Strona główna

Ud-vi-zp/92/07


Pobieranie 38.79 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.79 Kb.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: UD-VI-ZP/92/07

Przedmiot zamówienia

Wykonywanie czynności z zakresu wycen gruntów, budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych w budynkach stanowiących własność m. st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe


Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Numer części

I - określenie przeciętnej wartości rynkowej 1m2 powierzchni użytkowej w budynkach wielomieszkaniowych

II - określenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych

III - określenie wartości rynkowej lokali użytkowych

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano *

Instytut Doradztwa Majątkowego Baranowski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Piękna 68 pok. 107, 00-672 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty*

Oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert (cena - 100%) określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

I - określenie przeciętnej wartości rynkowej 1m2 powierzchni użytkowej

Liczba pkt w kryterium cena – 100 %

Razem

I


II - określenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych

Liczba pkt w kryterium cena – 100 %

Razem

II


III - określenie wartości rynkowej lokali użytkowych

Liczba pkt w kryterium cena – 100 %

Razem

III


1

dr inż. Andrzej Zalewski

Wyceny i Ekspertyzy

ul. Widok 18 lok. 5

00-023 Warszawa

oferta odrzucona

--

31,33

31,33

76,00

76,00

2

Instytut Doradztwa Majątkowego

Baranowski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Piękna 68 pok. 107

00-672 Warszawa

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Wojciech Krzempek

ul. Smolna 38 lok. 7B

00-375 Warszawa

oferta odrzucona

--

oferta odrzucona

--

oferta odrzucona

--Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: UD-VI-ZP/92/07

Przedmiot zamówienia

Wykonywanie czynności z zakresu wycen gruntów, budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych w budynkach stanowiących własność m. st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe


Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Numer części

IV - określenie wartości rynkowej gruntu zabudowanego i nie zabudowanego

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano *

dr inż. Andrzej Zalewski Wyceny i Ekspertyzy

ul. Widok 18 lok. 5, 00-023 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty*

Oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert (cena - 100%) określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

IV - określenie wartości rynkowej gruntu zabudowanego i nie zabudowanego

Liczba pkt w kryterium cena – 100 %

Razem IV

Liczba pkt w kryterium ....................

Liczba pkt w kryterium ....................

Liczba pkt w kryterium ....................

Razem

1

dr inż. Andrzej Zalewski

Wyceny i Ekspertyzy

ul. Widok 18 lok. 5

00-023 Warszawa

100,00

100,00

_

_

_

_

2

Instytut Doradztwa Majątkowego

Baranowski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Piękna 68 pok. 107

00-672 Warszawa

---------

--

_

_

_

_

3

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Wojciech Krzempek

ul. Smolna 38 lok. 7B

00-375 Warszawa

oferta odrzucona

--

_

_

_

--
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość