Strona główna

SzczegóŁowe zasady obrotu giełdowego w systemie utp


Pobieranie 0.91 Mb.
Strona1/25
Data20.06.2016
Rozmiar0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Załącznik

do Uchwały Nr 1103/2013

Zarządu Giełdy z dnia 16 września 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO


W SYSTEMIE UTP

(tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego
od dnia 1 października 2013 r.)*


* Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r.,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:


- Uchwałą Nr 1334/2012 Zarządu Giełdy z dnia 20 grudnia 2012 r.,

- Uchwałą Nr 333/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r.,

- Uchwałą Nr 1051/2013 Zarządu Giełdy z dnia 6 września 2013 r.,

- Uchwałą Nr 1103/2013 Zarządu Giełdy z dnia 16 września 2013 r.DZIAŁ I 4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOPUSZCZANIA I WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU GIEŁDOWEGO 4

Rozdział 1 4

Dopuszczanie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego 4

Rozdział 2 7

Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego w trybie zwykłym 7

Rozdział 3 12

Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego 12

w trybie publicznej sprzedaży 12DZIAŁ II 15

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA CZŁONKÓW GIEŁDY
I ANIMATORÓW RYNKU 15

Rozdział 1 15

Członkowie giełdy i reprezentanci członków giełdy 15

Rozdział 2 17

Szczegółowe zasady działania animatorów rynku
na rynku kasowym i terminowym 17

Dział III 19

Dostęp do produkcyjnego systemu informatycznego Giełdy 19

DZIAŁ IV 21

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NOTOWAŃ NA RYNKU KASOWYM 21

I TERMINOWYM 21

Rozdział 1 21

Przepisy ogólne 21

Rozdział 2 21

System notowań 21

Rozdział 3 22

Harmonogram i fazy notowań 22

Rozdział 4 26

Szczegółowe zasady przyjmowania, realizacji, modyfikowania
i anulowania zleceń maklerskich 26

Rozdział 5 38

Zasady wyznaczania kursów odniesienia 38

Rozdział 6 43

Wyznaczanie kursów i ograniczenia wahań kursów 43

Rozdział 7 49

Określenie dokładności kursów instrumentów finansowych 49

(krok notowania) 49

Rozdział 8 51

Szczegółowe warunki obrotu instrumentami finansowymi


na rynku kasowym 51

Rozdział 9 58

Szczegółowe warunki obrotu instrumentami finansowymi
na rynku terminowym 58

Rozdział 10 73

Wystawianie i przekazywanie kart umów 73

Rozdział 11 74

Anulowanie transakcji giełdowych 74

Rozdział 12 75

Zlecenia i transakcje krótkiej sprzedaży 75

Rozdział 13 78

Zasady notowania instrumentów finansowych w przypadku realizacji praw wynikających z tych instrumentów 78

DZIAŁ V 84

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NOTOWAŃ W SYSTEMIE 84

ANIMATORA RYNKU 84

Rozdział 1 84

Przepisy ogólne 84

Rozdział 2 85

Harmonogram i fazy notowań 85

Rozdział 3 86

Zasady działania animatorów rynku 86

Rozdział 4 88

Stan instrumentu i ograniczenia wahań kursów 88

Rozdział 5 91

Szczegółowe zasady przyjmowania, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich 91

Rozdział 6 95

Szczegółowe zasady realizacji zleceń maklerskich 95

Rozdział 7 99

Określenie dokładności kursów instrumentów strukturyzowanych (krok notowania) 99

Rozdział 8 99

Zawieszanie notowań instrumentami strukturyzowanymi 99

Rozdział 9 102

Obliczanie poziomu referencyjnego 102DZIAŁ VI 103

TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE 103

Rozdział 1 103

Przepisy ogólne 103

Rozdział 2 103

Propozycja nabycia/zbycia instrumentów finansowych 103

Rozdział 3 104

Transakcje pakietowe 104

Rozdział 4 109

Transakcje odkupu lub odsprzedaży (transakcje BISO) 109

Rozdział 5 111

Szczegółowy tryb postępowania przy realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji notowanych na giełdzie 111

Dział VII 113

Szczególne zasady oznaczania instrumentów finansowych 113

notowanych na giełdzie 113

DZIAŁ VIII 115

Zasady przekazywania raportów bieżących i okresowych przez emitentów instrumentów finansowych notowanych na giełdzie 115

ZAŁĄCZNIKI: 116

122
DZIAŁ I

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOPUSZCZANIA I WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU GIEŁDOWEGO

Rozdział 1

Dopuszczanie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego


§ 1

 1. Wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego powinien zawierać w szczególności:

  1. oznaczenie nazwy (firmy) emitenta,

  2. liczbę instrumentów finansowych, będących przedmiotem wniosku, ich wartość nominalną, rodzaj, kod lub oznaczenie serii i daty emisji,

  3. oznaczenie rynku, na który mają być dopuszczone dane instrumenty finansowe,

  4. oznaczenie ceny emisyjnej i wartości emisyjnej emisji/serii

  5. wskazanie podstawy prawnej emisji,

  6. informację gdzie i kiedy został opublikowany odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność została stwierdzona przez ten organ, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,

  7. oświadczenie emitenta dotyczące zbywalności instrumentów finansowych objętych wnioskiem,

  8. oświadczenie emitenta, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

  9. oświadczenie emitenta o dojściu do skutku emisji instrumentów finansowych objętych wnioskiem wraz ze wskazaniem daty ich przydziału,

  10. zobowiązanie emitenta do przestrzegania przepisów obowiązujących na giełdzie,

  11. informację, czy emitent występował o dopuszczenie tytułów uczestnictwa do obrotu na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

  12. informację o zamiarze wprowadzenia instrumentów objętych wnioskiem do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży (jeżeli emitent zamierza wprowadzić te instrumenty w tym trybie).

 1. Wartości w walucie obcej przelicza się we wniosku według średnich bieżących kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego.

§ 2

Do wniosku, o którym mowa w § 1, należy załączyć w szczególności: 1. aktualny, jednolity tekst statutu emitenta,

 2. aktualny odpis z właściwego dla emitenta rejestru,

 3. dokumenty stanowiące podstawę prawną emisji instrumentów finansowych objętych wnioskiem,

 4. odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność została stwierdzona przez ten organ, a w przypadku gdy sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane - stosowne oświadczenie emitenta w tym zakresie;

 5. informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po opublikowaniu dokumentu informacyjnego, a które mogą mieć istotny wpływ na ocenę emitenta lub jego papierów wartościowych,

 6. odpis decyzji właściwego organu nadzoru w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego albo stwierdzenia jego równoważności, z zastrzeżeniem postanowień lit. d),

 7. oświadczenie o przekazaniu do Komisji Nadzoru Finansowego dokumentu notyfikującego potwierdzającego zatwierdzenie dokumentu informacyjnego
  w państwie macierzystym, o ile jest wymagane zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o ofercie publicznej, z zastrzeżeniem postanowień lit. d),

 8. oświadczenie o braku toczących się postępowań przed właściwym organem nadzoru w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego albo stwierdzenia jego równoważności albo w sprawie zmian, aneksów lub uzupełnień do dokumentu informacyjnego, z zastrzeżeniem postanowień lit. d).

§ 3

 1. Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji lub praw do akcji (PDA), poza danymi określonymi w § 1, powinien zawierać:

a) ceny emisyjne oraz ceny sprzedaży akcji w ofercie publicznej,

b) informacje dotyczące struktury własności akcji i sposobu ich rozprowadzenia,

c) informację, czy emitent występował o dopuszczenie swoich akcji do obrotu na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

d) informacje dotyczące wielkości kapitałów emitenta, wartości księgowej oraz ogólnej liczby wyemitowanych akcji,

e) prognozę zysku netto, o ile była podana do publicznej wiadomości.


 1. Do wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego, poza dokumentami określonymi w § 2, należy dołączyć opinię firmy inwestycyjnej. Opiniującym nie może być emitent składający wniosek, o którym mowa w ust. 1 ani podmiot od niego zależny lub dominujący. Wzór opinii stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszych Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego.

§ 4

 1. Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego dłużnych instrumentów finansowych (obligacji, z wyłączeniem obligacji strukturyzowanych, oraz listów zastawnych), poza danymi określonymi w § 1, powinien zawierać określenie terminów i warunków wykupu danych instrumentów finansowych.

 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, poza dokumentami określonymi w § 2, należy dołączyć umowę o reprezentację zawartą między emitentem obligacji a bankiem – reprezentantem w przypadku, gdy istnieje obowiązek jej zawarcia.

§ 5

 1. Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów inwestycyjnych, poza danymi określonymi w § 1, powinien zawierać określenie wartości emisji będącej przedmiotem wniosku.

 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, poza dokumentami określonymi w § 2, należy dołączyć:

  1. statut funduszu inwestycyjnego oraz statut towarzystwa,

  2. odpis z rejestru funduszy inwestycyjnych oraz odpis z rejestru towarzystwa.

§ 6

 1. Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego kwitów depozytowych, poza danymi określonymi w § 1, powinien zawierać:

  1. wskazanie podstawy prawnej wystawienia kwitów depozytowych,

  2. określenie wartości kwitów depozytowych będących przedmiotem wniosku.

 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, poza dokumentami określonymi w § 2, należy dołączyć kopię umowy z emitentem bazy, na podstawie której zostały wyemitowane kwity depozytowe (w przypadku zawarcia takiej umowy).

§ 7

1. Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF (zwanych dalej „ETF-ami”), poza danymi określonymi w § 1, powinien zawierać: określenie ceny emisyjnej tytułów uczestnictwa i wartości emisji będącej przedmiotem wniosku, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – wartość aktywów netto emitenta, 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, poza dokumentami określonymi w § 2, należy dołączyć oświadczenie o wpisaniu emitenta do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

§ 8

 1. Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego warrantów opcyjnych, certyfikatów strukturyzowanych lub obligacji strukturyzowanych, poza danymi określonymi w § 1, powinien zawierać informację o formie i terminie opublikowania szczegółowych warunków końcowych emisji („Final Terms”) dla instrumentów objętych wnioskiem,
  o ile zgodnie z właściwymi przepisami prawa istnieje wymóg sporządzenia tych warunków.

 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, poza dokumentami określonymi w § 2, należy dołączyć szczegółowe warunki końcowe, o których mowa w ust. 1, o ile zgodnie
  z właściwymi przepisami prawa istniał wymóg sporządzenia tych warunków albo oświadczenie o braku takiego wymogu.

§ 9

W przypadku gdy dane informacje lub dokumenty zostały załączone do wniosku uprzednio złożonego do Giełdy, a ich treść nie uległa zmianie, emitent zamiast ponownego składania tych informacji/dokumentów może złożyć we wniosku lub w odrębnym piśmie odpowiednie oświadczenie wraz ze wskazaniem daty wcześniejszego złożenia danych informacji/dokumentów do Giełdy.§ 10

Zarząd Giełdy może żądać od emitenta przedstawienia dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie dopuszczenia danych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość