Strona główna

Uchwała Nr xxxiv/315/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2009 r


Pobieranie 16.24 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.24 Kb.
Uchwała Nr XXXIV/315/09

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Pruszkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:
§ 1
W Statucie Miasta Pruszkowa stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/29/03 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 stycznia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 26 w pkt 8 skreśla się wyrazy „Sekretarza”, „Kierownika USC i jego Zastępcy”.

 2. W § 32:

  1. w ust. 2 skreśla się wyrazy: „Sekretarz Miasta, Kierownik USC i jego Zastępca”,

  2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę są pozostali pracownicy zatrudnieni w jednostkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.”.

 1. W § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umowy na podstawie powołania i umowy o pracę zawiera z pracownikami Urzędu Miejskiego i kierownikami jednostek organizacyjnych Prezydent, określając wysokość wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.”.

 1. § 35 skreśla się.

 2. Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Pruszkowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 3. W załączniku Nr 4 do Statutu Miasta Pruszkowa skreśla się § 33 ust. 2.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie
mgr Jerzy Sierak

Załącznik

do uchwały Nr XXXIV/315/09

Rady Miejskiej w Pruszkowiez dnia 28 maja 2009 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SPÓŁEK MIASTA

 1. Przedszkole Miejskie nr 2 Pruszków ul. Partyzantów 2/4

 2. Przedszkole Miejskie nr 3 Pruszków ul. Chopina 1

 3. Przedszkole Miejskie nr 4 „Pod kasztanem” Pruszków ul. B. Prusa 27

 4. Integracyjne Miejskie Przedszkole nr 5 Pruszków ul. Narutowicza 20

 5. Przedszkole Miejskie nr 6 Pruszków ul. Hubala 1

 6. Przedszkole Miejskie nr 7 Pruszków ul. Słowackiego 1

 7. Przedszkole Miejskie nr 8 Pruszków ul. 3 Maja 67

 8. Przedszkole Miejskie nr 9 Pruszków ul. Moniuszki 9

 9. Przedszkole Miejskie nr 10 Pruszków ul. Chopina 13

 10. Przedszkole Miejskie nr 11 Pruszków ul. Hubala 2

 11. Przedszkole Miejskie nr 12 Pruszków ul. Andrzeja 12

 12. Przedszkole Miejskie nr 13 Pruszków ul. Helenowska 8

 13. Przedszkole nr Miejskie 14 „Różany ogród” Pruszków ul. Jasna 2

 14. Przedszkole Miejskie nr 15 Pruszków ul. Dębowa 8

 15. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego Pruszków ul. Topolowa 10

 16. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego Pruszków ul. Jasna 2

 17. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza Pruszków ul. Lipowa 31

 18. Szkoła Podstawowa Nr 8 Pruszków ul. Obrońców Pokoju 44

im. Władysława Broniewskiego

 1. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Skłodowskiej - Curie Pruszków ul. Mostowa 6

 2. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Konopnickiej Pruszków ul. Pływacka 16

 3. Gimnazjum Nr 1 Pruszków ul. Helenowska 3

 4. Gimnazjum Nr 2 Pruszków ul. Promyka 24/26

 5. Gimnazjum Nr 3 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej Pruszków al. Wojska Polskiego 34

 6. Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II Pruszków ul. Hubala 4

 7. Miejski Ośrodek Kultury Pruszków ul. Miry Zimińskiej -

im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” Sygietyńskiej

 1. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Pruszków pl. Jana Pawła II

im. Stefana Woydy

 1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Pruszków ul. Kraszewskiego 13

im. Henryka Sienkiewicza

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszków ul. Helenowska 3

 2. Miejski Zarząd Obiektów Sportowych Pruszków ul. Bohaterów Warszawy 4

 3. Miejska Kryta Pływalnia „Kapry” Pruszków ul. Andrzeja 3

 4. Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” Pruszków ul. Kraszewskiego 11

 5. Straż Miejska Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16

 6. Zakład Budżetowy „Targowisko Miejskie” Pruszków ul. Komorowska 14

 7. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta Pruszkowa Pruszków ul. Hubala 3

 8. Urząd Miejski w Pruszkowie Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16

 9. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. Pruszków ul. Stefana Bryły 6

 10. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pruszków ul. Gordziałkowskiego 9

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość