Strona główna

Trenerzy Grupowi Studia realizowane przez Laboratorium Psychoedukacji we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej Założenia podstawowe


Pobieranie 11.7 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.7 Kb.
Trenerzy Grupowi
Studia realizowane przez Laboratorium Psychoedukacji

we współpracy ze

Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej
Założenia podstawowe: Trener grupowy uczy poprzez organizowanie doświadczeń w grupie i dostarczanie teorii porządkujących je; prowadzi grupę tak, aby procesy nieświadome wspierały proces uczenia się, a nie hamowały go.
Adresaci: pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy - wolni strzelcy, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, i inne osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny radzić sobie w kontaktach z grupami.
Cel: Studium, zgodnie ze specyfiką Laboratorium Psychoedukacji, koncentruje się na treningu „miękkich” umiejętności psychologicznych: jak pracując z grupą lub zespołem rozpoznawać dynamikę grupową, rozumieć ją i kształtować, jak uwzględniać indywidualną sytuację psychologiczną uczestnika.
Tematyka i organizacja zajęć: Program obejmuje łącznie 283 godziny lekcyjne (w tym 4 dwugodzinne sesje w małych grupach tutorskich) w formie 17 spotkań weekendowych (ostatnie 1-dniowe, połączone z rozdaniem świadectw) oraz pięciodniowy trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia®. Ostatnie zajęcia 1-dniowe, połączone są z rozdaniem świadectw
Program:

  • dynamiczna psychologia społeczna (dynamiczne vs statyczne podejście w psychologii; postawy i sądy społeczne; działanie i kontrola; struktura „ja”; bliskie związki; działanie grup zadaniowych; wpływ społeczny; procesy grupowe; zmiana społeczna; teoria konfliktu i jej implikacje dla pracy trenerskiej,

  • grupa i jej dynamika (proces grupowy; fazy, cele niejawne, normy, role, struktury, klimat grupy; opór; agresja i konfrontacja z trenerem; specyfika grupy; wpływ trenera na proces grupowy – zasady i techniki; proces grupowy a charakter grupy i struktury charakteru),

  • trener grupowy (tożsamość zawodowa, osobisty styl pracy trenera; warsztat: umiejętności, metodologia, narzędzia, techniki, struktury dydaktyczne; kodeks etyczny zawodu trenera; motywacja i praca z nie zmotywowaną grupą lub uczestnikiem; warsztat głosowy),

  • członkowie grupy - struktury charakteru (procesy psychodynamiczne; struktury charakteru; trudni uczestnicy; typy charakteru wg teorii Myers – Briggs Type Indicator),

  • planowanie i organizacja treningów i szkoleń (współczesne systemy treningów i szkoleń; analiza potrzeb i uwarunkowań szkoleniowych; rozwiązania szkoleniowe; analiza efektywności szkoleń; program i materiały szkoleniowe),

  • komunikacja w grupie i organizacji (proces komunikacji i jego uwarunkowania; umiejętności komunikacyjne trenera; komunikacja w grupie; komunikacja w organizacji),

  • zarządzanie kompetencjami jako podstawa polityki szkoleniowej,

  • trening interpersonalny w formule wyjazdowej Grupy Otwarcia,

  • superwizja własnej pracy trenerskiej – małe grupy tutorskie.Warunki zaliczenia: obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.
Kadra nauczająca: Kierownikiem Studium jest Jerzy Dmuchowski, superwizor treningu grupowego i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

oraz

Adam Aduszkiewicz, Lan Bui-Wrzosińska, Jerzy Dmuchowski, Joanna Duchniewicz, Marta Głowacka, Anna Srebrna, Aldona Krasucka, Aureliusz Leżeński, Przemysław Mikulski, Andrzej Nowak, Małgorzata Sidor-Rządkowska, Robert Szostek, Mariusz Turek, Gorgonia Wróbel - Sucharska i inni.


Czas trwania: dwa semestry (od października 2010 do września 2011)
Czesne za dwa semestry: 14 240 PLN plus zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie Grupy Otwarcia® ok. 480-650 zł (w zależności od ośrodka).
Zasady przyjęcia na studia: elementem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Przyjmowani są kandydaci wykonujący pracę związaną z prowadzeniem oddziaływań grupowych i posiadający predyspozycje do pracy z ludźmi.
Dokument ukończenia studiów: absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Absolwenci, którzy spełniają wymagania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mają możliwość, by w dodatkowym trybie ubiegać się o rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Informacje: Laboratorium Psychoedukacji, 03-932 Warszawa, ul. Katowicka 18

tel.: (22) 617 61 64, 616 13 72, fax (22) 617 24 52Koordynator ds. obsługi studiów podyplomowych: 605 300 088

www.lps.pl, lps@lps.pl, pstg@lps.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość