Strona główna

Test z Biochemii 2008 II wl co jest potrzebne do syntezy ceramidu?


Pobieranie 22.85 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.85 Kb.
Test z Biochemii 2008 II WL
1.Co jest potrzebne do syntezy ceramidu?

2. Połączyć koenzymy z ich funkcjami (przenoszenie grup aminowych, donor wodoru, akceptor wodoru ito.)

3.Która z dehydrogenaz uwalnia CO2? (dehydrogenaza izocytrynianowa)

4.Jakie hormony wydzielają się pod wpływem GnRH?

5.Jaką aktywność ma receptor insulinowy? (kinazy tyrozynowej)

6.Co jest potrzebne do replikacji DNA?

7.Co to jest spliceosom?

8.Który z podanych enzymów jest hemoproteiną? (katalaza)

9.Niedobór którego enzymu powoduje cytrulinemię

10.Niedobór którego z białek powoduje chorobę Wilsona (ceruloplazmina)

11.Wybrać z podanych związki wysokoenergetyczne

12.Połączyć związki energetyczne z rodzajami wiązań w nich występujących (guanozynofosforanowe, enolofosforanowe itp.)

13.W jakich reakcjach i gdzie powstaje następujący związek? (WZÓR-karbamoilofosforan)

14.Który związek bierze udział w cyklu Krebsa? (wybrać ze wzorów strukturalnych)

15.Jaką reakcję katalizuje dysmutaza ponadtlenkowa?

16.Jaki enzym katalizuje syntezę DNA na matrycy RNA? (odwrotna transkryptaza)

17.W jakiej kolejności następują etapy obróbki mRNA? (poliadenlyacja, dołączanie czapeczki itp.)

18.Skąd w tkance tłuszczowej tłuszczowej jest glicerolo-3-P? (tkanka tłuszczowa nie ma kinazy glicerolowej!)

19.Gdzie w fosforylacji substratowej następuje fosforylacja oksydacyjna?

20.Połączyć enzymy z klasami

21.Która witamina bierze udział w obróbce posttranslacyjnej białek? (wit.K)

22.Jakie reszty aminokwasowe pozostają po hydrolizie protrombiny? (gammakarboksyglutaminowe)

23.Wybrać z podanych efekty działania insuliny

24.W którym szlaku bierze udział enzym, którego aktywatorem jest cytrynian? (nie było glikolizy)

26.Jakim kwasem jest kwas linolowy? (omega-6)

25.Wybrać wzór na osmolarnośc osocza (2x[Na]x[glukoza]x[mocznik])

27.Z jakich składników powstają hormony? (cholesterol, aminokwasy, kwas arachidonowy itp.)

28.Wybrać hormony, których prekursorem jest progesteron

29.Jaką reakcję katalizuje reduktaza HMGCoA?

30.Które aminokwasy mogą ulec transaminacji przez hydroksylację?

31.Dobrać koenzymy do podanych przemian

32.Dobrać enzymy do podanych organelli komórkowych

33.Który z podanych związków jest aminokwasem? (ornityna)

34.Jaki jest produkt reakcji, w której H4-folian ulega redukcji do H2-folianu?

35.Jaka jest główna funkcja HDL?

36.Jaka jest główna funkcja peptydów sygnałowych?

37.Która z podanych reakcji nie zachodzi podczas detoksykacji?

38.Jaką aktywność ma mikrosomalny układ P450?

39.Która cząsteczka ma apo B48, apoC, apo E? (chylomikron)

40.Dobrać koenzymy do enzymów dehydrogenazy pirogronianowej

41.Który z enzymów posiada strukturę IV-rzędową?

42.Ile razy zachodzi beta oksydacja podczas utleniania kwasu archidonowego?

43.Podane Km 2 enzymów, wybrać, który substrat ma większe powinowactwo do enzymu

44.Który z podanych składników jest potrzebny do syntezy neuroprzekaźników?

45.Jakie związki są substratami w procesie transaminacji, w wyniku której powstaje szczawiooctan i glutaminian?

46.Za pomocą jakiego związku glikoproteiny łączą się z białkiem?

47.Jakie wiązania hydrolizuje fosforylaza glikogenu?

48.Z czego bezpośrednio powstaje kwas moczowy u człowieka?

49.W jakich reakcjach bierze udział arginina?

50.Co zawiera kompleks inicjujący translację?

51.Z jakich związków powstają atomy azotu w pierścieniu purynowym?

52.20% zasad w DNA to tyminy. Ile % tego DNA stanowi cytozyna?

53.Jakie koenzymy potrzebne są w hydroksylacji proliny i lizyny? (Wit.C, alfa-ketoglutaran, żelazo)

54.Dla jakiego enzymu koenzymem jest molibden? (oksydaza ksantynowa)

55.Który z podanych związków jest wytwarzany w organizmie ludzkim? (kalcytriol)

56.Z czym sprzęgana jest bilirubina?

57.Wybrać aminokwasy ketogenne

58.Wskazać antyoksydanty występujące w diecie (tokoferol, flawonoidy, beta-karoten)

59.Które enzymy biorą udział w biosyntezie kwasów tłuszczowych?

60.Co powoduje spadek ilości N-acetyloglutaminianu?

61.Dobrać koenzymy do podanych reakcji

62.Od czego odłącza się NH3 w cylku purynowym?

Było trochę pytań, w których trzeba było wybrać prawidłowe stwierdzenia na temat żelaza, trawienia, kolagenu, glukozy, fenyloketonurii

1.pare pytań o karboksylazę Co-A

2.cytrynian – allosterycznie dodatnio działa na enzym….

3.który związek bierze udział w cyklu kresa – narysowane wzory /szczawiooctan/

4.studenci po glodowaniu zjedli precla, co się stanie – stop lipoliza, start glukoneogeneza…wiecej glikogenu…

5.z 0,1 mikromola glukozy ile pwostanie ATP w warunkach beztlenowych (1 mol glukozy -> 2 mole ATP)

6.z jakiego aminokwasu syntetyzowana jest witamina – bodajże Trp bo NAD z niego powstaje

7.który związek to aminokwas? Ornityna (była jeszcze histamina do wyboru i inne…)

8.witaminy połączyć z ich funkcjami – która bierze udzial w synt glikop, karboksylacji etc

9.które cechy dotycza glukozy – aldoza było wiecej…

10.enzymy a propos powstawania fosfoglukozy – heksokinaza, glukokinaza…

11. które aminokwasy i przez przemiane w jaki związek wchodza do cyklu kresa

12.aminokwasy hydrofobowe

13.aa. Ketogenne

14.do syntezy których związków potrzebny jest jon amonowy – karbamoilofosforan, glutaminian…

15. fenyloketonuria stwierdzenia do wyboru – hydroksylaza tyrozynowa zla odpowiedz

16. enzymy kompleksu syntezy kw. Tluszczowego

17. które bialko ma budowe IV rzedowa- a/ mioglobina b/elastyna

18.kompleks detoksykacyjny z cyt. Jakims – jaka przejawia aktywność (transferazy?)

19. kwas moczowy – bezpośrednio z jakiego związku powstaje a/ satyna b/ inozyna …

20.odwrotna transkryptaza DNA to? Polimeraza RNA?

21.kolejność kolejność powstawaniu mRNA

22.NmetylMet na koncu 5’

23.kineza adenylanowa – która z reakcji

24.z jakich aa powstaje kreatyna

25. dla insuliny która kineza? Tyrozynowa

26.podane Km dla enzymow, który ma wieksze powinowactwo do substratu (mniejsze Km)

27.pytanie o LDL kombinacje do wyboru… I/dyfunduje do srodka komorki ;p II/ polaczenie z rec stopuje lipogeneze III/ polaczenie z rec powoduje powstawanie wiecej rec …

28.na którym etapie sprzeganie z kw glukuronowym (rozpad hemu)

29.kw linolowy to kwas - omega 9

30.C krebsa – uwalniane dwutlenku wegla na etapie – deh. Izocytrynianowej

31.lancuch oddechowy kolejność….

32. funkcje NAD, FAD tetrahydrobiopteryny kobalaminy

33.co powstaje w reakcji z enzymem – reduktaza HMG CoA -> mewalonian34. wzor związku z B-oksydacji (3 ketoacylo CoA) co jest koenzymem w reakcji powstawania -> NAD


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość