Strona główna

Uchwa ł a Nr xxviii/249/2005


Pobieranie 5.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.13 Kb.

U c h w a ł a Nr XXVIII/249/2005R a d y G m i n y W o d z i e r a d y

z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2002 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia osobowych stałych komisji Rady Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1086, Nr 153, poz. 1271 z 2003nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 161, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Dz.U. Nr 45, poz. 391 , Nr 65 poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. Dz. U. Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Dz.U. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Wodzierady, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr I/5/2002 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się do składu osobowego Komisji Planowania, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa n/w osoby:

Radni: Wojciech Augustyniak, Ryszard Gajzler , Jarosław Grabowski, Jan Michalak, Andrzej Młynarczyk, Wiesław Sompolski
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gil


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość