Strona główna

Uchwała nr / /2011 zarządu powiatu bytowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r


Pobieranie 49.33 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar49.33 Kb.
UCHWAŁA NR / /2011

ZARZĄDU POWIATU BYTOWSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie bytowskim.
Na podstawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.1) oraz z art. 5 ust. 1 i art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.2) w związku z 80a ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.3)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania własnego powiatu w obszarze pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Na realizację zadania w ramach konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1 planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 2 633 400 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bytowskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:

 1. Andrzej Marcinkowski ....................................................

 2. Marek Kwaśniewski ....................................................

 3. Jerzy Lubieński ....................................................

 4. Piotr Zaborowski ....................................................

Załącznik do uchwały Nr …../……/2011

Zarządu Powiatu Bytowskiego

z dnia 22 grudnia 2011 r.
ZARZĄD POWIATU BYTOWSKIEGO
na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz z art. 5, ust. 1 i art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania własnego powiatu

w obszarze pomocy społecznej w zakresie prowadzenia

placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego


 1. Rodzaj zadania

Zorganizowanie i prowadzenie w okresie od 1 czerwca 2012 do 31 grudnia 2013 roku
(z zastrzeżeniem zapisów pkt. 4.1) niniejszego ogłoszenia) trzech odrębnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla łącznej liczby 42 wychowanków (w tym 3 miejsc dla funkcji interwencyjnej i 39 miejsc dla funkcji socjalizacyjnej):

 1. Placówka w Tuchomiu przy ul. Buczka 2 dla 14 wychowanków;

 2. Placówka w Rzepnicy przy ul. Chrobrego 16 dla 14 wychowanków;

 3. Placówka w Gostkowie 59B dla 14 wychowanków.

Zadanie powinno obejmować 1. Świadczenie opieki w placówkach dla funkcji socjalizacyjnej w zakresie:

 1. zapewnienia dziecku opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokajaniu jego niezbędnych potrzeb;

 2. zapewnienia zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie
  i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne;

 3. zapewnienia dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych;

 4. podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;

 5. pracy z rodziną dziecka;

 6. organizacji dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

 1. Świadczenia opieki w placówkach dla funkcji interwencyjnej w zakresie zapewnienia dziecku:

 1. doraźnej opieki na czas trwania sytuacji kryzysowej;

 2. dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

 3. opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia
  w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego albo socjalizacyjnego;

 4. dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń
  i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się.

Zadanie realizowane jest w związku z realizacją priorytetu ogłoszonego w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi


w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012”,
tj. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionej w formach najbardziej zbliżonych do środowiska rodzinnego, na czas kryzysu rodziny naturalnej.


 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Powiat Bytowski, jako zlecający zadanie, zapewni przekazanie środków w formie dotacji celowej w okresie od dnia 1 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
  na prowadzenie placówek (z zastrzeżeniem zapisów pkt. 4.1) niniejszego ogłoszenia):

 1. w Tuchomiu przy ul. Buczka 2,

 2. w Rzepnicy przy ul. Chrobrego 16,

 3. w Gostkowie 59B,

w wysokości do 970 200 złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwieście złotych), licząc szacunkowy koszt utrzymania dziecka w placówkach do 3 300 złotych miesięcznie (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).

 1. W 2013 roku wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wyniesie do 1 663 200 złotych (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).

 2. Każdorazowa ewentualna zmiana wysokości środków finansowych na dany rok, wynikająca z rzeczywistych wydatków w roku poprzednim, ustalana będzie w drodze aneksu do umowy.

 3. W latach poprzednich nie realizowano podobnego zadania.


UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na zadanie
w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 1. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę: wzór umowy i wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).

 2. Dotacja zostanie przyznana do wysokości środków finansowych zabezpieczonych
  w budżecie Powiatu Bytowskiego na realizację zadania.

 3. Środki pochodzące z przyznanej dotacji nie mogą być przeznaczane na:

 • pokrycie deficytu realizowanych innych przedsięwzięć,

 • zakup budynków, lokali lub zakup gruntów,

 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 1. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty:

 • niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania, zgodnie
  z opisem działań określonych w ofercie realizacji zadania publicznego, w części dotyczącej realizacji zadania,

 • spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

 1. Dotacja zostanie przekazana na podstawie jednej wybranej oferty.

 2. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego
  a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania obejmuje okres  od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku. Termin rozpoczęcia realizacji zadania, tj. 1 czerwiec 2012 r. może zostać przesunięty w przypadku konieczności przesunięcia terminu zakończenia likwidacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przez Powiat Bytowski, przewidywanego na 31 maja 2012 r. W takim przypadku środki na realizację zadania w 2012 r. zostaną pomniejszone proporcjonalnie do liczby miesięcy, o jaką przedłuży się proces likwidacji.

 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do spełnienia standardów, o których mowa
  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r.
  w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455).

 3. Powiat Bytowski zapewni odpowiednie  warunki lokalowe (budynek w Tuchomiu przy
  ul. Buczka 2, budynek w Rzepnicy przy ul. Chrobrego 16 oraz budynek w Gostkowie 59B)
  z odpowiednim wyposażeniem, właściwym do potrzeb prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powiat Bytowski zapewni również i wskaże odpowiednie warunki lokalowe na siedzibę kadry administracyjnej obsługującej placówkę. Wymienione budynki, a także wyposażenie zostanie przekazane wyłonionemu w konkursie Zleceniobiorcy odrębną umową użyczenia, przy czym użyczenie wyposażenia oparte będzie na wykazie rzeczy według stanu na dzień rozpoczęcia realizacji  zadania w oparciu o spis z natury.

 4. Zleceniobiorca zapewni do realizacji zadania kadrę o kwalifikacjach zgodnie
  z obowiązującymi przepisami  i wykaże się doświadczeniem w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

 5. Zleceniobiorca wykaże posiadanie przez kierującego placówkami kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).

 6. Zleceniobiorca umożliwi w każdym czasie kontrolę realizacji zadania Zlecającemu zadanie.

 7. Zleceniobiorca zapewni o współpracy w realizacji zadania z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.

 8. Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz zaakceptowane przez Zlecającego zapisy zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego.

 9. Oferent, który wygrał konkurs i podpisze umowę z Powiatem Bytowskim zobligowany będzie do uzyskania zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, najpóźniej do dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

 10. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
  z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 1. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć w terminie do 13 stycznia 2012 r. do godz. 9:00 w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa organizacji pozarządowej, adres) z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2012 – pomoc społeczna”
  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bytowie (pok. 16) przy ul. 1 Maja 15.

 2. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej bip.powiatbytowski.pl (zakładka Ogłoszenia wydziały  Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych).
 1. Tryb składania ofert

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach  zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 2. Oferta winna być czytelna i nie zawierać skreśleń bądź poprawek.

 3. Za poprawność złożonej oferty odpowiada podmiot składający ofertę.

 4. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 5. Oferty, które nie zostały podpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem, złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Starostwa), a także, których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na ofertę przekroczy wysokość środków na realizację zadania wskazanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 6. Oferta podmiotu, który wygra konkurs, będzie stanowić integralną część umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem, a Zlecającym do realizacji zadanie publiczne.

 7. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Wydział Rozwoju
  i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie.
 1. Wymagane dokumenty

Przystępując do konkursu podmiot zobligowany jest do złożenia prawidłowo wypełnionego druku oferty wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis winien być zgodny 
  z aktualnym stanem faktycznym i prawnym- niezależnie od tego, kiedy został wydany).

 2. Aktualny statut organizacji.

 3. Atutem dodatkowym będzie również złożenie oświadczenia pisemnego  o zatrudnieniu na podstawie Kodeksu pracy części pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
  z likwidowanej placówki Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie.
 1. Kryteria wyboru ofert:

 1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Bytowskiego.

 2. Złożone oferty poddane zostaną  ocenie formalnej i merytorycznej.

 3. Kryteria formalne:

 1. ocena, czy oferent  składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,

 2. ocena, czy kompletna jest dokumentacja załączona do oferty,

 3. ocena, czy oferta został złożona w terminie.

 1. Kryteria merytoryczne:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,

 2. ocena przedstawionej przez oferenta kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego
  w odniesieniu do  zakresu rzeczowego  zadania,

 3. ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób  przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

 4. ocena rzetelności, terminowości, a także sposób rozliczania  otrzymanych na zadanie publiczne środków finansowych (o ile  oferent realizował podobne zadanie w 2011 roku),

 5. ocena wykazanego doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

 1. Złożenie oferty spełniającej kryteria formalne nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 2. Oferta spełniająca kryteria formalne i która  została pozytywnie oceniona pod kątem merytorycznym będzie  przedstawiona przez Komisję Konkursową  Zarządowi Powiatu Bytowskiego do wyboru.

 3. Od decyzji Zarządu Powiatu Bytowskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
 1. Informacje dodatkowe.

Zarząd Powiatu Bytowskiego zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji
i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego
w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną
i finansową oferenta.
Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w przypadku: niewyrażenia przez Wojewodę Pomorskiego zgody na likwidację Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie lub niepodjęcia przez Radę Powiatu Bytowskiego uchwały o likwidacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie.

Bytów, dnia 22 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Bytowskiego

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek

opiekuńczo-wychowawczych w powiecie bytowskim.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta może odbywać się m.in.
w formach zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

Na podstawie art. 13 ust. 1 powyższej ustawy organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z co najmniej 21-dniowym terminem na składanie ofert. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;

7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Zgodnie z art. 80a ust.1 pkt. 2 całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą być prowadzone, po uzyskaniu zezwolenia wojewody, przez powiat, ale też przez Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia. Organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconego zadania podmiotom określonym art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536), a także innym podmiotom uprawnionym określonym w cytowanej ustawie o pomocy społecznej. Zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu.

Bytów, 20 grudnia 2011 r.
1 Zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz.U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz, 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz, 1281.

2 Zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654; Nr 205, poz. 1211; Nr 209, poz. 1244.

3 Zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 65, poz. 554; Nr 81, poz. 527; Nr 125, poz. 842; Dz.U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440; Nr 106, poz. 622.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość