Strona główna

Uchwała nr / /15 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 2015 r w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej (alda)


Pobieranie 18.63 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.63 Kb.
Projekt

Zarządu Województwa

Druk Nr 155/15 Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 10 listopada 2015 r.


UCHWAŁA NR / /15

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 2015 r.

w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)

Na podstawie art. 18 pkt 14, art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.


o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), w związku z art. 2 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009 z późn. zm.1)) oraz uchwały nr 409/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, uchwala się, co następuje:
§ 1. Województwo Kujawko-Pomorskie postanawia przystąpić w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA), międzynarodowej organizacji pozarządowej non – profit z siedzibą w Strasburgu (Francja).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984.
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest przystąpienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA).


2. Omówienie podstawy prawnej:

Niniejsza uchwała została podjęta w oparciu o:


art. 18 pkt. 14 ustawy o samorządzie województwa stanowiący, iż do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa
w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
art. 76 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa stanowiący, iż zasady przystępowania województwa do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy,

art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń, społeczności lokalnych i regionalnych stanowiący, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą przystępować do zrzeszeń i uczestniczyć w nich
w granicach swoich zadań i kompetencji, działając zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami,

art. 4. ust. 1 ustawy o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń, społeczności lokalnych i regionalnych stanowiący, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zrzeszenia bezwzględną większością głosów ustawowego składu.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA) zgodnie z art. 4 ust. 2-5 ustawy


o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych wchodzi w życie po uzyskaniu zgodny ministra właściwego do spraw zagranicznych. Uchwała przekazywana jest przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz ze statutem zrzeszenia, do którego zamierza wstąpić lub innym dokumentem ustalającym zasady działania tego zrzeszenia, listą jego członków oraz urzędowym tłumaczeniem tych dokumentów na język polski do ministra za pośrednictwem wojewody, który dołącza swoją opinię. Sejmik województwa przedstawia wraz z w/wsk dokumentacją, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych ”Priorytety współpracy zagranicznej województwa”. Minister właściwy do spraw zagranicznych wyraża zgodę na przystąpienie do zrzeszenia lub odmawia takiej zgody w drodze decyzji administracyjnej.
4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przystąpienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia to ważny krok w realizacji strategicznych celów rozwoju regionu, jako znaczącego ośrodka


o ponadregionalnym i międzynarodowym znaczeniu.

Stowarzyszenie ALDA powstało w 1999 roku jako organizacja patronacka zrzeszająca Agencje Demokracji Lokalnej istniejące oddzielnie od 1993 roku. Obecnie zrzesza ponad 160 członków jednostek władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z ponad 30 krajów Europy zaangażowanych we wspieranie demokracji, poszanowanie praw człowieka oraz praw mniejszości. Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją, której priorytetem jest promocja dobrej współpracy rządowej i obywatelskiej na poziomie lokalnym, jej działania skupiają się przed wszystkim na poprawie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a społecznością lokalną. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, dialogu międzykulturowego, kwestii uprawnienia płci, spraw mniejszości, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zapewnia również pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy, szkolenia personelu oraz w nawiązywaniu kontaktów z innymi międzynarodowymi instytucjami i sponsorami. Sukcesem Stowarzyszenia jest utworzenie


14 ośrodków demokracji lokalnej, które realizują projekty międzynarodowe oraz działają
w celu utworzenia kolejnych m. in. na Ukrainie i w Kazachstanie.
Realizacja projektów z parterami stowarzyszenia ALDA przyczyni się do głębszej integracji europejskiej- zarówno gospodarczej jak i politycznej. Proces integracji europejskiej sprzyja rozszerzaniu strefy stabilności w europie i jej otoczeniu, a zatem wzmacnia bezpieczeństwo europejskie, wspierając aspiracje akcesyjne, zwłaszcza Ukrainy, Mołdawii oraz państw Bałkanów Zachodnich, Kaukazu Południowego i Turcji. Zadaniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez czynne członkostwo w Stowarzyszeniu, jest wsparcie
i pomoc w transformacji politycznej i gospodarczej ww. krajów i regionów.
Województwo poprzez inicjatywy realizowane w ramach Stowarzyszenia ALDA będzie dbać o rozwój stosunków gospodarczych, obywatelskich i kulturalnych oraz wymianę doświadczeń z zakresu członkostwa Polski w UE.

Przystąpienie do stowarzyszenia to szansa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na aktywny udział w tworzeniu demokratycznych instytucji oraz czynny udział w procesach na rzecz rozszerzenia UE, a także na wymianę doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie: 1. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dla pokojowej współ egzystencji,

 2. polepszania wzajemnej znajomości i zrozumienia, poprawy warunków życiowych,

 3. promowania demokratycznych przemian i integracji europejskiej władz lokalnych
  i regionalnych,

 4. współpracy pomiędzy partnerskimi władzami lokalnymi i regionalnymi oraz obywatelskimi organizacjami społecznymi,

 5. wzmacniania procesów demokratycznych poprzez działania interkulturalne, edukację
  w zakresie praw człowieka i pokoju, walkę z rasizmem, nietolerancją i ksenofobią,

 6. aktywnego promowania społeczeństwa pluralistycznego i ochronę społeczeństwa wielokulturowego i wielo religijnego,

 7. rozwoju lokalnych projektów oraz rekonstrukcji lokalnej infrastruktury,

 8. promocji dialogu i mediacji.

Udział w pracach ALDY to przede wszystkim możliwość wspólnego ubiegania się


o dotację z programów Unii Europejskiej i Rady Europy. Europejskie programy transnarodowe wymagają udziału kilku partnerów, a organizacja ALDA daje możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów międzynarodowych z instytucjami o różnym statusie prawnym: samorządami, organizacjami branżowymi, sektorem non-profit. ALDA kładzie duży nacisk na promocję realizowanych w ramach stowarzyszenia projektów. Przystąpienie Województwa do Stowarzyszenia otworzy nowe możliwości promocyjne Regionu Pomorza i Kujaw. Członkostwo w Stowarzyszeniu poszerza również zakres pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów międzynarodowych, które w konsekwencji mogłyby znacząco ograniczyć wydatki budżetowe Województwa przekazywane na rozwój współpracy międzynarodowej Regionu Pomorza i Kujaw.

Wraz z przystąpieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia pojawia się możliwość nawiązania bliższej współpracy z organizacjami członkowskimi w celu promowania na poziomie międzynarodowym wspólnych interesów. Ponadto Województwo stałoby się pierwszym polskim regionem, który zdecydował się na członkowstwo w ALDA.


5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA) stanowić będzie podstawę do złożenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie formularza wniosku o członkostwo w w/wsk. Stowarzyszeniu. Zarząd Stowarzyszenia (ALDA) w ciągu miesiąca ma obowiązek rozpatrzyć wniosek. Po zaakceptowaniu wniosku


o przystąpienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia ma za zadanie poinformować nowego członka o terminach i opłatach związanych z przystąpieniem do stowarzyszenia. Zgodnie z warunkami określonym we wniosku regiony posiadające powyżej 1.000.000 mieszkańców zobowiązane są do uiszczenia opłaty rocznej (składki członkowskiej) w wysokości 4.800 Euro.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość