Strona główna

Uchwała nr 7/2007 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”


Pobieranie 38.49 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.49 Kb.
Uchwała nr 7/2007

Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej

Służew nad Dolinką”z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie: kierunków rozwoju działalności inwestycyjnej.


Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), art. 1 ust. 2 pkt 11, 2 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt. 5 i § 4 ust. 2 pkt. 2-4 statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” uchwala co następuje:
W celu dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz niezbędnej infrastruktury osiedlowej, w tym budowy parkingów wielopoziomowych, a także systematycznego porządkowania i polepszania warunków zamieszkiwania w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, przyjmuje się następujące kierunki działalności inwestycyjnej:
§ 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” prowadzić będzie działania przygotowawcze i realizacyjne następujących zadań inwestycyjnych:
 1. budynek mieszkalny (z usługami/handlem w parterze) przy ul. Elsnera 9 na istniejącej lokalizacji pawilonu handlowego. Budynek VII - XI kondygnacyjny z garażem - II kondygnacyjnym w podziemiu. Działka ewidencyjna nr 1/3 z obrębu 1-04-16 o pow. 3 604 m2, księga wieczysta WA2M/00448653/5. Inwestycję realizować w oparciu o prawomocną decyzję Nr 393/MOK/05 z dnia 22.11.2005r. o warunkach zabudowy terenu;

 2. budynek mieszkalny (z usługami w parterze i garaż w podziemiu) przy ul. Puławskiej Nr 255. Budynek XI kondygnacyjny, jako dobudowany segment do realizowanego budynku na działce nr 1/4. Działka nr 17 o pow. 739 m2, do kupna w trybie przetargu ograniczonego organizowanego przez Urząd m. st. Warszawy na wniosek Spółdzielni. Zabudowa tej nieruchomości realizować w kolejnym etapie stosownie do Decyzji Nr 90/MOK/05 o warunkach zabudowy terenu, którą Spółdzielnia uzyskała w dniu 18.03.2005r. Działka ewidencyjna nr 17 z obrębu 1-04-14, księga wieczysta WA2M/00218629;

 3. budynek mieszkalny przy ul. Noskowskiego Nr proj. 18, jednoklatkowy z garażem II kondygnacyjnym w podziemiu. Budynek, na wyodrębnionej działce w obrębie 1-04-16, wydzielonej z części działek ew. nr 1/9 księga wieczysta WA2M/00409791/9cz, nr 1/10 księga wieczysta WA2M/00445540/9cz, i nr 1/1 księga wieczysta WA2M/00126481/5cz, o łącznej pow. do 3000 m2;

 4. budynek mieszkalny przy ul. Noskowskiego Nr proj. 14, jednoklatkowy z garażem II kondygnacyjnym w podziemiu. Budynek, na wyodrębnionej działce wydzielonej z części działek ew. nr 1/10 księga wieczysta WA2M/00445540/9cz, nr 1/11 księga wieczysta WA2M/00445544/7cz, i nr 1/1 księga wieczysta WA2M/00126481/5cz, w obrębie 1-04-16 o łącznej pow. do 3300 m2;

 5. budynek mieszkalny (z usługami/handlem w parterze) przy ul. Wałbrzyskiej /al. KEN. Budynek VII - XIl kondygnacyjny z garażem II kondygnacyjnym w podziemiu, na działkach własnych z obrębu 1-04-15 nr 2 Kw WA2M/00121824/7o pow. 38 m2 i nr 24/1 księga wieczysta WA2M/00342242/8cz. o pow. 2 069 m2 oraz na działce nr 19/9 księga wieczysta WA2M/00218630 o pow. 1 751 m2, którą należy kupić od Miasta w trybie przyłączenia do działki inwestycyjnej Spółdzielni.

 6. budynek mieszkalny przy al. KEN – ul. Sonaty. Budynek VII -- XI kondygnacyjny (z usługami/handlem w parterze) z garażem II kondygnacyjnym w podziemiu, na własnej działce nr 24/2 z obrębu 1-04-15 księga wieczysta WA2M/00342242/8cz., o pow. 6 485 m2 oraz na części dz. ew. nr 19/7 księga wieczysta WA2M/00218630 o pow. do 2 000 m2, którą należy nabyć od Miasta w drodze przetargu lub pozyskać w trybie zamiany za inny teren Spółdzielni w rej. al Komisji Edukacji Narodowej. 1. budynek mieszkalny przy ul. Wałbrzyskiej 21 (z usługami/handlem w parterze i na I p) z garażem II – III kondygnacyjnym w podziemiu, na istniejącej lokalizacji pawilonu handlowego i budynku biurowego Spółdzielni. Działka ew. nr 1/1 z obrębu 1-04-14 księga wieczysta WA2M/00099312/1, o pow. 5 141 m2. Z możliwością ewentualnego dokupienia sąsiedniej działki przy ul. Bacha 35;

 2. budynek mieszkalny przy ul. Bacha, z garażem III kondygnacyjnym w podziemiu, na terenie nieczynnego boiska sportowego. Dwa poziomy garażu przeznaczyć dla mieszkańców sąsiednich budynków m. innymi Bacha 22, 26 i 26B. Wysokość budynku uzależniona będzie od warunków zabudowy określonych przez Urząd m. st. Warszawy. Działka ew. nr 3/16 z obrębu 1-04-14 księga wieczysta WA2M/00106162/7cz., o pow. 5 011m2;

 3. budynek mieszkalny przy ul. Batuty 5, XI kondygnacyjny z garażem III kondygnacyjnym w podziemiu, na istniejącej lokalizacji pawilonu handlowego, z przeznaczeniem jednego poziomu garaży dla mieszkańców sąsiednich istniejących budynków mieszkalnych. Działka ew. nr 3/12 z obrębu 1-04-14 księga wieczysta WA2M/00106162/7cz, o pow. 3 829 m2,

 4. budynek usługowo/handlowo/biurowy przy ul. Noskowskiego /ul. Nowoursynowskiej. Budynek VII-XI kondygnacyjny z garażem - II kondygnacyjnym w podziemiu. Lokalizacja na części działki ewidencyjnej nr 1/1 z obrębu 1-04-16, księga wieczysta WA2M/00126481/5cz; o pow. do 5 000 m2,

 5. budynek mieszkaniowo – usługowy przy ul. Batuty, z garażami podziemnymi oraz garaż wielopoziomowy, w miejscu istniejących parkingów społecznych. Działka ew. nr 16/2 z obrębu 1-04-14 księga wieczysta WA2M/00098512/6, o pow. 7607 m2;

 6. budynek biurowo/usługowy przy ul. Noskowskiego III kondygnacyjny z garażem II kondygnacyjnym w podziemiu, z przeznaczeniem na biura siedziby Spółdzielni oraz pomieszczenia przychodni lekarskiej, a także pomieszczenia świetlicy osiedlowej i fitness klubu. Lokalizacja na terenie parkingu „Uniwersum”, część działki ew. nr 1/1 z obrębu 1-04-16 księga wieczysta WA2M/00126481/5cz. o pow. do 5 000 m2;

 7. garaż wielopoziomowy przy ul. Mozarta / ul. Wróbla, na terenie dz. ew. nr 14 z obrębu 1-04-15 księga wieczysta WA2M/00342242/8cz., o pow. 7653 m2, z możliwością nadbudowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych bądź usługowo- biurowych.

 8. garaż wielopoziomowy przy ul. Łukowej, na terenie dz. ew. nr 8/5 z obrębu 1-04-10 księga wieczysta WA2M/00124947/6cz., o pow. 8423 m2 z możliwością zabudowy mieszkaniowej z usługami;

 9. garaż wielopoziomowy przy ul. Sonaty (teren istniejącego parkingu społecznego), z możliwością zabudowy mieszkaniowej z usługami. Zabudowa części działki ew. nr 24/10 z obrębu 1-04-15 księga wieczysta WA2M/00342242/8cz., o pow. do. 5 000 m2 oraz na części działki nr 19/7 księga wieczysta WA2M/00218630 o pow. do. 2 500 m2, którą nabyć od Miasta w trybie zamiany za teren Spółdzielni w rejonie „nadmetrza” lub kupić w przetargu;

 10. garaż wielopoziomowy przy ul. Bacha/Puławska 4-5 kondygnacyjny, w miejscu istniejącego parkingu społecznego, z możliwością nadbudowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych lub usługowych. Działka ew. nr 1/1cz o pow. do 300 m2 i nr 1/2 o pow. 1 763 m2 z obrębu 1-04-14 księga wieczysta WA2M/00099312/1cz;

 11. garaż wielopoziomowy (IV kondygnacje) przy ul. Noskowskiego na istniejącym parkingu społecznym. Lokalizacja na części działki nr 1/1 o pow. do 5 000 m2 z obrębu 1-04-16 księga wieczysta WA2M/00126481/5cz.


§ 2

 1. Inwestycje, o których mowa w § 1, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po akceptacji przez Radę Nadzorczą SM „Służew nad Dolinką” koncepcji dot. zakresu i sposobu zabudowy, realizowane będą przez Spółdzielnię na zasadach:

  1. określonych w art. 1 ust. 2 pkt 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 4 ust. 2 pkt 2 statutu Spółdzielni (ustanawianie na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do lokali a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych) lub w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 4 ust. 2 pkt 3 statutu Spółdzielni (ustanawianie na rzecz członków odrębnej własności lokali oraz własności udziałów we współwłasności wielostanowiskowych lokali garażowych),

  2. określonych w art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 4 ust. 2 pkt 4 statutu Spółdzielni (sprzedaż odrębnej własności lokali oraz własności udziałów we współwłasności wielostanowiskowych lokali garażowych).

 2. Zasady realizacji i sposób finansowania, o których mowa w ust. 1 powyżej, poszczególnych inwestycji każdorazowo uchwala Rada Nadzorcza SM „Służew nad Dolinką”.


§ 3

 1. Sprzedaż lokali oraz ułamkowych udziałów (miejsc garażowych) we współwłasności w wielostanowiskowych lokalach garażowych, w wybudowanych budynkach, objętych poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o którym mowa w § 1, dokonywana w trybie art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 4 ust. 2 pkt 4 statutu Spółdzielni ( § 2 ust. 1 pkt. 2 Uchwały) odbywać się będzie poprzez wyodrębnienie własności lokali w budynku i przeniesienie na kupujących własności wyodrębnionych lokali wraz z udziałem we współwłasności wieczystego użytkowania (lub z udziałem we współwłasności) działek, na której usytuowane będą budynki, wraz z takim samym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku służących ogółowi mieszkańców, oraz poprzez przeniesienie własności udziałów (miejsca garażowe) we współwłasności lokalu wydzielonego, jako lokal garażowy.

 2. Cena sprzedaży wyodrębnionych lokali określona zostanie według ceny rynkowej lokali obowiązującej w Warszawie – Dzielnicy Mokotów, na datę rozpoczęcia poszczególnych inwestycji.

 3. Cena sprzedaży wyodrębnionych lokali uwzględniać będzie cenę udziału we współwłasności prawa użytkowania wieczystego (we współwłasności w prawie własności) działek, na których usytuowane będą poszczególne budynki.

 4. Koszty poszczególnych inwestycji rozliczane będą jako wyodrębniona działalność Spółdzielni.

 5. Dochód uzyskany ze sprzedaży wyodrębnionych lokali przeznaczony będzie na budowę parkingów wielopoziomowych , fundusz remontowy Spółdzielni lub inne cele statutowe Spółdzielni, które określi stosowna uchwała Rady Nadzorczej.

 6. Umowy sprzedaży wyodrębnionych lokali zawierane będą z nabywcami na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o własności lokali.

 7. Wybór wykonawców i podwykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych nastąpi w trybie konkursu ofert.

§ 4

Dla zapewnienia realizacji postanowień § 1 Uchwały w związku z § 3 Uchwały, stosownie do przepisu art. 38 § 1 pkt. 5) ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 1 ust. 2 pkt. 5) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i §§ 22 ust. 1 pkt. 5) i 4 ust. 2 pkt.4) Statutu, wyraża się zgodę na zbycie przez SM „Służew nad Dolinką” niżej wymienionych nieruchomości, obejmujących prawo wieczystego użytkowania lub prawo własności działek (to jest udziałów we współwłasności wieczystego użytkowania lub udziałów we własności działek związanych ze sprzedażą wyodrębnionych lokali) oraz własności wybudowanych na tych działkach budynków, to jest własności lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu, stanowiących odrębne nieruchomości oraz własności udziałów (miejsc garażowych) we współwłasności wydzielonych wielostanowiskowych lokali garażowych, stanowiących odrębne nieruchomości: 1. prawa wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 1/3 z obrębu 1-04-16 o pow. 3.604 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00448653/5 wraz z wybudowanym budynkiem, o których mowa w § 1 pkt. 1 Uchwały, to jest budynkiem mieszkalnym (z usługami/handlem w parterze), VII - XI kondygnacyjnym z garażem - II kondygnacyjnym w podziemiu, przy ul. Elsnera 9;

 2. prawa wieczystego użytkowania (lub prawa własności) działki ewidencyjnej nr 17 z obrębu 1-04-16 o pow. 739 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00218629 (po jej nabyciu od Urzędu m.st. Warszawy) wraz z wybudowanym budynkiem o których mowa w § 1 pkt. 2 Uchwały, to jest budynkiem mieszkalnym, XI kondygnacyjnym (z usługami w parterze i garażem w podziemiu) przy ul. Puławskiej Nr 255;

 3. prawa wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej powstałej z połączenia części działek ewidencyjnych nr 1/9, nr 1/10 i nr 1/1 w obrębie 1-04-16, o pow. do 3 000 m2, uregulowanej w odrębnej księdze wieczystej wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 3 Uchwały, to jest budynkiem mieszkalnym przy ul. Noskowskiego Nr proj. 18, jednoklatkowym, z garażem II kondygnacyjnym w podziemiu;

 4. prawa wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej powstałej z połączenia części działek ewidencyjnych nr 1/10 nr 1/11 i nr 1/1 w obrębie 1-04-16, o pow. do 3.500 m2, uregulowanej w odrębnej księdze wieczystej wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 4 Uchwały, to jest budynkiem mieszkalnym przy ul. Noskowskiego Nr proj. 14, jednoklatkowym, z garażem II kondygnacyjnym w podziemiu;

 5. prawa wieczystego użytkowania działek ewidencyjnych nr 2 Nr WA2M/00121824/7 o pow. 38 m2 i nr 24/1 Nr WA2M/00342242/8cz. o pow. 2.069 m2 w obrębie 1-04-15, oraz prawa wieczystego użytkowania (prawa własności) działki ewidencyjnej nr 19/9 z obrębu 1-04-15 o pow. 1.751 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00218630 (po jej nabyciu od Urzędu m.st. Warszawy) wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 5 Uchwały, to jest budynkiem mieszkalnym (z usługami i handlem w parterze) przy ul. Wałbrzyskiej / Al. K.E.N., VII-XII kondygnacyjnym, z garażem II kondygnacyjnym w podziemiu;

 6. prawa wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 24/2 w obrębie 1—04-15, o pow. 6 485 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00121824/8cz oraz prawa wieczystego użytkowania (prawa własności) działki ewidencyjnej nr 19/7 z obrębu 1-04-15 o pow. do 2.000 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00218630, (po jej nabyciu od Urzędu m.st. Warszawy) wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 6 Uchwały, to jest budynkiem mieszkalnym (z usługami i handlem w parterze) przy Al. K.E.N. i ul. Sonaty, VII-XI kondygnacyjnym, z garażem II kondygnacyjnym w podziemiu;

 7. prawa wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 1/1 z obrębu 1-04-14 o pow. 5 141 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00099312/1cz oraz prawa użytkowania wieczystego (prawa własności) nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne: nr 2/1 o pow. 351 m 2 i nr 2/3 o pow. 170 m 2 z obrębu 1-04-14, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00125802/5 oraz nr 2/2 o pow. 73 m 2 z obrębu 1-04-14, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00353718/6 (po wykupieniu tej nieruchomości od obecnych właścicieli) wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 7 Uchwały, to jest budynkiem mieszkalnym wielokondygnacyjnym (z usługami/handlem w parterze i na I piętrze), z garażem II - III kondygnacyjnym w podziemiu;

 8. prawa wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 3/16 z obrębu 1-04-14 o pow. 5 011 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00106167/7cz wraz z wybudowanym budynkiem mieszkalnym przy ul. Bacha, o którym mowa w § 1 pkt. 8 Uchwały;

 9. prawa wieczystego użytkowania działki ewidencyjnej nr 3/12 z obrębu 1-04-14 o pow. 3.829 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00106167/7cz wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 9 Uchwały, to jest budynkiem mieszkalnym przy ul. Batuty 5, XI kondygnacyjnym z garażem III kondygnacyjnym w podziemiu;

 10. prawa wieczystego użytkowania części działki ewidencyjnej nr 1/1 z obrębu 1-04-16 o pow. do 5 000 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00126481/5cz wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 10 Uchwały, to jest budynkiem usługowo/handlowo/biurowym przy ul. Noskowskiego / Nowoursynowskiej, VII-XI kondygnacyjnym z garażem II kondygnacyjnym w podziemiu;

 11. prawa wieczystego użytkowania działki ewidencyjna nr 16/2 z obrębu 1-04-14 o pow. 7.607 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00098512/6 wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 11 Uchwały, to jest budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Batuty, z garażem w podziemiu oraz wybudowanym garażem wielopoziomowym;

 12. prawa wieczystego użytkowania części działki ewidencyjnej nr 1/1 z obrębu 1-04-16 o pow. do 5 000 m 2 uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00126481/8cz wraz z wybudowanym budynkiem o których mowa w § 1 pkt. 12 Uchwały, to jest budynkiem biurowo-usługowym przy ul. Noskowskiego, III kondygnacyjnym z garażem II-kondygnacyjnym w podziemiu;

 13. prawa wieczystego użytkowania części działki ewidencyjnej nr 14 z obrębu 1-04-15 o pow. 7.653 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00342242/8cz wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 13 Uchwały, to jest garażem wielopoziomowym przy ul. Mozarta/Wróbla, z ewentualną nadbudową powierzchni mieszkalnej bądź handlowo-usługowej; 1. prawa wieczystego użytkowania części działki ewidencyjnej nr 8/5 z obrębu 1-04-10 o pow. 8 423 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00124947/6cz wraz z wybudowanym budynkiem o którym mowa w § 1 pkt. 14 Uchwały, to jest garażem wielopoziomowym przy ul. Łukowej, z ewentualną nadbudową powierzchni mieszkalnej z usługami;

 2. prawa wieczystego użytkowania części działki ewidencyjnej nr 24/10 z obrębu 1-04-15 o pow. do 5000 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00342242/8cz oraz prawa użytkowania wieczystego (prawa własności) działki ewidencyjnej nr 19/7 z obrębu 1-04-15 o pow. do 2 500 m2, uregulowanej w księdze wieczystej WA2M/00218630 (po jej nabyciu od Urzędu m.st. Warszawy) wraz z wybudowanym budynkiem o którym mowa w § 1 pkt. 15 Uchwały, to jest garażem wielopoziomowym przy ul. Sonaty, z ewentualną nadbudową powierzchni mieszkalnej z usługami;

 3. prawa wieczystego użytkowania działek z obrębu 1-04-14, nr ewidencyjny 1/1cz o pow. do 300 m 2 i nr 1/2 o pow. 1 763 m2, uregulowanych w księdze wieczystej Nr WA2M/00099312/1cz wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 16 Uchwały, to jest garażem wielopoziomowym przy ul. Bacha/Puławska, IV-V kondygnacyjny, z ewentualną nadbudową powierzchni mieszkalnej z usługami;

 4. prawa wieczystego użytkowania części działki ewidencyjnej nr 1/1 z obrębu 1-04-16 o pow. do 5 000 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00126481/5cz wraz z wybudowanym budynkiem, o którym mowa w § 1 pkt. 17 Uchwały; to jest garażem wielopoziomowym przy ul. Noskowskiego, IV kondygnacyjnym;

§ 5

Koncepcja inwestycji przedstawiona jest na planie graficznym pt.. „Koncepcja nowych inwestycji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.§ 6

 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Przewodniczący

Zebrania Przedstawicieli Zebrania PrzedstawicieliWiesław Zieliński Grzegorz Jemielita©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość