Test dla klasy III – Rzeczpospolita w XVII stuleciu – wojna I politykaPobieranie 13.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.18 Kb.

Test dla klasy III – Rzeczpospolita w XVII stuleciu – wojna i polityka

Imię i nazwisko ................................. ................................... rząd BI Zaznacz prawidłową odpowiedź

 1. Podziału Ukrainy pomiędzy Rosję a Polskę dokonano
  1. w ugodzie hadziackiej 1658 r.

  2. w ugodzie perejesławskiej 1654 r.

  3. w rozejmie andruszowskim 1667 r.
 1. W ugodzie kiejdańskiej z sierpnia 1655 r.
  1. poddano Litwę Rosji

  2. poddano Litwę Szwecji

  3. wypowiedziano posłuszeństwo Karolowi X
 1. W czasach „potopu” Prusy Książęce
  1. zostały wcielone do Szwecji

  2. zostały włączone do Polski

  3. uwolniły się od zależności od Polski
 1. Próba rozbioru Rzeczpospolitej miała miejsce
  1. za panowania Władysława IV w roku 1656

  2. za panowania Jana Kazimierza w roku 1656

  3. za panowania Zygmunta III w roku 1610
 1. Ugodę w Zborowie z roku 1649 r. Polska zawarła z
  1. Rosją

  2. Turcją

  3. Kozakami
 1. W 1618 r. wojna polsko – rosyjska zakończyła się rozejmem
  1. w Pskowie

  2. w Dywilinie

  3. w Jamie Zapolskim
 1. Zasada liberum veto po raz pierwszy została zastosowana przez posła W. Sicińskiego w

a) 1648 r. b) 1652 r. c) 1672 r. d) 1638 r. e) 1660 r.

II Przyporządkuj hasła z kolumny lewej do haseł z kolumny prawej 1. Kircholm

 2. Śluby lwowskie

 3. Zbaraż

 4. Krzysztof Grzymułtowski

 5. Cudnów

 6. Cecora

 7. Chocim 1620 r.

 8. Chocim 1673 r.

 9. Stanisław Żółkiewski

 10. Jerzy Lubomirski

 11. Jan Karol Chodkiewicz

 12. Jan Zamoyski

 13. Władysław IV

 14. Jan Sobieski

 15. Pokój w Moskwie

 16. Jarema Wiśniowiecki

r) Jan Kazimierz

III Wskaż prawidłowe zbiory pojęć (powiązanych ze sobą logicznie) 1. Lisowski, Gabor Bethlen, Habsburgowie, Jan Kazimierz, pierwsza odsiecz wiedeńska

 2. Perejasław, złoty pokój, Żółte Wody, dymitriady, Jarema Wiśniowiecki, Zbaraż

 3. Jan Zamoyski, Karol Sudermański, Zygmunt III Waza, Gustaw Adolf, Altmark

 4. Oliwa, Radnot, Ujście, Kiejdany, Częstochowa, Warszawa, Radziwiłłowie, Cudnów

 5. Andruszów, Dniepr, Ukraina, rozejm, Grzymułtowski, Liga Święta, Rosja,

PYTANIA DO MAPUWAGA !!!! NIE WOLNO pisać na kartkach z mapkami, za każdy ewentualny napis lufa.

 1. Ustal kolejność chronologiczną map.

 2. Opisz co przedstawia mapa A – fragment zaznaczony zieloną linią.

 3. Co oznaczają obszary zakreskowane kolorem białym i czerwonym ? Podaj ich nazwy.

 4. Wypisz nazwy państw zaznaczonych kolorami: zielony, żółty, czerwony, niebieski, granatowy, pomarańczowy. (mapa A)

 5. Do jakich wydarzeń odnosi się mapa C – opisz je (krótko geneza i przebieg)

 6. Do jakich wydarzeń odnosi się mapa B – omów przedstawiony na niej problem.

A
B
C

: Testy
Testy -> Chyba Dokładnie 1 początek, dokładnie jeden koniec, dokładnie 1 zakończenie przepływu Diagram przypadków użycia: graficzne przedstawienie przypadków użycia aktorów i związków między nimi Każdy przypadek użycia można opisać za pomocą następujących
Testy -> Młodsza grupa wiekowa. Pytania testowe. Część I. Zestaw I
Testy -> Harmonogram zajęĆ dla klas I – III
Testy -> Konkurs matematyczny w szkole podstawowej – 2010/2011 – Etap szkolny
Testy -> Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka angielskiego w szkołach podstawowych etap rejonowy 18. 01. 2012 kod ucznia
Testy -> Historia – (Średniowiecze) – powszechna I polski
Testy -> 3 Podstawowe pojęcia chemiczne. Budowa atomu. Układ okresowy
Testy -> Kierunek prawo (rok 2002/2003) I zestaw w którym roku Karol Wielki koronował się na cesarza I gdzie
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy