Strona główna

Syllabus karta opisu przedmiotu


Pobieranie 95.83 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar95.83 Kb.
SYLLABUS - KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : 2012/2013


Wydział


Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Rodzaj studiów

Studia

Fizjoterapia


Stacjonarne i NiestacjonarneI stopnia

Specjalność
Nazwa przedmiotu

FILM, TEATR, SZTUKI PLASTYCZNE. ZAGADNIENIA ETYCZNE W POLSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ.

Języki w jakich jest (1) i może być realizowany kurs (2)

1. Polski


Rok studiów

II


Semestr
I


Suma godzin na przedmiot

30


Punkty ECTS
2

Status przedmiotu

Humanistyczny do wyboru

Wymagania wstępnie

Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy zaliczyli pierwszy semestr pierwszego roku fizjoterapii (zaliczone zajęcia z etyki).

Jednostka prowadząca

Katedra Podstaw Fizjoterapii – Zakład Filozofii i Socjologii

Osoba odpowiedzialna
za program przedmiotu


Dr Katarzyna Salamon-Krakowska (tel. 693 396 446; katarzyna.salamon@awf.wroc.pl)

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia:

Dr Katarzyna Salamon-Krakowska.


Cel przedmiotu:

C1 Wzrost świadomości odnośnie etycznego wymiaru rzeczywistości.

C2 Uświadomienie znaczenia polskiej sztuki filmowej, teatralnej oraz sztuk plastycznych na arenie międzynarodowej.


C3 Umiejętność analizy filmów i spektakli teatralnych ze względu na obecną w nich problematykę moralną.ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU /P/


W odniesieniu do:

efektów

kształcenia

kierunku /K/

efektów kształcenia

obszaru nauk/M/
Wiedzy

P-W1


P-W2

P-W3

P-W4


P-W5


Program jest zorientowany na rozbudzenie a także rozwijanie postawy refleksyjnej wobec rzeczywistości u uczestników zajęć.
Ma pogłębioną wiedzę na temat problemów etycznych ukazywanych w polskiej sztuce.

Po zakończeniu zajęć uczestnik powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące polskich przedsięwzięć artystycznych.


Rozumie znaczenie polskiej sztuki współczesnej na arenie międzynarodowej.
Zna wpływ twórczości polskich artystów na sztukę światową.

K_W27

M1_W05
Umiejętności

P-U1

P-U2

P-U3

Posiada umiejętność syntetycznego ujmowania i rozumienia problemów na podstawie danych szczegółowych ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej analizy i selekcji informacji pochodzących z różnych źródeł.
Posiada umiejętność konfrontacji różnych dzieł sztuki ze względu na podejmowaną przez nie problematykę moralną.
Posiada umiejętność doboru argumentów w dyskusjach dotyczących kwestii etycznych oraz zdolność do merytorycznej obrony własnego stanowiska.K_U16M1_U04


Kompetencji personalno- społecznych


P-K1


P-K2

P-K3


P-K4
P-K5
P-K6

P-K7

INDYWIDUALNE:

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności.


Potrafi uzasadnić swoje stanowisko, dobierając odpowiednie argumenty merytoryczne.
Potrafi brać odpowiedzialność za pracę własną.
ZESPOŁOWE:

Student bierze udział w dyskusji, której celem jest krytyczna analiza etycznych dylematów.

Wymienia opinie w grupie.
Pracuje w zespole.
Potrafi okazać tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku.

K_K06


K_K06

K_K08
K_K07


K_K11


M_K05


M1_K04


Treści

kształcenia

Treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
WYKŁADY
TK_1

Spotkanie wprowadzające, omówienie złożeń przedmiotu, określenie metod pracy i kryteriów zaliczenia.


P-W1, P-W2, P-W3, P-W4, P-W5

TK_2

O wartościach etycznych i estetycznych.

P-W1, P-W2, P-W3, P-W4, P-W5

TK_3

Sztuka teatralna w Polsce – T. Kantor, J. Grotowski, Teatr Pieśni Kozła.

P-W1, P-W2, P-W3, P-W4, P-W5

TK_4

Polska rzeźba – W. Hasior, I. Mitoraj.

P-W1, P-W2, P-W3, P-W4, P-W5

TK_5

Polska szkoła filmowa.


P-W1, P-W2, P-W3, P-W4, P-W5
ĆWICZENIA
TK_1

Sposoby prezentacji problematyki etycznej w sztuce – dyskusja.


P_U2, P_K1, P_K5

TK_2

K. Kieślowski – “Dekalog II” – analiza filmu w oparciu o najnowsze metody filmozofii.

P_U1, P_U3, P_K1

TK_3

K. Kieślowski – “Dekalog IV” – analiza filmu w oparciu o najnowsze metody filmozofii

P_U1, P_U2, P_K1, P_K2

TK_4

K. Kieślowski – “Dekalog VII” – analiza filmu w oparciu o najnowsze metody filmozofii

P_U3, P_K3

TK_5

Prezentacja twórczości Jerzego Grotowskiego.

P_K2, P_K4, P_K6

TK_6

Prezentacja twórczości Tadeusza Kantora.

P_K3, P_K7, P_K6

TK_7

Prezentacja twórczości Władysława Hasiora.

P_K3, P_K6, P_K5

Treści

kształcenia

Forma prowadzenia zajęć

Metody prowadzenia zajęć

Liczba

godz.

Efekty

Kształcenia przedmiotu

TK_1

wykład

Wykład połączony z prezentacją multimedialną

2

P-W1

ćwiczenia

Prezentacja filmu, dyskusja, krytyczna analiza

3

P_U2, P_K1, PK_2

inne


TK_2

wykład

Wykład połączony z prezentacją multimedialną

2

P_W3, P_W4, P_W5

ćwiczenia

Prezentacja filmu, dyskusja, krytyczna analiza

3

P_U1, P_K1, PK_2

inne


TK_3

wykład

Wykład połączony z prezentacją multimedialną

2

P_W5,

ćwiczenia

Prezentacja filmu, dyskusja, krytyczna analiza

3

P_U1, P_U2, P_K1, P_K2

inne


TK_4

wykład

Wykład połączony z prezentacją multimedialną.


2

P_U3, P_K6

ćwiczenia

Prezentacja przygotowana przez studentów

3

P_U3, P_K3, PU_2

inne


TK_5

wykład

Wykład połączony z prezentacją multimedialną

2

P-W5

ćwiczenia

Prezentacja przygotowana przez studentów

3

P_K6, PK_4, PU_2, PU_3

inne


TK_6

wykład


ćwiczenia

Prezentacja przygotowana przez studentów

3

P_K6, P-W4, PU_2, PU_3

inne


TK_7

wykład


ćwiczenia

Zaliczenie przedmiotu

2
inne


Typy/metody oceniania


Efekty kształcenia

dla przedmiotu

Treści kształcenia

Przedmiotu

Typy / metody oceniania oraz kryteria oceny

P_W1

P_W2

P_W3

P_W4

P_W5
P_W8

TK_1, TK_2, TK_3, TK_4, TK_5, TK_6,

Ocena prowadzącegoKryterium oceny efektów
P_U1

P_U2

P_U3

TK_1, TK_2, TK_3, TK_4, TK_5, TK_6,

Ocena prowadzącego

Kryterium oceny efektów
P_K1

P_K2

P_K3

P_K4

P_K5

P_K6

P_K7


TK_1, TK_2, TK_3, TK_4, TK_5, TK_6, TK_7

Ocena prowadzącego


Kryterium oceny efektów

Kryterium oceny stanowi aktywny udział studentów w dyskusjach oraz samodzielnie przygotowane prezentacje.

Kryterium końcowej oceny efektów kształcenia przedmiotu

Kryterium oceny stanowi aktywny udział studentów w dyskusjach oraz samodzielnie przygotowane prezentacje. Przy ocenie brane pod uwagę są: zakres wyczerpania tematu, poprawność merytoryczna, poprawność językowa, właściwe użycie terminologii.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa:

Piśmiennictwo podstawowe
  1. „Kino Kieślowskiego, kino po Kieślowskim”, pod red. A. Gwóźdź, Warszawa 2006.

  2. A. Żakiewicz „Hasior”, Warszawa 2005.

  3. L. Stangret „Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła”, 2007.

  4. J. Grotowski „Teksty z lat 1965 – 1969. Wybór”, Wrocław 1990.Piśmiennictwo uzupełniające


Dr Katarzyna Salamon-Krakowska

………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

podpis

…………………………………….. ………………………………………………….Kierownik Jednostki Organizacyjnej Dziekan Wydziału

pieczęć/podpis pieczęć/podpis


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość