Strona główna

Uczestnika obozu


Pobieranie 14.84 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.84 Kb.


Firma Rekreacyjno Handlowa

Swim-Sport Krzysztof Bury

43-384 Jaworze ul. Zaciszna 215/11

NIP 9372297337 REG 072811478

Tel. 033 817445 , 0691126565KARTA KWALIFIKACYJNA

UCZESTNIKA OBOZU
1.IMIĘ I NAZWISKO ..............................................

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA .........................................

..
3. Nr PESEL i nazwa NFZ ......................................................

4. ADRES ZAMIESZKANIA: .................................................

tel dom: ............................. tel kom: ..................................e.mail…………………………………....
Zgłaszam chęć uczestnictwa w:

Zimowy wypoczynek w Arta Terme w term. 24.01.2009- 31.01.2009r: cena 445 euro- dzieci, młodzież, hotel Alla Fonte i Albergo Gardel (w cenie pobyt, wyżywienie, szkolenie, skipass, ubespieczenie)

Zimowy wypoczynek w Arta Terme w term. 24.01.2009- 31.01.2009r: cena 495 euro- dorośli-wczasy narciarskie hotel Albergo Gardel***( w cenie pobyt, wyżywienie, skipass, ubespieczenie)

Zimowy wypoczynek w Arta Terme w term. 24.01.2009- 31.01.2009: cena 419 euro-dorośli –wczasy narciarskie hotel Alla Fonte***(w cenie pobyt, wyżywienie, skipass, ubespieczenie)

(Dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Szkoły Pływania Swim-Sport rabat w wysokości 25 euro )

Transport autokarem klasy LUX cena 250 zł (Płatne przed wyjazdem)
5. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich (dziecka) danych osobowych dla potrzeb firmy Swim-Sport zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883).

6. INFORMACJA RODZICÓW

Informuję iż dziecko jest zdrowe i może wziąść udział w zajęciach organizowanych na obozie

podpis
……………………………………………

8. REGULAMIN i WARUNKI OBOZU


A. Uczestnik obozu ma prawo:

- do udziału we wszystkich zajęciach programowych,


B. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

- przestrzegać regulaminu hotelu

- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu

- przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli, ciszy nocnej
C. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za

wyrządzone szkody przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie


D. Firma Swim-Sport nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika
E. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej po wpłaceniu zaliczki w wysokości !50 euro na numer konta BZWBK nr 79 1090 1740 0000 0001 1025 4139

I telefonicznym zgłoszeniu. Pozostała część kwoty powinna być wpłacona do 31 grudnia 2008r. Nie dokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem Uczestnika ze stałej listy obozu .


F. Nie wykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia.
G. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.
H. Koszty rezygnacji z obozu: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny, od 30 do 20 dni – 50%, przy rezygnacji krótszej niż 20 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
I. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu obozu.
J. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z firmą F.R.H. Swim-Sport. Ja niżej podpisany akceptuję powyższe warunki uczestnictwa na obozie.

Podpis rodziców Podpis uczestnikalub prawnych opiekunów
…………………………………………… …………………………………………………


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość