Strona główna

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego uksw z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych


Pobieranie 74.87 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar74.87 Kb.
Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala standardy przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Teologicznym w następującym brzmieniu:


§ 1

Wprowadzenie
1. Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem i składaniem pracy dyplomowej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie Regulamin Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwany dalej Regulaminem Studiów), zarządzenia Rektora UKSW oraz uchwały Rady Wydziału Teologicznego UKSW (zwanego dalej Wydziałem)
2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

§ 2

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
1. Praca magisterska i licencjacka są pracami dyplomowymi, stanowiącymi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego. Kwestie związane z egzaminami dyplomowymi reguluje Regulamin Studiów.
2. Praca dyplomowa jest pracą przygotowywaną samodzielnie przez jednego studenta pod kierunkiem promotora w ramach seminarium licencjackiego lub magisterskiego, z zachowaniem § 11, pkt 3-4 Regulaminu Studiów. Promotor w szczególności:

a. Opiniuje i akceptuje wybór tematu pracy przez studenta. Do zatwierdzenia tematu pracy konieczna jest pisemna zgoda promotora;

b. kontroluje i nadzoruje proces zbierania materiałów oraz pisania pracy dyplomowej;

c. Zatwierdza plan pracy oraz – po jej ukończeniu - całą pracę. Ostateczna wersja pracy musi zostać przedstawiona promotorowi przez studenta nie później niż 14 dni przed ostatecznym terminem składania prac (decyzją promotora możliwe jest odstąpienie od tego wymogu). Przyjęcie pracy dyplomowej przez dziekana jest możliwe tylko po uzyskaniu akceptacji promotora.


3. Praca dyplomowa podlega ocenie promotora oraz jednego recenzenta, wyznaczonego przez dziekana, z zachowaniem § 41, ust. 3, § 40, ust. 1 oraz § 42 Regulaminu Studiów.
4. Terminy rozpoczynania uczestnictwa w seminariach naukowych:

a. Studenci pięcioletnich stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich uczestniczą w seminariach magisterskich od III roku studiów;

b. Studenci sześcioletnich niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich uczestniczą w seminariach magisterskich od III roku studiów;

c. Studenci studiów stacjonarnych I stopnia (trzyletnich, licencjackich) uczestniczą w seminarium licencjackim od II semestru II roku studiów;

d. Studenci studiów stacjonarnych II stopnia (dwuletnich, magisterskich) uczestniczą w seminariach magisterskich od II semestru I roku studiów.

e. Maksymalną liczbę studentów na seminariach naukowych ustala dziekan i podaje do wiadomości przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.


5. Deklarację o uczestniczeniu seminarium studenci podejmują:

a. Studenci pięcioletnich stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich - na III roku, najpóźniej do 30 listopada;

b. Studenci sześcioletnich niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich – na III roku, najpóźniej do 30 listopada;

c. Studenci studiów stacjonarnych I stopnia (trzyletnich, licencjackich) – na II roku, najpóźniej do 31 marca;

d. Studenci studiów stacjonarnych II stopnia (dwuletnich, magisterskich) na I roku, najpóźniej do 31 marca;
6. Temat pracy dyplomowej zgodnie z § 40 ust. 2 oraz § 42 Regulaminu Studiów powinien być ustalony nie później niż rok przed zakończeniem studiów, a w szczególności:

a. Dla studentów pięcioletnich stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich powinien zostać zatwierdzony na IV roku studiów do 31 marca, w seminariach duchownych na IV roku studiów do 31 maja;

b. Dla studentów sześcioletnich niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na V roku studiów do 31 marca;

c. Dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia (trzyletnich, licencjackich) na II roku studiów do 31 maja;

d. Dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (dwuletnich, magisterskich) na I roku studiów do 31 maja;
7. Podanie o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej i wyznaczenie promotora kieruje student do Rady Wydziału. Podanie powinno być zaaprobowane przez osobę wskazaną przez studenta jako promotor oraz przez kierownika katedry (w wypadku kleryka – przez rektora Seminarium, w wypadku studenta Punktu Konsultacyjnego – przez kierownika). Wzór podania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Temat pracy dyplomowej opiniuje Komisja Rady Wydziału, powołana przez Radę Wydziału spośród osób wchodzących w skład minimum kadrowego dla danego kierunku studiów lub mających znaczny dorobek naukowy z zakresu dziedziny odpowiadającej danemu kierunkowi studiów. Komisji przewodniczy dziekan lub prodziekan Wydziału. Jeśli komisja wyda opinię negatywną odnośnie do proponowanego tematu, nowa propozycja tematu powinna zostać złożona przed najbliższym kolejnym posiedzeniem Rady Wydziału.
9. Dziekan może wyrazić zgodę na zmianę seminarium dyplomowego, o ile podanie zostanie zaopiniowane przez prowadzącego seminarium, które student zamierza opuścić, i prowadzącego seminarium, w którym student zamierza uczestniczyć. Zgoda na zmianę seminarium oznacza zgodę na zmianę tematu pracy dyplomowej. W takim wypadku, jeśli zmiana seminarium dokonuje się po terminie określonym w ust. 6, podanie winno zawierać także informację o proponowanym temacie pracy magisterskiej. Zachowanie wcześniej zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej jest możliwe wyłącznie za zgodą prowadzącego seminarium, które student zamierza opuścić. Wzór podania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
10. Przy zmianie tematu pracy dyplomowej stosuje się procedurę podaną w ust. 7-8. Zmiana seminarium lub tematu pracy nie powoduje zmiany terminu ukończenia studiów.
11. Student jest obowiązany złożyć pracę dyplomową na ostatnim roku studiów do 31 maja. Dziekan na wniosek promotora lub studenta (wtedy wniosek musi posiadać poparcie promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do 30 września. Wzór podania o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
12. Warunki, sposób składania prac dyplomowych oraz wykaz niezbędnych dokumentów zawiera Aneks do niniejszej uchwały;

 
§ 3Wymogi ogólne
1. Temat pracy powinien być zgodny z kierunkiem studiów, zaś treść pracy musi odpowiadać jej tematowi. Temat i treść pracy mogą odwoływać się także do innych dyscyplin naukowych, jeśli są one objęte planem studiów.
2. Temat pracy powinien odpowiadać profilowi seminarium dyplomowego, zainteresowaniom badawczym oraz dorobkowi naukowemu promotora oraz w miarę możliwości zainteresowaniom studenta.
3. Praca dyplomowa nie może być luźną kompilacją materiałów źródłowych, powinna zawierać istotny wkład własnej pracy studenta. Niedopuszczalne jest kopiowanie obszernych fragmentów pracy z innych źródeł, szczególnie z Internetu. Stwierdzenie popełnienia plagiatu dyskwalifikuje pracę oraz podlega odpowiedzialności prawnej.
4. Każde odniesienie się autora do źródeł musi być opatrzone przypisem. Przypisy mogą być redagowane według różnych systemów metodologicznych (sposób sporządzania przypisów ustala student z promotorem), ale ich przyjęta forma musi być jednolita w całej pracy. Przy przypisach, odwołujących się do Internetu, należy podać datę dostępu.
5. Przygotowanie pracy dyplomowej powinno wykształcić u jej autora umiejętności:

a. poszukiwania źródeł oraz adekwatnej literatury przedmiotu;

b. posługiwania się językiem naukowym, uwzględniającą fachową terminologię; właściwą dla dziedziny nauki, w której mieści się dana praca;

c. dostrzegania prawidłowości oraz związków przyczynowo-skutkowych;

d. formułowania właściwych wniosków;

e. posługiwania się adekwatnymi do założonych celów metodami pracy naukowej.§ 4.

Zawartość pracy
1. Praca dyplomowa powinna składać się z następujących części:

- strony tytułowej

- oświadczenia studenta oraz promotora o samodzielnym napisaniu pracy przez studenta

- spisu treści

- (opcjonalnie) wykazu skrótów

- wstępu


- rozdziałów i podrozdziałów

- zakończenia

- bibliografii

- ewentualnych aneksów i załączników wraz z ich spisami.


2. Wzór strony tytułowej określa Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r., stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. Wzór oświadczenia studenta i promotora o samodzielnym przygotowaniu pracy przez studenta określa Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r., stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Spis treści jest tożsamy z planem pracy. Obejmuje on wstęp, tytuły rozdziałów i podrozdziałów, zakończenie, bibliografię i ewentualne załączniki oraz ich spisy. W spisie treści powinny także zostać podane numery stron, na których zaczyna się dany rozdział lub podrozdział.
4. Ewentualny wykaz skrótów powinien zawierać tylko skróty, które nie są powszechnie znane i używane. Można zamieszczać skróty dokumentów, tytułów czasopism, instytucji, czy inne, stworzone przez autora na potrzeby pracy.
5. Wstęp powinien zawierać (bez wymogu zachowania podanej niżej kolejności):

a. sprecyzowanie, jakiego tematu dotyczy praca, wyodrębnienie przedmiotu badania (najlepiej w formie pytań badawczych);

b. uzasadnienie aktualności i ważności tematu pracy;

c. prezentację dotychczasowego stanu badań w danej dziedzinie;

d. tezę (tezy) pracy. Ich rozwinięcie lub potwierdzenie, lub też obalenie stanowić będzie treść pracy;

e. określenie metody badawczej;

f. ograniczenia, którym autor podlegał lub podporządkował się w trakcie pisania pracy;

g. prezentację źródeł pracy;

h. inne wyjaśnienia;

i. krótką prezentację struktury i treści pracy i uzasadnienie jej konstrukcji


6. Część zasadnicza pracy

a. Praca dyplomowa powinna składać się przynajmniej z 3 rozdziałów, stanowiących logiczną całość.

b. Każdy nowy rozdział powinien zaczynać się na nowej stronie;

c. Tytuł rozdziału lub podrozdziału nie może pokrywać się z tytułem całej pracy.

d. Każdy rozdział zawiera przynajmniej dwa podrozdziały.
7. Zakończenie powinno zawierać wnioski wynikające z pracy i obejmować konkluzje, wynikające z całej pracy i poszczególnych rozdziałów, ocenę stopnia realizacji ustalonych celów oraz ocenę możliwości praktycznego wykorzystania wniosków, płynących z pracy (tzw. walory aplikacyjne).
8. Bibliografia powinna zawierać tylko te pozycje literatury, które zostały wykorzystane w pracy i odnotowane w przypisach. Pozycje bibliograficzne powinny być ułożone najpierw według rodzajów źródeł, a w ramach rodzajów źródeł – alfabetycznie. Bibliografia może być redagowana według różnych systemów metodologicznych (metodologię jej sporządzania ustala student z promotorem), ale jej przyjęta forma musi być jednolita w całej pracy.

9. Aneksy i załączniki

a. Zalicza się tu materiały, których zamieszczenie w tekście mogłoby spowodować pogorszenie przejrzystości pracy (wykresy, tabele, akty prawne, wzory ankiet, rysunki, fotografie itp.). Głównym celem zamieszczania załączników jest zachowanie ciągłości tekstu, tak by nie przerywać toku wywodu dodatkowymi materiałami.

b. Każdy załącznik rozpoczyna się na nowej stronie. Strony załączników podlegają ogólnym zasadom numeracji pracy. Załączniki są zamieszczane zgodnie z kolejnością rozdziałów, do których się odnoszą. Przy każdym załączniku musi być podane źródło informacji. Umieszczone w pracy załączniki powinny posiadać odrębne spisy załączników, umieszczone za spisem treści. W spisie załączników zamieszcza się numer i tytuł danego załącznika.


§ 5.

Wymogi edytorskie
1. Praca licencjacka powinna liczyć co najmniej 40 stron, zaś praca magisterska co najmniej 60 stron. Przez „stronę” rozumie się standardową stronę maszynopisu - 1800 znaków na stronie A4, 30 wierszy po 60 znaków w wierszu. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą promotora, można odstąpić od wymogu minimalnej liczby stron pracy.
2. Czcionka, marginesy, numerowanie stron:

a. Sugerowana czcionka to Times New Roman lub podobna;

b. Sugeruje się, by czcionka podstawowa pracy miała wielkość 13 pkt., zaś czcionka przypisu – 10 pkt. Odstęp między wierszami powinien wynosić 1,5 wiersza, między wierszami przypisów oraz bibliografii – odstęp pojedynczy;

c. Sugerowana wielkość marginesów: górny, dolny, prawy – 2,5 cm; lewy – 4 cm;

d. Tekst pracy powinien być wyjustowany, a dzielenie wyrazów włączone. Tekst przypisów i bibliografia mogą być wyrównane do lewej strony;

e. Strony powinny być numerowane. Strona tytułowa powinna być uwzględniona w numeracji, ale nie umieszcza się na niej numeru strony.


§ 6.

Obowiązywanie uchwały
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ANEKS:
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest archiwizacja pracy dyplomowej w systemie APD (instrukcja – zob. załącznik nr 3a) oraz złożenie następujących dokumentów:

1. 3 egz. pracy dyplomowej (jedna praca dwustronnie drukowane w miękkiej oprawie; dwie prace jednostronnie drukowane w twardej oprawie);

2. cztery zdjęcia formatu 4,5 x 6,5;

3. dowód opłaty za dyplom - 60 zł w kasie UKSW;

4. uzupełniony indeks (studenci IEMiD-u wpisy z praktyk);

5. podanie o wyznaczenie terminu egzaminu magisterskiego i recenzenta, z podpisem promotora, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

6. karta pracy dyplomowej (wpisujemy temat pracy w jęz. angielskim, wydruk z USOS-a po archiwizacji oraz licencja, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

7. 5 tez na egzamin podpisane przez promotora;

8. życiorys zawodowy do suplementu, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
Do wyboru:

9. Studenci planujący złożyć wniosek o suplement w j. angielskim są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń. Wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

10. życiorys zawodowy do suplementu w jęz. angielskim określa załącznik nr 8;

11. wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym (załącznik nr 9) , z dodatkowym zdjęciem i opłatą 40 zł;

12. dowód opłaty za teczkę do suplementu - 10 zł w kasie UKSW;

13. podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (ukończeniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu.Załącznik nr 1:

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej i wyznaczenie promotora:

Warszawa.......................

...........................................

Imię i nazwisko

...................................................

rok, kierunek studiów, specjalnosć

....................................................

nr albumu


Do Rady Wydziału Teologicznego

Podanie

Zwracam się z uprzejma prośbą o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej(licencjackiej) pt. ......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

pisanej pod kierunkiem .........................................................................................................

na seminarium z .......................................................................................................................


.......................................

podpis studenta

................................................

podpis promotora

..................................................

podpis kierownika katedry
Załącznik nr 2:

Podanie o zmianę seminarium oraz tematu pracy
Warszawa.......................

...........................................

Imię i nazwisko

...................................................

rok, kierunek studiów, specjalnosć

....................................................

nr albumu
Do Dziekana Wydziału Teologicznego

Podanie


Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgodę na przejście z seminarium (magisterskiego, licencjackiego) z ………………… prowadzonego przez ………………………….. na seminarium (magisterskie, licencjackie) z ……………………………… prowadzone przez ……………………………………. oraz na zmianę (zachowanie dotychczasowego) tematu pracy (magisterskiej, licencjackiej).


.......................................

podpis studenta

................................................

podpis promotora I

..................................................

podpis promotora II


Załącznik nr 3:

Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej:
Warszawa.......................

...........................................

Imię i nazwisko

...................................................

rok, kierunek studiów, specjalnosć

....................................................

nr albumu

Do Dziekana Wydziału Teologicznego
Podanie


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej (licencjackiej) do 30 września bieżącego roku.

Praca jest pisana pod kierunkiem..........................................


.........................................

podpis studenta

......................................................

podpis promotora

Załącznik nr 3a:

Instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej – plik „apd.usos 3.08 instrukcja dla studentów.pdf”Załącznik nr 4:

Podanie o przyjęcie pracy dyplomowej i wyznaczenie recenzenta

Warszawa.......................

...........................................

Imię i nazwisko

...................................................

rok, kierunek studiów, specjalnosć

....................................................

nr albumu


Do Dziekana Wydziału Teologicznego
Podanie

Zwracam się z uprzejma prośbą o przyjęcie pracy magisterskiej (licencjackiej) pt...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................pisanej pod kierunkiem .........................................................................................................

na seminarium z .......................................................................................................................

Proszę o wyznaczenie daty obrony i recenzenta.

.......................................

podpis studenta

................................................

podpis promotoraZałącznik nr 5:

Licencja na udostępnianie pracy - Załącznik do Zarządzenia nr 14/2010 Rektora UKSW z dnia 15 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39/07 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007r.


Załącznik nr 6:

Życiorys zawodowy do suplementu

Warszawa, dn…………………


...........................................

Imię i nazwisko

...................................................

kierunek studiów, specjalnosć

....................................................

nr albumuŻyciorys zawodowy
Osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW


Praktyki studenckie/staże ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Udział i osiągnięcia w kołach naukowych ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
Otrzymane nagrody ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…
Stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ….…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………...
Kwalifikacje, kursy ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….

Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………........................................

………………………………………..

Podpis


  • Praktyki na podstawie Dzienniczka Praktyk i potwierdzone przez Opiekuna

  • Udział w Kole Naukowym potwierdzony przez Opiekuna Koła

  • Na podstawie dokumentów potwierdzających indywidualne osiągnięcia

Załącznik nr 7:

Zał. nr 1 do zarządzenia nr 4/2009

Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r.
Zał. nr 1 do zarządzenia nr 26/2008

Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r.


Warszawa, dn………………………
...........................................

Imię i nazwisko

...................................................

kierunek studiów, specjalnosć

....................................................

nr albumu


Do Dziekana Wydziału……………………….

w miejscu


WNIOSEK O WYDANIE SUPLEMENTU DO DYPLOMU

W JĘZYKU ANGIELSKIM

Proszę o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim.

Egzamin dyplomowy złożyłam/em w dniu …………………………………………..

………………………………..

Podpis Studenta

Decyzja Dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej:


Załącznik nr 8:

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 52/2009 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2009 r.Załącznik nr 9:
Zał. nr 1 do zarządzenia nr 4/2009

Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r.


Zał. nr 1 do zarządzenia nr 26/2008

Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r.


Warszawa, dn………………………
...........................................

Imię i nazwisko

...................................................

kierunek studiów, specjalnosć

....................................................

nr albumu


Do Dziekana Wydziału……………………….

w miejscu

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU

W JĘZYKU …………………….

Proszę o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku…………….

Egzamin dyplomowy złożyłam/em w dniu …………………………………………..

Dołączam zdjęcie w formacie 45 x 65 oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty za wydanie odpisu dyplomu z w języku obcym.

………………………………..

Podpis StudentaDecyzja Dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej:

Załącznik nr 10

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r.).


Załącznik nr 11

Wzór oświadczenia studenta i promotora o samodzielnym przygotowaniu pracy przez studenta (Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r.).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość