Strona główna

Uchwała nr 22/10


Pobieranie 26.8 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.8 Kb.
Posiedzenie

Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” 16.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr 22/10


ws. przyjęcie wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

(do użytku wewnętrznego)

UCHWAŁA Nr 23/10


ws. przyjęcia preliminarza budżetowego na II półrocze 2010 r.

(do użytku wewnętrznego)

UCHWAŁA Nr 24/10


ws. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

(do użytku wewnętrznego)

UCHWAŁA Nr 25/10


ws. powołania Komisji Likwidacyjnej

(do użytku wewnętrznego)

UCHWAŁA Nr 26/10

ws. uzupełnienia składu rezerwowego pocztu sztandarowego


(do użytku wewnętrznego)

UCHWAŁA Nr 27/10


ws. wyjazdu na ogólnopolski wiec NSZZ „Solidarność” w Warszawie

Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” postanawia zorganizować wyjazd jednego autokaru (ok. 50 osób) w dniu 29.09.2010 r. na ogólnopolski wiec NSZZ „Solidarność”


w Warszawie pod hasłem: „Nie – dla cięć budżetowych! Tak – dla obrony miejsc pracy i wzrostu gospodarczego!”

Koszty przejazdu zostaną pokryte z Krajowego Funduszu Strajkowego NSZZ „Solidarność”, a pozostałe koszty z Regionalnego Funduszu Strajkowego.

Wyjazd: Przemyśl – godz. 4.00; Jarosław – godz. 4.45; Przeworsk – godz. 5.00. Zgłoszenia do Regionu (imię i nazwisko oraz PESEL) będą przyjmowane do 24.09.2010 r. do godz. 15.00)

UCHWAŁA Nr 28/10


ws. pikiety pod Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie

Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” postanawia na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Podkarpacki Zakład Spółki zorganizować


w dniu 14.10.2010 r. o godz. 12.00 pod Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie pikietę w obronie PKP CARGO S.A. Podkarpacki Zakład Spółki.

Pierwsza restrukturyzacja PKP Cargo S.A. została przeprowadzona do dnia 31.12.2008 roku


i polegała na likwidacji i łączeniu zakładów – z 42 działających w dotychczasowej strukturze utworzono 16 zakładów PKP Cargo S.A.

W województwie podkarpackim nastąpiło połączenie dwóch zakładów PKP Cargo S.A.


tj. Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku w Przemyślu oraz Zakład Taboru
w Żurawicy, w wyniku, czego 01.01.2009 r. powstał PKP Cargo S.A. Podkarpacki Zakład Spółki obejmujący swoją działalnością teren całego województwa podkarpackiego. W czasie pierwszej restrukturyzacji PKP Cargo S.A. w lipcu 2009 r. zwolnionych zostało ponad 500 osób z PKP Cargo S.A. Podkarpacki Zakład Spółki w Przemyślu. Powstały zakład zatrudnia 1,5 tys. pracowników
i jest największym kolejowym zakładem na Podkarpaciu. Likwidacja tego zakładu wiąże się
z dalszymi zwolnieniami pracowników, zubożeniem społeczeństwa, dyskryminacją i degradacją województwa podkarpackiego.

Wyjazd: Przemyśl – godz. 9.30; Jarosław – godz. 10.15; Przeworsk – godz. 10.36. Zgłoszenia do Regionu (imię i nazwisko oraz PESEL) będą przyjmowane do 11.09.2010 r. do godz. 15.00)


UCHWAŁA Nr 29/10


ws. poparcia kandydata na Burmistrza Miasta Jarosławia
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” udziela poparcia dla Andrzeja Wyczawskiego – kandydata na Burmistrza Miasta Jarosławia w wyborach samorządowych.

Andrzej Wyczawski jest członkiem NSZZ „Solidarność” od IX.1980 r. do chwili obecnej. Jest jednym z współzałożycieli Związku w ZPC „SAN” w Jarosławiu. Jako pracownik MKZ „S”, był członkiem teleksowej sekcji informacyjnej, a także twórcą Biblioteki Wydawnictw Niezależnych. W wyniku działalności związkowej był internowany. Uchwałą Nr 5/10 z dnia 10.06.2010 r. Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” nadał Andrzejowi Wyczawskiemu tytuł „Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”.

Andrzej Wyczawski pełnił funkcję Burmistrza Miasta Jarosławia w kadencji 2006-2010. Współpracował z NSZZ „Solidarność”. Był współorganizatorem uroczystości organizowanych
w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, wprowadzenia stanu wojennego oraz porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu.

Z inicjatywy Andrzeja Wyczawskiego odbyły się regionalne obchody XXX-lecia NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu z ufundowaniem tablicy pamiątkowej na Ratuszu.

Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” zwraca się do członków
i sympatyków NSZZ „Solidarność” oraz mieszkańców miasta Jarosławia o poparcie w wyborach samorządowych kandydatury Andrzeja Wyczawskiego na Burmistrza Miasta Jarosławia

.

UCHWAŁA Nr 30/10


ws. wystąpienia do KZD
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” występuje do KZD NSZZ „Solidarność” o podjęcie stanowiska przeciwko likwidacji sześciu zakładów PKP CARGO S.A.,
w tym PKP CARGO S.A. Podkarpacki Zakład Spółki.

W 2008 r. przeprowadzono restrukturyzację PKP CARGO S.A., w wyniku której zlikwidowano 26 zakładów i zwolniono ok. 9 tys. pracowników. 1 stycznia 2009 r. utworzono


16 zakładów PKP CARGO S.A., w tym Podkarpacki Zakład Spółki z siedzibą w Przemyślu. Obecnie Zarząd PKP CARGO S.A. planuje likwidację 6 zakładów bez określenia siedzib pozostałych 10 zakładów, bez gwarancji zatrudnienia dla 28 tys. pracowników oraz bez uzasadnienia ekonomicznego. Rozwój Spółki polega na zmniejszeniu ilości zakładów, a tym samym na zwalnianiu pracowników.

Domagamy się utrzymania obecnych zakładów pracy w Spółce PKP CARGO S.A.


i gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników tej Spółki.

UCHWAŁA Nr 31/10


ws. wyjazdu na uroczystości pocztów sztandarowych
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” postanawia w kadencji 2010-2014 zapewnić bezpłatny wyjazd związkowych pocztów sztandarowych na organizowane przez Region uroczystości. Warunkiem bezpłatnego wyjazdu pocztu sztandarowego jest wystawienie pełnego składu pocztu sztandarowego, czynny udział w uroczystościach oraz wolne miejsca w autobusie.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 32/10


ws. sfinansowania diet na manifestację

(do użytku wewnętrznego)

UCHWAŁA Nr 33/10


ws. wyborów samorządowych
W związku z wyborami samorządowymi w listopadzie 2010 r., Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” postanawia wspomóc organizacyjnie i promować członków NSZZ „Solidarność” - kandydatów w wyborach samorządowych. Kandydatury członków NSZZ „Solidarność” w wyborach samorządowych zostaną poparte Uchwałą Zarządu Regionu, natomiast Zarząd Regionu nie zapewni środków finansowych na kampanię wyborczą do samorządów.
STANOWISKO NR 2/10

ws. przejęcia gospodarowania środkami finansowymi PGL LP
przez Ministra Finansów

Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się projektom: „ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw” z dnia 07.09.2010 r., oraz „rozporządzenia MF w sprawie określenia wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie oraz zasad i warunków ich przyjmowania od niektórych jednostek sektora finansów publicznych” z dnia 07.09.2010 r. w zakresie dotyczącym Lasów Państwowych.

Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” stwierdza, że wyżej wymieniona nowelizacja ustawy oraz rozporządzenie, w rzeczywistości zabiera Lasom Państwowym samodzielność finansową, a działalność Lasów Państwowych uzależnia od możliwości finansowych Ministra Finansów.

Działanie to jest całkowicie niezgodne z obowiązującym prawem (ustawą o lasach). Nowelizacja ustawy o lasach musiałaby więc całkowicie zmienić strukturę organizacyjną oraz zasady gospodarki finansowej w PGL LP.

W takim przypadku powstanie nowy twór organizacyjny całkowicie niezdolny do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.

W katalogu podmiotów objętych wyżej wymienionymi projektami aktów prawnych, większość stanowią różnego rodzaju agencje i fundusze płatnicze, które są jedynie płatnikami (pośrednikami realizującymi płatności np. ARiMR, NFZ, ZUS, NFOŚiGW, itp.). Wśród nich PGL LP jest jedyną jednostką organizacyjną zobowiązaną do prowadzenia działalności gospodarczej na organizmie żywym - ekosystemie leśnym i tutaj nie można
(tak jak przy realizacji płatności np. rent) szczegółowo określić zdarzeń gospodarczych.

Istnieje realne niebezpieczeństwo, że przy codziennym kierowaniu do Banku Gospodarstwa Krajowego dyspozycji zwrotu Lasom Państwowym środków pieniężnych oddanych Ministrowi Finansów do zarządzania – do kwoty faktycznych potrzeb dziennych, Minister Finansów mając do wyboru zwrot depozytu na poczet: wypłaty emerytur lub wykonania zabiegów hodowlanych w lesie zawsze zwróci depozyt na wypłatę emerytur, pozostawiając do późniejszego zwrotu środki niezbędne na realizację zabiegów hodowlanych. Takie działanie będzie wręcz uznawane przez społeczeństwo jako sprawiedliwe, lecz w efekcie finalnym katastrofalne dla ekosystemów leśnych.

Środki, jakimi dysponują lasy Państwowe są minimalne w stosunku do potrzeb Budżetu Państwa i na pewno go nie uzdrowią. Proponowane projekty spowodują jedynie niewydolność finansową Lasów Państwowych a konsekwencji doprowadzić może do zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego kraju.
STANOWISKO NR 3/10

ws. projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2012
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się zapisom zawartym w projekcie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych
w latach 2011 i 2012
i występuje do Posłów na Sejm RP o odrzucenie projektu w/w ustawy.

Przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia …


w rzeczywistości jest próbą „ominięcia” Kodeksu Pracy oraz ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - wobec znaczącej grupy pracowników.

Jest to próba odebrania podstawowych praw w zakresie ochrony stosunku pracy kilkumilionowej grupie pracowników. Zapisy o odpowiedzialności kierowników jednostek, którzy nie dokonali racjonalizacji zatrudnienia (art. 19) - za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wprost wskazują, że ustawa nie rozwiązuje problemu racjonalizacji zatrudnienia, lecz nakazuje redukcję zatrudnienia o minimum 10 %.

Takie działanie nie uzdrowi finansów publicznych oraz nie poprawi organizacji pracy w jednostkach objętych przedstawionym projektem ustawy.
DECYZJA NR 1/10
ws. postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” na wniosek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Jarosławiu występuje do Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” o podjęcie inicjatyw wspierających kontrolowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży.
APEL

ws. posiedzeń wyjazdowych Zarządu Regionu
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą do organizacji związkowych w Regionie o organizowanie w kadencji 2010 – 2014 posiedzeń Zarządu Regionu na terenie zakładów pracy. Zarząd Regionu na posiedzenia wyjazdowe zaprosi organ założycielski, dyrekcję zakładu oraz zapozna się z aktualną sytuacją danego zakładu pracy i podejmie działania w sprawie rozwiązania problemów występujących w zakładzie.

Posiedzenie Zarządu Regionu będzie promocją NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” podejmie decyzję o zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość