Tablica ogłoszeń, internet zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 13.09 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.09 Kb.
2227/11/12/12

Malczyce, 2012-12-31


TABLICA OGŁOSZEŃ, INTERNET
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2227/11/12/12. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, położonego w Malczycach przy ul. Traugutta 15.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Firma Handlowo- Usługowa MAZUR Stanisław Mazur 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 10C/1, .
Uzasadnienie wyboru: W uzasadnieniu niniejszego wyboru należy wskazać, że oferta wybrana spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów - jest ta maksymalna ilość punktów
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2013-01-11.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: MARAPOL Sp. z o.o

Adres wykonawcy: 50-369 Wrocław, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 43/7

Cena oferty brutto: 428941,43zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 88,63
Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: BUDOM Sylwia Szerłomska- Zdziebło

Adres wykonawcy: 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 120/1

Cena oferty brutto: 491589,51zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 77,33
Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD Łukasz Kowalski

Adres wykonawcy: 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Jarzębinowa 14

Cena oferty brutto: 469232,87zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 81,02
Lp.: 4

Nazwa wykonawcy: ALTEK Adam Kara

Adres wykonawcy: 58-100 Świdnica, ul. Ułańska 5/5

Cena oferty brutto: 495839,42zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 76,67
Lp.: 5

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane rejjs

Adres wykonawcy: 59-500 Złotoryja, Wilków 92

Cena oferty brutto: 499375,72zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 76,13
Lp.: 6

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo- Usługowa MAZUR Stanisław Mazur

Adres wykonawcy: 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 10C/1

Cena oferty brutto: 380166,09zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Lp.: 7

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany OLMAX Michał Zimnicki

Adres wykonawcy: 56-100 Wołów, ul. Ludowa 35

Cena oferty brutto: 456485,18zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 83,28
Lp.: 8

Nazwa wykonawcy: ARPET S.C. Artur Adamus, Piotr Dereń

Adres wykonawcy: 51-413 Wrocław, ul. Kętrzyńska 5

Cena oferty brutto: 403.440,-zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 94,23

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności , po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)


Kierownik zamawiającego:

Ryszard SkułaWójt Gminy Malczyce
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy