- przygotowanie prezentacji raportu - 5 h;

- egzamin i kolokwium - 2 h.


Studia niestacjonarne

1.Godziny kontaktowe:

- wykłady - 15 h;

- ćwiczenia - 15 h;

- konsultacje – 10h.

2.Praca własna studenta:

- czytanie zadanych wybranych fragmentów literatury - 30 h;

- przygotowanie materiałów na wykłady - 10 h;

- przygotowanie do egzaminu i egzamin - 5 h;

- przygotowanie materiałów na ćwiczenia - 15 h;

- przygotowanie raportu na ćwiczenia - 10 h;

- przygotowanie do kolokwium - 5 h;

- przygotowanie prezentacji raportu - 5 h;

- egzamin i kolokwium - 2 h.


Łączna liczba godzin: 125 h

Liczba punktów ECTS: 5,0©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy