Strona główna

Uchwała Nr xxxvi/226/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica


Pobieranie 180.72 Kb.
Strona1/6
Data18.06.2016
Rozmiar180.72 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Uchwała Nr XXXVI/226/05

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obrębu Stara Kamienica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica Nr IV/15/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienioną uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica Nr XIII/75/03 z dnia 29 września 2003 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Stara Kamienica, po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica, zwany dalej planem.

Rozdział 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu
§ 1

Plan obejmuje obszar w granicach obrębu geodezyjnego Stara Kamienica Gmina Stara Kamienica z wyłączeniem terenu działki nr 388/1 uznanej decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 42 z dnia 28 grudnia 2000 r. za teren zamknięty.


§ 2

1. Integralnymi częściami uchwały są: 1. załącznik graficzny - rysunek planu w skali 1:2000;

 2. załącznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie”;

 3. załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu”.

2. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, nie są ustaleniami planu.
§ 3

W planie określono:

1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku planu:

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,


  1. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

  2. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

  3. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

  4. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

  5. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

  6. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

  7. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

2) w rozdziale 3 i 4 uchwały - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

3) w rozdziale 2, 3 i 4 uchwały oraz na rysunku planu - sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;4) w rozdziale 4 uchwały - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 4

 1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniejszej uchwały.

 2. Teren objęty planem podzielono na obszary, którym nadano oznaczenia liczbowe i literowe (które nie są ustaleniami funkcjonalnymi planu), służące powiązaniu rysunku planu z ustaleniami tekstowymi – w szczególności zawartymi w rozdziale 3 uchwały. Ustalone i orientacyjne granice obszarów są odpowiednio ustalonymi lub orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi. W szczególności w ustaleniach szczegółowych dotyczących dróg zawartych w paragrafach 46 do 50 - użyte określenie „linie rozgraniczające” odnosi się zawsze – jako w tym wypadku tożsame – do linii określonych w legendzie rysunku planu jako „granice obszarów”.

 3. W niektórych przypadkach z obszarów, o których mowa w ust. 2, wydzielono orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania. Niektórym terenom nadano oznaczenia literowe (które nie są ustaleniami funkcjonalnymi planu) w nawiasach, służące powiązaniu rysunku planu z ustaleniami tekstowymi zawartymi w rozdziale 3 uchwały.


§ 5

  1. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to: przebiegi granic obszarów i linii rozgraniczających, ustalenia dotyczące istniejącej zabudowy, przebiegi linii zabudowy, przebieg granicy strefy ochrony konserwatorskiej, lokalizacje zespołów zieleni wysokiej i projektowanych dolesień, przebiegi szlaków rowerowych oraz lokalizacje punktów formalnie ważnych.

  2. Granice terenów zamkniętych oraz granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, które przedstawiono na rysunku planu, nie są ustaleniami planu. Zmiany w tym zakresie nie wymagają aktualizowania planu, jeżeli nie powodują konieczności dokonania zmian w ustaleniach zawartych w rozdziale 2 i 3 uchwały.


§ 6

 1. W planie ustalono przeważające funkcje obszarów i terenów. Wyznaczono obszary i tereny o jednej, przesądzonej funkcji podstawowej oraz obszary i tereny, które mogą być wykorzystywane pod dwie lub więcej funkcji (alternatywnie lub łącznie, wg ustaleń szczegółowych). Symbolami literowymi oznaczono funkcje podstawowe (przeważające). Funkcje dopuszczalne oraz warunki ich dopuszczenia określają ustalenia zawarte w § 7 uchwały oraz szczegółowe ustalenia dla poszczególnych obszarów zawarte w rozdziale 3 uchwały.

 2. Przebiegi granic obszarów określa rysunek planu. Ustalone granice są przesądzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni publicznych lub wydzielanych nieruchomości. Orientacyjne granice obszarów i orientacyjne linie rozgraniczające mogą być w postępowaniach lokalizacyjnych oraz w projektach podziału terenu korygowane na podstawie opracowań o większym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, jeżeli wymaga tego w szczególności program sytuowanej inwestycji, pod warunkiem zachowania możliwości realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonych planem dla wszystkich terenów.

 3. W rysunku planu przedstawiono przebiegi obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy. Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają w szczególności wykusze, balkony, zadaszenia przedwejściowe, gzymsy, okapy, wysunięte mniej niż 1,2 m poza obrys rzutu budynku.

 4. Na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, obowiązują – z zastrzeżeniem ust. 5 - przepisy prawa powszechnego, a w szczególności przepisy zawarte w art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) oraz przepisy prawa powszechnego dot. lokalizowania inwestycji w sąsiedztwie sieci infrastruktury technicznej.

 5. Na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, ustala się minimalną odległość zabudowy od granic działek dróg wewnętrznych – 4 m.Rozdział 2

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów
§ 7
Przeznaczenie terenów - podstawowe ustalenia funkcjonalne

 1. Przeznaczenie terenów określono w ustaleniach szczegółowych, w rozdziale 3 uchwały. Używane w ustaleniach funkcjonalnych określenia: „przeznaczenie/funkcja podstawowe/a” i „przeznaczenie/funkcja uzupełniające/a (dopuszczalne/a, towarzyszące/a)” oznaczają odpowiednio przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze lub terenie i przeznaczenie niekolidujące z przeznaczeniem podstawowym, które – z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 - może uzupełniać przeznaczenie podstawowe.

 2. Tereny zainwestowania wiejskiego to tereny, na których mogą być lokalizowane: zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, mieszkalnictwo zbiorowe, pensjonaty, zabudowa letniskowa, zabudowa zagrodowa, usługi i administracja, sport i rekreacja, zieleń urządzona, place zabaw, ogrodnictwa oraz parkingi, garaże boksowe dla samochodów osobowych, stacje paliw i warsztaty samochodowe, hurtownie i magazyny, nieuciążliwe ośrodki obsługi gospodarki rolnej, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze i obiekty infrastruktury technicznej - po uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 3. Chronionymi terenami otwartymi są grunty rolne lub zadrzewione, na których występują szczególne wartości przyrodnicze warte objęcia ochroną poprzez ustanowienie form ochrony przewidywanych w prawie powszechnym lub szczególne zagospodarowanie określone w ustaleniach szczegółowych – por. również ustalenia w § 9 ust. 21 oraz ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3.

 4. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej dla funkcji podstawowych terenów funkcjami uzupełniającymi są w szczególności:

  1. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – pojedyncze obiekty mieszkalnictwa jednorodzinnego i mieszkalnictwa zbiorowego, pensjonaty, usługi i administracja, sport i rekreacja, zieleń urządzona, place zabaw, parkingi, zespoły garaży boksowych dla samochodów osobowych, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze i obiekty infrastruktury technicznej - po uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – pod warunkiem, że funkcje uzupełniające nie ograniczą możliwości lokalizowania na przeważającej powierzchni terenu funkcji podstawowej;

  2. dla zespołów zabudowy rzemieślniczej – pojedyncze obiekty mieszkalnictwa jednorodzinnego, usługi i administracja, zieleń urządzona, parkingi, zespoły garaży boksowych dla samochodów osobowych i obiekty infrastruktury technicznej – pod warunkiem, że funkcje uzupełniające nie ograniczą możliwości lokalizowania na przeważającej powierzchni terenu funkcji podstawowej;

  3. dla usług i administracji - zabudowa mieszkaniowa, mieszkalnictwo zbiorowe, pensjonaty, sport i rekreacja, zieleń urządzona, place zabaw, parkingi, zakłady rzemieślnicze, obiekty infrastruktury technicznej, hurtownie i magazyny, nieuciążliwe obiekty produkcyjne, stacje paliw i warsztaty samochodowe – po uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

  4. dla terenów sportu, rekreacji i turystyki - pojedyncze obiekty usługowe i administracyjne, zieleń urządzona, place zabaw, parkingi, zieleń nieurządzona, nieuciążliwe obiekty infrastruktury techn. – pod warunkiem, że funkcje uzupełniające nie ograniczą możliwości lokalizowania na przeważającej powierzchni terenu funkcji sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;

  5. dla terenów przemysłu, składów i budownictwa - usługi i administracja, zieleń urządzona, parkingi, garaże, zakłady rzemieślnicze, pojedyncze budynki mieszkalne - jeżeli możliwości stałego przebywania ludzi nie ogranicza oddziaływanie funkcji podstawowej, obiekty infrastruktury technicznej, magazyny, stacje paliw i warsztaty samochodowe, zabudowa zagrodowa, nieuciążliwe ośrodki obsługi gospodarki rolnej;

  6. dla terenów produkcji i obsługi gospodarki rolnej - zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa, pojedyncze obiekty usługowe, sady, uprawy ogrodnicze, plantacje, tereny rolne, lasy i zadrzewienia, zieleń nieurządzona, nieuciążliwe obiekty produkcyjne i magazynowe, parkingi, garaże, stacje paliw i warsztaty samochodowe, obiekty infrastruktury technicznej, zbiorniki wodne;

  7. dla terenów zabudowy zagrodowej - zabudowa mieszkaniowa i usługowa – adaptacja stanu istniejącego, sady, uprawy ogrodnicze, plantacje, ogrody działkowe, lasy i zadrzewienia, sport, rekreacja i turystyka, ośrodki obsługi gospodarki rolnej, stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne, zieleń nieurządzona, obiekty infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem: sytuowanie funkcji nie rolniczych winno respektować zasady ochrony gruntów rolnych;

  8. dla terenów rolnych - sady, uprawy ogrodnicze, plantacje, ogrody działkowe, lasy i zadrzewienia, sport, rekreacja i turystyka, ośrodki obsługi gospodarki rolnej, stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne, zieleń nieurządzona, obiekty infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem: sytuowanie funkcji nie rolniczych winno respektować zasady ochrony gruntów rolnych – por. również ustalenia w § 9 ust. 22;

  9. dla terenów zieleni parkowej i skwerów - pojedyncze obiekty usługowe i administracyjne, zabudowa mieszkaniowa – adaptacja stanu istniejącego, urządzenia sportowe, rekreacyjne i turystyczne, parkingi, pojedyncze obiekty infrastruktury technicznej, lasy i zadrzewienia, uprawy ogrodnicze i plantacje, zbiorniki wodne;

  10. dla terenów lasów i zadrzewień – grunty orne i trwałe użytki zielone, urządzenia sportowe, rekreacyjne i turystyczne, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej, zbiorniki wodne - w zakresie niesprzecznym z zasadami ochrony gruntów leśnych;

  11. dla cmentarzy - pojedyncze obiekty usługowe powiązane z cmentarzem, parkingi, zieleń parkowa, skwery;

  12. dla terenów infrastruktury technicznej – parkingi, administracja;

  13. dla terenów transportu samochodowego, garaży, parkingów - usługi i administracja, warsztaty rzemieślnicze, zabudowa mieszkaniowa związana z zakładami rzemieślniczymi.

 5. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej – użyte w planie określenie „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” należy rozumieć jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

 6. Ustalone w planie przeznaczenie terenów i sposoby ich zagospodarowania mogą być ograniczane przepisami prawa powszechnego lub/i decyzji ustanawiających formy ochrony terenów lub/i strefy ograniczonego użytkowania.

 7. Na wszystkich terenach przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne prócz terenów w liniach rozgraniczających dróg i w rejonie punktów formalnie ważnych dopuszcza się lokalizowanie niewielkich, nieuciążliwych urządzeń i obiektów gospodarki komunalnej, w szczególności pompowni i stacji transformatorowych.


§ 8

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) obejmuje się ochroną:

a) leżący w granicach projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry Izerskie obszar obrębu oraz panoramy widoczne z naturalnych punktów widokowych,

b) historyczny układ przestrzenny wsi,

c) gabaryty i wartościowe elementy budynków o walorach historycznych,

d) wartościowe zespoły zieleni, aleje, nasadzenia przydrożne, towarzyszące zabudowie i zieleń śródpolną,

e) obszary zwartych kompleksów leśnych i cenne zespoły przyrodnicze;

2) rewaloryzacji lub ukształtowania wymagają:

a) układ przestrzenny wsi w oparciu o zasadę kontynuacji historycznego rozwoju jednostki osadniczej,

b) ciągi zabudowy lokalizowanej wzdłuż dróg publicznych,

c) kompozycja zieleni wysokiej na terenach publicznych i terenach eksponowanych z dróg publicznych i punktów widokowych,

d) poszerzone ciągi dróg publicznych,

e) systemy uzbrojenia terenów w komunalne sieci infrastruktury technicznej. 1. W ust. 9 i 10 i w rozdziale 3 uchwały w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych obszarów ustalono zasady przekształcania istniejącego zainwestowania, gabaryty i charakter projektowanych obiektów kubaturowych oraz określono wymagania dotyczące sposobów parcelacji i zagospodarowania terenów.

 2. Ze względu na występujące na terenie obrębu budynki o walorach historycznych - projektując nowe zainwestowanie, opracowując dokumentacje dot. przebudów i remontów obiektów istniejących oraz przygotowując realizacje zagospodarowania poszczególnych nieruchomości, wymaga się zachowania standardów stosownych dla historycznego charakteru zainwestowania. W szczególności:

1) projektując elewacje nowych budynków w sąsiedztwie zabudowy historycznej lub przeprowadzając remonty obiektów istniejących należy w elewacjach stosować szlachetne materiały kamienne i ceramiczne; wyklucza się stosowanie sidingów z tworzyw sztucznych,

2) projektując kolorystyki istniejących i projektowanych budynków należy respektować historyczny charakter zainwestowania wsi - wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów podstawowych dalekich od naturalnych, stosowanych w elewacjach w przeszłości,3) wymaga się, aby projekty elementów informacji wizualnej umieszczane na budynkach (szyldy, reklamy) przedstawiane były na zdjęciach dokumentujących inne, istniejące już w sąsiedztwie reklamy i szyldy oraz dla stwierdzenia, czy nowe elementy usytuowaniem, kolorystyką i gabarytami odpowiadają elementom istniejącym lub/i charakterowi budynku, na którym mają być mocowane.

 1. Gabaryty projektowanej zabudowy, rodzaj dachu oraz - w niektórych przypadkach – maksymalny dopuszczalny wskaźnik zabudowy lub wymagany minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, ustalone zostały w rozdziale 3 uchwały oraz na rysunku planu poprzez ustalenie przebiegów linii zabudowy.

 2. Wymaga się, aby sytuując projektowane obiekty respektować ustalone planem obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy.

 3. We wskazanych w rysunku planu punktach formalnie ważnych – miejscach szczególnie eksponowanych widokowo, zamykających osie wglądów lub szczególnie znaczących dla kompozycji zainwestowania wsi – wymaga się sytuowania obiektów o starannie zaprojektowanej, reprezentacyjnej architekturze.

 4. W pasach drogowych określonych w rysunku planu nie dopuszcza się sytuowania trwałych obiektów kubaturowych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.

 5. Ustala się, że kioski, stragany i parterowe pawilony usługowe (gastronomiczne, handlowe i rzemieślnicze - o powierzchni użytkowej do 100 m2) mogą być sytuowane jedynie jako obiekty o lokalizacji czasowej.

 6. Dopuszcza się rozbudowy i przebudowy istniejących budynków, z zastrzeżeniem § 10. Rozbudowy i przebudowy winny respektować warunki:

  1. kąt spadku połaci dachowych nad częścią dobudowywaną lub przebudowywaną winien być równy kątowi spadku głównej istniejącej połaci dachowej,

  2. dachy części dobudowywanych lub rozbudowywanych należy pokryć tym samym materiałem i w takim samym kolorze, co pokrycie dachu istniejącego,

  3. dopuszcza się przebudowywanie dachów płaskich na dachy strome; kąt spadku połaci dachowych i rodzaj pokrycia należy dostosować do spadków i pokrycia dachu budynku istniejącego na jednej z sąsiednich działek,

  4. jeżeli istniejący budynek lub zespół zabudowy posiadają oś symetrii – należy zachować tę symetrię.

 1. Dopuszcza się nadbudowywanie istniejących budynków do wysokości nie przekraczającej wysokości najwyższego budynku na działkach bezpośrednio sąsiednich. Geometria i pokrycie dachu nadbudowywanej części budynku - jak dach budynku istniejącego na jednej z działek bezpośrednio sąsiednich.

 2. Wzdłuż dróg publicznych nie dopuszcza się realizacji nowych ogrodzeń pełnych. Dopuszcza się ogradzanie posesji ogrodzeniami ażurowymi, na podmurówkach.

 3. Ustala się zakaz lokalizowania naziemnych zbiorników gazu lub oleju opałowego w miejscach widocznych z dróg publicznych i wewnętrznych.

 4. W rysunku planu i ustaleniach szczegółowych dla niektórych obszarów wskazano wartościową istniejącą zieleń wysoką przewidywaną do zachowania. Dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny.

 5. W rysunku planu ustalono lokalizacje zespołów projektowanej zieleni wysokiej, której nasadzenia powinny być realizowane w trakcie zagospodarowywania poszczególnych nieruchomości.

 6. Użyte w ustaleniach szczegółowych określenie typu „zabudowa (zainwestowanie) do zachowania” oznacza, że nie przewiduje się potrzeby wyburzania istniejącej zabudowy kubaturowej, likwidacji istniejących budowli lub zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości. Jeżeli potrzeba dokonania wyburzeń, usunięcia budowli lub zmiany sposobu zagospodarowania terenu wyniknie w szczególności ze względu na stan techniczny istniejącego zainwestowania lub w związku z realizacją innych ustaleń planu – dopuszcza się tego rodzaju przekształcenia z zastrzeżeniem § 10 i pod warunkiem zapewnienia możliwości realizacji innych ustaleń planu.

 7. Użyte w ustaleniach szczegółowych określenie „minimalna powierzchnia nieruchomości przeznaczanych pod zabudowę” odnosi się do nieruchomości wydzielanych na podstawie niniejszego planu i nie dotyczy nieruchomości istniejących w dniu jego wejścia w życie.


§ 9

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zalicza się – w rozumieniu przepisów art. 113 ust. 2 w związku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.):

1) do terenów „zabudowy mieszkaniowej” – tereny zainwestowania wiejskiego, zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

2) do terenów funkcji „związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci lub młodzieży” – nieruchomości szkół,3) do terenów „rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem” – tereny sportu i rekreacji.

 1. W dolinie Kamienicy nie ustalono dotychczas granic obszarów zagrożenia wodami powodziowymi. Przedstawiony na rysunku planu zasięg terenów zalanych w trakcie powodzi 1997 r. ma charakter informacyjny. Zaleca się, aby inwestycje na tych terenach realizować w porozumieniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 2. Zaleca się, aby stosując dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewniać dotrzymywanie standardów jakości środowiska poza terenami inwestycji mogących szkodliwie oddziaływać na środowisko, dla uniknięcia tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

 3. Zaleca się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej 110 KV S-340.

 4. Ustala się wyposażenie terenów zainwestowania wiejskiego w sieć kanalizacji sanitarnej – por. ustalenia w § 16. Skład ścieków odprowadzanych do kanalizacji komunalnej powinien odpowiadać możliwościom technologicznym komunalnych urządzeń oczyszczających.

 5. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych utwardzone nawierzchnie narażone na kontakt z substancjami ropopochodnymi należy wyposażać w urządzenia, w których wody opadowe winny być podczyszczane przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub/i rowów i potoków.

 6. W przypadku realizowania nowych kotłowni lokalnych wymaga się stosowania paliw zapewniających dotrzymywanie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń, zalecając stosowanie paliw gazowych.

 7. Dla ochrony przed wpływem pól niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego należy sytuować projektowaną zabudowę w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległościach wynikających z przepisów prawa powszechnego, respektując określone w planie linie zabudowy.

 8. Sytuując nowe zainwestowanie w sąsiedztwie istniejących cieków wodnych należy zachowywać powierzchnie biologicznie czynne w sąsiedztwie koryt potoków, respektując określone w planie linie zabudowy oraz odsuwając zabudowę od narażonych na osuwanie się skarp.

 9. Granica rolno-leśna obejmuje kompleksy istniejących lasów i projektowanych dolesień.

 10. W rysunku planu wskazano zasięg zalecanych zadarnień.

 11. W rysunku planu i w ustaleniach szczegółowych wskazano drzewa pomnikowe zalecane do objęcia ochroną w formie pomników przyrody ożywionej.

 12. Istniejąca zieleń przydrożna – do zachowania, jeżeli nie wymagane są wycięcia związane z poszerzaniem koron dróg. Wymaga się realizacji uzupełniających zachowywane szpalery nasadzeń zieleni wysokiej. Ustalenia dot. istniejącej i projektowanej zieleni na poszczególnych terenach, zawarto na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały, gdzie określono charakter i funkcje nowych nasadzeń oraz – w niektórych wypadkach - zalecenia dotyczące istniejących zespołów zieleni.

 13. Wymaga się, aby realizując obiekty kubaturowe i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać systemów korzeniowych drzew, prowadząc roboty ziemne – w miarę możliwości – poza zasięgiem ich koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na placach budów dla ich ochrony przed zniszczeniem mechanicznym. Po zakończeniu prac budowlanych wymaga się przeprowadzenia pielęgnacji istniejącej dendroflory - leczenie ubytków pni, cięcia sanitarne i formujące w koronach drzew.

 14. Projektowane garaże boksowe dla samochodów osobowych powinny służyć jedynie do przechowywania samochodów. Nie dopuszcza się prowadzenia w nich działalności warsztatowej. Naprawy mogą być prowadzone jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyć jedynie napraw bieżących.

 15. Na terenach projektowanej zabudowy wielorodzinnej i usług wymaga się, aby dokumentacja zagospodarowania terenu zawierała projekt zieleni.

 16. System gospodarowania odpadami – zgodnie z planem gospodarki odpadami gminy– zostanie włączony do systemu realizowanego wspólnie przez miasta i gminy: Gryfów Śl., Lubomierz, Wleń i Starą Kamienicę. Ustala się, że odpady komunalne po zorganizowaniu systemu selektywnej zbiórki wywożone będą do projektowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu, zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącego składowiska. Alternatywnie dopuszcza się wywóz odpadów na składowisko w Karłowcu (gm. Mirsk), do zakładu Ścięgny-Kostrzyca lub – po wybudowaniu stacji przeładunkowej w Lubomierzu – wywóz na składowisko w Pielgrzymce. We wsi należy zorganizować ogrodzony i odpowiednio wyposażony lokalny punkt gromadzenia odpadów, którego lokalizację dopuszcza się na terenach zainwestowania wiejskiego.

 17. Teren całego obrębu leży w granicach projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry Izerskie.

 18. Na rysunku planu naniesiono granice ustanowionych stref ochrony pośredniej istniejących ujęć wód.

 19. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego oraz zasady ochrony posiadających walory historyczne cmentarzy i parków określono w § 8 ust. 1 i w § 10 oraz w ustaleniach szczegółowych zawartych w rozdziale 3 uchwały.

 20. Na chronionych terenach otwartych - R,ZN - obowiązuje zakaz sytuowania wszelkiej zabudowy kubaturowej oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

 21. Na terenach rolnych – jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej - ustala się zakaz sytuowania nowej zabudowy kubaturowej.

 22. Zasady ochrony nietoperzy określono w § 26 uchwały.


§ 10

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na rysunku planu ustalono przebieg granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej dla terenu w środkowej części wsi (obszary 14U, 15MW,U i 16M,U), obejmującej pozostałości dworu i parku, kościół, plebanię i cmentarz przykościelny oraz zabudowę folwarczną i tereny dawnych ogrodów przypałacowych. Ochronie podlegają pozostałości historycznego układu przestrzennego założenia pałacowego i zespół kościelny.

2. W strefie „B” ochrony konserwatorskiej ustalanej dla terenów o stosunkowo dobrze zachowanych głównych elementach historycznej struktury przestrzennej, należy utrzymać podstawowe elementy zespołu zabytkowego - rozplanowanie, rodzaj użytkowania działek, typ zabudowy. Działalność inwestycyjna w obrębie strefy „B” winna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących związków przestrzennych i planistycznych. Wymagane jest usuwanie elementów dysharmonizujących oraz dostosowanie nowej, uzupełniającej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i ukształtowania brył budynków, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej. W przypadku remontu lub wymiany okien i drzwi w budynkach o walorach historycznych wskazane jest zachowanie wielkości otworów, tradycyjnych podziałów skrzydeł oraz utrzymanie istniejących dekoracji powiązanych z tymi otworami (obramienia, nadokienniki, parapety, podokienniki). Z jeleniogórską Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu winny być uzgadniane działania inwestycyjne przy obiektach ujętych w rejestrze zabytków i w gminnej ewidencji zabytków oraz prace dotyczące ciągów komunikacyjnych - zmiany lub korekty przebiegu dróg. Nowopowstające obiekty winny podlegać uzgodnieniu w zakresie usytuowania, gabarytów, form dachu oraz wyglądu elewacji. Należy dążyć do pełnej rewaloryzacji znajdujących się w obszarze strefy obiektów zabytkowych - wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

3. Obiekty, zespoły i założenia urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków – ruiny zamku (nr 1424) i kościół parafialny pw Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela (nr 1142) - objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zasady te obowiązują niezależnie od położenia obiektu - w strefach ochrony konserwatorskiej lub poza strefami. Wszelkie prace remontowe, zmiany własności, funkcji i przeznaczenia obiektów wymagają pisemnego pozwolenia jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Szczegółowe wytyczne dot. obiektów wpisanych do rejestru zabytków winny być formułowane przez służby nadzoru konserwatorskiego w odpowiedzi na wnioski inwestorów określające planowane zamierzenia inwestycyjne.

4. Na rysunku planu wskazano obiekty zalecane do wpisania do rejestru zabytków - budynki o numerach 17, 48, 58, 65, 139, 74, 76, 100, 105, 118, 119, 150 (plebania), 200, 217, 229, trzy mosty na Kamienicy, dwa wiadukty kolejowe oraz teren dawnego parku przypałacowego i mur z barokową bramką. Do czasu dokonania wpisu - w wypadku prac remontowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych prowadzonych przy tych nieruchomościach obowiązują ustalenia zawarte w ust. 5 niezależnie od tego, czy uchwalona została gminna ewidencja zabytków.

5. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia sformułowane dla strefy oraz ustalenia zawarte w rozdziale 3 uchwały. W wypadku prac remontowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych prowadzonych przy nieruchomościach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, a nie wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się poza strefą ochrony konserwatorskiej - inwestor przed rozpoczęciem remontu lub przebudowy obiektu winien uzyskać opinię jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Dopuszcza się rozbiórkę budynków i budowli znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, a nie wpisanych do rejestru zabytków, gdy jest to uzasadnione względami technicznymi. W takim wypadku inwestor jest zobowiązany przekazać jeleniogórskiej Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu dokumentację obiektu, której zakres określą służby nadzoru konserwatorskiego.

6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych prowadzenie działalności inwestycyjnej związanej w wykonywaniem prac ziemnych wymaga uzyskania opinii służb konserwatorskich.
§ 11

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Zabrania się sytuowania reklam:  1. na pomnikach oraz w promieniu 20 m od nich,

  2. na skwerach i w szpalerach drzewach oraz na drzewach i w odległości mniejszej niż 1 m od zasięgu ich koron,

  3. na obiektach sytuowanych dla ozdoby przestrzeni publicznych,

  4. w odległości mniejszej niż 1 m od szlaków rowerowych,

  5. na terenach publicznych nieruchomości przeznaczanych do zagospodarowania zielenią urządzoną.

2. Umieszczanie wolnostojących reklam i znaków nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sygnałów drogowych - dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych.

3. W przestrzeniach publicznych dróg – pasach drogowych – wyklucza się realizowanie nowych schodów wejściowych do budynków oraz straganów, kiosków i elementów małej architektury ograniczających możliwość swobodnego przejścia lub przejazdu, dopuszczając sytuowanie wiat przystanków komunikacji zbiorowej i budek telefonicznych.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach dotyczących dróg publicznych oraz terenów dostępnych bez ograniczeń dla mieszkańców i użytkowników istniejącego i projektowanego zainwestowania.
§ 12

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz związane ze sposobami zagospodarowania terenów zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych obszarów.


§ 13

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

 1. Na terenie obrębu nie przewiduje się podejmowania eksploatacji surowców mineralnych ani prowadzenia prac dokumentacyjnych mogących – nawet czasowo – zmniejszyć walory krajobrazowe.

 2. Lasy Skarbu Państwa pozostające w zarządzie nadleśnictwa to lasy ochronne. Ustalenia dot. projektowanych i dopuszczanych dolesień zawarto na rysunku planu i w rozdziale 3, w ustaleniach szczegółowych dot. terenów otwartych.

 3. Zasady gospodarowania w sąsiedztwie potoków określają przepisy prawa powszechnego, w szczególności art. 27 ust. 1, art. 83, art. 85 oraz w art. 40 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) - por. również ustalenia w § 9 ust. 9.

 4. Wg dostępnych materiałów na terenie obrębu nie stwierdzono występowania terenów potencjalnego zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych. W wypadku udokumentowania takich zagrożeń - na tych terenach i w odległości do 50 m od ich granic realizując zainwestowanie wymagające prowadzenia prac ziemnych należy poprzedzać prace projektowe opracowaniem technicznych badań podłoża gruntowego dla określenia ewentualnych sposobów zabezpieczeń przed osuwiskami.

 5. Do zagospodarowywania i zmiany przeznaczenia terenów w sąsiedztwie terenów kolejowych, oznaczonych w rysunku jako tereny zamknięte, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 249 poz. 2500).


§ 14

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz – w niektórych wypadkach – szczegółowe wskaźniki kształtowania zagospodarowania ustalone zostały dla poszczególnych terenów w rozdziale 3 uchwały.


§ 15

Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

 1. Ustala się obsługę komunikacyjną zainwestowanych terenów poprzez sieć istniejących i projektowanych dróg lokalnych i dojazdowych określonych w rysunku planu – jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej – bez ograniczeń oraz z istniejących dróg zbiorczych – w ograniczonym zakresie, wg przepisów prawa powszechnego i ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale 3.

 2. Ustalenia szczegółowe dla dróg – szerokość linii rozgraniczających, liczba jezdni, liczba pasów ruchu, charakter przekroju, dostępność drogi, zasady ochrony i realizacji szpalerów zieleni przydrożnej zawarto na rysunku planu oraz w ustaleniach szczegółowych w rozdziale 3.

 3. Ustalenia dla dróg lokalnych i dojazdowych nie oznaczonych w rysunku planu symbolami cyfrowymi przed oznaczeniem „KD” zawarto w rozdziale 3, w ustaleniach dla poszczególnych obszarów, przez których tereny przebiegają.

 4. Sieć dróg publicznych uzupełniają drogi wewnętrzne – dojazdowe. Ustala się, że minimalna szerokość linii rozgraniczających dróg wewnętrznych winna wynosić 8 m. W uzasadnionych przypadkach - jeżeli długość wewnętrznej drogi dojazdowej jest mniejsza niż 30 m i droga służy zapewnieniu dojazdu maksymalnie do 4 działek - dopuszcza się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 6 m.

 5. W rysunku planu ustalono przebiegi projektowanych szlaków rowerowych. Dopuszcza się lokalizowanie szlaków lub/i ścieżek rowerowych innych niż wskazane w rysunku planu w liniach rozgraniczających tereny komunikacji, tereny sportowe i zieleni urządzonej oraz tereny rolne lub/i leśne pod warunkiem, że nie ograniczy to możliwości realizacji innych ustaleń funkcjonalnych i przestrzennych planu. Poza terenami zainwestowania wiejskiego dopuszcza się realizowanie ciągów pieszo-rowerowych – ścieżek rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych.

 6. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej - ustala się wskaźniki dot. minimalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych (mp), które winny być realizowane wraz z zagospodarowaniem podstawowym na poszczególnych nieruchomościach:

  1. budynki mieszkalne wielorodzinne – 1,5 mp/ 1 mieszkanie;

  2. zabudowa jednorodzinna i letniskowa – 2 mp/ 1 dom;

  3. domy emerytów i starców – 1 mp/ 15 łóżek, ale nie mniej niż 3 mp;

  4. domy dziecka, internaty i bursy (dla młodocianych) – 1 mp/ 20 łóżek;

  5. biura i budynki administracji – 1 mp/ 30 - 40 m2 pow. użytkowej;

  6. pomieszczenia o dużej częstotliwości odwiedzających (praktyki lekarskie, poczta, biura wysyłkowe) – 1 mp/ 20 - 30 m2 pow. użytkowej;

  7. sklepy do 700 m2 pow. użytkowej – 1 mp/ 30 - 50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca na 1 sklep;

  8. kościoły – 1 mp/ 10 - 40 miejsc siedzących;

  9. boiska sportowe, hale gier i zabaw, hale sportowe – 1 mp/ 50 m2 pow. urządzeń sportowych lub pow. uż. hali + 1 mp/ 10 - 15 odwiedzających;

  10. baseny kąpielowe otwarte – 1 mp/ 200 - 300 m2 pow. terenu;

  11. baseny kąpielowe zamknięte – 1 mp/ 5 szafek na odzież + 1 mp/ 10 - 15 odwiedzających;

  12. korty tenisowe – 3 mp/ 1 kort + 1 mp/ 10 - 15 odwiedzających;

  13. kręgielnie – 1 mp/ 1 tor;

  14. kluby jeździeckie – 1 mp/ 4 boksy końskie;

  15. restauracje – 1 mp/ 4 - 8 m2 pow. sali dla gości;

  16. salony gry – 1 mp/ 10 - 20 m2 pow. użytkowej sali z maszynami do gry, ale nie mniej niż 3 mp;

  17. hotele, pensjonaty, schroniska – 1 mp/ 4 łóżka;

  18. schroniska młodzieżowe – 1 mp/ 10 łóżek;

  19. szkoły podstawowe – 1 mp/ 30 uczniów;

  20. szkoły średnie – 1 mp/ 25 uczniów + 1 mp/ 5 - 10 uczniów powyżej 18 roku życia;

  21. przedszkola, żłobki – 1 mp/ 20 - 30 dzieci, ale minimum 2 mp;

  22. hurtownie, przedsiębiorstwa – 1 mp/ 50 - 70 m2 pow. użytkowej lub 1 mp/ na 3 osoby zatrudnione;

  23. magazyny, place magazynowe (składy) – 1 mp/ 120 m2 pow. użytkowej lub na 3 osoby zatrudnione;

  24. place targowe – 1 mp/ 80 - 100 m2 pow. użytkowej lub 1 mp/ na 1 osobę zatrudnioną;

  25. warsztaty samochodowe, stacje paliw z warsztatami napraw – 6 mp/ 1 stanowisko napraw;

  26. myjnie samochodowe – 1 mp/ 1 stanowisko do mycia;

  27. cmentarze – 1 mp/ 2000 m2 pow. terenu, ale nie mniej niż 10 mp.

7. Nie ogranicza się możliwości modernizowania ciągów drogowych - pod warunkiem, że realizowane inwestycje nie ograniczą możliwości realizowania ustaleń planu.
§ 16

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

 1. Istniejące na terenie obrębu sieci przesyłowe i urządzenia gospodarki komunalnej – do zachowania.

 2. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym planem.

 3. Istniejące i projektowane zainwestowanie będzie obsługiwane – jak w stanie istniejącym – z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej. Nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej zaleca się prowadzić w liniach rozgraniczających dróg jako sieci podziemne - za zgodą zarządzających drogami. Dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg jedynie wzdłuż granic działek lub/i wzdłuż określonych w planie linii rozgraniczających.

 4. Zainwestowanie należy zaopatrywać w wodę (Qmaxd ok. 205 m3/dobę) z ujęć zlokalizowanych na terenie działek nr 10 i 12/4 – por. ustalenia szczegółowe dla obszaru 34W, z projektowanego ujęcia na terenie działki nr 299/4 – por. ustalenia dla obszaru 26M oraz z ujęć na terenie obrębu Kromnów i Wojcieszyce.

 5. Ścieki bytowo-gospodarcze (Qśrd ok. 156 m3/dobę) należy odprowadzać do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Ścieki wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą winny być przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej – w uzasadnionych wypadkach – stosownie podczyszczone. Lokalizację projektowanej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków surowych ustalono w postępowaniu lokalizacyjnym we wschodniej części działki nr 629/1 – por. ustalenia szczegółowe dla obszaru 2K.

 6. Wody opadowe należy odprowadzać do istniejących i projektowanych cieków i/lub projektowanych kanałów deszczowych, na warunkach określonych przez ich administratorów. Wody deszczowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi – z terenów parkingów, zespołów garaży i większych placów manewrowych – winny być przed odprowadzeniem podoczyszczone w stosownych separatorach zlokalizowanych na nieruchomości inwestora. Dopuszcza się systemy służące zatrzymaniu wód opadowych na terenie nieruchomości, w szczególności studnie chłonne, systemy rozsączające i oczka wodne.

 7. Zaleca się doprowadzenie gazu przewodowego do terenów zainwestowanych. W rysunku planu przedstawiono orientacyjną trasę projektowanego gazociągu przesyłowego, prowadzącego od gazociągu przesyłowego podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 PN 1,6 MPa biegnącego przez tereny obrębu Barcinek do rejonu cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy, gdzie przewiduje się lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej – por. ustalenia szczegółowe dla obszaru 28ZC i obszarów obejmujących tereny otwarte. Przyłączenia obiektów - na warunkach określonych przez operatora sieci.

 8. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich terenów przewidywanych do zagospodarowania. Zasilanie projektowanego zainwestowania – z istniejących i projektowanych sieci i istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, na warunkach określonych przez operatora sieci.

 9. Nie ogranicza się możliwości prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych na istniejących odcinkach sieci elektroenergetycznych. Nie ogranicza się możliwości rozbudowy kablowych sieci elektroenergetycznych SN. Poza obszarami zainwestowania wiejskiego dopuszcza się rozbudowę systemu linii 20 kV poprzez realizację linii napowietrznych. Istniejące napowietrzne linie EE SN i nn kolidujące z ustalonym planem zainwestowaniem – do skablowania z ewentualną zmianą trasy, po wydaniu przez administratora systemu warunków usunięcia kolizji.

 10. Gospodarowanie w sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych wymaga respektowania odległości określonych w przepisach prawa powszechnego.

 11. Dopuszcza się wydzielanie działek stacji transformatorowych, na których budynki stacji mogą być sytuowane w odległości 1,5 m od granicy działki.

 12. Istniejące sieci teletechniczne nie kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem – do zachowania. Nie ogranicza się – z zastrzeżeniem ust. 3 - możliwości rozbudowy kablowej sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem.

 13. Ustala się zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowej w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej. W sąsiedztwie terenów kolejowych maszty antenowe mogą być lokalizowane w odległości większej niż wysokość ich konstrukcji.

 14. Ustalenia dot. gospodarki odpadami zawarto w § 9 ust. 17.

 15. Dopuszcza się – na warunkach określonych przez administratorów - zastępowanie rowów melioracyjnych kolidujących z projektowanym zainwestowaniem odcinkami kanalizacji.

 16. Na całym terenie ustala się zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych.Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
§ 17
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość