Strona główna

Udział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim


Pobieranie 0.55 Mb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4Udział

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

w wyborach samorządowych

w roku 2002

Grudzień 2002

Dezember 2002

Wydawca:

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
Herausgeber:

Vorstand der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien


Redakcja: Harald Brol

Redaktion: Jan Lenort

Ryszard Donitza


Spis treści:

Inhaltsverzeichnis:

Słowo wstępne.

Einleitungswort.
Wyciąg z uchwały walnego zebrania z dnia 23.03.2002.

Auszug aus dem Beschluss der Jahresversammlung von 23.03.2002.


Rejestracja Komitetu Wyborczego.

Registrierung des Wahlkomitees.


Kalendarz wyborczy.

Wahlkalender.


Plan popularyzacji kandydatów.

Werbeplan für die Kandidaten.


Ramowy plan rozpoczęcia i zakończenia kampanii wyborczej.

Plan des Wahlauftaktes und Abschlusses der Wahlkampagne.


Program Wyborczy dla wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego.

Wahlprogramm für die Wahl zur Oppelner Landtag.


Informacja o kampanii i wynikach wyborczych.

Information über die Wahlkampagne und die Wahlergebnisse.


Skrócona statystyka wyborcza.

Gekürzte Wahlstatistik.I. Słowo wstępne - Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Posła na Sejm RP Henryka Krolla.

Szanowni członkowie i sympatycy.
Kolejne wybory do samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, w których my Niemcy zamieszkali w Województwie Opolskim uczestniczyliśmy przeszły do historii.

Wybory samorządowe należały do jednych z ważnych zadań naszej organizacji w roku 2002. Daliśmy temu wyraz w przyjętym przez delegatów Rocznego Zebrania Sprawozdawczego programu pracy na rok 2002/2003. Daliśmy temu też wyraz w praktycznym realizowaniu zadań ustalonych na rzecz uczestnictwa naszej organizacji w wyborach.

Wyborami tymi zajmowali się ludzie wywodzący się ze struktur organizacji, z samorządów terytorialnych, zorganizowani w Komitecie Wyborczym "Mniejszość Niemiecka", w ramach tegoż Komitetu pracowały powiatowe i gminne sztaby wyborcze.

Naturalnym jest, iż wynik wyborczy uzależniony jest od wielu czynników ale przede wszystkim od uczestnictwa wyborców w wyborach i ilości oddanych głosów na kandydatów mniejszości niemieckiej.

Chciałbym z tego miejsca organizatorom, kandydatom i Wam drodzy wyborcy raz jeszcze podziękować za pracę na rzecz tych wyborów oraz za głosy, które oddaliście na naszych kandydatów.

Na wynik w przyszłych wyborach pracować musimy wszyscy od początku przez cały okres rozpoczętej pracy przez samorządy wybrane w ostatnich wyborach.

Niech to wydawnictwo zatytułowane "Udział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsk Opolskim w wyborach samorządowych w roku 2002" dostarczy Wam więcej informacji na ten temat, niech spowoduje zwiększenie zbiorowej aktywności w przyszłości.

Propozycje i wnioski w tym temacie składać można do biura naszej organizacji w 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6. Chętnie z Waszych wniosków będziemy korzystali.


Henryk Kroll - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

Auszug aus dem:

Protokoll

über die Schlußfolgerungen der Jahresversammlung

der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien

in Annaberg am 23. März 2002


/ ... /
Pkt. 3. Die Delegierten akzeptieren das Arbeitsprogramm der Gesellschaft für das Jahr 2002 und erstes Quartal 2003 und verpflichten den Bezirksvorstand und die Vorstände aller unserer Strukturen, die angenommenen Richtlinien zu realisieren. Ein schriftliches Arbeitsprogramm ist diesem Protokoll als Anlage Nr. 3 beigefügt.
/ ... /
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anlage 3.

Richtlinien

für das Arbeitsprogramm im Jahre 2002/3
/ ... /
Organisatorische Angelegenheiten
Pkt. 6) Im Jahre 2002 werden in Polen Kommunalwahlen durchgeführt. Unsere Gesellschaft wird sich an den Wahlen beteiligen. Für dieses Ereignis und diese Aufgabe wird ein Programm ausgearbeitet und verwirklicht.

/ ... /


0

Kalendarz wyborczy

Zadania organizacyjno – techniczne

dla wyborów samorządowych 27. października 2002 roku
Lp


Treść

Ostateczny termin

Odpowiedzialny za realizację

Uwagi

1.

Zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do 30.08.2002

Prezydium Zarządu TSKN p. J. Lenort

07.09.

2.

Utworzenie w banku rachunku bankowego Komitetu Wyborczego

do 03.09.2002

Pełnomocnik finansowy M. Heinc
3.

Uzyskanie nr Regonu i NIP komitetu wyborczego

do 05.09.2002

Pełnomocnik wyborczy H. Brol
4.

Przekazanie Przewodniczącym Zarządów Gminnych list poparcia dla kandydatów

do 02.09.2002

Pełnomocnik wyborczy H. Brol
5.

Zbieranie podpisów na listach popierających kandydat. i przekazanie ich pełnomocnikowi wyborczemu

05.09. – 10.09.2002

Przewodnicz. Zarz. Gminnych i DFK TSKN oraz kandydaci
6.

Ustalenie w powiatach i gminach pełnomocnik. do:

Zgłaszania po 1 kandydacie do

powiatowej i gminnej komisji wyborczej

Zgłoszenie osób na pełnomocników do rejestracji kandydatówdo 04.09.2002 odebrać od pełnomocnika wyborczego H. Brol

Przewodniczący Powiatowych i Gminnych TSKN
7

Zgłoszenie po jednym kandydacie do: Wojewódzkiej,

- powiatowej komisji wyborczej,

- gminnej komisji wyborczej


do 10.09.2002

* Pan H. Brol

* Pełnomocnik powiatowy

* Pełnomocnik gminny

8

Zgłaszanie terytorialnym komisją wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnej dla każdego okręgu wyborczego do rad gmin, powiatów i sejmiku wojew.

do 24.09.2002

* Pan H. Brol

* Pełnomocnik powiatowy

* Pełnomocnik gminny

9

Zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydat. na wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta

do 29.09.2002

Pełnomocnicy gminni
10

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyb. – po 1 kandydacie do każdej komisji oraz stworzyć rezerwę w przypadku potrzeby uzupełnienia składów komisji.

do 30.09.2002

Pełnomocnicy gminni
11

Organizowanie spotkań kandydatów z wyborcami – zasadą jest ażeby, co najmniej jedno spotkanie odbyło się w każdym okręgu wyborczym. Oprócz kandydatów na radnych gminnych zaprosić kandydata na wójta, burmistrza, kandydatów na radnych powiatowych i do sejmiku oraz gości wg uznania organizatorów

od 05.09.2002 do 25.10.2002 do godz. 24.00

Przewodniczący DFK przy współudziale Przewodniczącego Zarządu Gminnego TSKN

Uprzejmie prosi się o przekazanie do pełnomocnika wyb. terminarza spotkań w danej gminie do 06.09.2002

12

Rozwieszanie w swoich miejscowościach plakatów, dostarczanie wyborcom ulotek i innych materiałów propagandowych

Niezwłocznie po ich otrzymaniu

Przewodniczący DFK przy współudziale Przewodnicząc. i członków Zarz. Gminn. TSKN
13

Wyznaczenie mężów zaufania i wyposażenie ich w upoważnienia

do 25.10.2002

Przewodniczący Zarz. Gminn. TSKN i Przewodnicz. DFK
14

Sporządzenie inform. o wynikach wyborów i dostarczenie ich do 28.10.2002 do Biura TSKN wg przekazan. wzorów

28.10.2002

Przewodniczącego Zarządu Gminnego TSKN
15

Udzielanie kandydatom wyjaśnień i dopilnowanie ażeby dokonane zostały przez nich jak najszybciej wpłaty na konto bankowe Komitetu Wyborczego.

Stawki wynoszą dla kandydatów do gminy – 30 zł, do powiatu – 100 zł, do sejmiku – 500 zł,

na wójtów i burmistrzów – 2000 zł


od chwili otrzymania informacji od pełnomocnika finansowego - w ciągu 5 dni

Przewodniczącego Zarządu Gminnego TSKN i Przewodniczący DFK
16

Rozpoczęcie rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia. Pierwszeństwo mają kandydaci do sejmiku, rad powiatu, kandydaci na wójtów i burmistrzów

od 12.10.2002 do 25.10.2002

Pełnomocnik ds. Mediów Elektronicznych - Pani Alice Schatton tel. 4477781. i

przew. sztabów powiatowych


17

Realizacja pozostałych spraw nie ujętych w niniejszym kalendarzu a wynikających z potrzeb dnia codziennego

Na bieżąco wg potrzeb

Przewodniczący sztabów Powiatowych Gminnych i DFK
Zadania

do wykonania w związku z wyborami

do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego

w dniu 27.10.2002 roku
Lp

Zadania

Termin

realizacji

Osoba odpowiedz.

za realizację

Uwagi

1

Otwarcie kampanii wyborczej w powiatach

05.09.-15.09.2002

Przewodniczący sztabów powiatowych, starostowie

300-400 uczestni-ków

2

Zakończenie kampanii wyborczej

23.-25.10.2002

j. w.

j. w.

3.

Spotkania z kandydatami (jedno spotkanie w każdym okręgu wyborczym na szczeblu gminy z udziałem kandydatów do rad gmin, powiatów

i sejmiku wojewódzkiego09.09.-

25.10.2002Przewodniczący DFK, Zarządów Gminnych, kandydaci na wójtów, burmistrzów
4.

Opracowanie i druk plakatów wyborczych z kandydatami do sejmiku, do Rad Powiatowych (oddzielnie dla każdego okręgu)

do 15.10.2002

Pełnomocnik wyborczy, redaktor naczelny Schlesisches Wochenblatt
5.

Przedstawienie kandydatów, programów i tematów wyborczych w gazecie Schlesisches Wochenblatt,

wydanie wkładki do gazety – wg okręgów do sejmiku wojewódzkiegood 10.09.2002

Redaktor naczelny Schlesisches Wochenblatt E. Miś
6.

Wydanie 20000 sztuk ulotek wyborczych i rozprowadzenie ich

do 18.10. wydanie i do 25.10 rozprowadzenie

j. w.

i przewodniczący DFK


7.

Przygotowanie i rozpowszechnienie audycji wyborczych w telewizji publicznej i publicznym radiu

Przygotowanie do 12.10.2002, rozpowszechnienie 12.10. - 25.10.02

Pełnomocnik ds. mediów elektronicznych Alice Schatton, kandydaci do sejmiku woj., na wójtów, burmistrzów i rad powiatowych
8.

Możliwość prowadzenia przez kandydatów na radnych wszystkich szczebli, kandydatów na wójtów, burmistrzów kampanii indywidualnej na wyłączny koszt kandydata z zachowaniem obowiązujących zasad finansowych i treści programu

od 28.09. do 25.10.2002

KandydaciSporządził:


Jan Lenort

Sekretarz Zarządu TSKNRamowy program – scenariusz

otwarcia i zakończenia kampanii wyborczej wyborów samorządowych

wszystkich szczebli w roku 2002 (27. 10. 2002)
Gogolin, 02. 08. 2002
Część ogólna

Rozpoczęcie i zakończenie kampanii wyborczej organizują dla konkretnych powiatów Powiatowe Sztaby Wyborcze.

Możliwe terminy:

Rozpoczęcie od 03.09. do 10.09.2002

Zakończenie od 20.10. do 25.10.2002

Konkretny termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce ustalają Powiatowe Sztaby Wyborcze w porozumieniu z przewodniczącym Komitetu Wyborczego i jego pełnomocnikiem wyborczym.

Uczestniczą: Kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego, kandydaci do powiatu, kandydaci do Samorządu Miast i Gmin, które znajdują się w powiecie. Następnie goście zaproszeni wg uznania organizatorów oraz wyborcy z poszczególnych gmin.

Rozpoczęcie i zakończenie kampanii wyborczej finansuje Powiatowy Sztab Wyborczy korzystając z pomocy samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych.

Dekoracja dostosowana do wyborów - flagi: polska, śląska, europejska, niemiecka.
Część szczegółowa –przebieg otwarcia kampanii wyborczej w danym powiecie.

1) Hymn - Oberschlesien ist mein liebes Heimatland – (orkiestra lub kaseta) z udziałem wszystkich uczestników.

Powitanie – dokonuje Przewodniczący Sztabu Powiatowego.
3) Wystąpienie podsumowujące działalność samorządową obecnej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Wojewódzkiego i najważniejsze zadania na nowa kadencję – do 25 minut.

Występują (w zależności od powiatów)

powiat Opolski Ziemski i Miejski – Ryszard Galla

powiat Kędzierzyn-Koźle – Bruno Kosak

powiat Olesno – Edward Flak

powiat Strzelce Opolskie – Józef Kotyś

powiat Krapkowice – Ryszard Donitza

powiat Prudnik – pani Tomala

powiat Kluczbork – Ryszard Galla lub Otylia Skoczylas.
Wystąpienia programowe obejmujące najważniejsze zadania na nową kadencję w powiatach i znajdujących się w nim gminach – występują do 20 minut.

powiat Opole Ziemski i Miejski – Henryk Lakwa i Ernest Mittmann

powiat Kędzierzyn-Koźle – Józef Gisman

powiat Olesno – Jan Kus

powiat Strzelce Opolskie – Gerard Mateja

powiat Krapkowice – Joachim Czernek

powiat Prudnik – Joachim Mazur

powiat Kluczbork – Otylia Skoczylas


Prezentacja kandydatów:

do sejmiku wojewódzkiego – bezpośrednio

do powiatu – bezpośrednio

do gmin – podać należy ilu kandydatów z listy M.N. do poszczególnych gmin i sumę łączną kandydatów przedstawia Przewodniczący Sztabu Powiatowego lub wyznaczona przez niego osoba.


Apel wyborczy – (należy sformułować go pisemnie) a odczytać go powinna najmłodsza lub najmłodszy z kandydatów na radnych.
Część kulturalna w której wystąpić winne zespoły kulturalne struktur M.N. działające w powiecie. Czas trwania do 50 minut.
Uwaga!

W zakończeniu kampanii wyborczej główny akcent skierować na zadanie programowe na nową kadencję. Kolejność wystąpień jest taka sama, jak podczas rozpoczęcia kampanii, z tym że występującymi są przede wszystkim liderzy do sejmiku wojewódzkiego oraz obecni starostowie, jeżeli będą kandydatami do Rady Powiatowej.Wahlprogramm

des Wahlkomitees Deutsche Minderheit

für die Sejmik-Wahl in der Woiwodschaft Oppeln

Vor allem Kompetenz
Das Programm umfasst 11 Bereiche:
Regionalpolitik

Infrastruktur und Wirtschaft

Gesundheitsschutz und Sozialpolitik

Kultur


Bildung

Tourismus und Sport

Landwirtschaft

Umweltschutz

Europäische Integration

Zusammenarbeit mit dem Ausland

Förderung der Region
Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche!

Franz von Assisi

Regionale Politik
Kapital kommt am liebsten dorthin, wo ihm geeignete Zuwachsbedingungen geschaffen wurden. Der deutsche Pragmatismus gebietet folgende Aktivitäten:

Aktualisierung der Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Oppeln 2000-2015, sodass die langfristige Entwicklung der Region in der sozialpolitisch erwünschten Richtung fortschreitet. Es gilt, den vorgefundenen Bedingungskomplex kreativ und innovativ anzugehen,

Erarbeitung und Umsetzung von Aktionsprogrammen, in denen die einzelnen Punkte der Strategie detailliert dargelegt werden,

Umsetzung der Sektorstrategien in den Bereichen öffentliche Bildung, Umweltschutz, technische Infrastruktur, Landwirtschaft und Dorfentwicklung, Gesundheitsförderung und -schutz, Kultur, Sozialfürsorge und Familienpolitik sowie Arbeitsmarkt,

Förderung (u.a. über die Stiftung für die Entwicklung Schlesiens und Förderung Lokaler Initiativen) von Wirtschaftsinitiativen,

Fortführung der Zusammenarbeit mit allen Stufen der Gebiets- und Staatsverwaltung in der Woiwodschaft,

Unterstützung von Maßnamen zum Zwecke der Beteiligung aller notwendigen Personen und Institutionen an der regionalen Entwicklungsplanung.
Infrastruktur und Wirtschaft
Ausarbeitung eines Konzepts zur Lösung arbeitsmarktspezifischer Probleme in den Wohngebieten der deutschen Minderheit,

Maßnahmen zur Verselbständigung der Deutschen Minderheit,

Ausarbeitung eines Verfahrens, das in Deutschland Arbeitende dazu bringt, in der Woiwodschaft zu investieren. Schaffung von Entwicklungsbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen,

Erarbeitung eines Rauminformationssystems für Oppeln,

Schaffung eines Wirtschaftsüberwachungssystems für die Woiwodschaft,

Umsetzung von Programmen zur wirtschaftlichen Entwicklung (Entwicklungsprogramm für die regionalen Energiesysteme, Programm zur Einführung neuer Systeme erneuerbarer Energien, Weiterentwicklung des Regionalen Kreditbürgschaftssystems,

Unterstützung von Maßnahmen zur Senkung der Arbeitslosigkeit, in erster Linie bei Frauen, Schulabgängern und Dorfbewohnern,

Einführung eines Programms zur Berufsaktivierung ehemaliger LPG-Mitarbeiter,

Vereinfachung der Prozeduren bei der Betreuung von Investoren,

Errichtung von Zentren für Investorenbetreuung,

Weiterorganisation des “Oppelner Wirtschaftsforums” zum Zwecke eines Erfahrungs- und Informationsaustausches zwischen Unternehmern in der Region,

Unterstützung beim Ausbau der kommunalen Infrastruktur,

Modernisierung und Ausbau von Woiwodschaftsstraßen, Brückenobjekten, Durchlässen,

Beteiligung an der Modernisierung und Ausführung von Regenkanalisationen, Bürgersteigen, Spazier- und Radwegen, Bushaltebuchten,

Infrastrukturausbau um die Autobahn A4,

optimale Nutzung der Flugplätze in Hermsdorf und Groß Stein,

Entwicklung des Regionalen Kreditbürgschaftssystems,

Errichtung von Logistikzentren in der Woiwodschaft,

Umsetzung des “Woiwodschafts-Vertrags”,

Analyse des Bedarfs an Arbeitskräften in der Woiwodschaft,

Fortführung des Wettbewerbs “Oppelns führende Exporteure”,

Fortführung des Wettbewerbs “Bestes Produkt der Region Oppeln”,

Unterstützung von Maßnahmen zum Aufbau einer Sonderwirtschaftszone in Neisse,

Unterstützung der “Inkubatoren des Unternehmertums” und des Dienstleistungsbereichs.


Gesundheitsschutz und Sozialpolitik
Verbesserung der medizinischen Leistungen und Einführung neuer Techniken in der Medizin,

Ausbau des Woiwodschaftszentrums für Onkologie (Erhöhung der Behandlungseffizienz bei Onkologiepatienten),

Unterstützung von Maßnahmen zur Verminderung von Kreislauferkrankungen,

Umstrukturierung von Gesundheitseinrichtungen in der Woiwodschaft,

Beschaffung von medizinischen Geräten über deutsche Organisationen und die deutsche Regierung für Krankenhäuser rund um Oppeln,

Erarbeitung eines Fortbildungssystems für Krankenschwestern und Geburtshelferinnen,

Fortführung des “Oppelner Forums für Gesundheitsförderung”,

Fortführung des Impfprogramms für Kinder,

Propagierung eines gesunden Lebensstils,

Unterstützung gesundheitsfördernder Schulen,

Umsetzung des woiwodschaftlichen Anti-Drogen-Programms und des Programms zur Vorbeugung von Alkoholproblemen für die Woiwodschaft Oppeln (Einschränkung des Gebrauchs von Nikotin, Alkohol und Drogen, besonders bei Kindern und Jugendlichen, sowie AIDS-Prophylaxe),

Förderung der schulischen Gesundheitsbildung,

Beteiligung an der Lösung sozialer Probleme,

Verbeugung und Gegenmaßnahmen gegen eine Marginalisierung sozialer Gruppen,

Angleichung der Lebenschancen Behinderter.

  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość