Tablica wyników wymiaru sprawiedliwości ue 2014: w kierunku większej efektywności wymiarów sprawiedliwości w uePobieranie 24.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar24.33 Kb.Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 17 marca 2014 r.Tablica wyników wymiaru sprawiedliwości UE 2014: w kierunku większej efektywności wymiarów sprawiedliwości w UE

Aby promować jakość, niezależność i wydajność wymiarów sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Komisja Europejska opublikowała dziś drugą edycję unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości. Tablica wyników jest narzędziem informacyjnym, za pomocą którego przedstawia się obiektywne, wiarygodne i porównywalne dane o wymiarach sprawiedliwości w państwach członkowskich. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości, której pierwsza edycja ukazała się w 2013 r. (IP/13/285), będzie również w 2014 r. pomagać państwom członkowskim i UE w zwiększaniu efektywności wymiarów sprawiedliwości, przyczyniając się tym samym do wspierania wzrostu gospodarczego w Unii. Będzie ona stanowić wkład do europejskiego semestru, unijnego dorocznego procesu koordynacji polityki gospodarczej, którego celem jest poprawa sytuacji gospodarczej i konkurencyjności państw członkowskich za pomocą zestawu zaleceń dla poszczególnych krajów.Zwłoka wymiaru sprawiedliwości oznacza brak sprawiedliwości. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości jest jednym z głównych narzędzi unijnej strategii gospodarczej, zwiększającym efektywność wymiaru sprawiedliwości z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw. Jak powiedziała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji i unijna komisarz ds. sprawiedliwości, właściwie funkcjonujący i niezależny wymiar sprawiedliwości jest niezbędnym warunkiem pozyskania zaufania obywateli i inwestorów oraz wzajemnego zaufania w europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. Druga edycja unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości ukazuje się w czasie, w którym liczne państwa członkowskie prowadzą reformy systemów sądowych, aby zwiększyć swoją konkurencyjność. Aktualna sytuacja oraz dostępne dane potwierdzają znaczenie, jakie ma kontynuacja, z zaangażowaniem i determinacją, starań na rzecz zwiększenia efektywności wymiarów sprawiedliwości w całej UE.

Tablica wyników wymiaru sprawiedliwości UE 2014 zawiera dane pochodzące z różnych źródeł. Większość danych liczbowych udostępnia Komisja ds. Oceny Wydajności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) Rady Europy, która gromadzi dane od państw członkowskich. W edycji tablicy wyników w 2014 r. skupiono się na spornych sprawach cywilnych, handlowych i administracyjnych. Zawarto w niej te same wskaźniki, co w roku 2013, wykorzystując przy tym dodatkowe źródła informacji:  1. wydajność wymiarów sprawiedliwości: wskaźniki obejmują długość postępowania, odsetek zamykanych spraw i liczbę spraw w toku;

  2. jakość: do zawartych wskaźników należy obowiązkowe szkolenie sędziów, monitorowanie i ocena działań sądowych, środki budżetowe i zasoby ludzkie dostępne dla sądów oraz dostępność technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR);

  3. niezależność: w tablicy wyników prezentowane są dane o postrzeganej niezależności wymiaru sprawiedliwości. W 2014 r. w tablicy wyników zawarto również pierwszy ogólny przegląd porównawczy sposobów organizacji krajowych wymiarów sprawiedliwości służącej ochronie niezależności sądów w pewnych sytuacjach zagrożenia tej niezależności. W tablicy wyników dokonano również analizy gwarancji prawnych chroniących sędziów w przypadku np. ich przeniesienia lub zwolnienia.

W tegorocznej edycji tablicy wyników przedstawiono również rezultaty dwóch badań pilotażowych, tj. bardziej precyzyjne dane o długości postępowania sądowego w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów, wyrażonej jako przeciętna liczba dni postępowania.

Z tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości UE 2014 wypływają następujące główne wnioski (podział na trzy dziedziny wskaźników przedstawiono w załączniku):niektóre państwa członkowskie nadal stoją przed szczególnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o wydajność ich wymiarów sprawiedliwości. Na potrzebę dalszej poprawy wydajności wskazują długość postępowania w pierwszej instancji i jednocześnie niskie wskaźniki zamykanych spraw lub znaczna liczba spraw w toku. Choć w niektórych państwach członkowskich (np. w Portugalii) przeprowadzono niedawno ambitne reformy, ich wyniki nie są jeszcze widoczne w tablicy, jako że zawarte w niej dane pochodzą głównie z 2012 r.;

dostępność narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sądach zwiększyła się, ale nadal potrzebna jest jej poprawa, zwłaszcza aby ułatwić komunikację między sądami a obywatelami. Alternatywne rozwiązywanie sporów możliwe jest obecnie w niemal wszystkich państwach członkowskich, podczas gdy monitorowanie i ocena działań sądowych prowadzone są w większości tych państw;

w prawie jednej trzeciej państw członkowskich odsetek sędziów uczestniczących w szkoleniu ustawicznym na temat prawa UE przekracza 50%. Szkolenie sędziów i prawników praktyków oraz narzędzia ICT są koniecznym warunkiem właściwego funkcjonowania europejskiej przestrzeni sprawiedliwości opartej na wzajemnym zaufaniu;

w wielu państwach członkowskich wymiar sprawiedliwości postrzegany jest jako bardziej niezależny, natomiast w innych przekonanych o jego niezależności jest mniej osób, niż poprzednio.Dalsze działania

Ustalenia zgromadzone w tablicy wyników zostaną uwzględnione w przygotowaniach zbliżającej się analizy sytuacji w poszczególnych krajach w ramach europejskiego semestru 2014. Zostaną one również wykorzystane w kontekście programów dostosowań gospodarczych. Do wspierania reform krajowych wymiarów sprawiedliwości można wykorzystywać fundusze UE (fundusz rozwoju regionalnego i fundusz społeczny).

Komisja zamierza dalej opracowywać dane uzyskane w wyniku pierwszego porównywalnego przeglądu gwarancji prawnych służących ochronie niezależności sądowej. Będzie ona współpracować z ekspertami wymiaru sprawiedliwości i z państw członkowskich, a także z prawnikami praktykami i europejskimi sieciami wymiaru sprawiedliwości, aby podnieść jakość oraz zwiększyć dostępność i porównywalność danych w przyszłych edycjach tablicy wyników.

Kontekst

Podniesienie jakości, zwiększenie niezależności i poprawa wydajności wymiarów sprawiedliwości stanowią część procesu koordynacji polityki gospodarczej UE w ramach europejskiego semestru. Reformy krajowych wymiarów sprawiedliwości stanowią również integralną część programów dostosowań gospodarczych w Grecji, Portugalii i Cyprze.

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości stanowi wkład do europejskiego semestru, ponieważ ułatwia określenie kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości, którym należy poświęcić szczególną uwagę. W tablicy wyników za rok 2013, zawierającej szczegółową ocenę sytuacji w państwach członkowskich, uwzględniono również dotyczące wymiaru sprawiedliwości zalecenia dla dziesięciu państw (BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI, SK). W ten sposób tablica wyników pomoże UE i państwom członkowskim w osiągnięciu większej wydajności wymiarów sprawiedliwości z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw. Przyczyni się to do wzmocnienia strategii wzrostu gospodarczego w tych państwach i w całej Unii Europejskiej.

Tablica wyników nie zawiera jednego ogólnego rankingu, ale stanowi przegląd funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich w oparciu o różne wskaźniki istotne dla tych państw. Narzędzie to nie promuje żadnego konkretnego wymiaru sprawiedliwości. Niezależnie od krajowego modelu wymiaru sprawiedliwości lub też tradycji prawnych, na których się on zasadza, terminowość, niezależność, przystępność cenowa oraz łatwy dostęp są jednymi z zasadniczych parametrów tego, co składa się na skuteczny system wymiaru sprawiedliwości.

W tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości UE 2014 zastosowano te same wskaźniki, co w edycji zeszłorocznej. Dotyczą one czasu potrzebnego do rozstrzygnięcia sprawy przed sądem, odsetka rozstrzygniętych spraw, liczby spraw w toku, wykorzystania środków elektronicznych do administrowania sprawami, wykorzystania alternatywnego rozwiązywania sporów, szkoleń dla sędziów i zasobów do dyspozycji sądów. Nie wystarczy jednak, by sprawiedliwości stało się zadość – ludzie muszą to jeszcze dostrzegać. Tablica wyników obejmuje więc też dane dotyczące postrzegalnej niezależności sądownictwa oparte o ustalenia Światowego Forum Ekonomicznego.

Dodatkowe informacje

MEMO/14/194

Materiały prasowe: unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości 2014 / informacje o poszczególnych krajach – dane zebrane od państw członkowskich przez CEPEJ:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140317_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:http://ec.europa.eu/reding

Wiceprzewodnicząca na Twitterze: @VivianeRedingEU

Wymiar sprawiedliwości UE na Twitterze: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Informacja dla obywateli: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub adres e­mailANNEX

1. Efficiency

Figure 1: Time needed to resolve litigious civil and commercial cases* (1st instance/in days) (source: CEPEJ study)

*Litigious civil (and commercial) cases concern disputes between parties, for example disputes regarding contracts, following the CEPEJ methodology. The length of proceedings expresses the time (in days) needed to resolve a case in court, that is the time taken by the court to reach a decision at first instance. The 'disposition time' indicator is the number of unresolved cases divided by the number of resolved cases at the end of a year multiplied by 365 days.

Figure 2: Rate of resolving litigious civil and commercial cases (1st instance/in %) (source: CEPEJ study)The clearance rate is the ratio of the number of resolved cases over the number of incoming cases. It measures whether a court is keeping up with its incoming caseload. The length of proceedings is linked to the rate at which the courts can resolve cases, the 'clearance rate', and to the number of cases that are still waiting to be resolved, 'pending cases'. When the clearance rate is about 100% or higher it means the judicial system is able to resolve at least as many cases as come in. When the clearance rate is below 100%, it means that the courts are resolving fewer cases than the number of incoming cases, and as a result, at the end of the year, the number of unresolved cases adds up as pending cases. If this situation persists over several years, this could be indicative of a more systemic problem as backlogs build up which further aggravate the workload of courts, and which cause the length of proceedings to rise further.

Figure 3: Number of litigious civil and commercial pending cases (1st instance/per 100 inhabitants) (source: CEPEJ study)The number of pending cases expresses the number of cases that remains to be dealt with at the end of a period. The number of pending cases influences the disposition time. Therefore, in order to improve the length of proceedings measures to reduce the number of pending cases are required.

2. Quality

Figure 4: ICT Systems for the registration and management of cases (weighted indicator-min=0, max=4) (source: CEPEJ study)Figure 5: Judges participating in continuous training activities in EU Law or in the law of another Member State (as a % of total number or judges)* ( source: European Commission, European Judicial Training, 2012)*In a few cases reported by the Member States the ratio of participants to existing members of a legal profession exceeds 100%, meaning that participants took part in more than one training activity on EU law. Some of the exceptionally high figures may suggest that, the data delivered concerns training in all subjects and not just in EU law.

Figure 6: Budget for courts (in EUR per inhabitant)* (source: CEPEJ study)* This figure indicates the annual approved budget allocated to the functioning of all courts, whatever the source and level of this budget (national or regional).

3. Independence

Figure 7: Perceived judicial independence (higher value means better perception) (source: World Economic Forum [WEF])

The WEF indicator is based on survey answers to the question: "To what extent is the judiciary in your country independent from the influences of members of government, citizens, or firms?" The survey was replied to by a representative sample of firms in all countries representing the main sectors of the economy (agriculture, manufacturing industry, non- manufacturing industry, and services).IP/14/273

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy