Strona główna

Szanowni Państwo ! Problematyka uwzględniana w składanych przez Zarząd dorocznych sprawozdaniach z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”


Pobieranie 464.39 Kb.
Strona3/7
Data18.06.2016
Rozmiar464.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Dział Członkowsko-Organizacyjny SM „Kurdwanów Nowy” (zwany dalej „DCO”) prowadził w okresie sprawozdawczym bieżącą obsługę członków Spółdzielni w zakresie spraw dotyczących: 1. rezygnacji z członkostwa z tytułu: zamiany, cesji, darowizny, sprzedaży – 79 osób,

 2. wygaśnięcia prawa do lokalu (na skutek zgonu) – 34 osoby,

 3. przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem nieruchomości lokalowej lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo garażu z tytułu: kupna, zamiany, darowizny oraz regulacji praw po zgonie współmałżonka i po orzeczonym rozwodzie małżeństwa - łącznie przyjęto 74 osoby,

 1. regulacji uprawnień członkowskich do mieszkań lokatorskich – 2 osoby,

 2. regulacji uprawnień członkowskich do mieszkań o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – 10 osób,

 3. regulacji uprawnień w związku z przysługującym prawem odrębnej własności lokalu – 14 osób,

 4. potwierdzenia prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze czynności notarialnej – 10 osób,

 5. przeniesienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych – 28 lokali,

 6. przeniesienia prawa odrębnej własności do garażu – 1,

 7. przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu użytkowego – 1 lokal,

 8. wyrażenia zgody na prowadzenie w mieszkaniu własnościowym działalności gospodarczej – 1 osoba,

 9. informowania Członków o możliwości przeniesienia na ich rzecz prawa odrębnej własności lokali (na bieżąco),

 10. przygotowywania dokumentów do kancelarii notarialnych w celu zawarcia umów ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia prawa własności tych lokali na rzecz Członków Spółdzielni,

 11. reprezentowania Spółdzielni (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd) przy zawieraniu umów ustanowienia odrębnej własności lokali,

 12. kierowania wniosków Zarządu Spółdzielni do Rady Nadzorczej w sprawach wynikających z członkostwa w Spółdzielni (wykluczenia, wykreślenia, przywrócenie członkostwa itp.) oraz w sprawach wynikających z działalności Spółdzielni.

Po uwzględnieniu dokonywanych zmian, liczba członków SM „Kurdwanów Nowy” wynosiła na dzień 31 grudnia 2013 r. – 4.396 osób (w tym 72 członków współmałżonków).

Dział Członkowsko - Organizacyjny na bieżąco prowadził rejestry: • przyjęcia w poczet członków,

 • rezygnacji z członkostwa,

 • osób nie będących członkami Spółdzielni,

 • dokonanych wpisów do ksiąg wieczystych (dot. mieszkań własnościowych),

 • umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

 • umów najmu lokali użytkowych,

 • umów najmu garaży,

 • umów dzierżawy terenu,

 • członków współmałżonków,

 • uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą,

 • wniosków o przeniesienie na rzecz Członków prawa własności lokali mieszkalnych,

 • ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności na rzecz Członków.

Ponadto Dział prowadził pełną obsługę prawno-administracyjną spraw związanych z lokalami użytkowymi, garażami, reklamami oraz dzierżawą terenu pod: pawilony handlowe, reklamy wolnostojące. W tym zakresie DCO zajmował się przygotowywaniem umów najmu i dzierżawy, aneksów do tych umów w związku ze wzrostem stawek: eksploatacyjnej, dzierżawy terenu, wywozu odpadów komunalnych, c.o., wody; a także wypowiedzenia umów.

Dział Członkowsko-Organizacyjny jest komórką organizacyjną, która odpowiada w Spółdzielni za całość prac przygotowawczych związanych z organizacją Walnych Zgromadzeń Członków SM „Kurdwanów Nowy”. Prowadzi też na bieżąco obsługę sekretarsko-biurową posiedzeń Rady Nadzorczej Spółdzielni. W tym zakresie dział przygotował dokumentację i zapewnił obsługę: • posiedzeń Rady Nadzorczej,

 • zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w dniach: 4 i 6 czerwca 2013 r.,

 • Prezydium Walnego Zgromadzenia w dniu 11 czerwca 2013 roku.

Na bieżąco prowadzona jest również współpraca DCO z Komisjami Rady Nadzorczej:

 1. Organizacyjno-Samorządową – w zakresie:

 • opracowania projektu Regulaminu finansowania remontów zasobów mieszkaniowych oraz gromadzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego SM „Kurdwanów Nowy”,

 • opracowania projektu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 12 czerwca 2012 roku do 3 czerwca 2013 roku,

 • opiniowania realizacji wykonania wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2012 roku,

 • opracowania projektu zmian w Regulaminie porządku domowego SM „Kurdwanów Nowy”,

 • opiniowania podziału na części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i zasad zaliczania członków do poszczególnych części oraz terminów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,

 • wydania opinii w sprawie Sprawozdań z działalności Działu Członkowsko-Organizacyjnego.

 1. Członkowsko-Lokalową – w zakresie rozpatrywania i opiniowania wniosków Zarządu o:

  • wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

  • wykluczenie ze Spółdzielni osób, które uporczywie uchylały się od wnoszenia opłat czynszowych,

  • przywrócenia w poczet członków Spółdzielni,

  • odstąpienie od naliczania odsetek osobom, które zalegały z opłatami za lokale, a spłaciły zadłużenie podstawowe,

  • wydania opinii w sprawie Sprawozdań z działalności Działu Członkowsko-Organizacyjnego.

Dział Członkowsko-Organizacyjny na bieżąco zapewniał pełną obsługę członków Spółdzielni, związaną z udzielaniem informacji, wyjaśnień i wydawaniem indywidualnych zaświadczeń dla różnych instytucji, w tym do sądów, banków, komorników. Przygotowywał również wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o ujawnienie w rejestrze sprawozdań Spółdzielni, zmiany nazwiska członka Rady Nadzorczej oraz wprowadzenie zmian w Statucie Spółdzielni.


Sprawozdanie Z Działalności

Domu Kultury

1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość