Strona główna

Szanowni Państwo ! Problematyka uwzględniana w składanych przez Zarząd dorocznych sprawozdaniach z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”


Pobieranie 464.39 Kb.
Strona2/7
Data18.06.2016
Rozmiar464.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

1. Zakres prac remontowych zakwalifikowanych do realizacji w roku 2013, ustalony został w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie rzeczowo - finansowym remontów, podobnie jak w latach poprzednich, limitowany był wielkością przyznanych na ten cel środków finansowych. Łączna suma nakładów poniesionych w 2013 r. na prace remontowe wyniosła 3.865.701,32 , zaś wpływy z odpisu na fundusz remontowy wyniosły kwotę 3.226.878,66 zł. Dofinansowanie prac remontowych z innych przychodów uzyskiwanych przez Spółdzielnię wyniosło zatem kwotę 638.822,66 zł.Z zaplanowanych do realizacji na 2013 r., następujące prace zostały wykonane przez zewnętrznych wykonawców oraz grupę konserwatorów:

 1. wykonano remont sieci wody wysokiej oraz montaż hydroforów kompaktowych w budynkach przy ul. Wysłouchów 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44 i 46 oraz przy ul. Bojki 1, 3 i 5;

 2. wykonano malowanie klatek schodowych w 3 budynkach przy ulicy Wysłouchów 22, 42 i 46;

 3. wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej polegającą na wykonaniu nowej instalacji zasilania mieszkań wraz z umieszczeniem pionów i liczników gazowych na klatkach schodowych w 4 budynkach przy ulicy Bojki 6, 8, 10 i 12;

 4. wykonano remont elewacji budynku przy ul. Wysłouchów 27 oraz remont posadzek (13 szt.) loggii i balkonów przy ul. Witosa 15,21 i 37, ul. Wysłouchów 22, 22b, 24, 40 i 44 oraz ul. Halszki 1 i 5;

 5. wykonano kompleksowy remont zadaszeń 18 szt. wiatrołapów w budynkach przy ul. Bojki 12, ul. Stojałowskiego 25 i 27, ul. Wysłouchów 12, 14, 18, 19, ul. Witosa 21 i ul. Halszki 15, a także podbicie fundamentów 5 szt. wiatrołapów przy ul. Stojałowskiego 15, ul. Witosa 17 i 25 oraz ul. Halszki 9;

 6. wykonano częściowy remont pokrycia dachu przy ul. Stojałowskiego 11 i ul. Bojki 6a, a także miejscową wymianę pokrycia dachu przy ul. Halszki 1, ul. Wysłouchów 30, 32, 42, 46 i ul. Stojałowskiego 39 oraz konserwację pokryć dachowych i doraźne naprawy (łatanie uszkodzeń) wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców przecieków;

 7. wykonano remont kapitalny (wymianę) stolarki okiennej w klatkach schodowych i korytarzach budynków przy ul. Wysłouchów 22, 42 i 46, ul. Witosa 17, 19, 25, 27, 31, 33 i 37, ul. Halszki 3, 7, 9, 11, 13 i 15 oraz wymianę okien w suszarniach przy ul. Wysłouchów 38 i 44;

 8. w 13 budynkach wysokich wykonano remonty pośrednie dźwigów oraz w 21 budynkach konserwację poszerzoną;

 9. wykonano remont nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej przy ul. Bojki 5 oraz przy parkingu pawilonu ul. Witosa 39 (z naprawą podbudowy drogi), a także remonty cząstkowe (naprawy) dróg osiedlowych (po sezonie zimowym);

 10. wykonano naprawę parkingów w miejscach uszkodzeń przy ul. Wysłouchów 10, 16 i 38, ul. Witosa 17, i ul. Bojki 5;

 11. wykonano remonty chodników przy ulicach: Bojki 1 i 5, Wysłouchów 15, 17-19, 27, 29-31-33-35-39, Halszki 1A, Witosa 37 oraz drobne naprawy brukarskie przy ul. Wysłouchów 12, ul. Witosa 15, ul. Halszki 15 i ul. Bojki 10;

 12. wykonano remont instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Stojałowskiego 23, 25 i 29 oraz ul. Witosa 39;

 13. wykonano naprawę nasad kominowych w budynkach przy ul. Stojałowskiego 19, 35 i 39, ul. Wysłouchów 16, 30, 35, 40, 41 i 46, ul. Witosa 19, 33, 35 i 37, ul. Halszki 9, ul. Bojki 3 oraz uzupełnienie ław kominiarskich przy ul. Wysłouchów 27 i ul. Stojałowskiego 5 i 11;

 14. wykonano remont i modernizację instalacji AZART w celu jej dostosowania do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej,

 15. wykonano remont biur Spółdzielni przy ul. Witosa 39 – schodów, remont posadzki w pomieszczeniach biurowych i holu, remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń;

 16. zlokalizowano i zlikwidowano awarie i uszkodzenia:

 1. sieci tzw. wody wysokiej w rejonie budynków przy ulicach: Wysłouchów 22 i 30, Bojki 1, Halszki 5,

 2. instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Wysłouchów 10 i 38, ul. Witosa 19 i 37, ul. Halszki 5, ul. Stojałowskiego 27 i 29 i ul. Bojki 8,

 3. instalacji gazowej w budynkach przy ul. Wysłouchów 30, 38 i 42, ul. Halszki 9, ul. Witosa 21 i 31,

 4. instalacji centralnego ogrzewania ul. Witosa 39;

 1. wykonano wymianę bram zewnętrznych do klatek bocznych oraz w holu budynków przy ul. Wysłouchów 22, 42 i 46;

 2. wykonano roboty ślusarskie m.in. montaż krat zabezpieczających zejścia do piwnic w 5 budynkach, wymianę drabiny na dachu ul. Wysłouchów 42, montaż daszków nad wejściem do komór zsypowych, remont śmietnika ul. Halszki 9 i ul. Witosa 27;

 3. ze środków rezerwowych wykonano szereg drobnych remontów i napraw (m.in. zakup zasobników ciepłej wody ul. Wysłouchów 30D, naprawę bramy garażowej ul. Halszki 3A, wykonanie studni drenarskiej w piwnicy budynku ul. Wysłouchów 13 oraz odśnieżanie dachów);

 4. zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez przepisy Prawa Budowlanego:

 1. sprawdzono szczelność instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach oraz poziomy w piwnicach i piony we wszystkich budynkach Spółdzielni,

 2. dokonano pomiarów kontrolnych instalacji odgromowej i elektrycznej w budynkach Spółdzielni,

 3. dokonano przeglądów stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i spalinowych (kominów) we wszystkich budynkach Spółdzielni.

Przedstawiony powyżej wykaz wykonanych robót w roku ubiegłym świadczy o nieustającym zaangażowaniu Spółdzielni na rzecz utrzymania w dobrym stanie technicznym posiadanych zasobów mieszkaniowych. Należy ponadto odnotować, że oprócz prac zlecanych firmom zewnętrznym, Grupa Konserwacyjno - Remontowa Spółdzielni przyjęła i wykonała 2.763 zgłoszeń drobnych napraw, głównie na roboty elektryczne (33,6 %), ślusarskie (15,8 %), hydrauliczne (12,5 %) i c.o. (10,5 %), a także dokonała 9.110 odczytów urządzeń pomiarowych mediów w lokalach.

2. Dział Techniczno-Eksploatacyjny przygotowywał też i koordynował w okresie sprawozdawczym działania Spółdzielni zmierzające do przekazania Gminie Miejskiej Kraków ulic lub ich części (tzw. sięgaczy lub łączników drogowych), stanowiących aktualnie drogi wewnętrzne Spółdzielni, a faktycznie przeznaczonych do publicznego korzystania przez instytucje i członków wspólnot mieszkaniowych sąsiadujących z terenami SM „Kurdwanów Nowy”.Ulica Bujaka.

Całą historię starań i negocjacji w sprawie przekazania ulicy Bujaka przedstawiliśmy w sprawozdaniu za 2012 rok. Obecnie wypada więc jedynie przypomnieć, że początkowo planowany był dojazd do tej ulicy od strony ul. Halszki. Jednakże przedstawiciel TBS Wawel Service nie wyraził zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki nr 197/22 obręb 65 Podgórze (wchodzącej w ciąg drogowy ul. Bujaka), chyba, że Gmina zaoferuje inną działkę w zamian. Konieczne było zatem przyjęcie nowej koncepcji, polegającej na zapewnieniu dojazdu do ulicy Bujaka od strony ul. Wysłouchów, z wykorzystaniem tzw. łącznika drogowego od ul. Wysłouchów do ul. Bujaka, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla Gimnazjum nr 28, Przedszkola nr 6 i Parku Osiedlowego przy ul. Bujaka. Wniosek taki uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej, a obradujące w dniach 31 maja i 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podjęło uchwałę, w której wyrażono zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek nr 7/9, 198/45, 211/2 obręb 65 Podgórze. W dniu 21.06.2012 r. Spółdzielnia poinformowała Wydział Skarbu Miasta UMK, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zezwalającą na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego tych działek.

W dniu 31.08.2012 r. Wydział Skarbu Miasta UMK przesłał do Spółdzielni i ZIKiT-u pismo informujące, że jest przygotowywany projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego działek nr 197/27, 8/24, 7/9, 198/45, 211/2. Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego zostało zaopiniowane pozytywnie przez ZIKiT w dniu 08.11.2012 r. w odniesieniu do działek nr 197/27, 8/24, 7/9, 198/45, 211/2 obręb 65 Podgórze, zaś w dniu 17.12.2012 r. Wydział Skarbu Miasta UMK zwrócił się do Spółdzielni o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów umowy notarialnej. W odpowiedzi, pismem z dnia 8.01.2013 r. Spółdzielnia wyraziła zgodę na pokrycie wszelkich kosztów związanych z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego działek nr 197/27, 8/24, 7/9, 198/45 i 211/2 obręb 65 Podgórze. Następnie w dniu 5.03.2013 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie przejęcia przez Gminę działek w ciągu ul. Bujaka i łącznika drogowego od ul. Bujaka do ul. Wysłouchów, a w dniu 26.03.2013 r. Wydział Skarbu Miasta UMK przesłał protokół rokowań.

Na tym w roku ubiegłym zakończyły się negocjacje z Gminą. Starania te zostały jednak pomyślnie sfinalizowane w bieżącym roku złożeniem w akcie notarialnym do Rep. A nr 2316/2014 sporządzonym w dniu 4 marca 2014 r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Andrzeja Mazura w Krakowie oświadczeń w sprawie rozwiązania przez Spółdzielnię umów użytkowania wieczystego w odniesieniu do działek nr 211/2, nr 198/45, nr 197/27, nr 7/9 i nr 8/24 wchodzących w pas drogowy ulicy Bujaka i łącznika drogowego od ul. Bujaka do ul. Wysłouchów. Drogi te stały się drogami gminnymi, co oznacza uwolnienie się przez Spółdzielnię od ponoszenia kosztów ich remontów i zimowego utrzymania.Ulica Turniejowa.

Również przebieg negocjacji prowadzonych w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Kraków ul. Turniejowej omówiliśmy obszernie w sprawozdaniu za 2012 rok. Przypomnieć natomiast należy, że rozbieżność stanowisk Spółdzielni i Gminy dotyczyła rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działek nr 198/16 i 198/21 obręb 63 Podgórze. Są to bowiem działki w ciągu ul. Turniejowej, stanowiące drogę wewnętrzną na wysokości budynków przy ul. Witosa 17, Witosa 15, a zatem ich przekazanie Gminie przekształciłoby (według koncepcji ZIKiT-u) ul. Turniejową w drogę publiczną, stanowiącą ruchliwy skrót do ul. Witosa. Na takie rozwiązanie Spółdzielnia nie wyraziła zgody, deklarując natomiast gotowość przedterminowego rozwiązanie użytkowania wieczystego w odniesieniu do działki nr 200/21 obręb 63 jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze - część asfaltowa pasa drogowego w ciągu ul. Turniejowej, a także podtrzymując swój wniosek o przedterminowe rozwiązanie użytkowania wieczystego w odniesieniu do działki nr 60/14 obręb 65 jedn. ewid. Kraków-Podgórze – stanowiącej dojazd do Przychodni Zdrowia przy ul. Turniejowej, stacji trafo i do prywatnej posesji przy ul. Turniejowej 72.

W dniu 30.08.2012 r. Wydział Skarbu Miasta UMK poinformował, że możliwe jest rozwiązanie użytkowania wieczystego w odniesieniu do działki nr 200/21 obręb 63 Podgórze. Sprawa rozwiązania użytkowania wieczystego działki nr 60/14 nie zyskała natomiast pozytywnej opinii ZiKiT-u. Po dalszej wymianie korespondencji, ostatecznie w dniu 29.07.2013 r. Wydział Skarbu Miasta zwrócił się z pytaniem czy Spółdzielnia wyraża zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego tylko w odniesieniu do działki nr 200/21 obręb 63 Podgórze. Pismem z dnia 14.08.2013 r. Spółdzielnia poinformowała Urząd, że wyraża zgodę na przekazanie Gminie działki nr 200/21.

W dniu 16.12.2013 r. Wydział Skarbu Miasta poinformował, że aktualnie przygotowywany jest projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w odniesieniu do działki nr 200/21 obręb 63 Podgórze. Umowa notarialna w tej sprawie będzie podpisana po wydaniu zarządzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa i podpisaniu z Gminą protokołu rokowań.

Sięgacz” od ul. Stojałowskiego.

W dniu 24.12.2013 r. Spółdzielnia złożyła wniosek o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działek nr 200 i 216/3 obręb 65 Podgórze. Podział ten następuje w związku z planowanym przekazaniem Gminie Miejskiej Kraków części działek w celu zapewnienia dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 162 przy ul. Stojałowskiego 31.

Kontynuacją tych starań jest przedłożony pod obrady tegorocznego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Spółdzielnię umowy użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, w części dotyczącej nieruchomości stanowiących działki nr 216/6 i nr 200/1 zabudowane drogą wewnętrzną - część pieszo-jezdna droga dojazdowa do ul. Stojałowskiego. Podjęcie tej uchwały umożliwi rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w odniesieniu do tych działek i przekształcenie dojazdu do kolejnej Szkoły w drogę publiczną (gminną).

Dział Techniczno-Eksploatacyjny przygotowywał ponadto w roku sprawozdawczym stanowisko merytoryczne oraz projekty wystąpień Spółdzielni w szeregu postępowań administracyjnych, których stroną jest SM „Kurdwanów Nowy”, a które dotyczyły ustalenia warunków zabudowy lub uzyskania pozwolenia na budowę. DTE wypracowywał też stanowisko Zarządu w sprawach ustanowienia służebności gruntowych na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe

1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość