Strona główna

Uchwała Nr Rady Miasta Rzeszowa


Pobieranie 86.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar86.13 Kb.
Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Rzeszowa


z dnia .................... 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 r. 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa

uchwala, co następuje:
§ 1 

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Rzeszowa w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (w skrócie: RBO) jako części budżetu Miasta Rzeszowa
  na 2015 r.


 2. Planowana kwota przeznaczona na zadania Budżetu Obywatelskiego wynosi 6 500 000 zł.


§ 2

 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie RBO na 2015 rok określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Propozycje zadań do realizacji w ramach RBO winny być zgłoszone na formularzach stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 3. Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez Radę Osiedla lub co najmniej 15 osób, które w dniu zgłoszenia ukończyły 16 lat i są zameldowane na terenie miasta Rzeszowa.


§ 3 

 1. Weryfikację zgłoszonych propozycji zadań przeprowadzi Komisja ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w oparciu
  o Uchwałę Nr LXIII/1145/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r.


 2. Zarówno Rada jak i Prezydent mogą w dowolnym czasie zmienić swoich przedstawicieli w składzie Komisji.

 3. Prezydent określi wzór protokołu z prac Komisji oraz Regulamin jej prac.


§ 4

 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowane na terenie miasta Rzeszowa.

 2. Prezydent Miasta zapewni zainteresowanym mieszkańcom niezbędne wsparcie w przygotowywaniu propozycji zadań do RBO w zakresie spełnienia przez zadanie kryteriów, o których mowa w § 3 załącznika nr 1.

 3. Przedmiotem konsultacji będą zadania zakwalifikowane przez Komisję i podane do publicznej wiadomości w punktach przyjmujących wypełnione karty do głosowania oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rzeszowa.

 4. Głosowanie może być przeprowadzone w formie papierowej lub elektronicznie.

 5. Prezydent opracuje i upowszechni zasady i tryb głosowania elektronicznego oraz wzór papierowej karty do głosowania. Karta ta musi zawierać:

 1. objaśnienie zasad głosowania,

 2. dane głosującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,

 3. własnoręczny podpis.

§ 5 

Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Rzeszowa składa pisemną informację Radzie Miasta Rzeszowa.

§ 6

 1. Terminy prowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 2. Wyniki konsultacji są podawane do publicznej wiadomości:

 1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa,

 2. w formie pisemnej i elektronicznej wszystkim radnym Miasta Rzeszowa,

 3. w formie komunikatu prasowego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec
UZASADNIENIE
Przedstawiona uchwała jest modyfikacją uchwały z 2013 roku, którą wprowadzono pierwszy w naszym Mieście budżet obywatelski. Wprowadzone modyfikacje wynikają
z doświadczeń zebranych podczas wdrażania poprzedniej uchwały dotyczącej RBO.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr…… .................... 
Rady Miasta Rzeszowa z ……....................2014 r. 


Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji

w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 r., zwanych dalej Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim.

 2. Konsultacje przeprowadza się w dwóch kategoriach zadań, zwanych dalej Kategoriami:

 1. Kategoria 1 – budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej,

 2. Kategoria 2 – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

 1. Proponowane zadania muszą się mieścić w granicach kompetencji Miasta Rzeszowa,
  a ich realizacja musi się zamknąć w ramach jednego roku budżetowego.


 2. Zgłaszane zadanie z Kategorii 1 musi być jednym kompleksowym przedsięwzięciem, dlatego:

 1. nie może się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji

 2. nie może być jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów w kolejnym roku.

 1. Na zadania z Kategorii 1 przeznaczy się kwotę 6.000.000 zł, a na zadania z Kategorii 2 – 500.000 zł.

§ 2

Zgłaszanie propozycji zadań

 1. Formularz zgłaszania zadań do zrealizowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej www.rzeszow.pl oraz w jednym
  z poniższych punktów głosowania:


 1. Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa – Rynek 1,

 2. Biurze Rady Miasta Rzeszowa przy al. Pod Kasztanami 8,

 3. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy Świat, ul. Krakowska 20,

 4. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym Millenium Hall, ul. Kopisto 1,

 5. W Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza, al. Rejtana 69,

 6. Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie Real, al. Witosa 21,

 7. Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie E. Leclerc,
  al. Rejtana 69,


 8. siedzibach Rad Osiedli, w godzinach pełnienia dyżurów.
 1. Wypełniony formularz opisujący zgłaszane zadanie należy złożyć w jednym z punktów wymienionych w ust. 1 lub wysłać listem na adres Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Rynek 1,
  35-064 Rzeszów) z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski” – wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego.


 2. Zgłoszenia można dokonać także poprzez Internet na adres rbo@erzeszow.pl przesyłając skan podpisanego formularza. Zgłoszenie uważa się za dostarczone w przypadku otrzymania pocztą elektroniczną zwrotnego potwierdzenia odbioru.

 3. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe. Zgłoszenia takie są sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.

 4. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wyznaczonego w harmonogramie konsultacji, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nie będą rozpatrywane.


§ 3

Weryfikacja zgłoszonych propozycji

 1. Zgłoszone propozycje zadań zostaną zweryfikowane przez Komisję, wg kryteriów określonych w ust. 2.

 2. Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzana pod względem:

 1. braku sprzeczności z dokumentami planistycznymi Miasta Rzeszowa,

 2. możliwości realizacji w ciągu roku budżetowego,

 3. rzeczywistego kosztu,

 4. możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Rzeszowa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania.

 1. Komisja:

 1. kwalifikuje zadania do poszczególnych kategorii;

 2. może zwrócić się do przedstawiciela wnioskodawcy o dokonanie zmian w treści zadania lub złożenia wyjaśnień, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie zadania do głosowania;

 3. sukcesywnie publikuje informacje o swoich decyzjach na stronie internetowej Urzędu Miasta;

 4. sporządza - w podziale na Kategorie - ostateczne listy zadań odrzuconych
  i dopuszczonych do głosowania;

 5. publikuje listy na stronie internetowej Urzędu Miasta;

 6. rozstrzyga wątpliwości co do interpretacji niniejszych zasad.§ 4

Wybór zadań do realizacji

 1. Wyborze zadań do realizacji - w drodze bezpośredniego głosowania - decydują mieszkańcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowani na terenie miasta Rzeszowa.

 2. Formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej www.rzeszow.pl
  oraz w punktach głosowania, o których mowa w §2 ust. 1.


 3. Głosowanie w formie papierowej polega na wypełnieniu wymaganych rubryk
  w karcie do głosowania i dostarczeniu do Urzędu Miasta na jeden z poniższych sposobów:


 1. wrzucenie do urny w jednym z punktów głosowania;

 2. zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną na adres rbo@erzeszow.pl;

 3. wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów) z dopiskiem na kopercie „Rzeszowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

 1. Oddanie głosu w formie elektronicznej realizuje się poprzez wejście na stronę internetową http://bip.erzeszow.pl/budzetobywatelski i postępowanie zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Instrukcja zostanie również podana do publicznej wiadomości nie później niż lista zadań do głosowania.

 2. Każdy może oddać głos na maksymalnie 2 różne zadania z dowolnej Kategorii, poprzez wpisanie numerów zadań. Dwukrotne wybranie tego samego zadania będzie potraktowane jako jeden głos. W razie wybrania tylko jednego zadania należy w pustej kratce postawić krzyżyk.

 3. Prezydent zapewni dostarczenie urn dla wszystkich punktów głosowania oraz bezpieczny odbiór głosów i dostarczenie ich komisji skrutacyjnej.


§ 5

Ustalenie wyników głosowania

 1. Wyniki głosowania ustala komisja skrutacyjna powołana przez Prezydenta Miasta spośród pracowników Urzędu Miasta. W jej skład mogą wejść przedstawiciele rad osiedli oraz radni Miasta Rzeszowa. Komisja skrutacyjna oblicza ilość głosów uzyskanych przez poszczególne zadania w każdej Kategorii i ustala listę zadań, które zdobyły kolejno największą liczbę głosów.

 2. Do realizacji zostaną przyjęte te zadania, które w swojej Kategorii uzyskały największą liczbę głosów w ramach środków przeznaczonych na Rzeszowski Budżet Obywatelski. W przypadku równej liczby głosów, kolejność umieszczenia zadania na liście ustali Komisja poprzez głosowanie. Jeżeli środków przeznaczonych na Rzeszowski Budżet Obywatelski nie wystarczy na realizację zadań istotnych z punktu widzenia interesów mieszkańców Miasta Rzeszowa, wysokość tych środków może być, na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa, podwyższona przez Radę Miasta Rzeszowa.

 3. Wyniki głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego opublikowane zostaną na stronie internetowej www.rzeszow.pl.


§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego lub udział
  w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, 35 – 064 Rzeszów, Rynek 1.

 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa oraz osoby biorące udział w opiniowaniu zgłoszonych propozycji zadań.

 4. Osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ........................... 
Rady Miasta Rzeszowa, z …....................2014 r. 
FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ

DO RZESZOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 R. 1. Nazwa zadania


........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 1. Szacunkowy koszt zgłaszanego zadania

szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych, związanych z realizacją zadania 1. Opis zadania wraz z uzasadnieniem

należy uzasadnić potrzebę zrealizowania wnioskowanego zamierzenia oraz w jaki sposób realizacja zadania wpłynie pozytywnie na społeczność Miasta Rzeszowa
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 1. Dane osoby reprezentującej grupę zgłaszającą propozycję zadania lub nazwa Rady Osiedla*Nazwa zadania:
Imię i nazwisko

lub Rada Osiedla
Adres zamieszkania lub siedziba Rady Osiedla

Ulica

nr domu/bloku

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

Nr telefonuAdres e-mail
Własnoręczny podpis

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa,
35 – 064 Rzeszów, Rynek 1.

5. Dane zgłaszających zadanie (min. 15 osób – zbędne w przypadku zadania zgłaszanego przez Radę Osiedla) *Nazwa zadania:Lp.

Imię i nazwisko

Adres zameldowania

(ulica, nr domu/bloku)

PESEL

Podpis*dane obowiązkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa,
35 – 064 Rzeszów, Rynek 1.
……………………………………………………...

Data

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Rzeszowa z ....................2014 r. 


Harmonogram prac w sprawie przeprowadzenia konsultacji

dotyczących Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.


Opis czynności

Termin do

Uprawomocnienie uchwały o konsultacjach w sprawie RBO

5 maja (termin przybliżony)

Przyjmowanie propozycji zadań od mieszkańców

19 maja

Weryfikacja zgłoszonych zadań i ustalenie listy do głosowania

16 czerwca

Głosowanie

30 czerwca

Obliczanie wyników

31 sierpnia©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość