Strona główna

Uchwała Nr 380/xxix/2008


Pobieranie 16.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.01 Kb.
(2008/045939)

Uchwała Nr 380/XXIX/2008


Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Koniecznego na działalność Prezydenta Miasta Rybnika

Na podstawie  • art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

  • art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Komisji RewizyjnejRada Miasta Rybnika
uchwala :

§ 1.


Uznać skargę Pana Mariana Koniecznego z 19 maja 2008 r. na działalność Prezydenta Miasta Rybnika za bezzasadną.

§ 2.


Zaakceptować stanowisko Komisji Rewizyjnej badającej przedmiotową skargę w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3.

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do udzielenia skarżącemu odpowiedzi w oparciu o przedmiotową uchwałę i stanowisko Komisji Rewizyjnej.§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik
do uchwały Nr 380/XXIX/2008
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 czerwca 2008 r.


STANOWISKO komisji rewizyjnej


z dnia 10 czerwca 2008 r.
W piśmie z dnia 19.05.2008 r Pan Marian Konieczny skarży się na działalność Prezydenta Miasta Rybnik dotyczącą bezprawnej wycinki drzew na skrzyżowaniu ulicy Małej z ulicą Rudzką, wycinki w parku przy KWK „Chwałowice” i w parku przy Starostwie Powiatowym.


  1. Komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi w/w wycinki drzew i poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia
    Z-cę Prezydenta Michała Śmigielskiego i Naczelnika Wydziału Dróg Andrzeja Kopkę. Sprawa wycinki drzew na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej z Małą i Jaskółczą w listopadzie 2007 roku rozpoczęła swój bieg od pisma Rady Dzielnicy Rybnik-Północ. W piśmie tym zwracają uwagę na brak dobrej widoczności w tym miejscu oraz brak przejścia dla pieszych w tym rejonie. Wizja lokalna w terenie wykazała potrzebę rozwiązania tego problemu. W celu wykonania przejścia dla pieszych i bezpiecznego wyjazdu z ul. Małej na Rudzką należało usunąć 3 drzewa przy ul. Rudzkiej. Rozwiązanie to znalazło również odzwierciedlenie w pozytywnej opinii Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Z wyjaśnień Z-cy Prezydenta Miasta Michała Śmigielskiego wynika, że w myśl art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających przepisów tej ustawy oraz ustaw odrębnych, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze, przy czym stosownie do treści art. 4 pkt 9b1 tejże ustawy, ilekroć w niej jest mowa o staroście, należy przez to rozumieć prezydenta miasta na prawach powiatu, czyli w niniejszym przypadku Prezydenta Miasta Rybnika. Komisja po dokonaniu szczegółowej kontroli dokumentacji stwierdza, że Prezydent Miasta Rybnika wystąpił z wnioskiem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wyznaczenie organu zastępczego celem usunięcia drzew z pasa drogowego. SKO w Katowicach wyznaczyło Prezydenta Miasta Gliwice do rozpatrzenia złożonego wniosku, który wydał potrzebną zgodę.
    W związku z tym zarzut bezprawnej wycinki drzew jest bezpodstawny .
  1. Analizując kolejne materiały dotyczące zarzutu wycinki drzew w Parku ,,Górnika” przy KWK „Chwałowice” Komisja stwierdziła, że z wnioskiem o usunięcie drzew wystąpił Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku uzasadniając ten wniosek chorobą i złym stanem drzew. Z wypowiedzi Naczelnika Wydziału Ekologii wynikało, że wycinka ta była całkowicie uzasadniona i tego typu działania w mieście są przez Urząd Miasta prowadzone. Wyjaśnienia przed Komisją Rewizyjną złożył Pan Andrzej Wojaczek, który jako mieszkaniec Chwałowic i jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy w pełni popierał te działania Zieleni Miejskiej eliminujące zagrożenia dla mieszkańców dzielnicy korzystających z parku. Po zapoznaniu się z wszystkimi okolicznościami i wyjaśnieniami Komisja Rewizyjna uznała sprawę wycinki drzew w Parku „Górnik” w Chwałowicach jako poprawę bezpieczeństwa przebywającym w tym parku mieszkańcom dzielnicy.

W związku z tym zarzut dotyczący wycinki drzew jest bezpodstawny.


  1. Badając kolejne materiały dotyczące zarzutu wycinki drzew w okolicy budynku Starostwa Powiatu Rybnickiego Komisja stwierdza co następuje: właścicielem wspomnianej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/1576/95 jest Powiat Rybnicki. Dlatego też, Starostwo Powiatowe w Rybniku złożyło zgodnie z kompetencją wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z w/w nieruchomości, który to decyzję zezwalającą na usunięcie części drzew i krzewów wydał.

W związku z tym zarzut dotyczący wycinki drzew jest bezpodstawny.
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w związku z powyższymi skargami Naczelnik Wydziału Ekologii Pan Jarosław Kuźnik poinformował obecnych, że w mieście Rybnik prowadzona jest prawidłowa gospodarka drzewostanem czego dowodem jest to, że każda zgoda na usunięcie drzewa niesie za sobą zobowiązanie dokonania nowego nasadzenia. I tak tylko w roku 2007 Zarząd Zieleni Miejskiej nasadził 1545 drzew i 10775 krzewów co zostało udokumentowane.
Komisja uznała, że skarga na działalność Prezydenta Miasta Rybnik jest bezzasadna.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJIJózef Skrzypiec


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość