Strona główna

Tekst jednolity


Pobieranie 93.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar93.95 Kb.


Uchwała Nr VIII/156//2003
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2003 r.

TEKST JEDNOLITY

ze zmianą : uchwała Nr X/209/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23.10.2003 roku


w sprawie określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg.”
Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71 z późn. zmianami), Rada Miejska w Elblągu

uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg”, jak w załączniku do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.
§ 3.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXV/ 806 /2001 z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląga” (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 147 poz. 2323 ).


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Elblągu
Andrzej KempińskiZałącznik

do uchwały Nr VIII/156/2003

Rady Miejskiej w Elblągu

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA ELBLĄGRozdział I

Zasady ogólne§ 1.


 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Elbląg jest tworzony i utrzymywany w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

 2. W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokale stanowiące własność gminy albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

 3. Mieszkaniowym zasobem gospodaruje Prezydent Miasta z uwzględnieniem niniejszych zasad.


§ 2.
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o :

 1. gminie należy przez to rozumieć - Gminę Miasto Elbląg,

 2. Prezydencie Miasta należy przez to rozumieć – Prezydenta Miasta Elbląg,

 3. właściwym wydziale należy przez to rozumieć – wydział Urzędu Miejskiego w Elblągu właściwy do spraw gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

 4. zarządcy należy przez to rozumieć - Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu,

 5. gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć - gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,

 6. zamieszkiwaniu należy przez to rozumieć - zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta Elbląga pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania,

 7. niedostatku należy przez to rozumieć - szczególnie trudną sytuację bytową osoby lub rodziny, której dochód kwalifikuje się do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej,

 8. osobie bezdomnej należy przez to rozumieć - osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i nigdzie nie zameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

 9. niepełnosprawności należy przez to rozumieć – trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy,

 10. miejskich jednostkach organizacyjnych należy przez to rozumieć - jednostki i zakłady budżetowe.§ 3.
1. O najem lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu gminy może ubiegać się osoba, która spełnia

łącznie niżej wymienione warunki : 1. średni miesięczny dochód brutto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub w gospodarstwie wieloosobowym przekracza kryterium dochodowe , które jest wymagane przy dodatku mieszkaniowym, ale nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 250% najniższej emerytury,

 2. jest zameldowana na pobyt stały w Elblągu od co najmniej dwóch lat lub zatrudniona na podstawie umowy o pracę od co najmniej jednego roku ,

 3. powierzchnia mieszkalna dotychczas zajmowanego lokalu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 4 m2. W przypadku zamieszkiwania w lokalu osób niepełnosprawnych podwyższa się normę powierzchni mieszkalnej o 4 m2 na każdą osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz o 10 m2 na każdą osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Suma dodatkowej powierzchni mieszkalnej w przypadku osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć łącznie 16 m2 ,

 4. nie posiada samodzielnego tytułu prawnego do zajmowania innego mieszkania, w tym również nie jest współnajemcą innego lokalu.

 1. O najem lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki :

 1. średni miesięczny dochód brutto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kryterium dochodowego, które jest wymagane przy dodatku mieszkaniowym,

 2. powierzchnia mieszkalna dotychczas zajmowanego lokalu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza norm, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub osoba jest bezdomna albo zagrożona bezdomnością,

 3. znalazła się w niedostatku,

 4. nie posiada samodzielnego tytułu prawnego do zajmowania innego mieszkania, w tym również nie jest współnajemcą innego lokalu.

 1. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami o dodatkach mieszkaniowych.


Rozdział II


Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
§ 4.
1. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy składa się do właściwego wydziału, który dokonuje

wstępnej weryfikacji wniosków pod względem spełnienia warunków określonych w § 3.

2. Wniosek osoby spełniającej warunki o których mowa w § 3 zostaje zarejestrowany przez właściwy

wydział w rejestrze osób ubiegających się o przydział lokalu z zasobów gminy .

3. Jeżeli wniosek o najem lokalu nie spełnia wymogów określonych w § 3, Prezydent informuje o tym

zainteresowanego na piśmie.§ 5.
1. Prezydent Miasta powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie nie większym niż 5 członków

wyłonioną spośród osób delegowanych przez organizacje społeczne, jednostki organizacyjne oraz

przedstawicieli Rady Miejskiej w Elblągu.

2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta .

3. Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz innych spraw wynikających

z niniejszej uchwały a związanych z najmem lokali.


§ 6.
1. Wnioski o najem lokali mieszkalnych ujęte w rejestrze , o którym mowa w § 4. ust.2 przekazuje się do

Społecznej Komisji Mieszkaniowej celem zaopiniowania.

2. Komisja opiniuje wnioski o najem lokali w IV kwartale każdego roku oraz w trybie niezwłocznym w

przypadkach określonych w niniejszych zasadach.


§ 7.
1. Po zaopiniowaniu wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową , właściwy wydział sporządza projekty

list przydziałów lokali mieszkalnych spośród wniosków osób, które uzyskały pozytywną opinię

Komisji. Projekty list podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

2. Odwołania od projektów list przydziału rozpatrywane są przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która

wydaje w tych sprawach opinię.

3. O umieszczeniu na listach przydziału lokali mieszkalnych na dany rok decyduje przede wszystkim

szczególnie trudna sytuacja wnioskodawcy oraz warunki określone w § 3.

4. Ostateczne listy przydziału lokali mieszkalnych na rok następny sporządzone w układzie alfabetycznym przez

właściwy wydział, zatwierdza Prezydent Miasta do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego .

§ 8.
1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego przysługuje niżej

wymienionym osobom : 1. pozostającym w szczególnie trudnej sytuacji losowej i które uzyskały pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 2. uchylony,

 3. które opuściły dom dziecka po uzyskaniu pełnoletności bądź pozostawały do uzyskania pełnoletności w rodzinie zastępczej i które uzyskały pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 4. które są uprawnione do lokalu socjalnego na mocy orzeczenia sądowego.

2. Pierwszeństwo określone w ust. 1 pkt 1,2,3 może być zastosowane w liczbie nie przekraczającej 5 lokali

uzyskanych w ciągu roku.

3. W stosunku do osób, o których mowa w ust.1 pkt 3 przy rozpatrywaniu wniosków o najem

lokali stosuje się wyłącznie kryteria dochodowe określone w § 3 . W stosunku do osób, o których mowa w

ust.1 pkt 2 nie stosuje się wymogów, o których mowa w § 3.

4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wydając opinię, o której mowa w ust. 1 działa w trybie

niezwłocznym.

5. Osobom umieszczonym na ostatecznych listach przydziału lokali mieszkalnych , Prezydent proponuje lokale

do zasiedlenia w kolejności uzależnionej od powierzchni mieszkalnej pozyskanego lokalu.

6. Osobie, która trzykrotnie odmówiła przyjęcia propozycji zasiedlenia lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu

socjalnego, bądź propozycji zamiany lokalu, kolejna propozycja zostanie przedłożona nie wcześniej niż w

terminie jednego roku od daty ostatniej odmowy. Czterokrotna odmowa powoduje skreślenie

wnioskodawcy z listy oczekujących na przydział mieszkania.

7. Po przyjęciu przez wnioskodawcę zaproponowanego lokalu, Prezydent wydaje skierowanie do

zawarcia umowy najmu.

Rozdział III

Najem lokali na czas nieoznaczony§ 9.
1.Umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony może być zawarta z osobą , która :

 1. uzyskała pozytywna opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz spełnia przynajmniej jedną z przesłanek :

 1. została umieszczona na ostatecznej liście przydziału lokali mieszkalnych,

 2. wykonała remont lokalu w trybie ust.2 i 3 ,

 3. przysługuje jej pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu,

 4. została umieszczona na liście o zamianę zajmowanego lokalu na lokal o wyższym standardzie ze względu na stan zdrowia w trybie ust.5.

 1. wykonała adaptację (nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę) poddasza lub innych powierzchni niemieszkalnych w budynku na lokal mieszkalny w ramach wcześniej zawartej umowy w trybie ust.4.

2. Zawarcie umowy najmu , o której mowa w ust.1 pkt 1 lit. b poprzedza zawarcie umowy o wykonanie prac

remontowych z zarządcą.

3. Mieszkanie przeznacza się do oddania w najem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli wartość brutto

niezbędnych nakładów na wykonanie prac remontowych w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej

mieszkania wynosi nie mniej niż 10 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, przy

czym nie może przekroczyć 25% wartości odtworzeniowej. Wysokość nakładów określa zarządca w oparciu

o sporządzony w tym celu kosztorys. Za prace remontowe uważa się również modernizację mieszkania

polegającą na zmianie systemu ogrzewania na mniej uciążliwy dla środowiska naturalnego, bądź

wyposażeniu mieszkania w pomieszczenia i instalacje higieniczno – sanitarne przeprowadzoną za pisemną

zgodą zarządcy.

4. Umowę o wykonanie adaptacji (nadbudowy, rozbudowy, przebudowy) pomieszczeń niemieszkalnych na

mieszkalne, w budynku w którym nie wyodrębniono własności lokali, zarządca zawiera z osobą wskazaną

przez Prezydenta. Prezydent wskazuje osobę, która :


 1. nie posiada zaległości czynszowych w przypadku zajmowania dotychczasowego mieszkania na podstawie tytułu prawnego,

 2. dostarczyła opinię techniczno – budowlaną stwierdzającą możliwość wykonania adaptacji we wskazanym przez nią budynku, pod warunkiem, że lokalizacja tego budynku nie koliduje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku ubiegania się o wykonanie adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w danym budynku przez więcej niż jednego wnioskodawcę, Prezydent wskazuje osobę, która nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

5. Umowę najmu lokalu mieszkalnego uzyskanego w wyniku zamiany, o której mowa w ust.1 pkt 1 lit. d

zawiera Prezydent, po spełnieniu przez tę osobę łącznie niżej wymienionych warunków :


 1. posiada tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pozostającego w mieszkaniowym zasobie gminy,

 2. jest inwalidą wojennym, osobą ociemniałą lub inną osobą niepełnosprawną zajmującą lokal niedostosowany do jej potrzeb,

 3. przedłożyła orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) bądź o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

6. Powierzchnia pokoi lokalu mieszkalnego oddawanego w najem w trybie określonym w ust. 1 pkt 1

powinna wynosić na jednego członka gospodarstwa domowego nie mniej niż 10 m2 w gospodarstwie

wieloosobowym , a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie mniej niż 20 m2 . Odstępuje się od norm

o których mowa wyżej , jeżeli mieszkanie ze względu na nieatrakcyjność nie zostało zaakceptowane przez 5

wnioskodawców umieszczonych na liście przydziału lokalu do remontu lub koszt jego remontu w

przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu przekracza 25% wartości odtworzeniowej 1 m2

powierzchni użytkowej tego lokalu. Jeżeli mieszkanie to nie zostanie zagospodarowane w sposób, o którym

mowa wyżej , po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej można odstąpić od stosowania zasad

określonych w § 7 i 8. Dane o lokalu, o którym mowa wyżej wraz z informacją o kosztach jego remontu

wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. W ciągu 14 dni od daty wywieszenia osoby

zainteresowane przyjęciem lokalu mogą zgłosić swoją ofertę. Warunkiem przyjęcia oferty jest zarejestrowanie

osoby w rejestrze osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów gminy. Spośród

zainteresowanych wybiera się osobę, która znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej.


Rozdział IV

Najem lokali socjalnych§ 10.
1. Jako lokal socjalny może zostać wynajęte mieszkanie wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy

nadające się do zamieszkiwania ze względu na wyposażenie i stan techniczny , wyposażone w co najmniej

dwa czynniki spośród niżej wymienionych :

1) instalacja wodno – kanalizacyjna

2) w.c.

3) łazienka

4) gaz przewodowy

5) centralne ogrzewanie

2. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą , po spełnieniu jednego z niżej wymienionych

warunków : 1. uzyskała pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej i została umieszczona na ostatecznej

liście przydziału lokali socjalnych,

 1. jest uprawniona do lokalu socjalnego z mocy prawa lub na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się z osobą wskazaną przez Prezydenta na okres nie dłuższy niż 24

miesiące.

4. Prezydent wydając skierowanie, na lokal o którym mowa w ust.1 informuje o skutkach prawnych upływu

czasu na jaki zawarta będzie umowa najmu lokalu socjalnego. W przypadku przekroczenia progów

dochodowych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, Prezydent może wydać skierowanie do zawarcia

umowy najmu na czas nieoznaczony , po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

5. Powierzchnia pokoi lokalu socjalnego oddawanego w najem w trybie określonym w ust. 2 powinna wynosić

na jednego członka gospodarstwa domowego nie mniej niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym , a w

przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie mniej niż 10 m2 tej powierzchni.

Rozdział V


Lokale zamienne
§ 11.
1. Lokalem zamiennym jest lokal znajdujący się na terenie gminy miasta Elbląg, wyposażony w co

najmniej takie same urządzenia techniczne , w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o

powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym. Warunek ten uznaje się za spełniony ,

jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi , a w przypadku

gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni.

2. Gmina miasto Elbląg zapewnia lokal zamienny najemcom lokali w następujących przypadkach : 1. przeznaczania budynku do modernizacji lub remontu,

 2. rozbiórki budynku,

 3. katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych wykluczających możliwość zamieszkania w lokalu,

 4. wykwaterowania najemców z budynków użyteczności publicznej, których Gmina Miasto Elbląg jest wyłącznym właścicielem,

 5. orzeczenia sądowego lub zawartej ugody,

 6. zmiany sposobu przeznaczenia lokalu lub budynku.

3. W przypadkach o których mowa w ust.2 w stosunku do osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego , bądź

osób będących najemcami lokalu socjalnego, gmina może wskazać odpowiednio lokal socjalny.Rozdział VI

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2§ 12.
1. Gmina miasto Elbląg wynajmuje lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 jako lokale

zamienne oraz lokale podlegające zamianie z urzędu.

2. O najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 może się

ubiegać osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki : 1. średni miesięczny dochód brutto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub w gospodarstwie wieloosobowym przekracza kryterium dochodowe, które jest wymagane przy dodatku mieszkaniowym,

 2. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego pozostającego w mieszkaniowym zasobie gminy.

3. Umowa najmu lokalu, o którym mowa w ust.1 może być zawarta z osobą, która :

1) zyskała pozytywna opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz

2) wykonała na własny koszt remont tego lokalu bez prawa żądania zwrotu poniesionych nakładów od

wynajmującego.

4. Przed zawarciem umowy najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1 , dotychczas zajmowany lokal najemca

przekazuje zarządcy w stanie wolnym od osób i rzeczy.

5. W przypadku braku chętnych na najem lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 odzyskany lokal ,

Prezydent może przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu.
Rozdział VII

Zamiany lokali międzylokatorskie§ 13.


 1. Zamiana lokali ma na celu racjonalne gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

 2. Prezydent :

 1. wydaje skierowanie na zamianę lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy,

 2. wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobie będącej stroną umowy zamiany, która przekazuje dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego lokal nie wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

3. Warunki wymagane przy dokonywaniu zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

oraz zamian pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach : 1. zamiana może być dokonana wyłącznie przez osoby , które posiadają tytuł prawny do zajmowanego

lokalu,

 1. zamiana lokali socjalnych jest niedopuszczalna,

 2. jeżeli najemca (członek spółdzielni, właściciel) posiadający dotychczas jedno mieszkanie uzyskuje w wyniku zamiany więcej mieszkań, ich najemcami mogą zostać wstępni, zstępni, rozwiedzeni małżonkowie, pełnoletnie rodzeństwo, osoby wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

 1. Prezydent odmawia wydania skierowania do zawarcia umowy najmu, jeżeli:

 1. występują zaległości czynszowe,

 2. naruszałoby to zasady współżycia społecznego i uzasadniony interes gminy,

 3. uzyskiwane dochody nie gwarantują regulowania należności z tytułu najmu lokalu,

 4. powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 4 m2 w gospodarstwie wieloosobowym, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest mniejsza niż 10 m2 tej powierzchni.Rozdział VIII

Rozszerzenie przedmiotu najmu§ 14.


 1. Przy najmie lokali mieszkalnych należy dążyć do likwidacji lokali wspólnych.

 2. Prezydent może skierować najemcę części lokalu mieszkalnego do dokonania zmiany umowy najmu przez rozszerzenie jego przedmiotu o wolną część lokalu.

 3. Skierowanie, o którym mowa w ust.2 może również uzyskać najemca lokalu mieszkalnego, do którego bezpośrednio przylega wolne pomieszczenie (nie więcej niż jeden pokój) nie będące samodzielnym lokalem mieszkalnym.

 4. W razie ubiegania się o rozszerzenie przedmiotu najmu w trybie, o którym mowa w ust.2 lub ust.3 , przez więcej niż jednego najemcę, o sposobie zagospodarowania zwolnionej części lokalu decyduje Prezydent po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 5. W razie zwolnienia części lokalu Prezydent może wskazać lokal zamienny najemcy pozostałej części lokalu.

 6. Koszty remontu uzyskanych dodatkowo pomieszczeń ponosi najemca, bez możliwości żądania ich zwrotu.

 7. Najemca lokalu, o którym mowa w ust. 2 i 3 przed objęciem lokalu w posiadanie wpłaca kaucję, w trybie

§ 20 niniejszych zasad, stanowiącą różnicę pomiędzy kaucją należną za przedmiotowy lokal a kaucją

wymaganą za powiększony lokal mieszkalny.
Rozdział IX

Legalizacja§ 15.


 1. Prezydent - po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej - wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu osobie, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego obecnie lokalu poprzez wypowiedzenie umowy najmu lub w drodze prawomocnego wyroku sądowego, o ile ustały przyczyny utraty uprawnień i spełnione są warunki o których mowa w ust. 4.

 2. Prezydent - po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej - wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobie, która spełnia warunki, o których mowa w ust.4 i pozostała w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiła po śmierci najemcy, jeżeli osoba ta zamieszkiwała w lokalu bez tytułu prawnego co najmniej 6 lat i nie zalega z opłatami za jego korzystanie. W przypadku konieczności wykonania remontu lokalu, wykonuje go przyszły najemca bez możliwości żądania zwrotu poniesionych nakładów.

3. Prezydent wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w

art. 691 Kodeksu cywilnego, jeżeli najem lokalu mieszkalnego ustał z innych przyczyn niż określone w

powołanym przepisie, a osoby te zamieszkiwały w lokalu do czasu rozwiązania umowy najmu i osoby te

spełniają warunki , o których mowa w ust. 4.

4. Prawo zawarcia umowy najmu na dotychczas zajmowany bez tytułu prawnego lokal uzyskują osoby, o

których mowa w ust.1,2 i 3 po spełnieniu łącznie następujących warunków : 1. złożą wniosek z uzasadnieniem,

 2. zajmują lokal, którego powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza norm o których mowa w § 9 ust.6 ,

 3. uzyskały pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 4. spełniają kryterium dochodowe określone w § 3 ust.1 i udokumentują swoje dochody,

 5. nie zalegają z opłatami za zajmowany lokal lub zawarły ugodę z wynajmującym w sprawie spłaty zaległości czynszowych i wywiązują się z nałożonego obowiązku przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 1. Prawo do zawarcia umowy najmu nie przysługuje osobom, które zamieszkują w lokalu w wyniku

samowolnego zajęcia.

Rozdział X


uchylony


Rozdział XI

Lokale po eksmisjach§ 17.


 1. W przypadku odzyskania lokalu komunalnego w wyniku realizacji prawomocnego orzeczenia sądowego (eksmisji) Prezydent może wydać skierowanie do zawarcia umowy najmu z innym najemcą samodzielnego lokalu komunalnego po spełnieniu następujących warunków:

 1. uchylony,

 2. wykonania remontu bez możliwości żądania zwrotu jego kosztów,

 3. zdania uprzednio zajmowanego lokalu wolnego od osób i rzeczy, wybiałkowanego ze sprawną armaturą sanitarną, kuchenką i zlewozmywakiem .

 1. W przypadku złożenia ofert na odzyskany w ten sposób lokal przez więcej niż jednego najemcę, wybiera się tego najemcę lokalu, którego oferta jest najkorzystniejsza.

 2. Informacje o odzyskanych w ten sposób lokalach podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu.


Rozdział XII

Kryteria przydziału lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych§ 18.
1. Prezydent może po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej wydać skierowanie do zawarcia

umowy najmu na lokal mieszkalny lub lokal do remontu osobom niepełnosprawnym lub z dzieckiem

niepełnosprawnym , które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, po spełnieniu łącznie

następujących warunków : 1. powierzchnia mieszkalna dotychczas zajmowanego lokalu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza norm, o których mowa w § 3,

 2. średni miesięczny dochód brutto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kryteriów dochodowych, o których mowa w § 3,

 3. przedłożono orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) bądź o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

2. Pierwszeństwo mają rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, a w dalszej kolejności – pozostali

niepełnosprawni według kolejności złożenia wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

3. Prezydent może również po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej zamienić

zajmowany na podstawie tytułu prawnego lokal mieszkalny na inny uwzględniający szczególne potrzeby

osoby niepełnosprawnej lub rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym po spełnieniu warunku , o którym mowa

w ust. 1 pkt 3.

4. Na mieszkania dla osób niepełnosprawnych lub rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą być

przeznaczane lokale mieszkalne z mieszkaniowego zasobu gminy : 1. położone w częściach parterowych budynków,

 2. usytuowane na wyższych kondygnacjach w budynkach przystosowanych do potrzeb osób

niepełnosprawnych, wyposażonych w windy.
Rozdział XIII

Tryb stosowania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych

§ 19.
Kaucję zabezpieczającą pokrycie należności gminy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, zwaną dalej “kaucją” pobiera od najemców lokali mieszkalnych zarządca zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz na podstawie niniejszych zasad.

§ 20.
1. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 12 – krotności miesięcznego czynszu za dany lokal ,

obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Kaucję należy wpłacić na konto zarządcy po otrzymaniu skierowania do zawarcia umowy najmu, a przed jego

zasiedleniem.

3. Kaucje gromadzone są przez zarządcę na wydzielonym oprocentowanym rachunku bankowym wg

zasad ustalonych z bankiem.§ 21.
Od obowiązku wpłacenia kaucji zwalnia się :

 1. osoby, które określone są w § 9 ust.1 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 ,

 2. najemców dokonujących zamiany międzylokatorskiej,

 3. osoby kierowane do zawarcia umowy najmu na lokal zamienny,

 4. osoby kierowane do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny,

 5. osoby, które nabyły uprawnienia do lokalu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego oraz na podstawie zrzeczenia do lokalu poprzedniego najemcy,

 6. wychowanków domów dziecka i pozostających w rodzinach zastępczych do czasu uzyskania pełnoletności,

 7. osoby, które nabyły uprawnienia do lokalu w przypadkach, gdy zrzekły się prawa własności do lokalu mieszkalnego, przywrócono prawo lokatorskie i przejęto mieszkanie ponownie do mieszkaniowego zasobu gminy,

 8. osoby, które uzyskały lokal mieszkalny w trybie § 12 ,

 9. osoby, które uzyskały lokal mieszkalny w trybie § 17 .


§ 22.
Kaucja może być rozłożona na raty (maksymalnie do 12 rat miesięcznych) na wniosek najemcy po spełnieniu jednego z niżej wymienionych warunków :

 1. jest osobą niepełnosprawną,

 2. samotnie wychowuje małoletnie dzieci,

 3. przewlekle choruje lub ktoś z członków wspólnego gospodarstwa domowego przewlekle choruje, a związane są z tym niezbędne wydatki na leczenie po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego,

 4. jest emerytem lub rencistą powyżej 70 roku życia i zamieszkuje samotnie bądź ze współmałżonkiem – emerytem lub rencistą bądź będącym na jego utrzymaniu,

 5. najem dotyczy rodzin wielodzietnych (więcej niż czworo dzieci).§ 23.
1. Kaucja podlega zwrotowi przez zarządcę w przypadku:

 1. rozwiązania umowy najmu,

 2. nabycia własności lokalu przez dotychczasowego najemcę.

2. Kaucja podlega również zwrotowi, jeżeli lokal nie został przez uprawnionego zajęty. W przypadku, gdy

najemca nie objął lokalu z własnej winy z kaucji może być potrącony czynsz i inne należności za okres od

dnia udostępnienia lokalu .

3. Zwrot kaucji następuje w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez

najemcę po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu , w szczególności :


 1. kosztów zużycia lokalu,

 2. zaległych należności z tytułu opłat czynszowych (czynsz, opłaty za c.o. , c.w. i wywóz nieczystości).


§ 24.
W przypadku rozwiązania umowy najmu zwrot kaucji następuje po opróżnieniu lokalu i przekazaniu go zarządcy w stanie wolnym od osób i rzeczy.

Rozdział XIV


Kryteria wynajmowania mieszkań w nowowybudowanych budynkach przez Gminę Miasto Elbląg
§ 25.

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Gmina Miasto Elbląg buduje nowe mieszkania o pełnym standardzie. Umożliwi to poprawę warunków zamieszkiwania najemcom mieszkań komunalnych, a gminie odzyskanie lokali komunalnych, na które zostaną skierowane rodziny umieszczone na listach przydziału.

Nowowybudowane mieszkania mogą być również oddane w najem osobom przekwaterowywanym z budynków przeznaczonych do rozbiórki.

§ 26.
1. Najemca mieszkania komunalnego może otrzymać skierowanie na zamianę do nowowybudowanego

mieszkania po spełnieniu niżej wymienionych warunków :


 1. przekazania lokalu wolnego od osób i rzeczy, wybiałkowanego ze sprawną armaturą sanitarną, kuchenką , zlewozmywakiem,

 2. dokonania jednorazowo wpłaty kaucji w trybie § 20 niniejszych zasad,

 3. najemca, który dokonał wpłaty kaucji za dotychczasowy lokal, uiszcza kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy zwaloryzowaną kaucją należną za poprzedni lokal a kaucją wymaganą za lokal nowy,

 4. uchylony,

 5. gwarantowania udokumentowanymi dochodami bieżącego regulowania czynszu i opłat związanych z używaniem lokalu, przy czym średni miesięczny dochód brutto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub gospodarstwie wieloosobowym powinien przekraczać kryterium dochodowe, które jest wymagane przy dodatku mieszkaniowym,

 6. uzyskania pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, o której mowa w § 5.

2. Najemcy mieszkania komunalnego przysługuje prawo do wykończenia i wyposażenia nowego mieszkania

w armaturę i urządzenia techniczne na swój koszt wg indywidualnych potrzeb, za pisemną zgodą

Prezydenta.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość