Strona główna

Sylabus przedmiotu


Pobieranie 19.86 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar19.86 Kb.

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 834

Senatu UwB

z dnia 24 czerwca 2009r.


SYLABUS PRZEDMIOTU

Historia literatury amerykańskiej 1, ćwiczeniaElementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


Historia literatury amerykańskiej 1, ćwiczenia

Kod przedmiotu

0400-AS1-2AML

Nazwa kierunku

Filologia angielska

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek


Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

Język angielski.

Charakterystyka przedmiotu

Przedmiot w zakresie treści podstawowych, obowiązkowy.

Rok studiów/ semestr


II rok FA studia stacjonarne 1-go stopnia, semestr zimowy 2012/2013


Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz

forma prowadzenia zajęć30 godzin ćwiczeniowych

Punkty ECTS

2

Prowadzący


dr Jacek Partyka

Treści kształcenia

Problematyka periodyzacji dziejów literatury amerykańskiej. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstu kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich, prądów i kierunków.

Wymagania wstępne


Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym


Efekty kształcenia

Umiejętności i kompetencje: stosowania metajęzyka współczesnego literaturoznawstwa w celu jego praktycznego stosowania w analizie i interpretacji dzieła literackiego; rozumienia ciągłości i przemian literatury amerykańskiej.Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu określa aktywny udział w zajęciach oraz wynik kolokwium podsumowującego omówiony materiał.


Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura obowiązkowa:
Washington Irving “Rip Van Winkle”

Nathaniel Hawthorne “Young Goodman Brown”

Nathaniel Hawthorne “The Maypole of Merry Mount”

Edgar Allan Poe “The Fall of the House of Usher”

Edgar Allan Poe “The Raven”, “The Philosophy of Composition”

Edgar Allan Poe, “The Black Cat”, “The Cask of Amontillado”

Herman Melville Moby-Dick

Herman Melville “Bartleby, the Scrivener”

Herman Melville “Benito Cereno”

Walt Whitman, selected poems

Emily Dickinson, selected poems

Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn

Kate Chopin The Awakening

Henry James Daisy Miller

Booker T. Washington Up from Slavery

W. E. B. Du Bois The Souls of Black Folk

Stephen Crane The Red Badge of Courage

T. S. Eliot “Ash Wednesday”, “Gerontion”, “Hollow Men”, “Journey of the Magi”

Ezra Pound, selected poems

F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby

John Dos Passos U.S.A. (fragments)

John Steinbeck The Grapes of Wrath

Ernest Hemingway “The Old Man and the Sea”

Kurt Vonnegut Slaughterhouse-Five


Literatura uzupełniająca:

  • Aleksandrowicz-Pędich, red. W kanonie prozy amerykańskiej. Od Nathaniela Hawthorne’a do Joyce Carol Oates Warszawa: Academica 2007.

  • Aleksandrowicz-Pędich, red. W kanonie prozy amerykańskiej. Z Placu Waszyngtona do „Domu z liści” Warszawa: Academica 2009.

  • Berkovitch, Sacvan, ed. The Cambridge History of American Literature CUP 1999.

  • Bradley, Scully et al. The American Tradition in Literature New York: Random House 1981.

  • Elliott, Emory, ed. The Columbia Literary History of the United States Columbia University Press 1988.

  • Hart, James D. The Concise Oxford Companion to American Literature New York and Oxford: OUP1986.

  • High, Peter B. An Outline of American Literature London and New York: Longman 1997.

  • Norton Anthology of American Literature New York: Norton 1998.

  • Salska, Agnieszka Historia literatury amerykańskiej XX wieku t. I i II, Kraków: Universitas 2003.………………………………. podpis osoby składającej sylabus
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość