Strona główna

Uczestnicy postępowania dotyczy


Pobieranie 8.97 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.97 Kb.
Szczecin, dnia 3 września 2009 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego na podwoziu trzyosiowym do wywozu odpadów komunalnych o pojemności skrzyni ładunkowej 21-22 m³ z zabudową skrzyniową z urządzeniem zasypowym tylnym w formie leasingu operacyjnego”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 92 ust. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. – dalej: „ustawa PZP” ) zawiadamia, że:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BRE Leasing Sp. z o.o. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa – oddział Szczecin, Al. Niepodległości 22, 70-412 Szczecin. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 942.518,17 zł brutto i z uwagi na złożenie najtańszej i jedynej oferty przyznano mu 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

………………………………

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 091 462 31 18

Potwierdzam otrzymanie jednej strony pisma w dniu …… września 2009 r. o godz. ………..

…………………………………………..…podpis osoby przyjmującej korespondencję

Otrzymuje:

BRE Leasing Sp. z o.o. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

– oddział Szczecin, Al. Niepodległości 22, 70-412 Szczecin.

Tel. 091 434 71 74, fax. 091 488 32 65Strona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość