Strona główna

Szanowni Państwo ! Problematyka uwzględniana w składanych przez Zarząd dorocznych sprawozdaniach z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”


Pobieranie 464.39 Kb.
Strona6/7
Data18.06.2016
Rozmiar464.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Powyższa tabela wskazuje, że w roku 2013 wynikiem dodatnim zamknęły się zarówno koszty eksploatacji budynków mieszkalnych (+92.536,63), jak i koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków (+ 322.961,65). Tak istotna nadwyżka wpływów nad kosztami zaopatrzenia w wodę lokali mieszkalnych wynika z faktu, iż po zlikwidowaniu sieci „wody wysokiej” zaopatrującej budynki mieszkalne z hydroforni przy ul. Wysłouchów 30D, znacznie zmalały straty wody spowodowane częstymi awariami tej sieci. W efekcie działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi zamknęła się nadwyżką wpływów nad poniesionymi kosztami w kwocie 407.304,42 zł, która została wykazana w rachunku zysków i strat, jako zmiana stanu produktów.

W zakresie eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych, poniesione przez Spółdzielnię w 2013 r. koszty w układzie rodzajowym przedstawia Tabela nr 9.Tabela nr 9 - Koszty eksploatacji podstawowej za rok 2013L.p.


Rodzaj kosztów


Wykonanie

/ w złotych /

Wykonanie

(w zł/m2 /miesiąc)

1

Wynagrodzenia pracowników umysłowych

132.900,00

0,04

2
Wynagrodzenia dozorców

147.300,00

0,05

3

Bezosobowy fundusz płac

2.701,474

Narzuty na ZUS

51.599,67

0,02

5

Materiały, środki czystości, środki ochrony BHP

29.989,34

0,01

6

Energia elektryczna

286.990,80

0,10

7

Podatek od nieruchomości

83.270,40

0,03

8

Odpisy na ZFSS

12.434,30

-

9
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

136.873,93

0,05

10

Firma sprzątająca

949.481,33

0,33

11

Pozostałe koszty usług materialnych (transport, dezynfekcja, przeglądy: ciągów kominowych, instalacji elektrycznych i gazowych)

376.022,32


0,1312

Koszty ogólnego zarządzania

776.465,83

0,27

13

Pozostałe koszty usług niematerialnych

66.701,41

0,02

14

Pogotowie awaryjne

45.657,36

0,01

15

Ubezpieczenia

76.657,89

0,03

16

Utrzymanie zieleni i dróg w okresie zimy

308.450,39

0,11
Eksploatacja razem (wiersze 1 - 17)

3.483.496,44

1,20

17

Remonty i konserwacja własna

1.292.781,96

0,45
Łączne koszty eksploatacji:

4.776.278,40

1,65

Uwaga: koszty wykazane w tej pozycji wynoszą w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni zasobów mniej niż 1 grosz (0,01 zł) dlatego nie można ich wyrazić w tabeli. Zostały one ujęte zbiorczo wraz z innymi pozycjami.

W zakresie poniesionych przez Spółdzielnię w 2013 r. kosztów tzw. eksploatacji podstawowej – kształtujących wysokość uśrednionej stawki eksploatacyjnej rozliczanej na 1 m2 całej powierzchni użytkowej lokali w zasobach SM „Kurdwanów Nowy” – największe nakłady (wartościowo) poniesione zostały na:


  1. koszty remontów i konserwacji „własnych” – 1.292 tys. zł,

  2. koszty firm sprzątających – 949 tys. zł,

  3. koszty ogólnego zarządzania – 776 tys. zł,

  4. pozostałe koszty usług materialnych (transport, dezynfekcja, przeglądy: ciągów kominowych, instalacji elektrycznych i gazowych) – 376 tys. zł,

  5. utrzymanie zieleni i dróg w okresie zimy – 308 tys. zł,

  6. koszty zakupu energii elektrycznej – 286 tys. zł,

  7. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 136 tys. zł.

Proporcje wymienionych powyżej pozycji kosztów nie ulegają w naszej Spółdzielni zmianie od kilku lat, w sposób typowy dla większości spółdzielni mieszkaniowych typu eksploatacyjnego. Zwracamy też uwagę, że prowadzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni konsekwentna polityka gospodarcza przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, przypadających na poszczególne lokale. W efekcie, wzrost opłaty eksploatacyjnej, jest w głównej mierze konsekwencją rosnących nieustannie kosztów zewnętrznych (niezależnych od Spółdzielni).

Rzeczywisty uśredniony koszt eksploatacji wyniósł w SM „Kurdwanów Nowy” w 2013 roku [w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni eksploatowanych zasobów] – 1,65 zł/m2 miesięcznie, co wynika z wyliczenia:

1. poniesione koszty eksploatacji 4.776.278 zł

2. powierzchnia eksploatowanych lokali 241.170 m2

4.776.278

3. stawka rzeczywista: ------------------- : 12 m-cy = 1,65 zł/m2

241.170


Zatem ustalona na rok 2013 stawka eksploatacyjna dla członków, wynosząca średnio w skali Spółdzielni 1,67 zł/m2 w pełni pokryła poniesione koszty, a rozliczenie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych zamknęło się nadwyżką przychodów nad kosztami, która zostanie rozliczona w 2014 roku. Należy jednak pamiętać o indywidualizacji stawek opłaty eksploatacyjnej dla poszczególnych nieruchomości (budynków), która sprawia, że tylko w 22 (28,6 %) budynkach (spośród 77 pozostających w zasobach Spółdzielni) stawki opłaty eksploatacyjnej były w ubiegłym roku wyższe od stawki średniej, natomiast w pozostałych nieruchomościach budynkowych kształtowały się na poziomie stawki średniej lub poniżej stawki średniej. Podkreślić należy, że osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz właściciele lokali, nie będący członkami Spółdzielni, opłacali opłatę eksploatacyjną na poziomie stawek realnych, tj. od 1,94 zł/m2 do 2,37 zł/m2 miesięcznie. Dlatego też, również rozliczenie wyniku finansowego uzyskanego na eksploatacji lokali mieszkalnych dokonywane jest indywidualnie dla danej nieruchomości.

Wynik uzyskany przez Spółdzielnię za rok 2013 na pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych przedstawia Tabela nr 10.


Tabela nr 10.L.pWyszczególnienie


Przychody

za rok 2013

/w złotych/

Koszty

za rok 2013

/w złotych/

Wynik

za rok 2013

/w złotych/

1

Eksploatacja lokali użytkowych

2.347.003,09

2.222.859,36

+ 124.143,73

2

Dostawa wody i kanalizacja – lokale użytkowe

54.195,16


54.195,16


0


3

Wywóz śmieci - lokale użytkowe

106.212,69

100.231,74

+ 5.980,95

4

Eksploatacja centralnego ogrzewania – lokale użytkowe

136.699,54


117.990,07


+ 18.709,475

Dom Kultury

471.339,74

438.591,44

+ 32.748,30

6

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

381.410,71


82.898,04


+ 298.512,677

Przychody i koszty finansowe (z tytułu odsetek od lokat i inne)

561.954,81


24.147,99


+ 537.806,82


Zysk brutto

4.058.815,74

3.040.913,80

1.017.901,91

8

Podatek dochodowy od osób prawnych


246.645,00

– 246.645,00

Zysk netto


4.058.815,74

3.287.558,80

771.265,94

Na uzyskanym wyniku na pozostałej działalności Spółdzielni zaważył przede wszystkim wynik wykazany w pozycjach „Pozostałe przychody i koszty operacyjne” oraz „Przychody i koszty finansowe”. Wyjaśnienia wymaga, że na „pozostałe przychody operacyjne” złożyły się przychody uzyskane m.in.: ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (325.000 zł), z tytułu odszkodowania od Gminy Kraków za niedostarczenie lokali socjalnych, tytułem zasądzonych kosztów sądowych. Skoro Spółdzielnia wykazała w rachunku zysków i strat „zysk netto” w kwocie 771.265,94 zł, Walne Zgromadzenie SM „Kurdwanów Nowy” obowiązane jest do podjęcia uchwały o przeznaczeniu uzyskanej „nadwyżki bilansowej” (zgodnie z postanowieniem art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) i § 124 pkt 5 Statutu Spółdzielni).

6. Analiza funduszu remontowo - konserwacyjnego
W 2013 roku przeprowadzono prace remontowe, szczegółowo opisane pod względem rzeczowym w rozdziale pt. „Remonty budynków” niniejszego sprawozdania, na ogólną kwotę 3.865.701,32 zaś wpływy z odpisu na fundusz remontowy wyniosły kwotę 3.226.878,66 zł. Dofinansowanie wykonanych prac remontowych z innych przychodów uzyskiwanych przez Spółdzielnię wyniosło zatem kwotę 638.822,66 zł (tj. 0,23 zł/m2 miesięcznie). Sposób wykorzystania środków zgromadzonych na funduszu remontowym oraz źródła akumulacji przedstawia Tabela nr 11.
Tabela nr 11 - Wykorzystanie funduszu remontowego w 2013 roku.L.p.WYSZCZEGÓLNIENIE

WPŁYWY

/w złotych/

KOSZTY

/w złotych/

1

2

3

4

1.

Bilans otwarcia

255.618,28
2.

Odpis na fundusz remontowy

3.226.878,66
3.

Inne wpływy – odszkodowania z TU UNIQA

1.050,00
4.

Wynik za 2012 r. (zysk netto)

679.971,34
5.

Malowanie klatek schodowych i okien
351.835,92

6.

Remont dźwigów
132.312,03

7.

Naprawa i utrzymanie dróg oraz remonty chodników osiedlowych i parkingów614.064,078.

Roboty ogólnobudowlane
932.330,32

9.

Remont siedziby Spółdzielni i Domu Kultury
50.579,85

10.

Remonty i konserwacje dachów
222.589,87

11.

Remont instalacji gazowej
431.555,66

12.

Usuwanie awarii wodociągowo – kanalizacyjnych i gazowych69.835,9913.

Prace ślusarskie
101.225,27

14.

Remont sieci wody wysokiej, montaż hydroforów
641.625,62

15.

Pozostałe remonty „awaryjne” (nieplanowane)
69.779,17

16.

Remont instalacji odgromowej
27.662,55

17.

Dostosowanie instalacji AZART do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej220.305,00


RAZEM

4.163.518,28

3.865.701,32
Wartość funduszu na koniec okresu
297.816,96

1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość