Strona główna

Systemy operacyjne


Pobieranie 121.67 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar121.67 Kb.

Systemy operacyjne – notatki do wykładu

SYSTEMY OPERACYJNE


Literatura:
(podstawowa, fragmenty wykładu powstały na bazie innych źródeł – o tym na wykładzie...)
Systemy operacyjne:
1. A. Silbershatz, J.L. Peterson, P.B. Galvin, Podstawy systemów operacyjnych, WNT 1993.
2. A.S. Tannenbaum, Rozproszone systemy operacyjne, Wyd. Nauk. PWN, 1997.
3. A.M. Lister, R.D. Eager, Wprowadzenie do systemów operacyjnych, WNT, 1994.
Omówienie zagadnień związanych z przedmiotem w kontekście UNIX’a:
4. W.R. Stevens, Programowanie zastosowań sieciowych w systemie UNIX, WNT, 1995.
5. Gabassi, Przetwarzanie rozproszone w systemie UNIX, Wyd. Lupus.
6. M.J Bach, Budowa systemu operacyjnego UNIX, WNT, 1995.

1. Wprowadzenie1.1 System operacyjny.

System operacyjny (najprościej) - program, który pośredniczy między użytkownikiem komputera a sprzętem.
Zadania s.o:

 • Ukrywa szczegóły sprzętowe systemu komputerowego poprzez tworzenie abstrakcji (maszyn wirtualnych).

Przykłady:

- jednolity sposób dostępu do urządzeń zewnętrznych

- zbiory bloków dyskowych widziane jako pliki o symbolicznych nazwach

- duża, szybka, dedykowana pamięć operacyjna

- współbieżne wykonanie programów (jako abstrakcja równoległości)


 • Zarządzanie zasobami:

- zasoby to „obiekty” niezbędne do wykonania programu, np. pamięć, czas CPU, wejście-wyjście, porty komunikacyjne (wszystko co przedstawia wartość funkcjonalna dla systemu)

- strategie przydziału i odzyskiwania zasobów (zarządzanie pamięcią, zarządzanie procesorem, zarządzanie plikami, zarządzanie urządzeniami)

- efektywność zarządzania zasobami decyduje o wydajnej eksploatacji sprzętu komputerowego


 • Dostarcza „przyjazny” interfejs

- wygoda użycia (ustawianie przełączników, karty perforowane, taśmy perforowane, terminale graficzne z myszką i klawiaturą)
Składowe systemu komputerowego:

 • Sprzęt - podstawowe zasoby obliczeniowe (CPU, pamięć, urządzenia we-wy)

 • System operacyjny - nadzoruje i koordynuje posługiwanie się sprzętem

 • Programy użytkowe - określają sposób użycia zasobów systemu do rozwiązania zadań stawianych przez użytkowników

 • U


  żytkownicy (ludzie, maszyny, inne komputery, programy zewnętrzne)1.2 Historia
Wczesne systemy operacyjne – „goły sprzęt”:

 • Struktura:

- wielkie maszyny obsługiwane za pośrednictwem konsoli

- dla jednego użytkownika (konieczność harmonogramów pracy etc.)

- programista/użytkownik pełnił rolę operatora

· nieefektywne wykorzystanie kosztownych zasobów

- niskie wykorzystanie CPU

- pełna sekwencyjność pracy urządzeń

- przestoje sprzętu związane z wykonywaniem czynności operatorskich


 • Wczesne oprogramowanie

-asemblery, programy ładujące, programy łączące, biblioteki typowych funkcji, kompilatory, programy sterujące urządzeń
Systemy wsadowe:

 • Zatrudnienie operatora (użytkownik oraz operator)

 • Skrócenie czasu instalowania zadania przez przygotowywanie wsadu zadań o podobnych wymaganiach

 • Automatyczne porządkowanie zadań - automatyczne przekazywanie sterowania od jednego zadania do drugiego

 • Rezydentny monitor:

- początkowo sterowanie należy do monitora

- przekazanie sterowania do zadania

- po zakończeniu zadania sterowanie wraca do monitora


 • Wprowadzenie kart sterujących (Job Control Language)

- Istotna zmiana trybu pracy z punktu widzenia użytkownika

- Zwiększona przepustowość systemu kosztem średniego czasu obrotu zadania

- Problem: niska wydajność (CPU i urządzenia we-wy nie mogą pracować równocześnie, czytnik kart bardzo wolny)  Rozwiązanie: praca w trybie pośrednim (off-line)


 • Zastosowanie czytników taśm magnetycznych:

- Przyspieszenie obliczeń poprzez ładowanie zadań do pamięci z taśm oraz czytanie kart i drukowanie wyników wykonywane off-line

- Komputer główny nie jest ograniczony prędkością pracy czytników kart i drukarek, a jedynie prędkością szybszych stacji taśmowych

- Nie są potrzebne zmiany w programach użytkowych przy przejściu do trybu pracy pośredniej

- Możliwość używania wielu systemów czytnik-taśma i taśma-drukarka dla jednego CPU
Buforowanie :

 • Metoda jednoczesnego wykonywania obliczeń i operacji we-wy dla jednego zadania:

- Nie eliminuje całkowicie przestojów CPU czy urządzeń we-wy

- Wymaga przeznaczenia pamięci na systemowe bufory

- Niweluje wahania w czasie przetworzenia danych
Spooling (simultaneous peripheral operation on-line):


 • Metoda jednoczesnego wykonywania we-wy jednego zadania i obliczeń dla innych zadań

- Możliwe dzięki upowszechnieniu się systemów dyskowych

- Podczas wykonania jednego zadania system operacyjny czyta następne zadanie z czytnika kart na dysk (kolejka zadań) oraz np. drukuje umieszczone na dysku wyniki poprzedniego zadania

- Pula zadań - możliwość wyboru kolejnego zadania do wykonania

- Dalsza rozbudowa systemu operacyjnego (moduł wczytujący, moduł sterujący, moduł wypisujący)

Systemy z podziałem czasu:

 • Procesor wykonuje na przemian wiele różnych zadań, przy czym przełączenia następują tak często, że użytkownicy mogą współdziałać z programem podczas jego wykonania

- Interakcja użytkownika z systemem komputerowym (zadanie interakcyjne składa się z wielu krótkich działań)

- System plików dostępnych bezpośrednio (dostęp do programów i danych)

- Wymiana zadania między pamięcią i dyskiem (ang. swapping)
Systemy równoległe:


 • Systemy wieloprocesorowe z więcej niż jednym CPU.

 • Systemy - procesory dzielą pamięć i zegar; komunikacja zwykle poprzez pamięć dzieloną

 • Korzyści: zwiększona przepustowość, ekonomiczne, zwiększona niezawodność

 • Symetryczna wieloprocesowość (każdy procesor wykonuje identyczną kopię systemu operacyjnego, wiele procesów może się wykonywać równocześnie, bez spadku wydajności).

 • Asymetryczna wieloprocesowość (każdy procesor wykonuje przydzielone mu zadanie; procesor główny szereguje i przydziela pracę procesorom podrzędnym – rozwiązanie stosowane w dużych systemach).

 • Możliwe rozproszenie systemów wieloprocesorowych.


Systemy czasu rzeczywistego:

 • Ostre wymagania czasowe

 • Sprzężenie zwrotne z działaniami użytkownika/sprzętu.

 • Przykłady: sterowanie procesami przemysłowym, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta...


Rozwój sprzętu: (cztery generacje): lampy, tranzystory, układy scalone małej skali integracji, układy scalone dużej skali integracji
Wymagania sprzętowe dla współczesnych systemów:

- system przerwań (tablice przerwań, podczas wykonywania przerwania inne są wyłączone, ew. istnieje priorytet przerwań).

- bezpośredni dostęp do pamięci (DMA) dla szybkich urządzeń we-wy

- ochrona pamięci (operacje we-wy tylko za pośrednictwem s.o., ochrona tablicy przerwań i systemu, wzajemna ochrona zadań  np. rejestry bazowy i graniczny)

- wielostanowość procesora

- rozkazy uprzywilejowane

- zegar
Generacje systemów operacyjnych:

- Lata 40. Brak systemów operacyjnych w obecnym znaczeniu tego słowa

- Lata 50. Możliwość przetwarzania wsadowego

- Wczesne lata 60. Wieloprogramowość, wieloprocesowość, niezależność urządzeń, podział czasu, przetwarzanie w czasie rzeczywistym.

- Połowa lat 60., do połowy lat 70. Systemy ogólnego przeznaczenia umożliwiające jednocześnie różne tryby pracy

- Obecnie: Komputery osobiste, stacje robocze, systemy baz danych, sieci komputerowe, systemy rozproszone


1.3 Ogólna struktura sytemu operacyjnego.
Moduły funkcjonalne systemu operacyjnego:

- zarządzanie pamięcią

- zarządzanie procesorem (na poziomie zadań i procesów – dostepne operacje na procesach: create, terminate, abort, signal, allocate/free memory)

- zarządzanie urządzeniami (operacje attach/detach, request/release, read/write)

- zarządzanie informacją (system plików – operacje: create, delete, open, close, change attributes)

- jądro (m.in. zapewnienie komunikacji między komponentami systemu oraz ochrony)


Najprostsza struktura (monolityczny s.o.)

- program złożony z wielu procedur, każda może wołać każdą, ograniczona strukturalizacja (np.

OS/360, MS-DOS, niektóre wersje Unix)

- makrojądro - wszystkie funkcje SO umieszczone w jądrze i wykonywane w trybie uprzywilejowanym (np. OS/360)

- jądro - część funkcji przeniesiona z jądra na poziom użytkownika (np. w systemie Unix: jądro i programy systemowe)
Struktura warstwowa

- każda warstwa spełnia funkcje zależne tylko od warstwy poniżej (T.H.E., RC-4000, VMS); w Multicsie odmiana struktury warstwowej - zespół koncentrycznych pierścieni. Wykorzystywane makrojądro - wszystkie warstwy są uprzywilejowane. Struktura warstwowa (system T.H.E.):

- poziom 5: programy użytkowników

- poziom 4: buforowanie urządzeń we-wy

- poziom 3: program obsługi konsoli operatora

- poziom 2: zarządzanie pamięcią

- poziom 1: planowanie przydziału procesora

- poziom 0: sprzęt


Struktura mikrojądra - mikrojądro obejmuje jedynie tworzenie procesów, komunikację międzyprocesową, mechanizmy (ale nie strategie!), zarządzanie pamięcią, procesorem i urządzeniami (na najniższym poziomie), np. Mach, QNX (ogólnie – systemy przemysłowe)
Struktura typu klient-serwer

- moduły pełnią wyodrębnione zadania, komunikują się poprzez wysyłanie komunikatów.

- Serwer: dostarcza usługę, klient: żąda usługi. Prosta adaptacja do systemów rozproszonych.

- konieczny bezpołączeniowy protokół typu pytanie-odpowiedź

- jądro można zredukować do 2 odwołań do systemu (nadaj/odbierz komunikat)

- łatwa realizacja rozpraszania


Koncepcja maszyny wirtualnej:

- każdy proces otrzymuje (wirtualną) kopię komputera będącego podstawą systemu; każda wirtualna maszyna jest identyczna z rzeczywistym sprzętem, więc każda może wykonywać dowolny system operacyjny; np. VM dla dużych komputerów firmy IBM

- Korzyści: każda część systemu jest dużo mniejsza, bardziej elastyczna i łatwiejsza w utrzymaniu.

CMS - system operacyjny dla indywidualnego użytkownika


2. Procesy i wątki.2.1 Proces.
Proces - program (kod binarny) w czasie wykonania; wykonanie przebiega sekwencyjnie (wyjątek: procesy wielowątkowe – patrz niżej).

 • Procesy wykonują się współbieżnie (ale niekoniecznie równolegle – podział czasu)

 • Stany procesu:

- nowy: proces został utworzony

- wykonywany: są wykonywane instrukcje procesu

- oczekujący: proces czeka na wystąpienie zdarzenia

- gotowy: proces czeka na przydzielenie procesora

- zakończony: proces zakończył wykonanie


Reprezentacja procesu w systemie (zawartość bloku kontrolnego procesu):

- stan procesu

- identyfikator (unikalny numer – w UNIX’ie – PID)

- licznik rozkazów

- rejestry procesora

- wskaźnik do kolejki procesów

- informacje o pamięci zajętej przez proces

- wykaz otwartych (używanych plików)


Tworzenie procesu:

 • za pomocą funkcji systemowej (np. fork() w UNIX)

 • proces utworzony przez inny proces (macierzysty, ew. rodzic) nazywamy potomnym.

 • potomek uzyskuje nową pulę zasobów lub korzysta z zasobów rodzica (mniejsze przeciążenie systemu).


Zakończenie procesu:

 • po ostatniej instrukcji.

 • specjalna funkcją (np. exit() w UNIX)

 • na żądania rodzica ( abort() )

 • niekiedy: zakończenie kaskadowe: po zakończeniu rodzica kończone są procesy potomne.


2.2 Wątek
Wątek sterowania (tzw. lekki proces): sekwencja instrukcji; tradycyjnie proces = jeden wątek sterowania, jednak czasami (w niektórych systemach) w przestrzeni adresowej procesu dopuszcza więcej wykonywanych współbieżnie wątków sterowania.

 • wątek ma te same podst. cechy co proces (stany, możliwość tworzenia wątków potomnych, korzystania z urządzeń zewn. itd...)

 • między wątkami tego samego procesu nie ma ochrony pamięci.

 • analogia: maszyna-procesy == proces-wątki

 • elementy wątku i procesu:
Wątek

Proces

licznik rozkazów

przestrzeń adresowa

stos

otwarte pliki, semafory

rejestry procesora

zmienne globalne

lista wątków potomnych

lista proc. potomnych
 • Tradycyjny proces (ciężki) jest równoważny zadaniu z jednym wątkiem

 • Jeżeli zadanie składa się z wielu wątków, to w czasie gdy jeden wątek jest zablokowany, może się wykonywać inny wątek tego zadania; współpraca wielu wątków w jednym zadaniu pozwala zwiększyć przepustowość i poprawić wydajność

 • Wątki umożliwiają połączenie równoległości z sekwencyjnym wykonaniem:

(1) model dyspozytor-pracownik

(2) model zespołu

(3) model potoku
Wątki statyczne/dynamiczne:

- struktura wątków procesu jest ustalona (w kodzie źr. procesu) lub też proces może dowolnie tworzyć/usuwać swoje wątki


Implementacja wątków w systemie operacyjnym:

 • Pakiet wątków : zbiór elementarnych działań na wątkach dostępnych w systemie (np. procedur bibliotecznych.

 • Implementacja wątków w przestrzeni użytkownika:

 • jądro nie wie o wątkach, widzi tylko jednowątkowe procesy

 • zaleta1: można używać wątków w systemie, który ich nie implementuje (np. pierwotnie UNIX)

 • możliwe szybkie przełączanie wątków – tylko przeładowania wsk. stosu i instrukcji oraz rejestrów (najszybsze działania w syst. komputerowym).

 • zaleta2:każdy proces może używać własnego alg. planowania dla swoich wątków.

 • problem1: przy blokowanych odwołaniach wątków do systemu – proces nie może oddać sterowania systemowi, musi czekać na swoje wątki. Używa się kodu sprawdzającego (and. jacket) czy odwołania wątków będą blokować.  a wątków używa się głownie w zadaniach z blokującymi odwołaniami, gdzie mają poprawić wydajność...

 • problem2: nie ma wywłaszczania, wątki muszą same oddawać sterowanie procedurze wykonawczej procesu.

 • Implementacja wątków w jądrze:

 • system wykonawczy jest częścią jądra

 • jądro zakłada tablicę wątków dla każdego procesu

 • wszystkie funkcje mogące blokować mają postać odwołań do systemu

 • gdy wątek czka, jądro wybiera następny – wydajność!

 • wada: koszt odwołań do systemu (czas!)

 • Ogólne problemy (najtrudniejsze do implementacji) z wątkami:

 • obsługa przerwań (sygnałów)

 • niewznawialne procedury systemowe3. Procesy - zagadnienia planowania3.1 Planowanie
Planowanie – przydział procesora gwarantujący jego optymalne wykorzystanie (np. gdy proces czeka na urządzenie we-wy; sterowanie przechodzi do następnego.

 • procesy oczekują na przydział procesora w kolejkach (kolejka: lista bloków kontrolnych procesów)

 • kolejka zadań: procesy nowoutworzone i czekające na pamięć

 • kolejka procesów gotowych: czekających na przydział procesora

 • kolejki urządzeń: procesy oczekujące na przydział urządzenia

 • za szeregowanie (wybór z kolejek) procesów odpowiada planista (scheduler – proces systemowy)

 • planista długoterminowy: wybiera procesy z kolejki zadań (zredukowany w niektórych systemach); działa co sek/min.

 • planista krótkoterminowy: wybiera z kolejki pr. gotowych; działa co ms.

 • czasem planista odpowiada za wymianę (swapping) czyli czasowe usuwanie zadania w całości z pamięci głównej do pomocniczej

 • Decyzję podejmuje się gdy proces:

1. przechodzi ze stanu wykonywany do stanu oczekujący

2. przechodzi ze stanu wykonywany do stanu gotowy

3. przechodzi ze stanu oczekujący do stanu gotowy

4. kończy się
 • Sterowanie do procesu wybranego przez planistę przekazuje dyspozytor (dispatcher):

 • przechowuje stan (kontekst) bieżącego procesu.

 • przełącza kontekst (rejestry, itd...)

 • przełącza system w tryb użytkownika

 • wykonuje skok do adresu z bloku kontrolnego

 • opóźnienie wnoszone przez dyspozytora: 1-100ms (zależne od wsparcia sprzetowego)


Życie procesu: dwie fazy (cykliczne) : 1. procesora, 2. we-wy (oczekiwania na urządzenie)

 • p


  rocesy zorientowane na we-wy (1): spędzają więcej czasu wykonując operacje we-wy niż obliczenia; wiele krótkich odcinków czasu zapotrzebowania na CPU

 • zorientowane na procesor (2): spędzają więcej czasu wykonując obliczenia; kilka bardzo długich odcinków czasu zapotrzebowania na CPU


Kryteria planowania (różne możliwości - maxymalizacja, minimalizacja):

 • max wykorzystania procesora (najlepiej 40-90%)

 • max przepustowości – liczba procesów kończonych w jedn. czasu)

 • min czasu przetwarzania procesu (od utworzenia do zakończenia)

 • min czasu oczekiwania w kolejkach (to kryterium będziemy stosować)

 • min czasu odpowiedzi procesu (w syst. interaktywnych)

 będziemy minimalizować średni czas oczekiwania w kolejkach
3.2 Algorytmy planowania
FCFS (First Come First Served)

 • przydział czasu w kolejności zgłaszania się procesów

 • najprostsza implementacja (kolejka FIFO)

 • brak wywłaszczania

 • kłopotliwy w systemach z podziałem czasu

 • przykład:

 • Procesy i ich zapotrzebowanie na CPU: P1 (24), P2 (3), P3 (3)

 • Jeżeli procesy przybyły w kolejności P1, P2, P3: · czas oczekiwania: P1 = 0, P2 = 24, P3 = 27 · średni czas oczekiwania: (0 + 24 + 27)/3 = 17.

 • Jeżeli procesy przybyły w kolejnooeci P2, P3, P1: · czas oczekiwania: P1 = 6, P2 = 0, P3 = 3 · średni czas oczekiwania: (6 + 0 + 3)/3 = 3

 • efekt: krótkie procesy są wstrzymywane przez długie

 • zalety: sprawiedliwy, niski narzut systemowy

 • wady: długi oeredni czas oczekiwania i wariancja czasu oczekiwania, nieakceptowalny w systemach z podziałem czasuSJF (Shortest Job First)

 • Algorytm wiąże z każdym procesem długość jego najbliższej fazy procesora. Procesor jest przydzielany najkrótszemu.

 • Przy równych fazach procesora mamy FCFS

 • SJF jest optymalny (dowód: umieszczenie krótkiego przed długim bardziej zmniejsza czas oczekiwania krótkiego niż zwiększa długiego)

 • SJF może być:

 • niewywłaszczający

 • wywłaszczający (gdy dł. fazy nowego jest krótsza niż to, co zostało aktualnie wykonywanemu procesowi)

 • Problem: jak oszacować dł przyszłej fazy procesora?

 • planista długoterminowy może wymagać jego zadeklarowani od procesów (zadania maj ą predefiniowany czas fazy); krótkoterminowy nie może (wielkie opóźnienia)

 • częste rozwiązania: dł. następnej fazy (tn+1)= średnia wykładnicza długości n faz poprzednich (założenie: dł fazy jest zależna od długości poprzednich faz):

tn+1 = i=0n a(1-a)i tn-i gdzie a<1.

 • powyższe rozwiązania jest adaptacyjne (dostosowuje się gdy zapotrzebowanie procesu ulega zmianie)


Planowanie Priorytetowe:

 • szczególnym przypadkiem jest SJF ( w którym priorytet = 1/(dł nast. fazy procesora) ).

 • zwykle priorytet określa jednak liczba całkowita np. z przedziału [0,7] czy [0,4096] – niższa wartość = wyższy priorytet.

 • problem: proces o niskim priorytecie może się nigdy nie wykonać (w jednym z przemysłowych systemów IBM proces czekał na wykonanie od 1967 do 1973...); rozwiązanie: postarzanie procesów (zmniejszenie priorytetu o 1 np. co 10 min.)

 • może być wywłaszczające (ale niekoniecznie)

 • określenie priorytetu:

- zewnętrznie (przez funkcję systemową)

- wewn. przez deklarację samego procesu (na podstawie np. wymagań: pamięć, procesor etc...)


Planowanie Rotacyjne (Round Robin - RR, pol. karuzelowe)

 • ustala się kwant czasu (~10-100 ms)

 • kolejka procesów jest traktowana jak cykliczna FIFO

 • algorytm przegląda kolejkę i kolejno przydziela każdemu kwant czasu (jeśli proces się w nim nie zakończy – wraca do kolejki, a długość jego fazy procesora zmniejsza się o kwant czasu).

 • algorytm jest wywłaszczający

 • gdy jest N procesów a kwant czasu wynosi Q, max. czas oczekiwania może wynieść (N-1)Q

 • efekty:

- gdy Q rośnie nieograniczenie; planowanie rotacyjne  FCFS

- gdy Q zmierza do 0 zachodzi dzielenie procesora – każdy proces dysponuje procesorem o prędkości 1/N rzeczywistego. • - a propos: podobny efekt dają tzw. procesory peryferyjne – z np. 10 zestawami rejestrów; na każde zadanie. Procesor peryf. wykonuje po 1 rozkazie każdego zadania. Zysk: procesor jest szybszy od pamięci – całość nie jest 10x wolniejsza...)

 • Aspekty wydajnościowe:

- wskazany jest długi kwant czasu w porównaniu z przełączaniem kontekstu (wpp zła wydajność)

- reguła doświadczalna: kwant czasu powinien być dłuższy niż 80% faz procesora dla optymalnej wydajności.


3.3 Struktura kolejek w systemie operacyjnym (planowanie wielopoziomowe).


 • Kolejka procesów gotowych jest podzielona na odrębne kolejki; przykładowo (najprościej):

- procesów piewszoplanowych (systemowe, interakcyjne)

- procesów drugoplanowych (wsadowe) • Każda kolejka ma własny algorytm szeregowania

 • Przykład:

- procesy piewszoplanowe - strategia karuzelowa (RR)

- procesy drugoplanowe - FIFO • Szeregowanie pomiędzy kolejkami:

- Ustalone, np. obsługuj najpierw wszystkie procesy pierwszoplanowe, potem drugoplanowe; możliwość zagłodzenia

- Kwant czasu: każda kolejka otrzymuje ustaloną część czasu CPU do podziału pomiędzy swoje procesy, np. 80% dla pierwszoplanowych z RR, 20% dla drugoplanowych z FCFS

- Procesy mogą się przemieszczać pomiędzy kolejkami


 • Parametry planisty systemowego:

- liczba kolejek

- algorytm szeregowania dla każdej kolejki

- metoda awansu/degradacji procesów (do kolejki o odpowiednio niższym/wyższym priorytecie)

- metoda wybierania kolejki dla nowego procesu • Przykład: proces zużywający dużo czasu procesora (np. cały kwant w RR) przechodzi do kolejki o niższym priorytecie, ale dłuższym kwancie. Na najniższym poziomie: FCFS. Procesy interakcyjne i zorientowane na we-wy będą pozostawać w kolejkach o wyższym priorytecie, a procesy zorientowane obliczeniowo - w kolejkach o niższym priorytecie. • Wnioski z symulacji, teorii, praktyki:

- rozkład faz jest na ogół w rzeczywistych systemach wykładniczy

- jeśli średnia długość kolejki = n, średni czas obsługi = T, tempo przybywania nowych


procesów = , to n = T (tw. Little’a; stosuje się ogólnie do stabilnych systemów kolejkowych)

 • Systemy wieloprocesorowe:

- dzielenie (osobna kolejka i algorytm dla każdego procesora) lub...

- wspólna kolejka:

- każdy procesor sam wybiera proces do wykonania

- jeden procesor przydziela procesy do procesorów

(tzw. wieloprzetwarzanie asymetryczne)

4. Koordynacja procesów4.1 Sekcje krytyczne

 • interpretacja przetwarzania współbieżnego dla pojedynczego CPU: proces rozpoczyna się przed zakończeniem poprzedniego

 •  możliwy konflikt przy operacjach na danych dzielonych (np. nawet instrukcja x:=x=1 to 3 instrukcje (mov AX,x; inc AX; mov x,AX) procesora...

 • Wniosek: każdy z procesów ma (może mieć) segment kodu nazywany sekcją krytyczną (SK). SK procesów podlegają wzajemnemu wykluczaniu się w czasie.

 • Cechy rozwiązania problemu SK:

- wzajemne wyłączanie SK

- ograniczone (skończone) czekanie na wejście do SK • postęp: kandydują tylko procesy zgłaszające chęć wejścia do SK • np.(ogólna struktura procesu i przykładowe rozwiązanie):

repeat

while x<>0 do nic (sekcja wejściowa)(SK)

x:=1 (sekcja wyjściowa)until false (narzucone naprzemienne (czyli nie spełniające warunku postępu) wykonanie SK dla 2(może być więcej) procesów) • Poprawne rozwiązanie dla 2 procesów:

var flaga: array[o..1] of Boolean

numer: 0..1

repeat

flaga[i]:=TRUE (chcę wejść)numer:=j (założenie, że drugi chce wejść)

while (flaga[j] AND numer:=j)do nicflaga[i]:=FALSEuntil false (bez zmiennej numer możliwe byłoby ustawienie obu flag przez procesy w dwóch kolejnych instrukcjach procesora (po pechowym przełączeniu kontekstu) i wieczne ich zapętlenie...)


4.2 Semafory

 • Semafor ogólne popularne rozwiązanie problemu SK i synchronizacji

 • Semafor s to zmienna całkowita dostępna po inicjacji za pomocą tylko 2 operacji:

- czekaj(s): while s <= 0 do nic; s := s-1;

- sygnalizuj(s): s := s+1; • Interpretacja s: ilość wolnych zasobów; w tym przypadku zasobem jest SK

 • Operacje na semaforach są NIEPODZIELNE! Implementacja:

- na pojedynczym CPU – zablokowanie przerwań na czas operacji

- w systemie wieloprocesorowym instrukcja procesora TEST&SET • Użycie:

s:=1

repeat


czekaj(s)

sygnalizuj(s)until false • Zastosowanie przy synchronizacji (np. gdy operacja1 musi się wykonać po operacji2):

s:=0

1proces: op1; 2proces: czekaj(s);

sygnalizuj(s); op2;
 • Wada: s wymaga aktywnego czekania (czas procesora!!!)

 • rozwiązanie: po czekaj(s) proces jest blokowany i umieszczany w kolejce związanej z s

 • pobranie procesu z kolejki następuje po sygnalizuj(s)

 • wtedy semafor to rekord (zmienna całk. + lista procesów)

 • algorytm obsługi kolejki nie ma znaczenia dla procesora

 • Realizacja niepodzielności:

 • 1 procesor: blokada przerwań na czas operacji

 • wiele procesorów: np. pojedyncza instrukcja procesora „test&set”

4.3 Blokady.


 • Stan blokady: każdy proces w zbiorze procesów czeka na zdarzenie, które może być spowodowane tylko przez inny procesu z tego samego zbioru (zdarzeniem może być np. przydział lub zwolnienie zasobu).

np.:

Semafory A i B mają wartość 1:

P0: wait(A); wait(B)

P1: wait(B); wait(A)
 • Przypadek szczególny: tzw. głodzenie – czekanie w nieskończoność pod semaforem – gdy np. zastosujemy kolejkę LIFO semafora.

 • Warunki powstania blokady:

 1. Wzajemne wyłączanie (co najmniej 1 zasób musi być niepodzielny)

 2. Przetrzymywanie i oczekiwanie (proces przetrzymujący co najmniej jeden zasób czeka na przydział dodatkowych zasobów będących w posiadaniu innych procesów).

 3. Nie ma wywłaszczania z zasobów.

 4. Cykliczne czekanie (istnieje zbiór czekających procesów {P0, P1, Pn }, takich że P 0 czeka na zasób przetrzymywany przez P1 , P1 czeka na zasób przetrzymywany przez P2 , ..., P n czeka na zasób przetrzymywany przez P0 .

 (4 implikuje 2, więc podane warunki nie są niezależne)


 • Opis blokady:

 • zbiór procesów P, zasobów Z, „graf przydziału zasobów” – dwudzielny (krawędzie łączą wierzchołki należące do 2 rozdzielnych zbiorów – w tym przypadku zasobów i procesów) graf skierowany.

 • krawędzie Pi  Zj : krawędź zamówienia

 • krawędzie Zj  Pi : krawędź przydziału

 • Rysunek:

 • proces p  kółko,

 • zasób z  prostokąt

 • 1 egzemplarz zasobu z  kropka w prostokącie.

 • krawędź przydziału zaczyna się od kropki

 • Zdarzenia w systemie:

 • zamówienie z przez p : dodajemy krawędź p  z

 • realizacja zamówienia : dodajemy krawędź z  p, usuwamy p  z

 • zwolnienie zasobu : usuwamy krawędź

 • Blokada:

 • jeżeli w grafie nie ma cyklu: nie ma blokady.

 • jeżeli jest cykl a zasoby są pojedyncze to jest blokada

 • jeżlei jest cykl a zasoby są wielokrotne, to może być blokada
 • Postępowanie z blokadami:

 • zapewnić że nigdy ich nie będzie (odp. protokół przydziału zasobów)

 • pozwalać na wejście w blokadę i potem ją usuwać

 • zignorować i założyć, że nie wystąpią (np. UNIX i większość popularnych s.o).


4.4 Zapobieganie i unikanie blokad.


 • Zapobiec spełnieniu jednego z 4 warunków koniecznych wystąpienia blokady:

 • wzajemne wyłącznie: na ogół niemożliwe; niektóre zasoby są z definicji niepodzielne (drukarka, plik do pisania...)

 • Przetrzymywanie - trzeba zagwarantować, że gdy proces żąda zasobu, to nie posiada innych zasobów: pozwalać na zamówienie tylko gdy zwolni wszystkie posiadane (problem: głodzenie i nieefektywne wykorzystanie zasobów).

 • Można wymagać, by proces zamawiał i dostawał wszystkie swoje zasoby zanim rozpocznie działanie lub żądał zasobów wtedy, gdy nie posiada żadnych innych - niskie wykorzystanie zasobów, możliwość zagłodzenia

 • Brak wywłaszczeń: jeśli proces będący w posiadaniu zasobów żąda zasobu, którego nie można natychmiast przydzielić, to musi zwolnić wszystkie posiadane zasoby - Wywłaszczone zasoby dodaje się do listy zasobów, na które czeka proces

 • Cykliczne czekanie: narzuca się uporządkowanie całkowite wszystkich typów zasobów i wymaga, by proces zamawiał zasoby we wzrastającym porządku ich numerów (metoda wyklucza powstawanie cykli)

 powyższe metody zawsze ograniczają przepustowość systemu...


 • Unikanie blokad:

 • Wymaga, by system posiadał pewną informację o przyszłym zapotrzebowaniu na zasoby

 • W najprostszym modelu wymaga się, by proces deklarował maksymalną liczbę zasobów każdego typu, których będzie potrzebował

 • Algorytm unikania blokady dynamicznie bada stan przydziału zasobów, by zapewnić, że nigdy nie dojdzie do cyklicznego oczekiwania

 • Stan systemu jest określony przez liczbę dostępnych i przydzielonych zasobów oraz przez maksymalne zapotrzebowanie procesów.
 • Stan bezpieczny - kiedy proces żąda dostępnego zasobu, system musi ustalić, czy natychmiastowy przydział zasobu zachowa bezpieczny stan systemu

 • System jest w stanie bezpiecznym, gdy istnieje bezpieczna sekwencja
  : bezpieczna, jeśli dla każdego P i jego potencjalne zapotrzebowanie na zasoby można zaspokoić przez bieżąco dostępne zasoby oraz zasoby będące w posiadaniu procesów Pk , gdzie k < i.

 • Jeśli system jest w stanie bezpiecznym to nie ma blokady

 • Jeśli system nie jest w stanie bezpiecznym to istnieje możliwość blokady. Można unikać blokady zapewniając, że system nigdy wejdzie do stanu niebezpiecznego.
 • Algorytm unikania korzystający z grafu przydziału zasobów: (dla zasobów pojedynczych):

 • wprowadzamy krawędzie deklaracji (zapotrzebowania) – rysowane linią przerywaną)

 • szukamy pętli w grafie (złożoność O(n2) )

 • jeśli jest pętla – nie przydzielamy zasobu.
 • Algorytm unikania (dla zasobów wielokrotnych – tzw. alg. bankiera. Por. A Silbershatz i.in. Podstawy syst. operacyjnych rozdz. 6.4.1 str. 208.):

 • Każdy proces musi a priori złożyć maskymalne zapotrzebowanie na zasoby

 • Proces żądający zasobu być może będzie musiał czekać, mimo że zasób jest dostępny..

 • Gdy proces dostanie wszystkie potrzebne zasoby, to zwróci je w skończonym czasie

 • Po zamówieniu przez proces zasobów system ustala czy ich przydzielenie prowadzi do stanu bezpiecznego.

Założenia:

n – liczba procesów

m – liczba typów zasobów

int Dostępne[m] – liczba zasobów określonego typu (np. Dostępne[3]=5 to 5 zasobów typu 3)

int Maks[n][m] – maksymalne żądania procesów

int Przydzielone[n][m] – przydzielone zasoby

int Potrzebne[n][m] – potrzebne zasoby (z tym, że Potrzebne[i][j]=Maks[i][j]-Przydzielone[i][j])

int Zamówienia[n][m] – aktualne zamówienia procesu.Algorytm:

 1. Jeśli Zamówienia[i] <= Potrzebne[i] to wykonaj krok 2. Wpp błąd – proces przekroczył deklarowane zapotrzebowanie.

 2. Jeśli Zamówienia[i] <= Dostępne wykonaj krok 3. Wpp proces i musi czekać.

 3. System próbuje przydzielić żądane zasoby procesowi i zmieniając stan systemu w następujący sposób:
  Dostępne = Dostępne – Zamówienia[i]

Przydzielone[i] = Przydzielone[i] + Zamówienia[i]

Potrzebne[i] = Potrzebne[i] – Zamówienia[i]

 Jeśli stan po zmianie jest bezpieczny, transakcja dochodzi do skutku. Jeśli nie – proces i musi czekać...

Algorytm bezpieczeństwa:


 1. int Praca[m]; int Koniec[n]

 2. Praca = Dostępne; Koniec[i] = FALSE dla wszystkich i

 3. Znajdujemy i takie że Koniec[i]=FALSE oraz Potrzebne[i] <= Praca; Jeśli nie ma takiego i  do kroku 5.

 4. Praca = Praca + Przydzielone[i]; Koniec[i] = TRUE; przejdź do kroku 2.

 5. Jeśli Koniec[i] = TRUE dla wszystkich i, to system jest w stanie bezpiecznym...

 Koszt stwierdzenia czy system jest bezp. = m x n2
4.5 Wykrywanie i wychodzenie z blokady.


 • W systemach bez zapobiegania i unikania musi być:

 • alg. wykrywania blokady (najczęściej: poszukiwanie cykli w grafie)

 • alg. wychodzenia z blokady
 • Kiedy wywoływać algorytm wykrywania blokady:

 • gdy nie można natychmiast przydzielić zasobu

 • raz na ustalony czas (np. 10 min)

 • gdy obciążenie procesora spada poniżej ~40% (blokada dławi przepustowość systemu)
 • Wychodzenie z blokady (sposoby):

 • Powiadomienie operatora (rozwiązuje problem ręcznie)

 • Usunięcie procesu(ów) uczestniczących w blokadzie

 całej pętli (znaczny koszt, utrata częściowych wyników)

 kolejno (wywołanie szukania cykli po każdym usunięciu)

- różne kryteria wyboru ofiary (priorytet, typ, posiadane zasoby...)


 • Wywłaszczanie z zasobów (potrzebna gwarancja że nie będzie głodzenia – np. wywłaszczenie możliwe max. k razy)


 • Ogólnie (bsługa blokad):

 • zapobieganie, unikanie, wykrywanie, usuwania
 • We współczesnych systemach: - podział zasobów na klasy:

 • do klas stosujemy zapobieganie cyklom

 • w obrębie klas:

- zasoby wewnętrzne (bloki kontr. itp...)  uporządkowanie zasobów

- pamięć głowna 

- urządzenie i pliki  unikanie blokad


5. Zarządzanie pamięcią5.1 Założenia wstępne:

 • pamięć mieści cały program (o wyjątkach poniżej)

 • pamięć to tablica poadresowanych słów

 • współpraca z pamięcią polega na pisaniu/czytaniu z/pod adres

 • procesy pobierane są do pamięci z kolejki zadań.


Różne mechanizmy:

 • Wiązanie:

 • proces może rezydować w dowolnej częsci pamięci; musi istnieć mechanizm wiązania rozkazów i danych z adresami fizycznymi.

 • wiązanie może nastąpić w czasie:

- kompilacji (przy założeniu że proces rozpoczyna się od adresu X – np. pliki *.com w dos)

- ładowania (po przemieszczeniu kodu trzeba przeładować)

- wykonania (możliwe przemieszczenia)


 • Ładowanie dynamiczne: podprogramy są na dysku w formie przemieszczalnej i są ładowane po wywołaniu przez pr. główny. zaleta: nie ładujemy nieużywanego kodu.

 • Łączenie dynamiczne (bez niego wszystkie programy musza mieć swoje kopie bibliotek systemowych (np. DLL). W miejscach odwołań znajdują się zakładki (małe fr. kodu, po wywołaniu podające adres procedury bibliotecznej)

 • Nakładki (np. *.ovl) – w pamięci jest tylko niezbędny kod, nakładki się wyłączają (na ogół), są przechowywane na dysku w postaci bezwzględnego obrazu pamięci.

 ponieważ procesy wykonują się wyłącznie w pamięci, nie zawsze wszystkie się mieszczą. Więc:
  1. Wymiana.
 • Proces może zostać czasowo wysłany z pamięci głównej do zewnętrznej, a po jakimś czasie sprowadzony ponownie do pamięci głównej

 • Program wraca w to samo miejsce, chyba że mamy do czynienia z wiązaniem w czasie wykonania.

 • Jako pamięć zewnętrzna na potrzeby wymiany służy duży szybki dysk z dostępem bezpośrednim

 • Główny narzut: czas transmisji; dla dobrej wydajności czas wykonania musi być długi w porównaniu z czasem przełączania.

 • System musi wiedzieć o zapotrzebowaniu na pamięć by pracować efektywnie, przydziału dokonują funkcje systemowe.

 • W czasie wymiany nie mogą występować operacje we/wy (operujące na buforach pamięci)  nie wymienia się procesów we/wy a buforami opiekuje się system.

... no i w tym miejscu nastąpił niespodziewany koniec wakacji...
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość