Strona główna

Uchwała nr xlviii/263/14 rady miejskiej w iłŻY z dnia 27 marca 2014 r w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Alojzów w Gminie Iłża


Pobieranie 10.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.85 Kb.
UCHWAŁA NR XLVIII/263/14

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Alojzów w Gminie Iłża.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.7 , art.35 ust.1 i 3 oraz art.36 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmian.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - Rada Miejska w Iłży ustala co następuje:
§ 1
W Statucie dla Sołectwa Alojzów w Gminie Iłża stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/351/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Alojzów w Gminie Iłża wprowadza się następujące zmiany
1) W rozdziale I – „Nazwa, teren działania i zadania sołectwa”

W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie – „3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Iłża i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Statutu Gminy Iłża i mniejszego statutu.”


2) W rozdziale II - „ Organy samorządu mieszkańców sołectwa”.
a) W § 11 ust.2 otrzymuje brzmienie - „ 2. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący sołectwo”.
b) W § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie -„ 2. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę, przy czym przewodniczącym nie może być sołtys.”
3)W rozdziale III - „Tryb wyborów i odwoływania organów sołectwa oraz

uzupełnienie składu tych organów w czasie kadencji”
a) W § 19 po ust.2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : - „3. Przygotowaniem zebrania zajmują się Przewodniczący Rady Miejskiej lub osoba przez niego wyznaczona.”
b) W § 22 ust.2 otrzymuje brzmienie - „2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do organów sołectwa mają pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący sołectwo”.
c) W § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie „ 4. Jeżeli zaistnieje sytuacja iż, co najmniej dwóch kandydatów otrzyma równą liczbę głosów wówczas zarządza się dodatkowe głosowanie, a sołtysem zostaje osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w dodatkowym głosowaniu”.
d) Po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu :

§ 22a 1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec sołectwa ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności wyborów na Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu naruszenia postanowień niniejszego statutu.

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać dowody na których opiera swoje zarzuty.

3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje oddalenie protestu.4. Rada Miejska rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę w której :
1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części, zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej do wyznaczenia nowego terminu wyborów,


  1. stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie sołectwa i protest oddala.”


e) W § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie - „ 2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani zwykłą większością głosów będących na zebraniu w głosowaniu tajnym, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość