Sylabus przedmiotu/modułu kształceniaPobieranie 19.8 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.8 Kb.
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia

Kod przedmiotu
Rok akad./semestr (zimowy, letni)

2014/2015/5 (zimowy)

Nazwa przedmiotu

Fizjologiczne podstawy produkcji ogrodniczej

Kierunek

Ogrodnictwo

Typ studiów

studia I stopnia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu

fakultatywny

Semestr studiów

5

Punkty ECTS

2

Formy kształcenia (wykłady/ćwiczenia/inne) - liczba godz.

wykłady 30 godz.

Prowadzący
Język

polski

Efekty kształcenia

Wiedza:
Student ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania oraz regulacji procesów życiowych roślin ogrodniczych w zmiennych warunkach środowiska.

Posiada informacje dotyczące możliwości podnoszenia odporności roślin na niekorzystne warunki środowiska. Zna zależności pomiędzy takimi podstawowymi procesami jak fotosynteza, fotooddychanie, oddychanie oraz gospodarka mineralna roślin. O1_W01, O1_W04, O1_W09.


Umiejętności:
Student potrafi dokonać analizy czynników środowiskowych wpływających na wzrost i plonowanie roślin, potrafi dokonać krytycznej analizy zabiegów technologicznych wykorzystujących biopreparaty i stymulatory wzrostu roślin. O1_U05, O1_U10.
Kompetencje społeczne:
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie problematyki związanej z produkcją ogrodniczą oraz możliwością modyfikowania przebiegu procesów fizjologicznych roślin. Ma świadomość odpowiedzialności za produkcję płodów ogrodniczych wysokiej jakości, oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego O1 _K01, O1 _K03.

Wymagania wstępne

fizjologia roślin

Treści kształcenia

Podstawowe wskaźniki plonu roślin oraz zależności pomiędzy czynnikami zewnętrznymi a wskaźnikami plonowania. Zależności pomiędzy fotosyntezą, oddychaniem i gospodarką mineralną roślin. Przebieg i znaczenie przemian azotowych w roślinach. Rola mikroelementów oraz pierwiastków korzystnych. Przykłady i rola antyoksydantów. Udział hormonów roślinnych w regulacji procesów fizjologicznych oraz w reakcji roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Praktyczne aspekty stosowania regulatorów wzrostu i biostymulatorów. Allelopatia – praktyczne możliwości wykorzystania. Rośliny transgeniczne – sposoby otrzymywania i możliwości wykorzystania w produkcji ogrodniczej.

Literatura

1. Jankiewicz L.S. i wsp. Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej Tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2011.

2. Praca zbiorowa pod red. J. Kopcewicza i S. Lewaka: Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002. 3. Buchanan B., Gruissem W., Jones R.: Biochemistry and molecular biology of plants. American Society of Plant Physiologists, Rockville, Maryland. 2000. 4. Praca zbiorowa pod red. L.S. Jankiewicza: Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Tom 1-2. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997. 5. Bajguz A., Tretyn A.: Brassinosteroidy – hormony roślinne. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003. 6. Praca zbiorowa pod red. R.J. Góreckiego i S. Grzesiuka: Fizjologia plonowania roślin. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002.

7. Starck Z.: Transport i dystrybucja substancji pokarmowych w roślinach. Wydawnictwo SGGW Warszawa 2003. 8

.

Starck Z.: Plastyczność współdziałania metabolizmu azotu i węgla w niekorzystnych warunkach środowiska. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 496: 85-102, 2004. 9. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W.: Allelopatia. Wydawnictwo AR Poznań 1998.Metody oceny

Wiedza: zaliczenie przedmiotu – pisemne kolokwium

Uwagi


Wykłady:

 1. Znaczenie fizjologii roślin dla praktyki ogrodniczej. Podstawowe zagadnienia plonowania roślin. 2 h

 2. Wskaźniki plonu roślin. Fizjologiczno-biochemiczne uwarunkowania plonowania (zależności pomiędzy fotosyntezą, oddychaniem i gospodarką mineralną roślin a plonem roślin). 2 h

 3. Przebieg i rola przemian azotowych. Nawozy i szczepionki bakteryjne. 4 h

 4. Przykłady i rola związków zawierających azot (poliaminy, alkaloidy, tlenek azotu).

 5. Asymilacja siarki. 2 h

 6. Rola mikroelementów oraz pierwiastków „pożądanych” (Na, Si, Co, V) w plonowaniu roślin. 4 h

 7. Ekologiczne uwarunkowania produktywności roślin. Wpływ stresów abiotycznych na plonowanie oraz jakość plonów roślin ogrodniczych. 4 h

 8. Przykłady i rola antyoksydantów. 2 h

 9. Wpływ stresów biotycznych (patogenny, chwasty) na plonowanie. 2 h

 10. Fitoaleksyny i inne substancje związane z odpornością roślin na patogenny. 2 h

 11. Udział hormonów roślinnych w regulacji procesów fizjologicznych oraz w reakcji roślin na niekorzystne warunki środowiska. Praktyczne aspekty stosowania biostymulatorów oraz regulatorów wzrostu i rozwoju roślin. 2 h

 12. Allelopatia – dodatnie i ujemne aspekty zjawiska. Wykorzystanie zjawiska allelopatii w ogrodnictwie. 2 h

 13. Rośliny transgeniczne – sposoby otrzymywania i możliwości wykorzystania w produkcji ogrodniczej. 2 h

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy