Strona główna

Szanowny Pan mgr Andrzej Brygidyn dyrektor nauczycielskie Kolegium Języków Obcych


Pobieranie 18.34 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.34 Kb.
Sanok, dnia …………………………………


Szanowny Pan


mgr Andrzej Brygidyn

DYREKTOR

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych



PODANIE



Proszę o przyjęcie mnie na studia prowadzone w systemie : dziennym, wieczorowym , zaocznym , na kierunek studiów- filologia angielska , filologia niemiecka, filologia francuska .
DANE KANDYDATA:


 1. Nazwisko .....................................Imiona...................................

 2. Data i miejsce urodzenia..............................................................

 3. Imiona rodziców ..............................................................
  Nazwisko panieńskie matki .........................................................

 4. Stan cywilny ..................................................................
  Nazwisko panieńskie u mężatek ..................................................

 5. Adres stałego zameldowania:

 • miejscowość .......................................................

 • kod .......................................................

 • ulica .......................................................

 • nr domu ..........................................................,

 • województwo ..........................................................,

 1. Adres do korespondencji................................................................

 2. Numer telefonu...............................................................................

 3. Seria i numer dowodu osobistego....................................................

 4. Ukończona szkoła średnia:

 • nazwa szkoły ..........................................................,

 • miejscowość ..........................................................,

 • rok ukończenia ...........................................................

 1. Ukończona szkoła wyższa:

 • nazwa uczelni ..........................................................,

 • miejscowość ..........................................................,

 • rok ukończenia ...........................................................

 1. Wykształcenie matki .............................................................
  wykształcenie ojca ......................................................................

Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzani własnoręcznym podpisem:


............................................... ......................................

(miejscowość, data) (podpis kandydata)




ŻYCIORYS KANDYDATA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Do podania załączam:

 1. Świadectwo dojrzałości

 2. Dyplom

 3. 5 fotografii

 4. Zaświadczenie lekarskie

................................................ ...........................................

(miejscowość, data) (podpis kandydata)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość