Strona główna

Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych  czy warto umierać za Bagdad ? Cele lekcji


Pobieranie 27.03 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.03 Kb.


Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych  czy warto umierać za Bagdad ?

1. Cele lekcji:
a) Wiadomości


Po zakończonej lekcji uczeń:

- zna powody wysyłania misji pokojowych do niebezpiecznych miejsc na świecie,

- zna historię działań na rzecz utrzymania pokoju,

- rozumie przyczyny zaangażowania Polska w wojnę w Iraku,

- kojarzy terminy: misja pokojowa, misja stabilizacyjna.

b) Umiejętności


Po zakończonej lekcji uczeń:

- potrafi wskazać obszary polskiego zaangażowania w wojnę w Iraku,

- potrafi skazać argumenty „za” i „przeciw” udziału polskich żołnierzy w misji stabilizacyjnej w Iraku,

- umie korzystać z tekstów źródłowych,

- umie konfrontować swoje poglądy z zapatrywaniami innych.

2. Metoda i forma pracy

- praca z tekstem źródłowym (artykuły prasowe ,dane statystyczne);

- praca w grupach,

- dyskusja,

- dyskusja ZA i PRZECIW,

3. Środki dydaktyczne


- misje pokojowe w liczbach - dane ze strony internetowej Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie (załącznik 1),

- udział Polski w stabilizacji Iraku. fragment artykułu o stosunkach polsko-irackich


(załącznik 2),

- wykaz misji pokojowych ONZ (załącznik 3),

- duże kartki papieru.

4. Przebieg lekcji

1. Uczniowie w klasie zastanawiają się co kryje się pod hasłem – misja pokojowa - razem zbierają maksymalna liczbę pomysłów i skojarzeń oraz odniesień z aktualnych wiadomości telewizyjnych i prasowych, które zapisują na tablicy. Po wyczerpaniu skojarzeń , uczniowie zapoznają się z tekstem zawartym w załączniku 1, a następnie nowe pomysły zaczerpnięte z przeczytanego teksy dopisują do poprzednich na tablicy.

2. Dokonuję podziału klasy na 3 grupy. Każda z nich wyszukuje z tekstów zawartych w
załączniku 2 następujące informacje:

1/ jak przebiegało wojskowe zaangażowanie Polski w wojnę w Iraku,

2/ jakie są obszary współpracy polsko-irackiej,

3/ jakiego wsparcia cywilnego udzieliła Polska Irakowi.

Wnioski z analizy artykułu przez poszczególne grupy uczniowie zapisują do zeszytu.

3. Na podstawie przeczytanych tekstów i własnej wiedzy uczniowie będą oceniać argumenty przemawiające za i przeciw zaangażowaniu Polski w wojnę w Iraku.

Dzielę uczniów na trzy grupy: 1/3 to obrońcy udziału żołnierzy polskich operację stabilizacyjną w Iraku, 1/3 to przeciwnicy i 1/3 to sędziowie, którzy wydadzą werdykt po wysłuchaniu obu stron.

Każda ze stron powinna mieć kilka minut na zaprezentowanie swojego stanowiska.

4. Proponuję uczniom wykonanie zadania „Moja Reklama Społeczna”. Zadaniem uczniów będzie wymyślenie plakatu, który miałby zostać umieszczony na billboardach – adresowanych do ich rówieśników. Jej tematem powinna być tematyka związana z udziałem polskich żołnierzy w misjach pokojowych. Każdy uczeń wyraża w ten sposób swój pozytywny lub negatywny stosunek do tego tematu.

5. Uczniowie w parach pracują nad danymi opisanymi w załączniku 3 nt. skali i miejsca realizacji dotychczas sformowanych misji pokojowych a następnie toczy się dyskusja na temat:

a/ jakie obszary świata są najbardziej zagrożone występowaniem konfliktów zbrojnych;

b/ które misje pokojowe były najdłuższe i wymagały największego zaangażowania społeczności międzynarodowej.

Wnioski z dyskusji zostają zapisane do zeszytów.

5. Bibliografia

1. Wolna encyklopedia internetowa http://pl.wikipedia.org/

2. Portal internetowy: http://www.onet.pl

3. Moryksiewicz L., Pacholska M.  Wiedza o społeczeństwie, liceum ogólnokształcące, profilowane technikum, Arka, Poznań, 20026. ZałącznikiZałącznik 1

Podział misji pokojowych

Misje pokojowe dzielą się na dwie kategorie:

wojskowe misje obserwacyjne - w skład których wchodzą nieuzbrojeni oficerowie, których zadaniem jest monitorowanie zawieszenia broni i odwrotu wojsk oraz patrolowanie granic i stref zdemilitaryzowanych

siły pokojowe - utworzone z narodowych kontyngentów wojskowych zaangażowanych do pełnienia zadań podobnych jak obserwatorzy wojskowi, stanowią często bufor między stronami konfliktu.Misje pokojowe w liczbach

Od 1948 roku na całym świecie przeprowadzono 60 operacji pokojowych, w których wzięło udział ponad 750 tys. osób personelu wojskowego, policyjnego oraz cywilnego, pochodzących z ponad 110 krajów. Obecnie działa 15 misji, które rozmieszczone są w Afryce, Azji, Ameryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Europie. Uczestniczy w nich 62 811 członków personelu wojskowego oraz cywilnej policji z 109 krajów, a także 4517 osób międzynarodowego personelu cywilnego, 8654 lokalnego personelu cywilnego oraz 1812 wolontariuszy ONZ. Od 1948 r. do 2006 r. w operacjach pokojowych śmierć poniosło 2272 osób.

Łączny koszt wszystkich operacji od 1948 r. do czerwca 2006 r. szacuje się na ok. 41 mld USD. Budżet na okres od pierwszego lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. wyniesie 4,75 mld USD.

źródło: dane ze strony internetowej Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie: http://www.unic.un.org.pl/

Załącznik 2

Udział Polski w stabilizacji Iraku.

Polska poparła czynnie interwencję zbrojną przeciwko Irakowi rozpoczętą 20 marca 2003 r. przez państwa koalicji na czele z USA. Zgodnie z rezolucją RB NZ 1483, dla wsparcia narodu irackiego w odbudowie kraju do Iraku został wysłany Polski Kontyngent Wojskowy w sile 2500 żołnierzy. Wszedł on w skład Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe (WND-CP), której dowództwo powierzono Polsce. Dywizja otrzymała wsparcie NATO w zakresie rozpoznania i łączności.

W dniu 3 września 2003 r. Dywizja przejęła odpowiedzialność za strefę składającą się z 5 prowincji (Babil, Karbala, Diwanija, Nadżaf i Wasit). Obecnie strefa odpowiedzialności WND-CP obejmuje 2 z nich (Diwaniję i Wasit). Początkowo w WND CP uczestniczyły kontyngenty z 23 państw, obecnie tylko z 12: Armenii, Danii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mongolii, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Salwadoru i USA. Obecnie, WND - CP dowodzi gen. Piotr Czerwiński. Na początku lutego 2006 r. jego obowiązki przejmie gen. Edward Gruszka. Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku liczy obecnie 1450 żołnierzy i pracowników wojska.

29 grudnia 2005 r. Prezydent RP postanowił o przedłużeniu do 31 grudnia 2006 r. okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego o liczebności do 1500 żołnierzy i pracowników wojska w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Zgodnie z zamiarem władz RP systematycznego ograniczania udziału sił zbrojnych RP w haku oraz w związku ze stopniowym przejmowaniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny przez irackie siły bezpieczeństwa od dnia l marca br. do końca 2006 r. liczebność PKW zostanie zmniejszona do 900 osób.

6 polskich instruktorów wojskowych uczestniczy w szkoleniu wyższych oficerów irackiej armii prowadzonym w Centrum Doktryn i Szkolenia w Rustamiji pod Bagdadem. Proces szkolenia wspomaga NATO w ramach misji pod nazwą NTM-I.

Od rozpoczęcia operacji w Iraku zginęło tam 17 polskich żołnierzy, dwaj byli komandosi GROM pracujący dla amerykańskiej firmy Blackwater, a także dwaj dziennikarze TVP. Straty Amerykanów wyniosły ponad 2200 żołnierzy, a brytyjskie około 100.

Koszty finansowania naszego udziału w tej operacji osiągnęły do końca 2005 r. poziom 667 mln zł. na pokrycie kosztów osobowych oraz ok. 800 mln zł. na sprzęt i wyposażenie, którego 30% będzie musiało pozostać w Iraku.

Polsko - irackie stosunki dyplomatyczne.

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Irakiem na szczeblu poselstw w 1932 r. Po obaleniu monarchii w Iraku stosunki dyplomatyczne pomiędzy obydwoma krajami podniesiono do szczebla ambasad. Na okres wojny w 2003 r. Ambasada RP w Bagdadzie została ewakuowana do Jordanii i wznowiła działalność w czerwcu 2003 r. W dniu 23 października 2004 r. listy uwierzytelniające prezydentowi G. Al-Jawarowi złożył Ambasador RP Ryszard Krystosik. Ambasador Iraku Walid Shiltagh pełnienie swojej misji w Warszawie rozpoczął 23 września 2DD4 r.Kontakty RP z nowymi władzami Iraku.

Kontakty na szczeblu rządowym zostały nawiązane na początku 2004 r. i od tego czasu zachowują wysoką dynamikę. Warszawę wizytowali: minister kultury Mufid M. Al-Dlazairi (19-20.02.2004 r.), minister handlu Ali Alawi (25.02.2004 r.), delegacja Państwowej Rady ds. Starożytirości i Dziedzictwa Narodowego Iraku na czele z generalnym konserwatorem zabytków A. Salihem (23-26 maja 2004 r.), minister SZ Iraku, H. Zebari (18-20 maja 2004 r.), wiceminister ON Z. Cattan (28.10.2004 r.), burmistrz Bagdadu A. Tamimi (23-24.11.2004 r.). W dniach 13-14 września 2004 r. z wizytą oficjalną w Polsce przebywał tymczasowy prezydent haku G. Al-Jawar.

W 2005 r. wzajemnym stosunkom ton nadawała strona polska. W lipcu 2005 r. w Bagdadzie oraz w irackim Kurdystanie przebywała delegacja rządowa na czele z premierem M. Belką i z udziałem ministrów SZ, ON i Kultury. Uzgodniono wówczas główne elementy planu odbudowy wzajemnych stosunków i współpracy oraz parafowano memorandum o współpracy na rzecz implementacji międzynarodowych porozumień w dziedzinie bezpieczeństwa i nieproliferacji. W listopadzie 2005 r. do Bagdadu udał się minister ON R. Sikorski. W grudniu 2005 r. oficjalną wizytę złożył premier K. Marcinkiewicz. W jej trakcie postanowiono m.in. rewitalizować prace Komisji Rządowej, ustanowić komisję branżową ds. współpracy w dziedzinie ropy i gazu, podjąć rozmowy nt. uregulowania irackiego zadłużenia wobec Polski, które wynosi ponad 786 milionów USD.

Stan współpracy gospodarczej.

W latach 1970 - 1990 Irak był jednym z największych gospodarczych partnerów Polski na Bliskim Wschodzie. Na ochłodzenie stosunków po wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 r. wpłynęło m.in. reprezentowanie przez Polskę interesów amerykańskich w Iraku oraz przyłączenie się do sankcji gospodarczych nałożonych na Irak przez ONZ. W 1992 r. władze irackie wydały dekret o zajęciu sprzętu firm zagranicznych, który dotknął także polskie przedsiębiorstwa (Dromex, Polimex-Cekop, Instaleksport). W związku ze stratami poniesionymi z tego tytułu, a także wskutek konfliktu w Zatoce w 1991 r. Polska wystąpiła do Komisji Kompensacyjnej ONZ z wnioskami o odszkodowania na łączną sumę 187 mln USD (w tym ok. 163 mln USD w imieniu przedsiębiorstw, przy czym w sumie tej przeważającą część stanowiły szacowane zyski). Rewindykowano ponad 26 mln USD, rekompensując część faktycznie poniesionych strat.

Stosunki gospodarcze z Irakiem w okresie obowiązywania sankcji pozostawały praktycznie zamrożone. Po obaleniu reżimu S. Husajna obserwujemy w tej dziedzinie pozytywne tendencje. Po 11 miesiącach 2005 r. polski eksport do Iraku wyniósł ponad 84 mln dol. Rozszerza się asortyment eksportowanych towarów. Zwiększa zainteresowanie polskich środowisk gospodarczych możliwościami prowadzenia biznesu w irackim Kurdystanie.

Głównym eksporterem do Iraku jest firma Bumar, która podpisała 35 kontraktów na dostawę różnego sprzętu o łącznej wartości ponad 400 mln dol. Zrealizowanych zostało 7 kontraktów, pozostałe znajdują się w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramami ustalonymi ze stroną iracką. W przetargu na projekt zagospodarowania pola gazowego Zubair faza II oraz na projekt dalszej rozbudowy pól naftowych Luhais i Subba uczestniczy firma Bartimpex.

Na terenie haku polskie firmy działają za pośrednictwem miejscowych agent6w. Niektóre mają również swoje biura w Ammanie.

W minionym roku powstała w Bagdadzie Iracko-Polska Izba Handlowa. W trakcie rejestracji jest jej biuro w Warszawie. Jest to nowy instrument dynamizujący dwustronne relacje gospodarcze. Z jej inicjatywy na przełomie roku 2005/2006 w Polsce przebywała delegacja irackich biznesmenów, którzy odbyli spotkania w Warszawie, Katowicach i Gdańsku, podpisując kontrakty na dostawę traktorów oraz przewoźnych stacji benzynowych.Wsparcie cywilne RP dla Iraku.

W latach 2003-2005 Polska oddelegowała 14 ekspertów cywilnych do pracy w koalicyjnych strukturach politycznych i gospodarczych w Iraku. Byt wśród nich prof. M. Belka, który w okresie od czerwca 2003 do marca 2004 r. pełnił w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych funkcje szefa Rady Koordynacji Międzynarodowej oraz dyrektora ds. polityki ekonomicznej.

Od marca 2004 r. do marca 2005 r. dziesięciu polskich instruktorów policyjnych szkoliło policjantów irackich w Międzynarodowym Centrum Szkolenia Policji w Jordanii.

W latach 2003-2005 w Polsce kształciło się trzech młodych dyplomatów irackich. Sześciomiesięczne stałe zawodowe organizowane przez Ministerstwo Kultury odbyli 3 trzej iraccy konserwatorzy i archeolodzy. W roku akademickim w 200412005 studiowało w Polsce 15 Irakijczyków. W bieżącym roku akademickim liczba ta uległa podwojeniu, ponieważ kolejne 3 stypendia ufundowało MENiS, 5 stypendi6w przyznała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, a 9 Uniwersytet Warszawski.

W czerwcu 2005 r. z inicjatywy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku resorty MSWiA, Kultury oraz Ochrony Środowiska przyjęły odpowiednio delegacje najwyższych władz z prowincji Babil, Diwanija i Wasit, przedstawicieli kultury oraz tamtejszych środowisk techniczno-inżynieryjnych.

Na 2006 r. Ministerstwo Sportu zapowiedziało przejęcie 2 lekarzy specjalist6w na trzymiesięczne, bezpłatne przeszkolenie w dziedzinie medycyny sportowej oraz przygotowanie kursu szkoleniowego dla irackich sędziów piłkarskich.

W bieżącym roku Polska przyjmie 40 - osobowe grupę przedstawicieli irackiego wymiaru sprawiedliwości w ramach programu UE (EU JUST LEX).

W minionym okresie pomoc humanitarną dla Iraku świadczyły Polska Misja Medyczna, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż i Polska Akcja Humanitarna.

źródło: Strona internetowa: http://www.msz.gov.pl , fragment artykułu o stosunkach polsko-irackich: http://www.msz.gov.pl/Republika,Iraku,i,stosunki,polsko-irackie,1656.html

Załacznik 3

źródło: wolna encyklopedia internetowa http://pl.wikipedia.org/

Zadanie domowe

Przygotuj portfolio (czyli teczkę dokumentacyjną) na temat udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych na całym świecie. Każdy uczeń powinien zbierać informacje i prowadzić dokumentację na temat pobytu polskich żołnierzy w jednym z państw świata gdzie wykonują oni swoje zadania utrzymania pokoju.


7. Czas trwania lekcji


45 minut

8. Uwagi do scenariusza


brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość