Strona główna

Topsped sp. Z o. O. Hutnicza 3, 81-212 gdynia regon: 360687156 nip: 9581667933


Pobieranie 21.72 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.72 Kb.

UPOWAŻNIENIE
Do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego
Upoważniam:
TOPSPED SP. Z O.O.

HUTNICZA 3, 81-212 GDYNIA

REGON: 360687156 NIP: 9581667933
Do reprezentowania przed organami celnymi:pełna nazwa i adres rejestrowy firmy (pieczęć)

W zakresie:  1. dokonywanie wszelkich czynności i formalności, określonych przepisami Wspólnotowego Kodeksu celnego oraz Ustawy Prawo celne z dnia 19.03.2004r. (Dz. U. 68 poz. 622), włącznie z dokonywaniem zgłoszenia celnego.

  2. występowanie w sprawach dotyczących podatku VAT oraz podatku akcyzowego, na podstawie art. 137 § 1a Ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

[Na podstawie niniejszego Upoważnienia, umocowanymi do dokonywania zgłoszenia celnego oraz występowania w sprawach podatku VAT oraz podatku akcyzowego są pracownicy

TOPSPED SP. Z O.O., wpisani na listę agentów celnych.

Powyższe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie czynności dokonywanych w związku z obrotem towarowym z zagranicą.]


Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do Art. 77 Ustawy Prawo Celne z dnia 19.03.2004r. (Dz. U. 68 poz. 622).
Niniejsze upoważnienie ma charakter: *
- stały

- terminowy do dnia:……………………..

- jednorazowy
*niepotrzebne skreślić

.......................................................................

………………….……., dnia……..……… Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do

miejscowość reprezentowania Podmiotu na podstawie KRS, RHB

…..................................................................................

(data i podpis osoby przyjmującej upoważnienie w imieniu TOPSPED SP. Z O.O.)


DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY


Pełna nazwa zlecającego:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Pełny numer statystyczny (REGON )
....................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny NIP :
.....................................................................................................................................................

Bank i numer konta

.....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko oraz nr dowodu osobistego osoby odpowiedzialnej za tłumaczenie faktur oraz odpowiedzialnej za kontakt z agencją celną

..................................................................................................................................................


Nr tel.: .................................................... Nr fax’u: .......................................................
Nr telefonu komórkowego: ...................................................................................................................
e-mail: .....................................................................................................................................................
Godziny pracy biura: ............................................................................................................................


Adres korespondencyjny – miejsce dostawy ( rozładunku ) :

.................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............................................................................( podpis )

INSTRUKCJA DO UPOWAŻNIENIA

1. Oryginał upoważnienia wypełniony i czytelnie podpisany przez osobę/ osoby do reprezentowania firmy zgodnie z dokumentami założycielskimi firny (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej)


2. Potwierdzenie dokonania wpłaty (przelew bankowy/ dowód wpłaty gotówką) tytułem „Opłata skarbowa od upoważnienia dla firmy TOPSPED SP. Z O.O.” w kwocie 17 PLN przekazanej na konto Urzędu Miasta/ Gminy właściwego dla Urzędu Celnego w którym TOPSPED SP. Z O.O. przedstawi oryginał upoważnienia:

Odprawa celna ostateczna w Gdyni/ Gdańsku:

Urząd Miasta Gdynia nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
3. Kserokopie dokumentów firmy:

- KRS, bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- NIP, REGON

- PESEL w przypadku osoby fizycznejW/W dokumenty wymagane są do dokonania odprawy celnej- muszą być wysłane pocztą bądź kurierem.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość