Strona główna

To stanowi wyjątkowość Przedszkola nr 145 w Bemowie Piskim


Pobieranie 63.41 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar63.41 Kb.
Przedszkole nr 145 przy Jednostce Wojskowej 2098 leży w bardzo małej miejscowości, typowo wojskowej, wiejskiej. Możliwości rozwoju indywidualnego mieszkających tu dzieci jak również kontaktu z ośrodkami kultury są bardzo ograniczone. Pobyt dziecka w tym przedszkolu jest bardzo ważny dla jego rozwoju społecznego, emocjonalnego jak również psychicznego. Działania prowadzone w placówce prowadzą do tworzenia możliwie jak najlepszych warunków dla rozwoju dziecka. Przedszkole otwarte na zmiany. Nowa podstawa programowa prawie wpisała się w tworzoną rzeczywistość przedszkola, ponieważ priorytetem wszystkich działań organizacyjnych a przede wszystkim edukacyjnych jest tworzenie wychowankom warunków do realizacji podstawy programowej, warunków optymalnych dla wszechstronnego rozwoju dziecka – to stanowi wyjątkowość Przedszkola nr 145 w Bemowie Piskim. Zarówno budynek przedszkola jak i otaczający placówkę teren zielony w pełni zostały przystosowane do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego / prezentacja – zakładka – „dowiedz się więcej”/.

We współpracy ze środowiskiem lokalnym przy ogromnym zaangażowaniu nauczycieli i personelu powstały pracownie:PRACOWNIA MUZYCZNA

PRACOWNIA PLASTYCZNAP
RZEDSZKOLNE LABORATORIUM


SALA TEATRALNA

SALA GIMNASTYCZNABIBLIOTEKA PRZEDSZKOLNA

Zarówno Dyrektor Przedszkola jak i kadra pedagogiczna sprawnie realizują zadania wychowawcze, trafnie dostrzegają możliwości rozwojowe dziecka i podejmują odpowiednie inicjatywy stwarzając warunki umożliwiające dziecku prawidłowy i harmonijny rozwój. Potrafią patrzeć na świat z punktu widzenia dziecka, jego oczyma. Dzięki temu dokonują wyboru właściwych wartości, na które ukierunkowują swoją pracę z wychowankami. Talent pedagogiczny wpływa na osiąganie dużych efektów pedagogicznych i wychowawczych. Dotychczasowe działania w ramach realizacji zadań i przedsięwzięć zawartych w projektach edukacji ekologicznej, doprowadziły do uzyskania Certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku, Certyfikatu „Jestem Przyjacielem Natury” - w latach szkolnych: 2008-2009 oraz 2009-2010. Placówka ubiega się o „Zielony Certyfikat „ – znak jakości placówki na rzecz zrównoważonego rozwoju.PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 1. Program własny „Chrońmy przyrodę”

Program przyrodniczo – ekologiczny realizowany jest w Przedszkolu nr 145

w Bemowie Piskim od 2006 r. Został przyjęty do realizacji we wszystkich oddziałach przedszkolnych. Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci zalążków prawidłowych postaw i przekonań oraz poczucia odpowiedzialności za otaczający ich świat. Podejmowane działania w oparciu o założenia programu dają szansę na ukształtowanie pozytywnych, zgodnych z prawami natury postaw umożliwiających dziecku poznanie i pokochanie otaczającego go świata, uświadamiają zagrożenia, a także budzą potrzebę dbania o niego. Bezpośrednie i pośrednie formy pracy z dziećmi, wzbogacone o nowe pomysły obcowania z przyrodą, przyczyniły się do jej poznania, rozwinęły wrażliwość emocjonalną, nauczyły miłości i szacunku do niej oraz sposobów ochrony.Realizacja treści zawartych w programie stała się inspiracją do poszukiwań nowych, ciekawych rozwiązań w pracy dydaktyczno – wychowawczej, tworzenia projektów edukacji ekologicznej. Działania zawarte w projektach oraz możliwość pozyskania środków finansowych z zewnątrz stały się natomiast motywacją do utworzenia w placówce przedszkolnego laboratorium, miejsca na terenie przedszkola do badań, doświadczeń, obserwacji, które niewątpliwie czyni zajęcia dydaktyczne o wiele ciekawszymi.

 1. Program własny „ Rytmika w przedszkolu”

Program własny „Rytmika w przedszkolu, zatwierdzony do realizacji w lutym 2005 r. Realizacja programu zainspirowała do utworzenia na terenie placówki pracowni muzycznej, w której odbywają się zajęcia rytmiczne. Do tego celu zostało zaadoptowane jedno z pomieszczeń znajdujących się w budynku przedszkola, które wyposażono w podstawowe instrumenty muzyczne, sprzęt muzyczny (mikrofony, nagłośnienie, keyboard itp.)
Każdego roku organizowane są koncerty instrumentalne pt. „Cztery pory roku w muzyce”:


 • koncert zimowy na trąbkę ;

 • koncert wiosenny na wiolonczelę;

 • koncert jesienny na flet i wiolonczelę;

 • koncert letni na gitarę, saksofon i wiolonczelę.

Cykl ściśle ze sobą powiązanych tematycznie koncertów organizowany jest dla dzieci nie tylko z przedszkola ale również mieszkających w Bemowie Piskim oraz dzieci klas początkowych z pobliskiej szkoły podstawowej. Koncerty organizowane we współpracy z pobliskimi szkołami muzycznymi dają możliwość poszerzenia dziecięcej wiedzy o muzyce oraz bezpośredniego kontaktu z muzyką. Dzieci poznają wygląd i brzmienie niektórych instrumentów muzycznych (trąbka, wiolonczela, saksofon gitara, flet, akordeon). Koncerty jak również pokazy tańca towarzyskiego są nie tylko uatrakcyjnieniem lekcji rytmiki oraz uroczystości w przedszkolu ale przede wszystkim wzbogacają życie kulturalne przedszkola i najbliższego środowiska.


 1. Projekt edukacji ekologicznej „Czyste powietrze”

Realizacja projektu pogłębiła u dzieci wiedzę na temat powietrza, jego obecności, roli, przyczyn zanieczyszczeń, zagrożeń oraz konieczności dbania człowieka o czystość powietrza. Poprzez zajęcia, zabawy, obserwacje w terenie, doświadczenia i eksperymenty, dzieci poszerzały swoją wiedzę przyrodniczą dotyczącą tematu, rozwijały zainteresowania poznawczo – przyrodnicze. Wycieczka do kotłowni wysokoprężnej uświadomiła dzieciom zagrożenia czystego powietrza, niektóre przyczyny zapylenia powietrza, istnienie emisji dymu do atmosfery.

Znaczenie zieleni jako filtru powietrza dzieci doświadczyły w toku bezpośredniej obserwacji wyglądu liści drzew i krzewów oraz trawy w pobliżu przedszkola i lesie.

Zajęcia plastyczne, muzyczno – ruchowe pogłębiały wrażliwość estetyczną dzieci, zdobytą w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, sprzyjały rozwojowi ekspresji plastycznej i muzyczno – ruchowej. Podsumowaniem realizacji projektu był konkurs wiedzy oraz konkurs plastyczny „Czyste powietrze”. Prace dzieci zostały wyeksponowane w urządzonej w tym celu „Małej galerii”.4. Projekt edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę”.

„Zaadoptuj rzekę” to program edukacji ekologicznej, którego prekursorem od 2005 r. jest Klub Gaja w Wilkowicach. Skierowany jest do wszystkich typów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz innych instytucji. Jednym z głównych celów jest zainspirowanie młodzieży, wychowawców, grup i organizacji ekologicznych oraz instytucji do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony rzek i dolin rzecznych. Tematem programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie mieszkańcom ich obecności i roli w życiu społeczeństw.

W ramach akcji dzieci zdobywały elementarne wiadomości o lokalnej rzece Dziękałówce, obejmujące jej lokalizację oraz ekologię roślin i zwierząt nadrzecznych na podstawie materiałów otrzymanych z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta i Gminy Biała Piska oraz innych materiałów przyrodniczych. Obserwowały teren nadrzeczny, rośliny, zwierzęta oraz podjęły praktyczne działania – posprzątały teren wokół rzeki. Szereg organizowanych wyciecze w ramach akcji dostarczyły dzieciom wiedzy na temat roli instytucji, dzięki którym nie zanieczyszczamy środowiska, ale dbamy o jego czystość. Uczestnictwo w akcji sprzyjało kształtowaniu proekologicznych postaw dzieci, uświadamiało przyczyny zanieczyszczenia wód, poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom podczas wykonywania codziennych czynności . Wizerunek lokalnej rzeki dzieci przedstawiły uczestnicząc w konkursach plastycznych zarówno przedszkolnych jak i ogólnopolskich.

Działania związane z realizacją projektu zostały zauważone i docenione przez organizatorów. Nauczyciele i podopieczni z przedszkola otrzymali podziękowanie za zaangażowanie w akcję „Zaadoptuj rzekę”. W ogólnopolskim czasopiśmie „Współodczuwanie” ukazała się publikacja – sprawozdanie z podjętych działań, które zostały przeprowadzone w ramach adopcji lokalnej rzeki. Praktyczne uczestnictwo w akcji pozwoliło przedszkolakom zostać prawdziwymi przyjaciółmi przyrody i miłośnikami lokalnej rzeki Dziękałówki.5. Projekt edukacji ekologicznej „Propagowanie zachowań proekologicznych w bezpośrednich kontaktach ze środowiskiem przyrodniczym”

Opracowany projekt adresowany był do dzieci nie tylko z przedszkola ale również do dzieci 5-6-letnich z przedszkoli powiatu piskiego oraz do dzieci i dorosłych z najbliższego środowiska.

Cel głównym projektu było:


 • wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym oraz rozumienie potrzeby i konieczności dbania o życie Ziemi;

 • rozwijanie u dzieci tego, co nieznane, często niedostępne bezpośredniej obserwacji;

 • pogłębianie wiedzy, zachowań proekologicznych;

Realizacja działań przyczyniła się do utworzenia różnorodnych zakątków na terenie ogrodu przedszkolnego, tj.”Bajki pod kasztanem”, „Ciekawostki pod klonem”, ścieżki edukacyjnej „Mieszkańcy naszych lasów” oraz miejsca gdzie odbywają się zajęcia matematyczne, ćwiczenia gimnastyczne i zabawy rytmiczne, plac z wydzielonym miejscem na ognisko do spotkań integracyjnych i inne.
6 Projekt edukacji przyrodniczej „Las wokół nas”

Do realizacji projektu włączyli się rodzice oraz instytucja wspomagająca działania – Nadleśnictwo Drygały. W czasie trwania projektu dzieci odbyły szereg wycieczek do lasu, gdzie poznawały ten ekosystem w bezpośrednim kontakcie oraz prowadziły obserwacje przyrodnicze z wykorzystaniem lup, lornetek, lusterek. Las był także miejscem do terenowych zabaw ruchowych.
Podczas realizacji projektu dzieci miały okazje wzbogacić swoją wiedzę na temat lasu, jego mieszkańcach. Wielu wrażeń dostarczyły dzieciom wycieczki do leśniczówki „Wilczy las”. Dzieci oglądały leśniczówkę, zgromadzone w niej sprzęty i eksponaty przyrodnicze. Leśniczy opowiadał dzieciom o swojej pracy i funkcjonowaniu leśniczówki. Podsumowaniem prowadzonych działań był konkurs wiedzy, w którym uczestniczyły dzieci nie tylko Przedszkola nr 145 ale również innych przedszkoli powiatu piskiego.


7. Projekt edukacji ekologicznej „Ptasia stołówka”.

Dzięki zaangażowaniu w przygotowanie działań, dzieci z Przedszkola Nr 145 w Bemowie Piskim uczestniczyły w realizacji projektu zorganizowanego przez Fundacje Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Działania związane z realizacją projektu przyczyniły się do pogłębienia wiadomości dzieci na temat ptaków żyjących w najbliższym środowisku, poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad prawidłowego dokarmiania ptaków oraz konieczności dokarmiania ich zimą. Organizowane wycieczki, spotkania z ludźmi związanymi z pracą w Nadleśnictwie Drygały dały możliwość kształcenia podstawowych zasad ochrony przyrody, kształtowania własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem jak również uświadomienia dzieciom, że każda żywa istota – ptak, ma prawo do godnego życia. Poprzez realizację projektu, dzieci kształtowały pozytywny stosunek do świata zwierząt oraz poczucie odpowiedzialności za ich los. Uświadomiły sobie potrzebę niesienia pomocy ptakom i zwierzętom leśnym w czasie zimy. Dzięki realizacji zadania , rozbudzono świadomość ekologiczną i wrażliwość na problemy środowiska naturalnego dzieci i rodziców. Obserwacje ptaków w terenie, za oknem, ich dokarmianie, spotkania z leśniczym, rozmowy, zabawy muzyczno – ruchowe, konkursy: plastyczny i wiedzy – wszystko to sprzyjało czynnemu uczestnictwu w akcji. Do realizacji projektu włączyło się Nadleśnictwo Drygały, którego przedstawiciel spotkał się z przedszkolakami w celu poszerzenia wiedzy o ptakach w naturalnym środowisku i ich dokarmianiu. Nadleśnictwo dostarczyło karmę dla ptaków, a dzieci i rodzice kontynuowały gromadzenie karmy w celu pomocy ptakom przetrwaniu zimy – dokarmiano ptaki w karmniku w ogrodzie przedszkolnym, w karmnikach zaokiennych w przedszkolu i w domach dzieci. W lesie zorganizowana została „stołówka” dla ptaków leśnych.

AKCJE SPOŁECZNE, EDUKACYJNE PROWADZONE W PRZEDSZKOLU


1. „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur” – od 2006 r. Przedszkole bierze udział w corocznej akcji organizowanej z inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy współpracy centrów Edukacji Ekologicznej w Olsztynie, Ełku, Elblągu Program akcji, określa działania, których realizacja stanowi niepowtarzalną okazję by kształtować u dzieci w wieku przedszkolnym właściwe postawy wobec środowiska jednocześnie mając na uwadze, że konsekwentne wychowanie ekologiczne zaowocuje pożądanymi efektem w postaci późniejszych działań na rzecz ochrony środowiska. Uczestnictwo placówki w akcji odbywa się przy współpracy ż Nadleśnictwem Drygały oraz ze Szkołą Podstawową w Bemowie Piskim.


2. Działania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez które przedszkole propaguje głośne czytanie dzieciom, a jednocześnie promuje przedszkole uczestnicząc w organizowanych konkursach. Dzięki tym działaniom dzieci z Przedszkola nr 145 w Bemowie Piskim mają gwarancję dobrej zabawy, pozytywnych emocji i satysfakcji. Niektóre podjęte działania stały się tradycją placówki m.in.:

- każde dziecko uczęszczające do przedszkola oraz zaproszone dzieci w ramach akcji „Małe serduszka małym serduszkom” z okazji Dnia Dziecka otrzymują w prezencie książkę.

- „Chodź opowiem ci bajeczkę” - w każdy czwartek o godz. 9.00 dzieci z całego przedszkola zbierają się w sali teatralnej i słuchają bajek czytanych lub opowiadanych przez nauczycielki, personel przedszkola, rodziców lub zaproszonych gości.

- w miesiącu czerwcu, na czwartkowe głośne czytanie bajek, w ramach adaptacji dziecka, zapraszane są dzieci, które rozpoczynają swoją edukację przedszkolną we wrześniu.

Udział w akcji był motywacją utworzenia z jej inicjatywy biblioteki przedszkolnej.


2. Akcja „Góra grosza”.

Przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Efektem prowadzonej akcji jest świadomość dzieci oraz całego środowiska lokalnego , że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności przedszkolnej wspieramy tak szczytny cel i mamy satysfakcję, ze w ten sposób pomagamy dzieciom, które potrzebują naszej pomocy.

INFORMACJA O NAGRODACH I WYRÓŻNIENIACH PRZYZNANYCH PLACOWCE


1. Nagroda „Zielonego kaganka” przyznana przez Kapitułę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej oraz propagowanie idei ekorozwoju Warmii i Mazur.

Nagroda została utworzona w 2002 roku z inicjatywy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku oraz Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku . Przyznają ją członkowie Rady Programowej Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

3. Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Jest to wyróżnienie przyznawane placówce oświatowej za doskonalenie procesów dydaktycznych i wychowawczych poprzez realizację zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej. Uzyskanie certyfikatu nie jest zadaniem łatwym dla placówki, wymaga bowiem udokumentowania wieloletnich działań ekologicznych, zaplanowania i zrealizowania przedsięwzięcia, które niejednokrotnie powinno być nowatorskie, pomysłowe, ciekawe, angażować całą społeczność przedszkolną i lokalną oraz wpływać na zmiany zachowań dzieci oraz dorosłych na bardziej przyjazne środowisku.2. Przedszkole dwukrotnie zdobyło tytuł finalistyw IV i V edycji konkursu „Czysty las”. Konkurs "Czysty Las" pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Konkurs dotyczył działań propagujących wiedzę o lesie, właściwe zachowania w lesie oraz kształtowania wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody. Realizacja wszystkich działań związanych z udziałem w konkursie była inspiracja do utworzenia na terenie placówki ścieżki edukacyjnej „Las i jego mieszkańcy”.

 1. Przedszkole nr 145 dwukrotnie zdobyło zaszczytny tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, potwierdzony certyfikatem.

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark – producenta soków KUBUŚ, realizowana we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.  Do certyfikatu dołączone były drobne upominki dla dzieci i materiały edukacyjne dla nauczycieli. Żeby otrzymać w/w Certyfikat należało w roku szkolnym zgłosić Przedszkole do Programu i podjąć z dziećmi wiele działań ekologicznych i przyrodniczych. Działania nauczycieli w latach szkolnych 2008 - 2010 wprowadziły dzieci w fascynujący i tajemniczy świat natury. Dzięki zaangażowaniu, aktywności i kreatywności przedszkolaków, nauczycielek oraz rodziców, zrealizowano projekt. Certyfikat był dla placówki podsumowaniem działań przyrodniczych i ekologicznych.


UDZIAŁ WYCHOWANKÓW W KONKURSACH DLA DZIECI (WRAZ Z INFORMACJĄ O NAGRODACH I WYRÓŻNIENIACH).

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńczej nauczyciele zwracają szczególną uwagę na umożliwienie dzieciom uczestnictwa w różnorodnych inicjatywach organizowanych i podejmowanych poza placówką, przez inne instytucje. Dzięki warunkom, jakie stwarzane są w placówce miedzy innymi pod kątem rozwijania zdolności i zainteresowań, dzieci mają okazję do zaprezentowania swoich umiejętności. Nie wszyscy wychowankowie i nie zawsze zajmują znaczące miejsca, jednak sam fakt uczestnictwa daje wiele satysfakcji zarówno dzieciom, jak i nauczycielom.
 1. Krzysztof Koczuk – I miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Woda to życie”, organizowanym przez Szkolę Podstawowa w Bemowie Piskim we współpracy z Nadleśnictwem Drygały.

 2. Weronika Sz.,- – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zimowa panna” organizowanym przez czasopismo „Przedszkole”;

 3. Arkadiusz Karbownik - II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Woda to życie” organizowanym przez Szkolę Podstawowa w Bemowie Piskim we współpracy z Nadleśnictwem Drygały

 4. Paweł P. – I miejsce w gminnym konkursie literackim „Wierszowisko”;

 5. Paweł P. – nagroda nadzwyczajna w powiatowym konkursie poetyckim (jako 5-latek startował w kategorii klas I-III). Dziecko zakwalifikowało się na wojewódzki przegląd talentów.

 6. Zespół tańca „Roztańczone przedszkolaki”- I miejsce w gminnym konkursie tańca.

 7. Aleksandra M. – I miejsce w konkursie literackim „Mój las – las moich marzeń” organizowanym przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

 8. Aleksandra P.- II miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „Ptaki w najbliższym otoczeniu”.

 9. Wiktoria O. - III miejsce w konkursie plastycznym „Jestem przyjacielem przyrody”, organizowanym przez Przedszkole nr 145 w Bemowie Piskim.

 10. Ewelina J– wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Na wiosennej łące” organizowanym przez Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim.

 11. Erwin M i Agata W, Ewelina J i Patryk P – wyróżnienie w II grupie

Marcelina C i Natalia K – wyróżnienie w III grupie

Ola P i Ola B. – wyróżnienie w IV grupie - w powiatowym konkursie

plastycznym „Nasza ziemia przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej

Piskiej.

12. Udział zespołu tanecznego „Roztańczone przedszkolaki” w uroczystościach

państwowych organizowanych corocznie przez Klub Garnizonowy Jednostki

Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim tj. Święto Niepodległości, Dzień WojskaPolskiego, Święto Jednostki itp.Przedszkole zapewnia profesjonalną opiekę i edukację dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Niespotykana lokalizacja i baza przedszkola sprawia, że dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą, dzięki czemu zabawa i nauka są przyjemnością, a efekty edukacyjne trwalsze.

Przedszkola nr 145 przy Jednostce Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim znane jest w województwie i kraju z różnorodnych przedsięwzięć i konkursów. Dyrektor promuje placówkę na stronie internetowej przedszkola, w prasie lokalnej. Przykłady dobrej praktyki prezentuje na naradach i konferencjach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Przedszkole było organizatorem narad dyrektorów przedszkoli (na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowe zaangażowanie w ich organizację Dowódcy Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim) z powiatu piskiego, ełckiego, giżyckiego, oleckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego.

Ponadto placówka zasłynęła z organizacji uroczystości z okazji świąt wojskowych oraz imprez okolicznościowych, co sprawiło, że przedszkole stało się jedynym środowiskiem kulturotwórczym w miejscowości.

Przedszkola nr 145 przy Jednostce Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim to wyjątkowa placówka w Polsce Północno-Wschodniej i wyjątkowa Pani Dyrektor, która poszczycić się może Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Przedszkole jest systematycznie wyróżniane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za organizację i udział w akcjach na rzecz najbliższego środowiska.

W roku 2010 dyrektor przedszkola została odznaczona przez Fundację Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku nagrodą „Zielonego Kaganka”, która przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej oraz systematyczną pracę z dziećmi na rzecz zrównoważonego rozwoju Warmii i Mazur. W roku szkolnym 2010/2011 została nominowana do nagrody im. Marii Weryho – Radziwiłłowicz, przyznawanej przez Miesięcznik „Bliżej przedszkola – wychowanie i edukacja”.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość