Strona główna

Test interna jesień 2009


Pobieranie 44.14 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar44.14 Kb.
Test interna jesień 2009

1.Wskaż zdania prawidłowe o leczeniu niedoczynności tarczycy
a) stosuje się sól sodową lewoskrętnej tyroksyny
b) zaczyna się od dużych dawek, które potem się zmniejsza
c)....fałszywe
d) a,b
e)a,b,c

2.Wybierz prawdziwe zdanie o sarkoidozie:
A )Zespół  Loefgrena pogarsza rokowanie?
B) W większości przypadków samoistnie ustępuje w ciągu 2 lat?
C.)U większości chorych w stadium I nie postępuje albo bardzo wolno przechodzi w stadium II?
D A + B + C
E) B+C

3  W zespole Loefgrena nie występuje
a ból stawów
b gorączka
c rumień guzowaty
d powiększenie śledziony
e powiększenie węzłów chłonnych wnęk

4 Wskazania do czasowej insulinoterapii –
A udar mózgu,
B zawał serca,
C zabieg chirurgiczny,
D Ciężka infekcja
E wszystkie w/w

5 Wtórne submikroskopowe zapalenie nerek może wystapić
a )po leczeniu litem,
b) może wystąpić po leczeniu NLPZ,
c)ustępuje samoistnie po odstawieniu leku
d) a+c,
e) a+b+c

6 ) Chory ze STEMI leczony streptokinazą, jakie leki p/zakrzepowe powinien dostać
A ASA
B klopidogrel
C HNF, HDCz, lub fondaparynuks
D wszystkie
E nie wymaga leczenia p/zakrzepowego

7)Chory ze STEMI nie leczony streptokinazą ani PCI  jakie leki p/zakrzepowe powinien dostać
A ASA
B klopidogrel
C HNF, HDCz, lub fondaparynuks
D wszystkie
E nie wymaga leczenia p/zakrzepowego

 

8)Jakie jest postępowanie z wyboru w rozwarstwionym tętniaku aorty piersiowej typu A wg klasyfikacji Stanford?


A)Operacja?
B)Stentgraft?
C)Operacja po 14 dniach?
D)Leczenie zachowawcze?

9)Maski dławicy piersiowej:


a) duszność wysiłkowa
b) zasłabnięcie i omdlenie
c) nudności i wymioty
d) a+b
 e) a+b+c

10) Zdania prawdziwe o dławicy Prinzmetalla


A ból po wysiłku fizycznym
B uniesienie ST w trakcie bólu
C stosujemu nitraty i b-blokery
D prawidłowe ABC
E prawidłowe BC

11)Który lek nie jest podstawowym  w leczeniu gruźlicy :


A etambutol
B pyrazynamid
C etionamid
D ryfampicyna
E streptomycyna

12.Prawdziwe zdanie o diagnostyce gruźlicy:


a) test tuberkulinowy nie wpływa na wynik testu IFN,
b) zmiana pierwotna lokalizuje się w płatach górnych( dokładnie w segmentach tylnych i gdzieś jeszcze
c) OT > 10 mm można rozpoznać gruźlicę
d)
e) kombinacje

13.Chora w ciąży z astmą dobrze kontrolowaną leczona GKS wziewnym, co robić


A) odstawić GKS i dać SABA
B) kontynuować GKS wziewny
C) włączyć lek przeciwhistaminowy
D) nic nie zmieniać

14 Pacjent z POCP  okres 3 , częste zaostrzenia ( nie podane ile w jakim czasie ), jak leczyć.


A b2 dlugo
B b2 dlugo + teofilina
C b2 dlugo + tiotropium + steryd wziewny
D ...
E ....

15 Co jest wystarczające do rozpoznania idiopatycznego włóknienia płuc ?


 a) HRCT
b)biopsja chirurgiczna
c) biopsja przezoskrzelowa
d) a b c
e) a c

16 Badaniem koniecznym do rozpoznania POChP –


a) FEV po próbie rozkurczowej (próba z solbutamolem)
 
17 Lekiem 1 wyboru w zapaleniu zatok jest –
b) amoksycylina,
c)amoks./kw. Klaw
d) Azytromycyna ciprofloksacyna
e) inne

18 Wskazanie do hospitalizacji w zapaleniu zatok


 a) obrzęk powiek
b) silny ból głowy jednostronny lub obustronny okolicy czołowej
b) podwójne widzenie
 d) i e) kombinacje

19    Paciorkowcowe zapalenie gardła – czego nie zastosujesz:


 A kotrimoksazol
B doksycyklina
C cefalosporyna 1 generacji
D żaden z nich
E kombinacje

20    Przyczyny rozstrzeni oskrzeli:


 A idiopatyczne włóknienie płuc ,
B  mukowiscydoza,
C Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna (AAOP)
D Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
E kombinacje (wszystkie?)

21Do ostrych powikłań po przetoczeniu nie należy:


1 Poprzetoczeniowa plamica małopłytkowa
2 hemoliza nieimmunologiczna
3 hypokalcemia
4 przeciążenie płynami
5 przeładowanie żelazem
6 niehemolityczny odczyn gorączkowy
7 anafilaksja
Pytanie dotyczyło wskazania prawidłowych kombinacji w/w odpowiedzi

22 Rak drobnokomórkowy płuca, postac ograniczona, leczenie:


A chemia
B chemia + radioterapia
C operacja
D operacja + coś
E operacja + coś innego

23 Markery rokownicze w zatorowości płucnej :


  a) dodatnie Tn,
 b) objawy przeciążenia PK
c) wstrząs
d) i e) kombinacje, w tym wszystkie

24 Dziewczyna w ciąży (dwudziesty któryś tydzień) z dużym prawdopodobieństwem zatorowości (duszność, tachykardia, typowe cechy gazometryczne, ktoś tam w rodzinie przebył zatorowość, on miała jakiś epizod ŻChZZ w przeszłości) zgłasza się na IP, co robić (pamiętam dwa)


1. Angio TK i w oczekiwaniu na wynik dać heparynę
2. Dać heparynę i nie wykonywać innych badań
3. Coś z D-dimerem
4. scyntygrafia i UFH

25 Zespół nerczycowy rozpoznajemy, gdy dobowy białkomocz wynosi


A 2,0g/1,73 m.kw.
B 2,5g/1,73 m.kw.
C 3,0g/1,73 m.kw
D 3,5g/1,73 m.kw
E żadna

26 Jakie zlecisz badanie  1–go rzutu u osoby z wysokim ryzykiem zatorowości płucnej , we wstrząsie :


a)angioTK
b) alteplaza (tromboliza)
c) Echo serca
d) heparyna
e) D-dimery ( ? )

27 U chorego bez cukrzycy z chorobą naczyń wieńcowych na wysokie ryzyko wskazuje:


A cholesterol całkowity > 240
B RR > 140/90
C Score > 5%
D A+B
E A+B+C

28 Cechy ARDS:


A PaO2/FiO2>400mmHg
B rozległe obustronne zmiany miąższowe w rtg płuc, pojawiające się równocześnie z objawami klinicznymi
C podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku na podstawie echo
DE-kombinacje

29 Małopłytkowość poheparynową sugeruje – kombinacje odp.:


spadek płytek >50%,
brak wzrostu liczby płytek po przetoczeniach,
skaza krwotoczna,
 powikłania zakrzepowo-zatorowe,
zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia,
reakcja ogólnoustrojowa po podaniu heparyny

30 Działanie doustnych antykoagulantów  nasila - kombinacje:


Rifampicyna
karbamazepina,
erytromycyna
cymetydyna
amiodaron
azolowy lek p/grzybiczy

31 Czy klopidogrel trzeba przyjmować przez 12 m-cy tylko po zawale leczonym PCI z wszczepieniem


A  Stentu metalowego,
B Stentu powlekanego
C po każdym przebytym zawale?

32 Przewlekła niewydolność serca ze zwiększoną pojemnością minutową występuje w:


czerwienicy,
A  ciężkiej niedokrwistości,
B  zaawansowanej marskości,
C  duża przetoka dializacyjna,
D  niedoczynności tarczycy
E kombinacje

33 Pacjent z nadciśnieniem tętniczymi,pierwotną nadczynnością przytarczyc. Czym nie leczyć nadciśnienia tętniczego w tym przypadku :


A ACE
B ARB
C Ca bloker
D diuretyk tiazydowy
E antagonista aldosteronu

34 Leki przeciwwskazane  w leczeniu nadciśnienia w czasie ciąży:


a ACEI
b ARB
c ca-blokery
d a+b
e a+b+c

35 Zawał prawej komory z hipotensją, nie zastosujesz :


a)ACE,
b)opioidy,
c)azotany,
d)a,b
e)a,b,c

36 U chorego z niewydolnością skurczową serca kolejnym napadem migotania przedsionków zastosujesz celem kontroli rytmu zatokowego:


a  Amiodaron
b Beta-blokerem
c verapamil
d Digoksynę
e żadne (?)

37 Które z poniższych ektopowych zaburzeń rytmu należy leczyć lidokainą w ostrej fazie zawału serca  (MP 02/2009 program edukacyjny pyt. 14 - W których arytmiach przy zawale serca zastosujesz leki, np. lidokainę ):

A wielokształtne zespoły QRS
B krótkie wstawki pobudzeń komorowych
C zespół R na T
D B i C
E żadne z wymienionych

38 Które leki zastosujesz w przerwaniu napadu astmy i powysiłkowego skurczu oskrzeli:


A formeterol
B salmeterol
C steroid wziewny
D teofilina iv
E prawdziwe AB

39 W celu zniesienia astmy wysiłkowej , powysiłkowym skurczu oskrzeli zastosujesz:


A Salbutamol
B Formoterol
C salmeterol
D prawdziwe A i B
E wszystkie prawdziwe 

40 Pacjent 70 lat z AF, po udarze leczony antykoagulantami doustnymi. Ma mieć prostatektomie, jak zmienic leczenie.

a zamienić Acenokumarol na Warfarynę
b odstawić doustny antykoagulant kilka dni wcześniej i dać heparynę drobnocząsteczkową w dawce leczniczej
c Zneutralizować doustne antykoagulanty  za pomocą wit.K i dać HDCz w dawce profilaktycznej d Obniżyć INR do 1,2-1,5 i operować na doustnych koagulantach
e nic nie robić

41 P/wskazania do spirometrii:


A zawał serca
B odma opłucnowa
C krwioplucie o niejasnej etiologii
D A i B
E  A, B i C

42 Przyczyną przesięku  w opłucnej  jest (test wielokrotnego wyboru): 

A marskośc wątroby
B niewydolnośc serca
C rak jajnika
D z. nerczycowy
E ostre zapalenie trzustki
F RZS

43 Jakie badania należy zlecić rutynowo u każdego pacjenta przyjmowanego do szpitala z powodu zaostrzenia POChP?


A RTG
B Gazometrię
C  Spirometrię
D RTG i gazometrię 
E Wszystkie 3

44 Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące GKS w zaostrzeniach astmy:


a) dożylne mają przewagę nad doustnymi
b) w lekkich nie stosujemy GKSs
c) przy stosowaniu krótszym niż 3 tygodnie można odstawić bez redukcji, tylko trzeba włączyć wziewne
d i e – kombinacje

45 Najczęstsza przyczyna nagłego zatrzymania krążenia:


a CHNS
b zespół  long QT
c  kardiomiopatia przerostowa
d arytmogenna dysplazja PK
e zespół Brugadów

46 W OZW echokardiografia jest przydatna bo:


A po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy
B po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy
C po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu PRAWDA
D po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu
E wszystkie fałszywe
 
47 Do przyczyn zawału mięśnia sercowego  należą :
a zatrucie CO
b  kokaina
inne

48 Wybierz prawdziwe zdanie:

A należy wykonać PCI jeżeli pacjenta da się dowieźć w ciągu 2h do pracowni hemodynamicznej
B PCI z założeniem stentu powlekanego istotnie wydłuża przeżycie w porównaniu z wszczepieniem metalowego;
C  PCI jest p/wskazane we wstrząsie
D kombinacja
E wszystkie

49 W infekcyjnym zapaleniu wsierdzia na zastawce własnej, wywołanym przez MRSA, leczeniem I rzutu będzie:


gentamycyna
Wankomycyna
Ampicylina z sulbaktamem

50 Jakie leki z podanych poprawiają rokowanie w niewydolności serca :


a beta-blokery,
b moczopędne
c digoksyna
d ACE
e azotany
 wybór wielokrotny 

53  Obniżona jodochwytność tarczycy


a) Basedov
b) Tyreotoxicosis  medicamentosa
c) podostre zapalenie tarczycy
d) b
e) wszystkie

54 Typowe objawy zespołu rakowiaka


A biegunka
B zaczerwienie twarzy
C napadowe nadciśnienie
D A + B
E A + B + C

55 Jakie są przyczyny hipofosfatemii :


1 niedoczynność przytarczyc
2 niedożywienie białkowe
3 zasadowica oddechowa
4 ?
5 faza kataboliczna po urazie

A 1,2,5 B 2,3,4 C 1,2,3,4 D 2,3,4,5 E wszystkie

56 Hipofosfatemia nie występuje w :
A niedożywieniu
B alkoholizmie
C intensywnym leczeniu kwasicy ketonowej
D fazie katabolicznej po urazach
E pierwotnej nadczynności przytarczyc

57 W różnicowaniu przyczyny hiperkortyzolemii ( nadnerczowa czy przysadkowa ) stosowane są:


A test 8mg Dexa
B pomiar ACTH
C test z CRH
D A + B
E A + B + C

58 Leki nasilające refluks żołądkowo-przełykowy- kombinacje odpowiedzi :


1 NLPZ
2 Nitraty
3 Ca blokery
4 metoclopramid
5 teofilina

59 Jakim badaniem nie można potwierdzić eradykacji H. pylori


A oznaczenie IgG
B antygeny H. pylori w kale
C test ureazowy
D test oddechowy
E histopatologia

60 Zestaw leków do eradykacji H. pylori


A amoksycylina
B metronidazol
C klarytromycyna
D IPP
E H2 bloker
W odpowiedzi trzeba zaznaczyć kombinacje ww. 

61 Kobieta 28 lat  trafiła do szpitala z powodu ciężkiego rzutu colitis ulcerosa, jakie badania wykonać:


1 kolonoskopia
2 wlew doodbytniczy
3 RTG brzucha
4 posiew stolca
5 badanie stolca w kierunku toksyny C. difficile
6 badanie w kierunku CMV
test wielokrotnego wyboru

62 Pewne rozpoznanie PBC można postawić na podstawie:


1 podwyższona aktywność AST/ALT
2 podwyższona aktywność ALP
3 AMA
4 ANA
5 Wycinek histopatologiczny
6 GGTP
Możliwości było chyba 7 i różne kombinacje, w tym 2,3,5

63 Objawy pozawątrobowe WZW :


a KZN
b zapalenie naczyń
c polimialgia reumatyczna
d kombinacja a+b, lub wszystkie

64 Pieniste i tryskające stolce o pH<5,5 zawierające >0,5% substancji redukujących są objawem:


zaburzeń trawienia dwucukrów

65 Przerzuty do wątroby najczęściej wystepują w raku


a okrężnicy i odbytnicy
b piersi
c nerki
d płuca
e żołądka

66 Zespół rozrostu bakteryjnego, kombinacje objawów –


a tężyczka
b niedokrwistość mikrocytowa
c rumień guzowaty
d neuropatia
 jeszcze inne

67 Celiakia częściej w


A DM typu 1
B hipo IgA
C autoimmunologicznej chorobie tarczycy
D A + B
E A + B + C

68 Przyczyny  AIHA z przeciwciałami typu ciepłego:


Przewlekła białaczka limfatyczna?
Chłoniak
Mikoplazma?
CMV
Toczeń?
Metyldopa
przewlekła białaczka limfocytowa
Ich kombinacje lub wszystkie.

69 Badaniem obrazowym z wyboru w ozt jest


a usg
b tk+kontrast
c mri
dwa inne

70 Do objawów SIADH nie należy :


a drgawki
b apatia
c ból głowy
d senność
e obrzęki

71 W lekkim OZT należy podawać od razu antybiotyki, ponieważ zapobiega to wytworzeniu się martwicy.


prawda / fałsz (1-sze prawdziwe 2-gie fałszywe itp. itd. )

72 Różnicowanie kolki żółciowej –


 zawał
porfiria
kolka nerkowa
zapalenie dróg żółciowych
perforacja wrzodu

73 Świąd skóry po gorącej kąpieli jest charakterystyczny dla:


A Zespołu Sezary’ego
B Choroby Hodgkina
C Czerwienicy prawdziwej
D Prawdziwe B i C
E Prawdziwe A, B i C

74 Kryterium rozpoznania AML (przewlekła białaczka szpikowa) jest:


bazofilia
obecnośc blastów (we krwi obw? Szpiku?) 10-20%?
PLT <100000 lub >1000000
Obecność chromosomu Ph1 lub translokacji bcr/abl wykrytej met. FISH
Czy tez wszystkie wymienione kryteria

75 Jak długo będziesz kontynuował suplementację żelaza w niedokrwistości syderopenicznej po uzyskaniu prawidłowego stężenia Hb?


a 1-2 miesiące
b 4-6 m-cy?
c rok
d Zakończysz podawanie

76 Niedokrwistość megaloblastyczna-przyczyny:


A niedobór B12
B niedobór Fe
C niedobór kwasu foliowego
D NPH
E talasemia beta
test wielokrotnego wyboru

77 Hipersplenizm stwierdza się na podstawie:


a usg j. brzusznej
b morfologii
c biopsji szpiku
d ab
e wszystkie

78 Mężczyzna, wybroczyny, objawy neurologiczne, małopłytkowość, podwyższone LDH, ujemne odczyny Coombsa –


TTP
HUS
DIC
ITP

79 W zaawansowanym DIC nie występuje:


przedłużone APTT, PT
podwyższone D-dimery
podwyższone FDP
podwyższony fibrynogen
małopłytkowość

80 Jaka jest najczęstsza przyczyna trombofilii wrodzonej:


a mutacja genu protrombiny
b czynnik V Leiden
c niedobór białka C
d niedobór AT III
e zwiększona aktywność czynnika VIII-go

81 Objawy sercowo-naczyniowe w toczniu układowym:


a zapalenie osierdzia
b zapalenie wsierdzia typu Libmana-Sacksa
c wcześniejszy rozwój miażdżycy,
d a+b
e a+b+c

82 Zakażenie układu moczowego powikłane rozpoznasz u


a  każde zakażenie układu moczowego mężczyzny
b  zakażenie z bardzo dużą bakteriurią
c kobiety z jakąś anatomiczną wadą dróg moczowych
d kombinacje
e wszystkie

83 Pierwsze zaburzenie w nefropatii cukrzycowej


A obniżenie GFR
B wzrost kreatyniny
C wzrost mocznika
D zwiększone wydalanie albumin z moczem
E zmniejszone wydalanie albumin z moczem

84 Do zalet metforminy nie należy:


a zmniejszanie insulinooporności
b redukcja masy ciała
c niewystępowanie hipoglikemii
d możliwość stosowania w niewydolności wątroby
e ?

85 Kiedy nie rozpoznasz cukrzycy :


a) 2x na czczo >126
b) GCT w ciąży powyżej 200 w 60-tej minucie trwania testu
c)przygodna powyżej 200
d) OGTT powyżej 200
e) wszędzie rozpoznasz

86 Co wchodzi w skład oceny prawdopodobieństwa klinicznego ZChZZ wg skali Wellsa


1) nowotwór złośliwy
2) niedawne unieruchomienie >3 dni lub zabieg chirurgiczny w ciągu ostatnich 4 tygodni
3) porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny w opatrunku gipsowym lub bez opatrunku
4) obwód goleni większy o 3 cm w porównaniu ze zdrową kończyną
5) przebyta choroba zakrzepowo - zatorowa
kombinacje, m.in.  1234, 1235, wszystkie prawidłowe

87 Stopę cukrzycową neuropatyczną w przeciwieństwie do niedokrwiennej charakteryzuje


a)ciepła skóra
b) ból po wysiłku
c) zgorzel
d) i e) kombinacje

88 Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, co jest nieprawdą:


a charakterystycznym objawem jest chromanie przestankowe
b najważniejszym czynnikiem ryzyka jest hipercholesterolemia
c współistnieje z miażdżycą w innych łożyskach naczyniowych
d i e kombinacje

89 Pacjent z zapaleniem stawu kolanowego, rozpoznana DNA, dostał kolchicynę, w 1-szej  dobie stosowania ból brzucha i biegunka, co robić:


A odstawić kolchicynę i dać allopurynol 100 mg/d
B odstawić kolchicynę i dać indometacynę 150 mg/d
C coś bez sensu
D wykonać nakłucie stawu w celu wykluczenia etiologii bakteryjnej
E B i D

90 Opis młodego mężczyzny ( 28 lat ) z astmą, alergicznym nieżytem nosa i eozynofilią. Trafił do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej. W echo serca odcinkowe zaburzenia kurczliwości.


A Ziarniak Wagenera
B Z Churga i Strauss
C.Ch. Behceta
D.Ch.Goodpasture
D ?
E ?

91 .(pytanie niepełne PROSZĘ O POMOC !)


Chora z toczniem, zakrzepica, co należy wykonać celem potwierdzenia APS
a) przeciwciała APLA 2x w ciągu 12 tyg
b) nic, wtórny APS nie wymaga badań.

92 Opis przypadku, kobieta z z. Reynau, bólami stawów, trzeszczeniami nad płucami i czyms tam jeszcze. W badaniach anty-U1RNP dodatni . Pytanie jaka to choroba?


A RZS
B MCTD
C ...
D ...
E ..

93 Do skórnych objawów tocznia układowego nie należy:


a rumień w kształcie motyla na twarzy
b rumień krążkowy
c rumień heliotropowy wokół oczu
d łysienie
e niebolesne owrzodzenia w jamie ustnej

94 Chora 60 lat, od kilku dni silne bóle i osłabienie mięśni obręczy barkowej i miednicznej, OB 60 (chyba). Rozpoznano polimialgię reumatyczną, włączono GKS. Po tygodniu chora wraca i mówi, że jej nie lepiej. Co robić


a Dodać MTX
b Zweryfikować rozpoznanie, bo jednym z kryteriów rozpoznania PR jest poprawa po GKS c pozostałe podobno błędne

95 Przyczyny niedoboru aktywnej witaminy  D3:


A niewydolność nerek
B marskość wątroby
C celiakia
D A + B
E A + B + C

96 Chorzy z twardziną układową są zagrożeni wystąpieniem przełomu nerkowego. Żeby go uniknąć, nie należy stosować:


a CsA
b beta-blokerów
c ACEi
d AB
e ABC

97 Kobieta z typowymi objawami rzs (zapalenie stawów rąk, nóg...), z radiologicznymi cechami rzs, z dodatnim RF i przeciwciałami aCCP, co robić:


a rozpoznać rzs, dać NLPZ i czekać 3 miesiące z włączeniem LMPCh
b. Rozpoznać rzs i od razu włączyć LMPCh
c. Rozpoznać rzs dać NLPZ i GKS
d. dwa pozostałe zupełnie nie pasowały

98 Laboratoryjne kryteria RZS


a anty-CCP
b ANA
c cSM
d RF
e kombinacje

99 Pytanie typu prawda/fałsz :


Leczenie antybiotykiem chlamydiowego zapalenia cewki zapobiega rozwojowi w przyszłości reaktywnego zapalenia stawów?

100 Przyczyny gwałtownie postępującego KZN –


a) Ziarniak wegenera
b) Goodpasture
c) ostre popaciorkowcowe KZN
d)ab
e) wszystkie

101 Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w chorobach nerek występują:


a dopiero po spadku GFR <15 ml/min?
b w związku  podwyższonym stężeniem akt. wit D?
c z podwyższonym PTH?
d,e ?

102 Wskazaniem do kwalifikacji do hemodializy w trybie pilnym nie jest:


a mocznik >300 mg/dl
b kreatynina >10 mg/dl
c K >6,5 mmol/l
d pH <7,2
e Na >145 mmol/l

103 Jaka jest najczęstsza przyczyna wtórnej hipercholesterolemii:


a przewlekła niewydolność nerek
b cholestaza
c niedoczynność tarczycy
d nadczynność tarczycy
e zespół nerczycowy

104 Zespół zmiażdżenia  charakteryzuje


a hiperfosfatemia
b podwyższone CPK
c podwyższenie Ca i P
d a,b
e a,b,c

105 W pytaniu coś o hiponatremii przewlekłej


A jeśli nie ma objawów, to najprawdopodobniej jest przewlekła
B Przewlekłą h. trzeba wyrównywać powoli
C W przewlekłej h. dochodzi do wewnątrzkomórkowego obniżenia stężenia potasu
D AB
E ABC

106 Zespól wątrobowo-nerkowy. Leczenie z wyboru:


A dializa albuminowa MARS
B TIPS
C przeszczep wątroby
D oktreotyd
E hemodializa

107 Kamica struwitowa, czym leczymy :


a) alkalizacja moczu
b) ograniczenie puryn
c) allopurynol
d) leczenie infekcji
e) ?

108 Kobieta 20-to letnia pierwszy incydent bólu przy mikcji, bolesnego parcia na mocz, co zalecisz:


a leczenie po posiewie
b kotrimoksazol przez 3 dni
c doksycyklinę na chlamydię
d inne

109 W STEMI kryterium poprawy po leczeniu rewaskularyzacyjnym jest:


a ustąpienie bólu
b obniżenie wcześniej uniesionych ST o co najmniej 50% w ciągu 60-90 minut
c typowe zaburzenia rytmu
d i e kombinacje

110 Co nie jest przyczyną hipokaliemii :


a zespól Cushinga
b leczenie insuliną
c kwasica metaboliczna
d hiperaldosteronizm

111 Leczenie Chlamydia i Mycoplasma


A makrolid
B tetracyklina
C fluorochinolon
D AB
E ABC

112 Zaostrzenie POChP wywołane przez Pseudomonas, jaki antybiotyk pierwszego rzutu zastosujesz:


a ciprofloksacyna
b kotrimoksazol
c penicylina
d gentamycycna
e cefalosporyna

113 Zespoły paranowotworowe w raku płuca :


1 układowe zapalenie naczyń
2 osteoartropatia
3 kzn...
4 zakrzepica wędrująca
5 SIADH
6 zespół rakowiaka.
Odpowiedziami są kombinacje

114 Ryzyko zakrzepicy żylnej zwiększa – kombinacje odpowiedzi:


Zespól Crohna
zespół nerczycowy
czerwienica
inne
ostatnia „ wszystkie w różnym stopniu „

115 Leczenie niedoczynności tarczycy, wybierz prawdziwą odpowiedź :


a leczenie wyłącznie LT4
b podajemy te leki 3x dziennie
c zaczynamy od najwyższej dawki którą potem redukujemy, aż do uzyskania stabilizacji TSH
d i e kombinacje

116 Pytanie o leczenie tlenem:


a u chorych bez hiperkapni należy dążyć do O2>60 mmHg
b gdy pCO2 >55 mmHg należy zwiekszyć przepływ tlenu
c najlepszą metodą są wąsy donosowe
d ab
e abc

117 Kiedy podejrzewamy HIT (małopłytkowość po Heparynie) :


spadek ilości płytek >50%
zakrzepica
krwawienie
dreszcze
spadek RR po podaniu dożylnym

118 Najczęstsza przyczyna zgonów u chorych na RZS119 Najczęstsza przyczyna zgonów u chorych dializowancyh


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość