Strona główna

Uchwała Nr 5863/12 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m st. Warszawy z dnia 26. 09. 2012 r w sprawie powołania Komisji konkursowej ds opiniowania ofert w II otwartym


Pobieranie 13.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.01 Kb.
Uchwała Nr 5863/12

Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2012 roku.
Na podstawie art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.1) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. – uchwala się, co następuje:
§ 1

Powołuje się Komisję konkursową ds. opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2012 roku., w składzie:  1. Andrzej Wyrozembski - Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  2. Agnieszka Czapczyńska - Członek Komisji – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  3. Robert Rzeszutek - Członek Komisji – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  4. Maciej Kaczmarek Członek Komisji – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

§ 2


Regulamin pracy Zespołów ds. opiniowania ofert, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2788/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 marca 2009 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 3868/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada
2009 r., w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu m.st. Warszawy przez biura Urzędu m.st. Warszawy i wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji staje się Regulaminem pracy Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Andrzej Robert ZIELIŃSKI

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Krzysztof CZUBASZEK

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Marzena CENDROWSKA

BURMISTRZ

Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wojciech BARTELSKI

UZASADNIENIE
W związku z ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2012 roku. oraz obowiązującymi w tym zakresie procedurami proponuje się powołanie Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w składzie:

  1. Andrzej Wyrozembski - Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  2. Agnieszka Czapczyńska - Członek Komisji – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  3. Robert Rzeszutek - Członek Komisji – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  4. Maciej Kaczmarek Członek Komisji – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Przedstawiciele Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zostali zgłoszeni na jej posiedzeniu w dniu 11 września 2012 r.Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość