Strona główna

Uchwała nr 159 Rady WydziałuHistorycznego z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki


Pobieranie 5.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.49 Kb.
Uchwała nr 159

Rady WydziałuHistorycznego

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych

w zakresie historii sztuki
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ze zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule), Rada Wydziału Historycznego, w składzie jak w załączniku, w dniu 27 stycznia 2016 r., nadała Pani mgr Małgorzacie Łukawskiej stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „De habitu virginum. Ubiór zakonny w żeńskich klasztorach w Polsce przedrozbiorowej - symbolika i ewolucja form

Promotor: dr hab. Anna Sieradzka, prof. UW Recenzenci : prof. dr hab. Anna Drążkowska

ks. prof. dr hab. Andrzej Witko

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, uchwała w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora jest podejmowana w głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym nad nadaniem Pani mgr Małgorzacie Łukawskiej stopnia doktora głosowało 49 osób, uprawnionych do głosowania było 70 osób. Za nadaniem stopnia doktora oddano 48 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od głosowania 1 osoba. Wobec tego za nadaniem Pani mgr Małgorzacie Łukawskiej stopnia doktora oddano bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, niniejsza uchwała jest prawomocna z dniem podjęcia.
Dziekan Wydziału Historycznego


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość