Strona główna

Tryb stacjonarny


Pobieranie 11.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.66 Kb.
Wniosek można składać w Dziale Spraw Studenckich,
bud. B, pok. 223 w godzinach 11.00-14.00 do dnia 31 października 2012 roku
....................................................................... ......................... tryb stacjonarny

nazwisko i imię, nr albumu
.................................................................. ..................................................... ...................

wydział kierunek rok studiów w r. akad. 2012/2013
.................................................................. tel. kontaktowy…………………………….

I0 - licencjackie/inżynierskie lub II0- magisterskie

NR KONTA STUDENTA


Należy dołączyć wydruk bankowy – może to być fragment wyciągu, przelewu, historii rachunku, umowy, itp., na którym znajduje się nr konta oraz nazwisko i imię właściciela, w przypadku zmiany numeru konta należy niezwłocznie podać nowy numer


Wypełnia pracownik DSS

data wpływu: ..................................

symbol sprawy: VI/DSS-423/........./2012/........

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Proszę o przyznanie na kierunku …………………….………………………………… stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2012/2013 z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen ……………………(średnia ocen za rok 2011/2012)

Oświadczam, że:

- nie ukończyłem/am dotychczas żadnego kierunku studiów (oświadczenie nie dotyczy studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i kontynuują je na drugim stopniu w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra nie dłużej niż przez okres trzech lat),

- nie ubiegam się i nie pobieram w bieżącym roku akademickim stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen, posiadania osiągnięć naukowych lub artystycznych lub wysokich wyników sportowych na innym kierunku studiów (dotyczy również wniosków złożonych na innej uczelni),

- podane informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz znane mi są przepisy wykluczające pobieranie stypendiów na więcej niż jednym kierunku studiów.


W przypadku uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen, posiadania osiągnięć naukowych lub artystycznych lub wysokich wyników sportowych na innym kierunku studiów, w tym również na innej Uczelni, oraz ukończenia innego kierunku studiów zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dla celów pomocy materialnej. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu oraz poprawiania tych danych.

dnia .............................. 20......... r. .............................................................................(własnoręczny podpis studenta)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość