Strona główna

Szefa obrony cywilnej gminy wójta gminy koźminek


Pobieranie 86.18 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar86.18 Kb.ZARZĄDZENIE Nr 7/2008

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WÓJTA GMINY KOŹMINEK
z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie utworzenia gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Koźminek

Na podstawie § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.


w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) w związku z zarządzeniem
nr 259/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania w województwie wielkopolskim, zarządzeniem nr 1/2008 Starosty Kaliskiego z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania w powiecie kaliskim zarządza się, co następuje:

§ 1.
W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia, tworzy się na terenie gminy Koźminek:

 1. System wczesnego Ostrzegania (SWO) – funkcjonujący w czasie pokoju;

 2. System Wykrywania i Alarmowania (SWA) - działający w przypadku wprowadzenia stanów wojennego i wyjątkowego.


§ 2.
Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą w szczególności:


 1. wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe;

 2. powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach;

 3. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;

 4. zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;

 5. opracowanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowanie zaleceń postępowania ochronnego;

 6. doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczenia zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń;

 7. wprowadzanie przedsięwzięć dotyczących ochrony przed zagrożeniami i związanych z tym stanów alarmowych

 8. uruchamianie działań interwencyjnych.


§ 3.


  1. W skład gminnego SWO wchodzą:

  1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego;

  2. Posterunek Policji w Koźmineku;

  3. Jednostki ochotniczych straży pożarnych w Koźminku i w Koźminku prowadzące działania interwencyjne w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.

  1. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązane są do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.
  1. Strukturę organizacyjna SWO oraz obiegu informacji na terenie gminy przedstawia załącznik nr 1.
  1. Włączenie jednostek i instytucji do SWO gminy nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań.


§ 4.


   1. Elementy organizacyjne SWA stanowią:

 1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 2. Drużyna wykrywania zagrożeń;

 3. Drużyna wykrywania i alarmowania

 4. Punkty alarmowania
   1. Schemat organizacyjny SWA oraz obiegu informacji na terenie gminy przedstawia załącznik nr 2.

§ 5.


 1. Szef obrony cywilnej zapewni nieprzerwaną pracę SWA, z chwilą jego uruchomienia, na swoim obszarze działania.
 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SWA, jego elementom organizacyjnym nadaje się status formacji obrony cywilnej, lub obsady tych elementów należy reklamować od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 1. Zasady organizacji i funkcjonowania SWA w gminie przedstawia załącznik nr 3.


§ 6.


  1. Informacje uzyskane w ramach działania systemów, dotyczące występowania zagrożeń wymagających podjęcia szczegółowych działań, w tym ostrzegania i alarmowania ludności, organy i jednostki organizacyjne wymienione w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, niezwłocznie do gminnego centrum reagowania.
  1. Gminne centra reagowania informują o zdarzeniach i zagrożeniach Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.§ 7.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gminne centra reagowania, w przypadku wprowadzenia stanów wyjątkowego i wojennego, wykonują zadania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia poprzez odpowiednio DWZ lub DWA.
§ 8.
Struktura organizacyjna drużyny wykrywania zagrożeń, drużyny wykrywania i alarmowania oraz punktów alarmowania przedstawiona jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 9.

Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, o których mowa w § 2, odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki organizacyjne je tworzące, w szczególności przez:


 1. działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:

  1. aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu reagowania kryzysowego,

  2. doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów – stosownie do poziomu zagrożeń,

  3. doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania i oceny zagrożeń,

  4. organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji w systemach,

  5. tworzenia warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach,

  6. doskonalenia procedur uruchamiania i wdrażania zadań z wykazu Przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego.
 1. organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie: wiedzy o właściwościach źródeł zagrożeń , systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów i metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami;
 1. organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń, treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach.


§ 10.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowi integralną część składową stanowiska kierowania Wójta Gminy.

§ 11.
Rozwinięcie SWA następuje w przypadku wprowadzenia stanów gotowości obronnej państwa, czasu kryzysu oraz czasu wojny oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowania systemu przez:

 1. Wojewodę – Szefa Obrony Cywilnej Województwa – na terenie co najmniej dwóch powiatów lub na obszarze całego województwa;
 1. Starostę Kaliskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – na terenie co najmniej dwóch gmin lub na obszarze całego powiatu;
 1. Wójta – szefa obrony cywilnej gminy na terenie gminy.


§ 12.


    1. Do przekazywania ustalonych dla syren, dźwiękowych sygnałów alarmowych, należy wykorzystywać radiowy system włączania syren oraz pojedyncze syreny alarmowe.
    1. W celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, w czwarty czwartek każdego miesiąca, o godzinie 12.00, należy przeprowadzać głośną próbę syren, stosując sygnał o dźwięku ciągłym (modulowanym) trwającym 1 minutę.
    1. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń systemów możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie powinno zawierać informację o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu i ćwiczenia.


§ 13.
Szefowie OC Gminy złoży Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu, pisemną informację o gotowości elementów systemów do działania na swoich obszarach działania w terminie 1 miesiąca od wejścia w życie niniejszego zarządzania.
§ 14.
Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przygotowaniem systemów do realizacji zadań oraz wykonanie dokumentów normujących organizację systemów oraz organizacje treningów dla elementów systemu na terenie gminy, powierza się inspektorowi ds. rady i obrony cywilnej.
§ 15.
Tracą moc zarządzenia:


 1. nr 1/2005 Szefa Obrony Cywilnej Gminy – Wójta Gminy z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie utworzenia systemu wykrywania o alarmowania ;

 2. nr 3/2005 Szefa Obrony Cywilnej Gminy – Wójta Gminy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania.


§ 16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia


Nr 7/08 Wójta Gminy Koźminek
z dn. 17.03.2008r.
S

WCZK


PCZKElementy SWA sąsiednich gmin

CEKÓW

CHEMAT ORGANIZACYJNY SWO ORAZ OBIEGU INFORMACJI

WOJEWODA WIELKOPOLSKI


SZEF OC Województwa

SK

STAROSTA KALISKI

SZEF OC Powiatu


SK
Elementy powiatowe SWO

WÓJT GMINY


Szef OC Gminy

SK

GCZKElementy gminne:

 • Posterunek Policji

 • OSP

LISKÓW


GOSZCZANÓWSZCZYTNIKI


OPATÓWEK


- koordynacja i współdziałanie - obieg informacji

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia


Nr 7/08 Wójta Gminy Koźminek
z dn. 17.03.2008r.
Urząd Gminy Koźminek

S

WCZK


PCZKElementy SWA sąsiednich gmin

CEKÓW

CHEMAT ORGANIZACYJNY SWO ORAZ OBIEGU INFORMACJI

WOJEWODA WIELKOPOLSKI


SZEF OC Województwa

SK

STAROSTA KALISKI

SZEF OC Powiatu


SK
Elementy organizacyjne powiatowego SWA

Elementy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych

Organy i jednostki organizacyjne dokonujące analizy i oceny skażeń oraz dokonujące opracowania, ogłaszania i wprowadzania działań interwencyjnychWÓJT GMINY


Szef OC Gminy

SK

GCZKElementy gminne:

 • Posterunek Policji

 • OSP

LISKÓW


GOSZCZANÓWSZCZYTNIKI


OPATÓWEK


- koordynacja i współdziałanie - obieg informacji

Załącznik Nr 3


do Zarządzenia nr 7/08 Szefa Obrony Cywilnej Wójta Gminy Koźminek

z dnia 17 marca 2008r.

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA


SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA W GMINIE KOŹMINEK


Rozdział IPostanowienia ogólne
§ 1
System wykrywania i alarmowania zwany dalej SWA w gminie Koźminek organizuje się na terenie gminy Koźminek.
§ 2


 1. SWA tworzy się w celu:

 1. uzyskiwania informacji o zbliżaniu się lub stwierdzeniu faktu zaistnienia na określonym terenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, związanego ze stosowaniem środków rażenia, wystąpieniem klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, powodzi, pożarów lub innych podobnych zdarzeń,

 2. określenia rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń, oznaczenia stref niebezpiecznych i prognozowania rozwoju wydarzeń,

 3. powiadamiania na czas organów decyzyjnych oraz instytucji, organizacji i formacji, które mają obowiązek zareagowania na niebezpieczne zdarzenie,

 4. ostrzegania i alarmowania ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie oraz informowania o zalecanych zasadach postępowania i zachowania się ludności w zaistniałych sytuacjach,

 5. śledzenia zdarzeń noszących znamiona kryzysu w celu dostarczenia aktualnych informacji.
 1. SWA przygotowuje się w czasie pokoju a rozwija w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, na podstawie zarządzenia:

 1. szefa obrony cywilnej gminy – na terenie gminy,

 2. szefa obrony cywilnej powiatu – na terenie kilku gmin lub całego powiatu,

 3. szefa obrony cywilnej województwa – na terenie kilku powiatów lub całego województwa,

 4. szefa obrony cywilnej kraju – na terenie kilku województw lub całego kraju.
 1. W czasie pokoju szef obrony cywilnej powiatu lub gminy może zarządzić rozwinięcie SWA w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń (wyłącznie na czas trwania tych zagrożeń), a także w celu przeprowadzenia ćwiczeń.Rozdział 2Organizacja i zadania SWA
§ 3
SWA na terenie gminy tworzą:

 1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i tworzone w jego strukturach drużyny wykrywania i alarmowania (dwa) jako formacje OC o wyższym stopniu gotowości do działania.

 2. Jednostki organizacyjne, których zakres działania obejmuje wykrywanie, rozpoznanie i monitorowanie zagrożeń i ostrzeganie ludności.


§ 4
Do głównych zadań SWA w zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania należy:

 1. wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe;

 2. powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach;

 3. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;

 4. zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;

 5. opracowanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowanie zaleceń postępowania ochronnego;

 6. doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczenia zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń;

 7. wprowadzanie przedsięwzięć dotyczących ochrony przed zagrożeniami i związanych z tym stanów alarmowych

 8. uruchamianie działań interwencyjnych.


§ 5
Do zadań drużyny wykrywania i alarmowania działającej w ramach gminnego centrum zarządzania kryzysowego należy:


 1. Wydzielenie patroli do rozpoznania skażeń;

 2. Prowadzenie rozpoznania oraz zbieranie danych o skażeniach, napromieniowaniu, zakażeniach, uderzeniach bronią masowego rażenia oraz innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska;

 3. Utrzymanie sprawnej łączności z jednostkami współdziałającymi, szefami obrony cywilnej gmin ościennych oraz PCZK (POADA);

 4. Prowadzenie obserwacji uderzeń środkami rażenia;

 5. Pobieranie próbek materiałów skażonych, wstępne określenie rodzaju i stopnia skażenia oraz przekazywanie danych do PCZK (POADA) lub plutonu analiz laboratoryjnych,

 6. Analiza sytuacji zagrożeń według danych z rozpoznania,

 7. Określenie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie atmosfery;

 8. Przekazywanie danych o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności oraz opracowanie wniosków i propozycji dla Szefa Obrony Cywilnej Gminy;

 9. Alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą technicznych systemów alarmowania, zastępczych środków alarmowych lub w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze.


§ 6

Do zadań punktu alarmowania w sołectwach należy: 1. utrzymanie łączności z gminnym centrum zarządzania kryzysowego (dwa) w przekazywaniu informacji o zagrożeniu;

 2. przyjmowanie zarządzeń o ogłoszeniu (odwołaniu) alarmu;

 3. ogłaszanie i odwoływanie alarmu;

 4. utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu pAl


§ 7
Szef OC Gminy w ramach systemu SWA sprawuje nadzór nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji dla formacji SWA, ich wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt oraz szkoleniami.
Rozdział 3

Zasady funkcjonowania systemu SWA§ 8


  1. SWA gminy Koźminek osiąga pełną gotowość do działania przez rozwinięcie w miejscach formowania.

  2. Formacje obrony cywilnej wchodzące w skład SWA działają na podstawie niniejszych zasad oraz planów działania.

  3. Dla formacji SWA opracowuje się plany działania, w których należy uwzględnić:

 1. przeznaczenie i zadania danej formacji;

 2. strukturę organizacyjną;

 3. etat, imienną obsadę osobową;

 4. plan powiadamiania;

 5. obowiązki osób funkcyjnych;

 6. ogólne zasady pełnienia służby w obronie cywilnej;

 7. harmonogram osiągania gotowości do działania (uwzględniający wyższy stopień gotowości);

 8. zestawienie należności i stanu faktycznego sprzętu;

 9. dziennik odbytych ćwiczeń i udziału w akcjach ratunkowych;

 10. obowiązujące sygnały alarmowe;

 11. inne dokumenty (w tym dokumenty graficzne, instrukcje, itp.)

4. Podczas stałej gotowości obronnej państwa Szef OC Gminy zobowiązany jest do: 1. utrzymania stopnia ukompletowania formacji:

 1. stanów osobowych, sprzętu i materiałów oraz wyposażenia indywidualnego – nie mniej niż 90 %

 2. sprzętu gospodarki narodowej nie mniej niż:

 • 50% przy stanie do trzech jednostek;

 • 75% przy stanie wyższym niż trzy jednostki w stosunku do tabel należności;

 1. zapewnienie wysokiego poziomu przygotowania stanów osobowych FOC do zadań;

 2. utrzymania nie mniej niż 50% stanów osobowych w gotowości do działania w czasie do 4-6 godzin od przekazania sygnału;

 3. zapewnienia osiągania pełnej gotowości do działania minimum 90% stanu osobowego w czasie 12-16 godzin od przekazania sygnału;

 4. aktualizowania planów działania poszczególnych formacji SWA.

5. SWA współdziała ze służbami, których statutowa działalność jest związana ze zjawiskami mogącymi stanowić zagrożenie dla ludności oraz koordynuje ich działanie w okresie wystąpienia tego zagrożenia.Rozdział 4
Zasady przekazywania informacji
§ 9


   1. Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w ramach SWA dla jednostek nadrzędnych, podległych i współdziałających:

 1. natychmiast przekazuje się informacje dotyczące awarii, katastrof, wzrostu mocy dawki promieniowania szkodliwego dla organizmów, w tym:

 1. o wykryciu wybuchu jądrowego – natychmiast po ustaleniu pełnych parametrów podając czas, rodzaj i moc wybuchu, azymut i odległość od posterunków wykrywania do miejsca wybuchu oraz kierunek przesuwania się obłoku promieniotwórczego,

 2. wykryciu skażenia promieniotwórczego – natychmiast po wzroście mocy dawki tła promieniowania gamma powyżej dwukrotnej wartości oraz po ponownym jej wzroście o dowolną wartość;

 3. wykryciu skażeń chemicznych – natychmiast po zaobserwowaniu użycia bojowych środków trujących (BST) lub wyzwolenie niebezpiecznych środków chemicznych (NSCh) i określeniu kierunku przesuwania się obłoku skażonego powietrza oraz po określeniu rodzaju środka lub materiału i ewentualnej granicy terenu skażonego (zasięgu obłoku skażonego powietrza);

 4. wykryciu innych zagrożeń – natychmiast, określając rodzaj zagrożenia;

 5. okresowo przekazuje się informacje dotyczące pomiarów mocy dawki promieniowania gamma, kontroli napromieniowania ludności, skażenia komponentów środowiska i żywności oraz warunków meteorologicznych. Częstotliwość przekazywanych informacji określa się według odrębnych ustaleń;

 6. wynikach obserwacji meteorologicznych – co 6 godzin według stanu na godzinę: 6, 12, 18 i 24, a także podczas przekazywania meldunków o wykrytych zagrożeniach.

 1. Informacje o wykrytych zagrożeniach przekazuje się natychmiast na hasło „POWIETRZE”;

 2. Treść przekazywanych informacji przechowuje się na nośnikach trwałych (taśmy magnetofonowe, dyskietki komputerowe, dzienniki działania, itp.).

2. W celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji wykorzystuje się:

 1. radiotelefoniczną sieć zarządzania Wojewody Wielkopolskiego do bezpośredniej łączności radiotelefonicznej w relacji Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego;

 2. telekomunikacyjną sieć użytku publicznego.

3. Do ostrzegania i alarmowania ludności wykorzystuje się:

 1. rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,

 2. scentralizowany system alarmowy;

 3. pojedyncze systemy alarmowe;

 4. urządzenia nagłaśniające na pojazdach

4. Szef OC Gminy odpowiedzialny jest za organizację łączności na potrzeby elementów systemu.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 10

Szef OC Gminy utworzy system wykrywania i alarmowania na terenie gminy stosownie do ustaleń zarządzenia Nr 159/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2007r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania w województwie wielkopolskim.§ 11

Szef OC Gminy organizuje i realizuje szkolenia stanów osobowych jednostek organizacyjnych tworzących formacje obrony cywilnej wchodzących w skład SWA.§ 12

Załącznikami do regulaminu są:  1. struktura organizacyjna drużyny wykrywania zagrożeń – załącznik nr 1

  2. struktura organizacyjna drużyny wykrywania i alarmowania – załącznik nr 2

  3. sołecki punkt alarmowania – załącznik nr 3

SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY

WÓJT GMINY

Andrzej Miklas

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 6./08 Szefa Obrony

Cywilnej Wójta Gminy

Z dnia 17.03.2008r.


 1. DRUŻYNA WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

/DWA - stan osobowy 16 osób/

Komendant


1


Zastępca

Komendanta

1

Sekcja Obserwacjii Analiz

4

Sekcja rozpoznania

6

Sekcja łączności

i alarmowania

4

Punkty Alarmowania
2

OBSADA OSOBOWA

NAZWA STANOWISKA

ILOŚĆ STANOWISK

UWAGI

1. ORGANIZACJA:

I. KOMENDA DRUŻYNY

II. SEKCJA OBSERWACJI I ANALIZ

III. SEKCJA ŁĄCZNOŚCI I ALARMOWANIA

IV. SEKCJA ROZPOZNANIA

V. PUNKTY ALARMOWANIA
2. STAN OSOBOWYI. KOMENDA DRUŻYNY:- komendant (chemik/fizyk)

1
- zastępca komendanta (chemik/fizyk)

1
Razem w komendzie:

2
II. SEKCJA OBSERWACJI I ANALIZ:- chemik/fizyk

4
III. SEKCJA ŁĄCZNOŚCI I ALARMOWANIA:- radiomechanik (telemechanik) -radiotelefonista

4
IV. SEKCJA ROZPOZNANIA:- chemik - zwiadowca

6
Razem w ośrodku:

16
PUNKT ALARMOWANIA -

ilość punktów stosownie do potrzeb

w punkcie:

2 osoby


Załącznik nr 2 do zasad organizacji SWA 1. DRUŻYNA WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ

/

Komendant


1
DWZ –
stan osobowy 8 osób/

Chemik zwiadowca5

Zwiadowca

kierowca mechanik

2


OBSADA OSOBOWA


Nazwa stanowiska

Ilość stanowisk

Uwagi

ORGANIZACJA:

 1. KOMENDANT DRUŻYNY – chemik zwiadowca

 2. DRUŻYNA WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ


1

- chemik zwiadowca

5
- zwiadowca – mechanik

2
Razem w drużynie

8
Załącznik nr 3 do zasad organizacji SWA
3. PUNKT ALARMOWANIA


/pal - stan osobowy 2 osoby/


Komendant

1Dyżurny

1©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość