Strona główna

Uchwa ł a nr XX / 202 / 2001 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 marca 2001 r


Pobieranie 33.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar33.55 Kb.
U C H W A Ł A Nr XX / 202 / 2001

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu


i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123),
w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) - uchwala się , co następuje:

§ 1
Nadaje się statut gminnej instytucji kultury występującej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
Tracą moc prawną:

 1. uchwała Nr XIII/79/91 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 4 października
  1991 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury,

 2. uchwała Nr V/39/94 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 1994 roku
  w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XX/202/2001

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 28 marca 2001 roku


S T A T U T

Gminnego Ośrodka Kultury

ROZDZIAŁ I.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 1. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem jest gminną instytucją kultury.

 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Wysocku Wielkim, a terenem działania jest gmina Ostrów Wielkopolski.

§ 2
Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123),

 2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),

 3. postanowień niniejszego Statutu.

§ 3
Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.


ROZDZIAŁ IICELE I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 4


 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej  amatorskiej.

 2. Ośrodek w szczególności:

 1. tworzy warunki artystycznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,

 2. tworzy i upowszechnia sceniczne programy artystyczne,

 3. organizuje wystawy,

 4. organizuje konkursy w różnych dziedzinach sztuki,

 5. organizuje koncerty, przeglądy i festiwale,

 6. tworzy warunki do rozwoju folkloru,

 7. wspomaga merytorycznie i finansowo amatorskie zespoły działające na terenie gminy.

§ 5 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:

 1. wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

 2. prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych,

 3. prowadzeniu drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych,

 4. odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową,

 5. organizowaniu aukcji dzieł sztuki,

 6. prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,

 7. działalności wydawniczej.

 1. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III


ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I NADZORCZE

§ 6 1. Ośrodkiem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Gminy Ostrów Wielkopolski.

 2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarząd Gminy Ostrów Wielkopolski, w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Gminy Ostrów Wielkopolski.

 3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników.

 4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością,

 2. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

 3. zarządzanie majątkiem Ośrodka,

 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

 5. ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

 6. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych.

 7. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

 8. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

 9. występowanie, w zależności od potrzeb, z wioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 7
Pracownicy działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym


i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 8 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 9


 1. Przy Ośrodku działa Rada Programowa jako organ doradczo-kontrolny.

 2. Rada składa się z 9 członków powoływanych na okres 4 lat przez wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Gminy. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 3. Wójt stwierdza wygaśnięcie mandatu członka rady przed upływem kadencji
  w przypadku:

 1. złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,

 2. skazania członka prawomocnym orzeczeniem sądowym,

 3. śmierci członka,

 4. złożenia przez przewodniczącego Rady pisemnego wniosku z powodu nieusprawiedliwionej absencji członka w pracach Rady trwającej nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy.

 1. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje wójt, następne zaś - przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady.

 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Ośrodka lub upełnomocniony jego przedstawiciel.

 3. Rada:

 1. opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu działalności wraz
  z planem finansowym oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych,

 2. ocenia, co najmniej raz do roku, działalność Ośrodka oraz sprawozdanie roczne
  z działalności,

 3. może zgłosić własne propozycje do planu działalności i planu finansowego,

 4. opiniuje propozycje zmian Statutu, a także może zgłaszać własne w tym zakresie.

 1. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

 2. Sprawy sporne pomiędzy Radą a dyrektorem rozstrzyga Zarząd Gminy. W tym celu Zarząd może powołać niezależnych arbitrów. W przypadku kwestionowania przez Dyrektora treści rozstrzygnięcia przyjętego przez Zarząd, Dyrektor ma prawo zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy o wniesienie sprawy pod obrady najbliższej sesji celem przyjęcia ostatecznych ustaleń.

§ 10
Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.


§ 11


 1. Zarząd Gminy sprawuje nad Ośrodkiem nadzór administracyjno-finansowy.

 2. Nadzorowi temu podlega:

 1. prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

 2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

 1. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma prawo wydelegować imiennie swoich członków.

 2. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:

 1. wstępu do Ośrodka w godzinach otwarcia,

 2. wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru,

 3. udziału w posiedzeniu Rady Programowej po uprzednim powiadomieniu o tym jej Przewodniczącego.

 1. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań
  i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

 2. Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarząd Gminy, wydając stosowne zalecenia.

 3. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Zarządu i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

ROZDZIAŁ IV


ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 12 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

 2. Źródłami środków finansowych są:

 1. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

 2. dotacje z budżetu gminy,

 3. darowizny, spadki, zapisy,

 4. kredyty bankowe,

 5. odsetki z lokat bankowych,

 6. inne dozwolone prawem.

 1. Źródłem środków finansowych może być także dotacja z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

ROZDZIAŁ V


ZMIANA STATUTU

§ 13 1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor po zaopiniowaniu go przez Radę Programową lub na wniosek Rady Programowej.

 2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.

 3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor przedkłada Zarządowi Gminy

 4. Zarząd Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt i wniosek, o którym mowa
  w ust. 3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

ROZDZIAŁ VI


PRZEPIS KOŃCOWY
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość