Strona główna

Teksty przyjęTE


Pobieranie 0.97 Mb.
Strona1/14
Data20.06.2016
Rozmiar0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


2007 - 2008

TEKSTY PRZYJĘTE

w trakcie posiedzenia w


czwartek
29 listopada 2007

P6_TA-PROV(2007)11-29 WYDANIE TYMCZASOWE PE 399.342


SPIS TREŚCI
tEKSTY PRZYJĘTE PRZEZ Parlament Europejski


P6_TA-PROV(2007)0545

Uchylenie dyrektywy Rady 84/539/EWG (sprzęt elektromedyczny stosowany w weterynarii ***I

(A6-0431/2007 - Sprawozdawca: Arlene McCarthy) 1

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii (COM(2007)0465 – C6-0255/2007 – 2007/0168(COD)) 1

P6_TA-PROV(2007)0546

Jednostki miar ***I

(A6-0430/2007 - Sprawozdawca: Arlene McCarthy) 2

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (COM(2007)0510 – C6-0277/2007 – 2007/0187(COD)) 2

P6_TA-PROV(2007)0547

Zmiana dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do Estonii ***I

(A6-0440/2007 - Sprawozdawca: Angelika Niebler


(Procedura uproszczona - art.43 ust. 1 Regulaminu)) 3

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii (COM(2007)0411 – C6-0230/2007 – 2007/0141(COD)) 3P6_TA-PROV(2007)0548

Umowa o współpracy naukowo-technicznej WE/Egipt *

(A6-0429/2007 - Sprawozdawca: (*) Angelika Niebler) 4

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu (COM(2007)0352 – C6-0247/2007 – 2007/0124(CNS)) 4

P6_TA-PROV(2007)0549

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 (rozporządzenie finansowe) *

(A6-0465/2007 - Sprawozdawca: Jo Leinen) 5

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS)) 5

P6_TA-PROV(2007)0550

Pomoc makrofinansowa dla Libanu *

(A6-0452/2007 - Sprawozdawca: Kader Arif) 6

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyznania Libanowi wspólnotowej pomocy makrofinansowej (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 –2007/0172(CNS)) 6

P6_TA-PROV(2007)0551

Europejski nakaz nadzoru w postępowaniu przedprocesowym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej *

(A6-0428/2007 - Sprawozdawca: Ioannis Varvitsiotis) 17

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie zastosowania europejskiego nakazu nadzoru w postępowaniu przedprocesowym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)) 17

P6_TA-PROV(2007)0552

Walka z niektórymi formami i przejawami rasizmu i ksenofobii przy pomocy prawa karnego *

(A6-0444/2007 - Sprawozdawca: Martine Roure) 30

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania na mocy przepisów prawa karnego pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii (11522/2007 – C6-0246/2007 – 2001/0270(CNS)) 30

P6_TA-PROV(2007)0553

Postępowanie w przypadku pytań prejudycjalnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości *

(A6-0451/2007 - Sprawozdawca: Diana Wallis) 38

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do postępowania w przypadku pytań prejudycjalnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (11824/2007 – C6-0292/2007 – 2007/0812(CNS)) 38

P6_TA-PROV(2007)0554

Immunitet i przywileje Renato Brunetty

(A6-0449/2007 - Sprawozdawca: Aloyzas Sakalas) 39

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku Renato Brunetty o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2007/2172(IMM)) 39

P6_TA-PROV(2007)0555

Koordynacja niektórych przepisów państw członkowskich dotyczących telewizyjnej działalności transmisyjnej ***II

(A6-0442/2007 - Sprawozdawca: Ruth Hieronymi) 40

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (10076/6/2007 – C6-0352/2007 – 2005/0260(COD)) 40

P6_TA-PROV(2007)0556

Wspólnotowy kodeks odnoszący się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

(A6-0277/2007 - Sprawozdawca: Françoise Grossetête) 41

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD)) 41

P6_TA-PROV(2007)0557

Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ***I

(A6-0346/2007 - Sprawozdawca: Paolo Costa) 47

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (COM(2006)0784 – C6-0493/2006 – 2006/0272(COD)) 47

P6_TA-PROV(2007)0558

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową ***I

(A6-0350/2007 - Sprawozdawca: Paolo Costa) 61

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (COM(2006)0785 – C6-0473/2006 – 2006/0274(COD)) 61

P6_TA-PROV(2007)0559

Kontrola nabywania i posiadania broni ***I

(A6-0276/2007 - Sprawozdawca: Gisela Kallenbach) 67

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 –2006/0031 (COD)) 67

P6_TA-PROV(2007)0560

Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) ***I

(A6-0450/2007 - Sprawozdawca: Cristian Dumitrescu) 79

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD)) 79

P6_TA-PROV(2007)0561

Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

(A6-0299/2007 - Sprawozdawca: Karin Scheele) 103

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD)) 103

P6_TA-PROV(2007)0562

Status i finansowanie europejskich partii politycznych ***I

(A6-0412/2007 - Sprawozdawca: Jo Leinen) 112

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz dotyczacych ich finansowania (COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD)) 112

P6_TA-PROV(2007)0563

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w żywności i paszy (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

(A6-0342/2007 - Sprawozdawca: Robert Sturdy) 128

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0908 – C6-0025/2007 – 2006/0294(COD)) 128

P6_TA-PROV(2007)0564

Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (David Bostock)

(A6-0439/2007 - Sprawozdawca: Inés Ayala Sender) 142

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nominacji Davida Bostocka na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0304/2007 – 2007/0813(CNS)) 142

P6_TA-PROV(2007)0565

Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Michel Cretin)

(A6-0438/2007 - Sprawozdawca: Inés Ayala Sender) 143

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nominacji Michela Cretina na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0305/2007 – 2007/0814(CNS)) 143

P6_TA-PROV(2007)0566

Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Maarten B. Engwirda)

(A6-0437/2007 - Sprawozdawca: Inés Ayala Sender) 144

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nominacji Maartena B. Engwirdy na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0306/2007 –2007/0815 (CNS)) 144

P6_TA-PROV(2007)0567

Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Henri Grethen)

(A6-0436/2007 - Sprawozdawca: Inés Ayala Sender) 145

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nominacji Henriego Grethena na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0307/2007 – 2007/0816(CNS)) 145

P6_TA-PROV(2007)0568

Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Harald Noack)

(A6-0435/2007 - Sprawozdawca: Inés Ayala Sender) 146

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nominacji Haralda Noacka na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0308/2007 – 2007/0817(CNS)) 146

P6_TA-PROV(2007)0569

Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Ioannis Sarmas)

(A6-0434/2007 - Sprawozdawca: Inés Ayala Sender) 147

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nominacji Ioannisa Sarmasa na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0309/2007 – 2007/0818(CNS)) 147

P6_TA-PROV(2007)0570

Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Hubert Weber)

(A6-0433/2007 - Sprawozdawca: Inés Ayala Sender) 148

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nominacji Huberta Webera na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0310/2007 – 2007/0819(CNS)) 148

P6_TA-PROV(2007)0571

Europejski konsensus w sprawie pomocy humanitarnej

(B6-0484/2007) 149

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia europejskiego konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej 149

P6_TA-PROV(2007)0572

Gruzja

(B6-0481, 0482, 0485, 0487, 0492 oraz 0493/2007) 150

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie sytuacji w Gruzji 150

P6_TA-PROV(2007)0573

Zatwierdzenia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez Parlament Europejski

(A6-0445/2007 - Sprawozdawca: Jo Leinen) 155

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzenia przez Parlament Europejski Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2007/2218(ACI) 155

P6_TA-PROV(2007)0574

Wspólne zasady dotyczące modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity)

(A6-0446/2007 - Sprawozdawca: Ole Christensen) 174

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wspólnych zasad wdrażania modelu „flexicurity ” (2007/2209(INI)) 174

P6_TA-PROV(2007)0575

Nowa europejska polityka turystyczna: ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki w Europie

(A6-0399/2007 - Sprawozdawca: Paolo Costa) 188

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie odnowionej polityki turystycznej UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej (2006/2129(INI)) 188

P6_TA-PROV(2007)0576

Handel i zmiany klimatyczne

(A6-0409/2007 - Sprawozdawca: Alain Lipietz) 200

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie handlu i zmian klimatycznych (2007/2003(INI)) 200

P6_TA-PROV(2007)0577

Wspieranie rozwoju rolnictwa w Afryce

(A6-0432/2007 - Sprawozdawca: Luisa Morgantini) 211

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie komunikatu „Wspieranie rozwoju rolnictwa w Afryce” – wniosek w sprawie rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce (2007/2231(INI)) 211


P6_TA-PROV(2007)0545

Uchylenie dyrektywy Rady 84/539/EWG (sprzęt elektromedyczny stosowany w weterynarii ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

PE 396.461

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii (COM(2007)0465 – C6-0255/2007 – 2007/0168(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0465),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6 0255/2007),

– uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust.1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6 0431/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.P6_TA-PROV(2007)0546

Jednostki miar ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

PE 396.549

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (COM(2007)0510 – C6-0277/2007 – 2007/0187(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0510),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6 0277/2007),

– uwzględniając art. 51 oraz art.43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6 0430/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


P6_TA-PROV(2007)0547

Zmiana dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do Estonii ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PE 396.744

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii (COM(2007)0411 – C6-0230/2007 – 2007/0141(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0411),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję,

– uwzględniając art. 51 i 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6 0440/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA-PROV(2007)0548

Umowa o współpracy naukowo-technicznej WE/Egipt *

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PE 396.516

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu (COM(2007)0352 – C6-0247/2007 – 2007/0124(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0352),

– uwzględniając decyzję nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)1,

– uwzględniając art. 170 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0247/2007),

– uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6 0429/2007),

1. zatwierdza zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Arabskiej Republiki Egiptu.

P6_TA-PROV(2007)0549

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 (rozporządzenie finansowe) *

Komisja Spraw Konstytucyjnych

PE 398.375

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS))(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (14320/2007),

– uwzględniając wniosek Komisji (COM(2007)0364),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania2,

– uwzględniając art. 279 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0411/2007),

– uwzględniając art. 51 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz list Komisji Budżetowej (A6 0465/2007),

1. zatwierdza projekt rozporządzenia Rady;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA-PROV(2007)0550

Pomoc makrofinansowa dla Libanu *

Komisja Handlu Międzynarodowego

PE 394.164

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyznania Libanowi wspólnotowej pomocy makrofinansowej (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 –2007/0172(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM (2007)0476),

– uwzględniając art. 308 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0290/2007),

– uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A6 0452/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.Tekst proponowany przez Komisję
Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt -1 preambuły (nowy)

(-1) W interesie Unii Europejskiej leży wzmocnienie suwerenności, terytorialnej integralności i niezależności Libanu, uwolnienie kraju od ingerencji z zewnątrz oraz wzmocnienie jego prawowitego i demokratycznego rządu.

Poprawka 2

Punkt -1 a preambuły (nowy)

(-1a) Unia Europejska i jej państwa członkowskie pełnią istotną rolę w nowej misji UNIFIL (Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie) i zobowiązały się do pełnego wdrożenia rezolucji 1701 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu ustabilizowania tego obszaru oraz znalezienia długoterminowego rozwiązania problemów, które w 2006 r. doprowadziły do konfliktu w południowym Libanie.

Poprawka 3

Punkt 1 a preambuły (nowy)

(1a) W interesie Libanu leży odpowiednie wyważenie wydatków związanych z sytuacją po konflikcie, odbudową, nadmiernym zadłużeniem i potrzebami społecznymi, przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na sektor edukacji i szkolenia oraz na zwalczanie ubóstwa.

Poprawka 4

Punkt 2 preambuły


(2) Liban, z jednej strony, oraz Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie, z drugiej strony, podpisały układ o stowarzyszeniu, który wszedł w życie dnia 1 kwietnia 2006 r.

(2) W ramach partnerstwa eurośródziemnomorskiego, Liban, z jednej strony, oraz Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie, z drugiej strony, podpisały układ o stowarzyszeniu, który wszedł w życie dnia 1 kwietnia 2006 r.

Poprawka 5

Punkt 4 preambuły


(4) Stosunki pomiędzy Libanem i Unią Europejską rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, która przewiduje doprowadzenie do głębszej integracji gospodarczej. UE i Liban uzgodniły w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa plan działania określający krótko- i średnioterminowe priorytety w stosunkach UE-Liban i związane z nimi działania polityczne.

(4) Stosunki pomiędzy Libanem i Unią Europejską rozwijają się także w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), której cele obejmują pogłębienie integracji gospodarczej. W tym kontekście, w styczniu 2007 r. UE i Liban uzgodniły w ramach tej polityki plan działania określający krótko- i średnioterminowe priorytety we wzajemnych stosunkach i powiązanych działaniach politycznych.

Poprawka 6

Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Do stabilizacji kraju znacznie przyczyniło się w szczególności przyjęcie w dniu 19 stycznia 2007 r. powyższego planu działania.

Poprawka 7

Punkt 4 b preambuły (nowy)

(4b) Nadzwyczajna pomoc makrofinansowa przewidziana w niniejszej decyzji jest potrzebna tym pilniej, że fundusze na reformy strukturalne z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa będą udostępnione Libanowi dopiero począwszy od 2009 r. Planowana nadzwyczajna pomoc makrofinansowa wypełnia tę lukę, ponieważ będzie dostępna na lata 2007-2009 i będzie miała natychmiastowy skutek w odniesieniu do bilansu płatniczego Libanu. W protokole ustaleń należy zatem umieścić przepis gwarantujący komplementarność obydwu działań.

Poprawka 8

Punkt 4 c preambuły (nowy)

(4c) Wpływ makrofinansowy wojny z 2006 r. na gospodarkę Libanu oraz szkodliwe skutki przedłużającego się kryzysu politycznego na nieodmiennie słaby i wrażliwy system instytucjonalny tego kraju zwiększają potrzebę międzynarodowej pomocy finansowej, udzielonej częściowo przez międzynarodową konferencję darczyńców na rzecz wsparcia Libanu, która odbyła się w styczniu 2007 r. (Paryż III). Pomoc makrofinansowa przewidziana w niniejszej decyzji powinna zostać wdrożona bez dalszej zwłoki jako część zobowiązania Wspólnoty wobec Libanu.

Poprawka 9

Punkt 8 a preambuły (nowy)


(8a) Skutki konfliktu z Izraelem, który miał miejsce latem 2006 r., i łączne efekty prowadzonej w przeszłości polityki gospodarczej doprowadziły do poważnego kryzysu gospodarczego i finansowego, wymagającego podjęcia pilnych działań.

Poprawka 10

Punkt 8 b preambuły (nowy)

(8b) Pomoc makrofinansowa Unii Europejskiej nie powinna być jedynie uzupełnieniem programów i środków od instytucji z Bretton Woods, lecz powinna być źródłem wartości dodanej zaangażowania UE.

Poprawka 11

Punkt 8 c preambuły (nowy)

(8c) Wspólnota powinna zadbać o to, aby pomoc makrofinansowa UE była zgodna pod względem prawnym i merytorycznym ze środkami podejmowanymi w różnych obszarach działań zewnętrznych i innych odpowiednich strategii politycznych Wspólnoty. Zgodność należy zapewnić w trakcie opracowywania polityki, w tym w trakcie opracowywania treści protokołu ustaleń i umowy o dotację oraz w trakcie ich realizacji.

Poprawka 12

Punkt 8 d preambuły (nowy)

(8d) Wspólnota powinna również zapewnić, aby pomoc makrofinansowa UE miała charakter nadzwyczajny i była ograniczona czasowo, stanowiąc uzupełnienie pomocy udzielonej przez instytucje z Bretton Woods, ofiarodawców dwustronnych i wierzycieli skupionych w Klubie Paryskim, a także była uzależniona od spełnienia jasno określonych wymogów, w tym wstępnych warunków politycznych, oraz podlegała uważnej kontroli i ocenie w celu zapobieżenia nadużyciom i nieprawidłowościom finansowym.

Poprawka 13

Punkt 9 preambuły


(9) Udostępnienie pomocy finansowej Wspólnoty nie narusza uprawnień władzy budżetowej.

(9) Takiej pomocy finansowej powinno się udzielić wyłącznie po stwierdzeniu, że warunki, które zostaną uzgodnione z władzami libańskimi, zostały w zadowalającym stopniu spełnione. Warunki wypłaty transz pomocy nadzwyczajnej powinny zostać określone w protokole ustaleń i umowie o dotację i powinny obejmować określenie konkretnych celów, które powinny być osiągnięte w następujących obszarach: poprawa przejrzystości i stabilności finansów publicznych, zastosowanie w praktyce priorytetów makroekonomicznych i budżetowych, a także przestrzeganie w pełni międzynarodowych norm w zakresie demokracji i praw człowieka oraz podstawowych zasad państwa prawa. Podstawą do wypłaty transz powinny być rzeczywiste postępy w osiąganiu powyższych celów. Udostępnienie pomocy finansowej Wspólnoty nie narusza uprawnień władzy budżetowej.

Poprawka 14

Punkt 9 a preambuły (nowy)

(9a) Silne wsparcie finansowe i polityczne ze strony UE powinno zależeć od pomyślnej odbudowy państwa libańskiego, zdolnego do objęcia pełnego zwierzchnictwa nad całym swoim terytorium, od poprawy jego sytuacji gospodarczej i społecznej oraz od wzmocnienia procesu demokratyzacji w tym kraju.

Poprawka 15

Punkt 10 preambuły


(10) Niniejsza pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.

(10) Niniejsza pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym i Parlamentem Europejskim.

Poprawka 16

Artykuł 1 ustęp 1 akapit pierwszy


1. Wspólnota przyznaje Libanowi pomoc finansową w maksymalnej wysokości 80 mln EUR w celu wsparcia wewnętrznych starań Libanu na rzecz powojennej rekonstrukcji i stabilnej odbudowy gospodarczej, przyczyniając się w ten sposób do złagodzenia ograniczeń finansowych związanych z realizacją rządowego programu gospodarczego.

1. Wspólnota przyznaje Libanowi nadzwyczajną pomoc finansową w maksymalnej wysokości 80 mln EUR w celu wsparcia wewnętrznych starań Libanu na rzecz powojennej rekonstrukcji i stabilnej odbudowy gospodarczej, przyczyniając się w ten sposób do złagodzenia ograniczeń finansowych związanych z realizacją rządowego programu gospodarczego oraz do uniknięcia dalszego pogorszenia się bilansu handlowego i rachunku bieżącego Libanu.

Poprawka 17

Artykuł 1 ustęp 2


2. Pomocą finansową Wspólnoty zarządza Komisja w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, w sposób zgodny z porozumieniami lub uzgodnieniami zawartymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Liban.

2. Pomocą finansową Wspólnoty zarządza Komisja w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, w sposób zgodny z porozumieniami lub uzgodnieniami zawartymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Liban. Komisja regularnie informuje Parlament Europejski o działaniach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego i udostępnia mu odpowiednie dokumenty.

Poprawka 18

Artykuł 1 ustęp 3


3. Pomoc finansowa Wspólnoty udostępniona będzie przez okres dwóch lat począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie niniejszej decyzji. Jednakże, jeżeli wymagają tego okoliczności, Komisja, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu dostępności pomocy o maksymalnie jeden rok.

3. Pomoc finansowa Wspólnoty udostępniona będzie przez okres dwóch lat począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie niniejszej decyzji.

Poprawka 19

Artykuł 2 ustęp 1


1. Komisja jest niniejszym upoważniona do uzgodnienia z władzami Libanu, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, polityki gospodarczej oraz warunków finansowych, którym podlega pomoc finansowa, a które określone zostaną w protokole ustaleń i umowach o dotacje i pożyczki. Warunki te muszą być zgodne z porozumieniami lub uzgodnieniami, o których mowa w art. 1 ust. 2.

1. Komisja jest niniejszym upoważniona do uzgodnienia z władzami Libanu, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym i Parlamentem Europejskim, polityki gospodarczej oraz warunków finansowych, którym podlega pomoc finansowa, a które określone zostaną w protokole ustaleń i umowach o dotacje i pożyczki. Warunki te muszą być zgodne z porozumieniami lub uzgodnieniami, o których mowa w art. 1 ust. 2. Protokół ustaleń i umowę o dotację niezwłocznie przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Warunki, o których mowa w niniejszym ustępie, obejmują konkretne cele w następujących obszarach: poprawa przejrzystości i stabilności finansów publicznych, zastosowanie w praktyce priorytetów makroekonomicznych i budżetowych, a także przestrzeganie w pełni międzynarodowych norm w zakresie demokracji i praw człowieka oraz podstawowych zasad państwa prawa. Powyższe warunki również na celu zachęcanie do realizacji polityki gospodarczej i społecznej koncentrującej się na przeciwdziałaniu ubóstwu oraz wspieraniu edukacji i zdrowia. Podstawą do wypłaty transz przewidzianej pomocy makrofinansowej powinny być rzeczywiste postępy w osiąganiu powyższych celów. W celu uzyskania lepszej przejrzystości i odpowiedzialności warunki udzielenia pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej podaje się do publicznej wiadmości.

Poprawka 20

Artykuł 2 ustęp 2


2. W okresie realizacji pomocy finansowej Wspólnoty Komisja monitoruje prawidłowość regulacji finansowych Libanu, procedur administracyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli, które są istotne z punktu widzenia niniejszej pomocy finansowej Wspólnoty.

2. W okresie realizacji pomocy finansowej Wspólnoty Komisja uważnie monitoruje prawidłowość regulacji finansowych Libanu, procedur administracyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli, które są istotne z punktu widzenia niniejszej pomocy finansowej Wspólnoty.

Poprawka 21

Artykuł 2 ustęp 3


3. Komisja sprawdza w regularnych odstępach czasu, czy polityka gospodarcza Libanu jest zgodna z celami niniejszej pomocy oraz czy uzgodniona polityka gospodarcza i warunki finansowe są przestrzegane. Komisja działa w ścisłej współpracy z instytucjami z Bretton Woods i, jeżeli jest to wymagane, z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.

3. Komisja sprawdza w regularnych odstępach czasu, czy polityka gospodarcza Libanu jest zgodna z celami niniejszej pomocy oraz czy uzgodniona polityka gospodarcza i warunki finansowe są przestrzegane. Komisja działa w ścisłej współpracy z instytucjami z Bretton Woods i, jeżeli jest to wymagane, z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym i Parlamentem Europejskim.

Poprawka 22

Artykuł 2 ustęp 3 a (nowy)
3a. Po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja może dostosować udzielenie wyjątkowej pomocy makrofinansowej przewidzianej w niniejszej decyzji do rozwoju sytuacji politycznej w Libanie, mając przez cały czas na względzie znaczenie poprawy stabilności kraju i niepogłębiania w dalszym stopniu kryzysu wewnętrznego.

Poprawka 23

Artykuł 2 a (nowy)

Artykuł 2a
Po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja może wstrzymać udzielanie niniejszej nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, jeżeli pogorszenie sytuacji politycznej Libanu faktycznie uniemożliwia osiągnięcie celów pomocy lub jeżeli doszło do poważnego naruszenia międzynarodowych norm w zakresie demokracji i praw człowieka oraz podstawowych zasad państwa prawa.

Poprawka 24

Artykuł 3 ustęp 1


1. Pomoc finansowa Wspólnoty jest udzielana Libanowi przez Komisję w maksymalnie trzech transzach.

1. Pomoc finansowa Wspólnoty jest udzielana Libanowi przez Komisję w trzech transzach.

Poprawka 25

Artykuł 3 ustęp 4


4. Fundusze są wypłacane Bankowi Libanu wyłącznie jako wsparcie finansowych potrzeb Libanu.

4. Fundusze są wypłacane Bankowi Libanu wyłącznie jako wsparcie finansowych potrzeb Libanu i są rejestrowane w pozycji „Nadzwyczajna pomoc finansowa Unii Europejskiej”.

Poprawka 26

Artykuł 4


Pomoc finansowa Wspólnoty jest realizowana zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia. W szczególności protokół ustaleń i umowa o dotację/pożyczkę z władzami Libanu przewidują podjęcie przez Liban stosownych środków w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z pomocą i zwalczania ich. Przewidują one także kontrole dokonywane przez Komisję, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), z prawem przeprowadzania inspekcji i kontroli na miejscu, a także kontrole dokonywane przez Trybunał Obrachunkowy, w stosownych przypadkach, przeprowadzane na miejscu.

Pomoc finansowa Wspólnoty jest realizowana zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia. W szczególności protokół ustaleń i umowa o dotację/pożyczkę z władzami Libanu przewidują wdrożenie przez Liban konkretnych środków w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z pomocą i zwalczania ich. W celu zapewnienia większej przejrzystości zarządzania i wydatkowania środków przewidują one także kontrole dokonywane przez Komisję, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), z prawem przeprowadzania inspekcji i kontroli na miejscu, a także kontrole dokonywane przez Trybunał Obrachunkowy i niezależnych audytorów za zgodą zaangażowanych stron, w stosownych przypadkach, przeprowadzane na miejscu.

Poprawka 27

Artykuł 5


Każdego roku do dnia 31 sierpnia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, które zawiera ocenę wykonania niniejszej decyzji za rok poprzedzający. Sprawozdanie wskazuje na powiązanie pomiędzy warunkami politycznymi ustalonymi w art. 2 ust. 1, następującej poprawy sytuacji gospodarczej i fiskalnej Libanu oraz decyzją Komisji dotyczącą wypłacenia transz pomocy.

Każdego roku do dnia 31 sierpnia Komisja przedkłada właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego i Radzie sprawozdanie, które zawiera ocenę wykonania niniejszej decyzji za rok poprzedzający. Sprawozdanie wskazuje na powiązanie pomiędzy warunkami politycznymi ustalonymi w art. 2 ust. 1, następującej poprawy sytuacji gospodarczej i fiskalnej Libanu oraz decyzją Komisji dotyczącą wypłacenia transz pomocy.

Poprawka 28

Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
Nie później niż dwa lata po zakończeniu okresu wdrażania pomocy, której dotyczy niniejsza decyzja, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny ex post.

Poprawka 29

Artykuł 6


Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i obowiązuje przez okres dwóch lat od daty opublikowania.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość