Strona główna

Tkaniny artystycznej I malarstwa


Pobieranie 221.2 Kb.
Strona1/6
Data19.06.2016
Rozmiar221.2 Kb.
  1   2   3   4   5   6PROGRAM NAUCZANIA

ZESPOŁOWYCH PROJEKTÓW Z ZAKRESU

TKANINY ARTYSTYCZNEJ I MALARSTWA

do realizacji


w liceum plastycznym


rys. Józef Jurczyszyn


Program opracowały:

Anna Hlebowicz

Beata Lewińska-Gwóźdź

Warszawa, luty 2015SPIS TREŚCI


WSTĘP 4

CELE KSZTAŁCENIA 7

CELE OGÓLNE: 7

CELE SZCZEGÓŁOWE: 7

OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA KONIEC ETAPU KSZTAŁCENIA 8

WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI ORAZ WSKAZÓWKI METODYCZNE 10

METODY ORAZ FORMY DZIAŁAŃ 10

HARMONOGRAM PRACY NAD PROJEKTEM 13

KORELACJE MIĘDZYPRZEDMIOTOWE 13

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB INDYWIDUALNYCH UCZNIÓW 14

WYMAGANIA BAZOWE 14

PRZEDMIOTOWE KRYTERIA OCENY 16

KRYTERIA OCENY ZREALIZOWANEGO ZADANIA PLASTYCZNEGO 16

KRYTERIA OCENY SPOSOBU REALIZACJI PRACY 17

wybór sposobu realizacji projektu, ustalenie zagadnień istotnych dla wykonania pracy projektowej, 18

KRYTERIA OCENY PRACY POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW GRUPY 18

SAMOOCENA UCZNIA 19

TREŚCI KSZTAŁCENIA: MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS OSIĄGNIĘĆ 21

OBSZAR I – MALOWIDŁA WIELKOFORMATOWE 21

OBSZAR II – WIKLINA W PRZESTRZENI 22

OBSZAR III – BATIK W FORMIE UŻYTKOWEJ i ARTYSTYCZNEJ 23

OBSZAR IV – TKANINA W PRZESTRZENI 25

OBSZAR V – INSPIRACJA TWÓRCZOŚCIĄ WYBRANEGO ARTYSTY 26

29


29


WSTĘP

Program przeznaczony jest do realizacji w czteroletnim liceum plastycznym (IV etap edukacyjny – szkoła ponadgimnazjalna). Skonstruowany został w oparciu o podstawę programową kształcenia artystycznego sformułowaną w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dziennik Ustaw z dnia 6 sierpnia 2014 r., poz. 1039). W cytowanym rozporządzeniu opublikowano przykładową podstawę dla przedmiotu: zespołowe projekty artystyczne – kampania reklamowa szkoły. Stała się ona wzorem formułowania wymagań dla tego przedmiotu z zakresu tkaniny artystycznej i malarstwa.

Zespołowe projekty artystyczne są modułem uzupełniającym w planach nauczania dla szkół plastycznych, opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dziennik Ustaw z dnia 16 czerwca 2014 r., poz. 785). Zgodnie z zapisem rozporządzenia uczniowie maksymalnie do 15 czerwca w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie II muszą pisemnie zadeklarować chęć uczęszczania na zajęcia z zakresu modułów multimedia i fotografia oraz zespołowych projektów artystycznych. W ZPSP projekty artystyczne realizowane są w klasie III liceum plastycznego z uwagi na fakt, że często są one wizytówką szkoły i wiążą się z jej promocją. W związku z tym warto, aby podejmowali je uczniowie o w miarę ukształtowanej świadomości plastycznej. Uczniowie sami wybierają sobie dziedzinę, z której chcą realizować zadania. Jedną z zaproponowanych są właśnie zespołowe projekty z zakresu tkaniny artystycznej i malarstwa.

W przypadku projektów interdyscyplinarnych – zajęcia mogą być współprowadzone przez drugiego nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego w ich realizacji. W takim przypadku nauczyciel prowadzący odpowiada za dokumentację przebiegu nauczania, wymagania edukacyjne, program nauczania i ocenianie.

Zespołowe projekty z zakresu tkaniny artystycznej i malarstwa, w zależności od rodzaju zadania, realizowane są zarówno w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i poza planem lekcji. W pierwszym przypadku dokumentowane są w dzienniku elektronicznym. W przypadku drugim wprowadzony jest dziennik zajęć pozalekcyjnych.

Autorki programu:


Anna Hlebowicz – ukończyła Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, a następnie rozpoczęła edukację na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Akademickie poszukiwania twórcze obejmowały nie tylko malarstwo i rysunek, ale także struktury wizualne, tkaninę artystyczną, fresk i sgraffito. Uczęszczała do Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego prowadzonej przez prof. Edwarda Tarkowskiego. Warsztat tkacki doskonaliła pod okiem prof. Doroty Grynczel. W 2011 roku Anna Hlebowicz obroniła dyplom z malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Stanisława Baja. Najważniejszym źródłem inspiracji twórczych są dla artystki podlaskie pejzaże rodzinnych Krynek. Wzięła udział w 11. i 12. Ogólnopolskiej Wystawie Tkaniny Unikatowej (Łódź 2010 i 2013). W 2015 roku miała miejsce pierwsza w Warszawie indywidualna wystawa artystki pt. Rytmy w Galerii Delfiny.
Beata Lewińska-Gwóźdź – uczy historii sztuki w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych, którego jest dyrektorem. Pełni też funkcję metodyka z zakresu historii sztuki i zarządzania szkołą plastyczną o zasięgu ogólnopolskim. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych – historia sztuki w Instytucie Sztuki PAN. Od kilkunastu lat pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie wykłada między innymi dydaktykę historii sztuki. Pełni również funkcję rzeczoznawcy podręczników nauczania plastyki w MEN. Jest autorką programu nauczania historii sztuki, dopuszczonego w 2005 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do użytku w szkołach plastycznych, współautorką programu nauczania historii sztuki do nowej podstawy programowej, opublikowanego przez wydawnictwo CEA, a także wielu podręczników, przewodników metodycznych, albumów i opracowań oraz artykułów o sztuce. Recenzowała obecnie obowiązującą podstawę programową plastyki i historii sztuki MEN. Jest współautorką obecnie obowiązującej podstawy programowej MKiDN. Stale współpracuje z Okręgową i Centralną Komisją Egzaminacyjną.

OGÓLNA KONCEPCJA PROGRAMU
Szkoła plastyczna dotychczas była nastawiona na indywidualne realizacje ucznia, podczas gdy współczesny rynek pracy wymaga umiejętności pracy zespołowej. W pracy zespołowej inaczej wykorzystywane są predyspozycje i cechy osobowości uczestników. Z kolei szkoły mogą w lepszy, kontrolowany sposób wychodzić naprzeciw potrzebom środowiska, realizując projekty, które są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Dzięki zespołowym projektom artystycznym uczniowie mogą też realizować zadania wykraczające poza ich możliwości indywidualne.

Podejmując zespołowe projekty z zakresu tkaniny artystycznej i malarstwa, uczniowie przygotowują się do zespołowych działań twórczych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uczeń zdobywa umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze. Uzyskana wiedza i doświadczenie mają charakter interdyscyplinarny.Program w części zasadniczej dostosowany jest do potrzeb uczniów przeciętnych i realizowany będzie w sumarycznej liczbie 60 godzin przypadających na ucznia. Jeżeli zadania są mniej złożone – uczeń musi się wykazać realizacją takiej liczby zadań, która złoży się na wymaganą liczbę godzin. Przy czym część godzin może być realizowana w systemie klasowo-lekcyjnym (faza projektowa i w niektórych zadaniach także faza wykonawcza), a część poza planem lekcji. Przewidywane są też zadania realizowane w całości poza planem lekcji.
Program został podzielony na dwie zasadnicze części:

  • W części pierwszej zostały sformułowane cele kształcenia, omówione warunki i sposoby realizacji (w tym podstawowe metody i formy kształcenia w zakresie przedmiotu) oraz wymagania i kryteria oceny, które w przypadku zespołowych projektów są specyficzne i odbiegają od systemów oceniania innych przedmiotów artystycznych.

  • W części drugiej przedstawione zostały treści kształcenia z podziałem na poszczególne obszary. Uczniowie sami mogą sobie wybrać w danym roku obszar, z którego realizują projekt lub projekty, jeżeli zadanie nie jest przewidziane na pełne 60 godzin. Przy czym zakresy te należy traktować jako pewnego rodzaju propozycję, dlatego można je uzupełniać o treści zaproponowane w danym roku przez uczniów. Materiał nauczania oraz osiągnięcia uczniów w ramach poszczególnych obszarów zostały ułożone w porządku, który uwzględniają najbardziej popularne taksonomie celów kształcenia dziedziny poznawczej, a przede wszystkim w porządku określonym przez podstawę programową z podziałem na: wiadomości, działania projektowe oraz kreację. W tej części programu sformułowane zostały także osiągnięcia uczniów w powiązaniu z realizowanym zadaniem oraz formy sprawdzania osiągnięć uczniów.

  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość