Strona główna

Temat: Polaryzacja fotonu


Pobieranie 72.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar72.13 Kb.

Temat: Polaryzacja fotonuNowa interpretacja doświadczeń nad polaryzacją światła

Rozpatrzymy spolaryzowaną falę płaską o długości λ, częstości i wektorze falowym rozchodzącą się w obszarze przestrzeni o objętości V. Długości , charakteryzujące obszar są znacznie większe od λ: . Wkład pola elektrycznego do energii fali (1.6b) rozchodzącej się w równy jest.

Wybierzemy układ współrzędnych x, y, z||. Orientację osi x i y zwiążemy z polaryzatorem (np. polaroidem). Niech oś x tego układu będzie równoległa do kierunku przepuszczania polaryzatora (będziemy go nazywali analizatorem x). Zatem oś y układu współrzędnych jest skierowana równolegle do osi zatrzymywania polaroidu. Przypuśćmy, że przepuszczamy przez nasz analizator-x falę płaską liniowo spolaryzowaną pod kątem 45o do osi x. Wektor Jonesa pod wpływem analizatora x ulega przekształceniu.

tzn. . Gęstość energii fali przepuszczonej jest dwukrotnie mniejsza od gęstości energii wiązki wychodzącej. Wektor pola elektrycznego fali wychodzącej jest równoległy do osi x, czyli fala przepuszczona jest liniowo spolaryzowana w kierunku x, o czym można się przekonać ponownie przepuszczając ją przez analizator x.

Zgodnie z mechaniką kwantową – energia fali rozchodzącej się w obszarze jest wielokrotnością kwantu energii fotonu

.

Oczywiście N jest liczbą fotonów znajdujących się w obszarze . Po przejściu przez analizator x.

To oznacza, że połowa fotonów przechodzi przez nasz układ, a połowa zostaje odrzucona. Jednak fotony są identyczne i każdy z nich jednakowo oddziałuje z polaroidem. Jesteśmy zmuszeni przyjąć, że foton liniowo spolaryzowany w kierunku 45o przechodzi przez ana­lizator x z prawdopodobieństwem ½ i z takim samym prawdopodobieństwem zostaje zatrzy­many. Konsekwencją takiej konkluzji jest istnienie fluktuacji liczby fotonów przepuszczo­nych i fluktuacji liczby fotonów zatrzymanych. Dla rozważanego przykładu liczby te fluktuują dookoła N/2. W granicy iloraz . Taka granica oznacza przejście od układu kwantowego (mikroskopowego) do klasycznego (makroskopowego). Po przejściu przez analizator x klasyczna wiązka spolaryzowana pod kątem 45o ulega dwukrot­nemu osłabieniu.

Gdy przez analizator x przechodzi spolaryzowana fala płaska o wektorze E0, któremu odpowiada wektor stanu , iloraz

. (8.1a)

będziemy utożsamiali z prawdopodobieństwem przejścia fotonu o polaryzacji przez analizator x [1]. Gdy to , natomiast gdy przez analizator x przechodzi fala spolaryzowana pod kątem do osi x to to.

Po przejściu przez analizator x każdy foton jest spolaryzowany liniowo w kierunku x, tj. prawdopodobieństwo napotkania wśród fotonów wychodzących z analizatora x fotonu inaczej spolaryzowanego znika. Układ jedynie nie zmienia stanu polaryzacji fotonów spolaryzowanych liniowo w kierunku x – czyli stanu własnego (6.10c) operatora , polaryzacja wszystkich inaczej spolaryzowanych fotonów ulega zmianie.

Rozważymy falę o amplitudzie odpowiadającej jednemu fotonowi w obszarze , wtedy

.

Zdefiniujemy w bazie kartezjańskiej związanej z analizatorem x składowe wektora stanu fotonu spolaryzowanego. (8.2a)

Zatem


. (8.2b)

Zbadamy normę wektora . Na podstawie równania (8.2a) stwierdzamy, że.

Jak widać wektory stanu polaryzacji fotonu są równoważne unormowanym do jedności wektorom Jonesa. Każdy unormowany do jedności wektor Jonesa można rozłożyć według wektorów dowolnej bazy ortogonalnej (por. § 2.2). (8.3)

W mechanice kwantowej przyjmuje się, że relacja (8.3) jest słuszna nie tylko dla wektorów stanu polaryzacji ale i dla wektorów stanu innej natury. Z tego powodu relacja (8.3) nosi nazwę zasady superpozycji [1]. Uważana jest ona za podstawową zasadę mechaniki kwantowej.

Zapiszemy prawdopodobieństwo (8.1a) przy pomocy składowych . Mnożąc licznik i mianownik wzoru (8.1a) przez czynnik , otrzymamy

. (8.1b)

Iloczyn skalarny nazywamy amplitudą prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że foton w stanie polaryzacji zachowuje się jak foton będący w stanie – tj. jak foton, który przechodzi przez analizator x. Natomiast jest prawdopodobieństwem tego zdarzenia. W ogólnym przypadku iloczyn skalarny jest amplitudą prawdopodo­bieństwa zdarzenia polegającego na tym, że foton w stanie zachowuje się jak foton w sta­nie . Rzecz jasna można uważać, że to foton w stanie zachowuje się jak foton w stanie .


8.2 Moment pędu światła spolaryzowanego


Za Feynmanem [2] pokażemy, że wiązka światła kołowo spolaryzowana niesie moment pędu. Wyprowadzenie ma charakter heurystyczny. Rozważymy wiązkę światła spolaryzowanego kołowo o wektorze Jonesa

.

Niech światło to pada prostopadle na powierzchnię ścianki pochłaniającej fotony. Jak wiemy ścianki składają się z atomów, które będziemy traktowali jak klasyczne trójwymiarowe oscylatory harmoniczne, które mogą zostać pobudzone do drgań przez zewnętrzne, oscylujące pole elektryczne, w naszym przypadku pole elektryczne fali. Ze względu na izotropowość możemy przyjąć, że pobudzone przez kołowo spolaryzowaną falę elektrony atomów poruszają się po wielkich okręgach kul. Okręgi te leżą w płaszczyźnie stałej fazy, a elektrony wirują z częstością kołową . Przyjmijmy, że wszystkie te okręgi mają jednakowe pro­mienie równe r.

Obliczymy pracę wykonaną przez pole elektryczne fali nad elektronem. Niech Et bę­dzie składową wektora pola styczną do okręgu, po którym z prędkością porusza się elektron (Rys. 8.1). Praca wykonana nad elektronem w jednostkowym interwale czasu równa jest

. (8.4a)

Rys. 8.1


Pochłanianiu energii przez atom towarzyszy zmiana momentu pędu. Zmiana z-towej składowej momentu pędu atomu w jednostkowym interwale czasu związana jest z momentem siły działającym na elektron

. (8.4b)

Zwiążemy zmianę z pochłoniętą energią. (8.5)

Z drugiej strony zmiana energii wiązki związana jest ze zmianą liczby fotonów wią­zki, które zostały pochłonięte. (8.6)

Ze wzoru (8.5) i (8.6) wynika, że. (8.6)

Jak widać każdy foton kołowo spolaryzowany prawostronnie niesie moment pędu . Podobnie można pokazać, że foton lewostronnie spolaryzowany niesie moment pędu .

Powrócimy do macierzy obrotu w postaci (6.10b). Wprowadzimy operator mo­mentu pędu fotonu . W wybranym przez nas układzie współrzędnych ma on tylko jedną nieznikającą składową

. (8.7a).

W bazie macierz reprezentująca operator momentu pędu fotonu ma dobrze nam znaną postać. (8.8a)

Macierz reprezentująca operator w bazie x, y jest jedną z trzech macierzy Pauliego. (8.7b)

Pozostałymi macierzami Pauliego są. (8.7c,d)

Natomiast w bazie stanów własnych ma ona prostszą postać. (8.8a)

Gdy foton zostaje pochłonięty przez materię jej moment pędu powiększa się albo pomniejsza się o . Nie zaobserwowano innych zmian. Gdy foton znajduje się w stanie , różnym od kołowo spolaryzowanego, to z prawdopodobieństwem zaobserwujemy wzrost momentu pędu materii o , natomiast z prawdopodobieństwem zaobserwujemy zmniejszenie jej momentu pędu o . Załóżmy, że wykonano wiele doświadczeń na pochłanianiem fotonów w stanie , przeprowadzone je w tych samych warunkach. Po uśrednieniu otrzymanych wyników stwierdzimy, że obserwowana jest następująca zmiana momentu pędu materii równa.

Zapiszemy w innej postaci(8.9)

Pochłonięcie momentu pędu zachodzi niezależnie od rodzaju atomów, z których zbudowane są ścianki, towarzysząc pochłonięciu fotonu. Dlatego wyrażenie traktować powinniśmy jako wielkość charakteryzującą foton, a nie materię. Powinniśmy uważać je za średnią wartość momentu pędu fotonu będącego w stanie . Wielkość nazywana jest także wartością oczekiwaną operatora w stanie kwantowym .

Teraz, dla zagadnienia badanego przez nas, możemy już sformułować następny postulat mechaniki kwantowej: Obserwowana zmiana momentu pędu materii spowodowana pochłonięciem jednego fotonu będącego w stanie polaryzacji równa jest – średniej wartości operatora momentu pędu fotonu w stanie . Oczywiście możemy uważać za prawdopodobieństwo zachowania się fotonu będącego w stanie tak jak foton w stanie . To prawdopodobieństwo równe jest zero wtedy i tylko wtedy, gdy foton znajduje się w stanie ortogonalnym do , tj. .

8.3 Zasady obliczania prawdopodobieństw w mechanice kwantowej

Ustalimy teraz podstawowe zasady obliczania prawdopodobieństw obowiązujące w mecha­nice kwantowej. Dla przykładu rozpatrzymy prawdopodobieństwo przejścia fotonu będącego w stanie liniowej polaryzacji y, tj. . Jak wiemy prawdopodobieństwo to znika bo . Możemy jednak spróbować zastosować reguły rachunku prawdopodobieństwa obowiązujące w fizyce klasycznej. Z prawdopodobieństwem foton może zachowywać się jak gdyby był w stanie oraz z prawdopodobieństwem – tak jak gdyby był w stanie . Foton w stanie może z prawdopodobieństwem zachować się jak gdyby był w stanie x (czyli przechodzić przez analizator x), podobnie foton lewoskrętnie kołowo spolaryzowany z prawdopodobieństwem może przejść przez analizator x. W wyniku zastosowania reguł znanych z fizyki klasycznej otrzymamy dla prawdopodobieństwa przejścia fotonu liniowo spolaryzowanego y przez analizator x wyrażenie, którego wartość nie znika. (8.10)

Ponieważ otrzymany wynik sprzeczny jest z wynikami doświadczeń w przypadku układów mikroskopowych muszą obowiązywać inne reguły obliczania prawdopodobieństwa. Aby ustalić jaki są te reguły obliczymy amplitudę prawdopodobieństwa przejścia fotonu y przez analizator xJak widać gdy zastosujemy reguły klasycznego rachunku prawdopodobieństwa do amplitud to stwierdzimy, że amplituda znika, zatem znika także prawdopodobieństwo .

Zajmijmy się wyrażeniem , mamy

Jak widać stosując klasyczne reguły obliczania prawdopodobieństwa opuściliśmy dwa istotne wyrazy.

Nie staraliśmy się ustalić w jaki sposób foton y przechodzi przez analizator x. W ogóle nie dysponujemy informacją, która pozwoliłaby wyróżnić, któryś z tych dwóch sposobów. Możemy więc powiedzieć, że zdarzenie polegające na tym, że foton y może przejść przez analizator x na dwa nieodróżnialne sposoby – jako fonon prawoskrętnie kołowo spolaryzowany z amplitudą albo jako prawostronnie kołowo spolaryzowany z amplitudą . Będziemy mówili o dwóch nierozróżnialnych alternatywach realizacji zdarzenia w świecie mikroskopowym. W ten sposób udało się nam ustalić pierwszą regułę kwantowego rachunku prawdopodobieństwa: amplitudy prawdopodobień­stwa dwóch nierozróżnialnych realizacji zdarzenia dodajemy.

Foton y może przejść przez analizator x z amplitudą prawdopodobieństwa pod warunkiem, że zachowywał się jak gdyby był w stanie kołowym prawoskrętnie spolaryzowanym z amplitudą prawdopodobieństwa . Postać amplitudy mówi nam, że amplitudy prawdopodobieństw warunkowych należy mnożyć, np..

8.3 Uogólnienie zasad obliczania amplitud przejść i nowe postulaty

Uogólnimy otrzymane już wyniki i sformułujemy dodatkowe postulaty [3]. Zacznijmy od uogólnień.  1. Przyjmijmy, że przejście ze stanu i do stanu f może odbyć się na s nierozróżnialnych sposobów (Rys. 8.3). Amplituda przejścia jest równa sumie amplitud odpowiadających różnym sposobom przejścia

(8.11a)

.

Rys. 8.2

  1. Jeżeli przejście () odbywa się przez stan pośredni ν, o wektorze stanu , (Rys. 8.3) to amplituda prawdopodobieństwa jest równa iloczynowi amplitud ,

(8.11b)

Następne reguły sformułujemy w formie postulatów.  1. Załóżmy, że mamy do czynienia z dwoma obiektami mikroskopowymi. Niech pierwszy z nich ulega przejściu , a drugi (Rys. 8.4). Te przejścia charakteryzują amplitudy , . Amplituda przejścia złożonego układu ze stanu do równa jest iloczynowi amplitud ,

. (8.11c)

  1. Przyjmijmy, że układ kwantowy może znaleźć się w jednym z rozróżnialnych stanów końcowych reprezentowanych przez wektory stanu (Rys. 8.5). Wyniki doświadczeń przeprowadzonych nad układem w stanach końcowych różnią się, to właśnie pozwala odróżnić te stany. Prawdopodobieństwo przejścia ze stanu i do któregoś ze stanów końcowych jest równe sumie prawdopodobieństw
Rys. 8.5. (8.11d)

W szczególnym przypadku gdy , wzór (8.11d) równoważny jest wzorowi (8.10) otrzymanemu w wyniku stosowania klasycznych reguł obliczania prawdopodobieństwa. Podstawowym postulatem jest rozróżnialność stanów cząstek, a więc zgodność wzorów (8.10) i (8.11d) nie jest przypadkowa.


8.4 Alternatywy rozróżnialne i nierozróżnialne


Za Baymem [2] zbadajmy co stanie się z prawdopodobieństwem, gdy będziemy starali się ustalić, która z możliwości przejścia fotonu przez polaryzator (R czy L) jest realizowana (Rys. 8.6). Niech polaryzację fotonu padającego na układ przedstawiony na Rys. 6 określa wektor stanu . Stan początkowy fotonu można przedstawić w postaci superpozycji stanów i : .
Rys. 8.6

Analizator A rozkłada na i (zgodnie z R. 5 składa się on z kryształu dwójłomnego i półfalówki). są zwierciadłami, które kierują wiązkę prawoskrętnie kołowo spolaryzowaną na układ B. Podobny układ zwierciadeł kieruje wiązkę lewostronnie kołowo spolaryzowaną na B. Układ B składa te dwie wiązki w jedną. X jest analizatorem x. Zwierciadła służą do ustalenia, którą drogę wybrał foton. W tym celu zmierzymy odrzut i wynikający z odbicia się fotonu. Zwierciadła oraz ustawione są tak by foton padał prawie prostopadle na lub . Pęd fotonu jest związany z wektorem falowym liczbą falową k oraz długością fali fotonu

.

Foton padając prostopadle na zwierciadło zmienia jego pęd o 2p. Aby móc określić którą z dróg wybrał foton, jego y-owa składowa powinna być określona z błędemLecz z zasady nieoznaczoności wynika, że,

zatem błąd określenia współrzędnej wektora położenia y spełnia następujące nierówności.

Ponieważ błąd pomiaru położenia zwierciadła M2 względem zwierciadła M1 przy pomocy fali wynosi , podobnie błąd pomiaru położenia zwierciadła M2 względem zwierciadła M3 także jest równy , więc całkowity błąd pomiaru odległości, którą przebędzie foton wynosi . Stąd błąd pomiaru fazy jest równy.

Jasne jest, że zupełnie nie umiemy ustalić fazy. Po odbiciu od zwierciadła , którego pęd badamy, foton (początkowo liniowo spolaryzowany w kierunku y) może być w dowolnym stanie. Wykonany pomiar odrzutu zwierciadeł tak zaburza stan fotonu, że nie umiemy określić w jakim stanie polaryzacji się on znajduje. Niech początkowo stan fotonu określa wektor stanu . Musimy przyjąć, że stan końcowy ma postać superpozycji z różnymi fazami ,.

Przyjmijmy, że przeprowadziliśmy wiele takich doświadczeń. W każdym z doświadczeń faza fotonu przechodzącego przez analizator x może być inna, należy więc przeprowadzić odpowiednie uśrednienie. Amplituda prawdopodobieństwa przejścia fotonu w stanie początkowym przez analizator x wynosi.

Odpowiada jej prawdopodobieństwoPonieważ każde z doświadczeń jest niezależne, będziemy uśredniali prawdopodobieństwo w przedziale . Nie trudno przewidzieć wynik uśredniania, Ponieważ, (8.12)

to


(8.13)

Jak widać gdy umiemy odróżnić stany końcowe układu mikroskopowego (w naszym przypadku stanu fotonu) to obowiązuje reguła nr 4 obliczania prawdopodobieństwa.

Jeżeli chcemy użyć zwierciadeł do ustalenia do ustalenia jaką drogę wybrał foton musimy ustalić położenie zwierciadeł z dokładnością

to musi być spełniona jest nierówność , a więc nie możemy ustalić, które ze zwierciadeł uległo odrzutowi, a co za tym idzie rozróżnić stanu końcowego fotonu.

Gdy , to po wykonaniu doświadczenia mającego za zadanie ustalić w jaki sposób foton przeszedł przez , stan fotonu jest tak zaburzony, że może być w każdym stanie a więc i w stanie x, czyli foton może przejść przez analizator x.

8.5 Zasada superpozycji w poezji

Zasada superpozycji zaprzątała nie tylko umysły uczonych ale także poetów. Przedstawia ją kwantowa „Ballada o słoniu” J. G. Saxe’a [4]. Ballada ta ilustruje także obecny stan dyskusji podstaw mechaniki kwantowej.Ballada o słoniu

Żyło raz sześciu w Hindustanie

Ludzi ciekawych niesłychanie

I chociaż byli ślepi,

Wybrali kiedyś się na błonie

Aby zapoznać się ze słoniem

I umysł swój pokrzepić.
Pierwszy z nich przyśpieszywszy kroku

Nos rozbił na słoniowym boku

O twardą jego skórę;

Więc do swych towarzyszy pięciu

Krzyknął: – Już wiem o tym zwierzęciu

Że jest najtwardszym murem.
Gdy się do słonia zbliżył Drugi

Na kieł się natknął ostry, długi,

Więc swych przyjaciół ostrzegł:

Ach uważajcie, moi mili,

Żebyście się nie skaleczyli,

Bo słoń to ostry oszczep!
Trzeci podchodząc do zwierzęcia,

Nie więcej miał od tamtych szczęścia:

Słoń trąbę swą rozprężał,

A on dotknąwszy trąby dłonią

Rzekł: – Ja już wszystko wiem o słoniu,

Słoń jest gatunkiem węża!
Wtedy powiedział ślepiec Czwarty,

Bardzo ciekawy i uparty:

Chcę wiedzieć czego nie wiem! –

I kiedy sam przy słoniu stanął,

Rzekł obejmując mu kolano:

Już wiem, że słoń jest drzewem!
Gdy się do słonia Piąty zbliżył,

Słoń siadł na ziemi, łeb obniżył

I ruszać jął uszami;

Więc Piąty, rzecz uogólniając,

Rzekł: – Już poznałem prawdę całą,

Słonie są wachlarzami!
Nie gorszy, choć ostatni Szósty,

Najpowolniejszy, bo był tłusty

I dał się innym minąć,

Rzekł, gdy za ogon słonia schwycił:

Nie przypuszczałem nigdy w życiu,

Że słoń jest zwykłą liną!
I żaden z ślepców tych aż do dziś

Nie chce się z innym ślepcem zgodzić

Część prawdy tylko znając;

Każdy przy swojej trwa opinii,

Każdy ma rację swą, jak inni –

Lecz wspólnie jej nie mając.


Literatura

[1] G. Baym, Lectures on Quantum Mechanics, Benjamin, Reading Mass., 1974, R. 1.

[2] R. P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, PWN, Warszawa, 1972, § 17.4.

[3] L. W. Tarasow, Podstawy mechaniki kwantowej, PWN Warszawa, 1992.

[4] Edward Lear i inni, “Księga nonsensu” napisane po polsku przez Antoniego Marianowi­cza i Andrzeja Nowickiego, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1975


Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość