Strona główna

Uchwała nr xxiv/710/04 rady miasta gdańska z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Antoniego Lendziona, Al


Pobieranie 272.72 Kb.
Strona1/12
Data18.06.2016
Rozmiar272.72 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
UCHWAŁA NR XXIV/710/04

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Antoniego Lendziona, Al. Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku

Na podstawie art.20 w związku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art.17, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)


uchwala się co następuje:
§ 1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Antoniego Lendziona, Al. Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni około 10 ha, ograniczony od północnego wschodu terenami kolejowymi, od północnego zachodu ulicą. Kościuszki, od południowego wschodu Aleją Grunwaldzką i od południa ulicą Lendziona, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

§ 2
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

  1. teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania przeznaczony pod: określoną funkcję lub grupę funkcji, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleń urządzoną bądź krajobrazowo – ekologiczną ,

  2. intensywność zabudowy  stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wyłączeniem tarasów i balkonów, do powierzchni działki,

  3. mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lokal lub dom mieszkalny właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, jeśli działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego, na działce wspólnej z obiektem gospodarczym,

  4. typ zabudowy - zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu (płaski, stromy). Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejącej - typ ten określa zabudowa istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy  istniejącej - ustalenie typu zabudowy nie obowiązuje, chyba że także dla tych fragmentów został ustalony obowiązujący typ zabudowy,

  5. wysokość zabudowy wysokość mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obrysu obiektu do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,

  6. bryła budynku zespół następujących cech budynku: typ zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie;

 1. kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał pokrycia,

 2. rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony,

  1. charakter budynku zespół następujących cech budynku: bryła budynku, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych, kolorystyka,

  2. rekompozycja zabudowy – korekta stanu zabudowy mająca na celu podniesienie jej walorów kompozycyjnych, polegająca na uporządkowaniu formy i gabarytów obiektów oraz ich elewacji (między innymi przez budowę nowych, przebudowę lub wyburzenia istniejących obiektów).§ 3
Oznaczenia literowe lub literowo-cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
M23 tereny zabudowy mieszkaniowej wszystkie formy

W terenach zabudowy mieszkaniowej M23 dopuszcza się: 1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

  1. brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

  2. mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej,

  3. dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem.

 2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.


U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem:

 1. rzemiosła produkcyjnego,

 2. stacji paliw,

 3. warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,

 4. stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów,

Dopuszcza się:

 1. parkingi i garaże dla samochodów osobowych,

 2. salony samochodowe (z serwisem),

 3. małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,

 4. budynki zamieszkania zbiorowego,

 5. mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające wybrane funkcje mieszkaniowe: MN, MN21, M22 lub M23 i usługowe: U, U33, US lub U34. W planie można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową a usługową.
ZP62 tereny zieleni urządzonej  tereny miejskiej zieleni urządzonej dostępne dla publiczności, np.: parki, zieleńce, ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje się jako powierzchnię biologicznie czynną. Dopuszcza się:

 1. budynki obsługujące użytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji i zasad kształtowania zabudowy,

 2. obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające pozwolenia na budowę.

Z64 teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej: np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zielenią przywodną, międzywala, tereny podmokłe, żarnowczyska, wydmy, zieleń na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
KD81 tereny ulic lokalnych,

KD83 tereny ulic głównych, tereny ulic głównych przyspieszonych

KDW tereny dróg wewnętrznych

Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych.


KK91 tereny szlaków i bocznic kolejowych
KK92 tereny kolejowych stacji przeładunkowych i rozrządowych
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość