Strona główna

Ugoda ostrowska 1392r. Witold uzyskiwał miano Wielkiego Księcia Litewskiego, panował na Litwie pod zwierzchnictwem Władysława Jagiełły Unia wileńsko-radomska


Pobieranie 10.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.75 Kb.
Ugoda ostrowska - 1392r. Witold uzyskiwał miano Wielkiego Księcia Litewskiego, panował na Litwie pod zwierzchnictwem Władysława Jagiełły

Unia wileńsko-radomska – 1401r. na jej mocy Witold otrzymał dożywotnio urząd Wielkiego Księcia Litewskiego, a w przypadku bezpotomnej śmierci Władysława Jagiełły wybór następnego króla będzie uzgodniony z Litwą

I Pokój toruński – 1411r. Polska otrzymała ziemię dobrzyńską, Litwa żmudź i księstwo mazowieckie, a krzyżacy mieli wykupić jeńców i wypłacić odszkodowanie

Pokój melneński – 1422r. na jego mocy Polska otrzymała ziemię dobrzyńską, a Litwa żmudź bez warunków dożywocia dla Witolda i Jagiełły

Pokój w Brześciu – 1435r. potwierdzał warunki pokoju melneńskiego, w razie nie dotrzymania warunków Stany Pruskie miały wymówić posłuszeństwo zakonowi

II Pokój toruński – 1466r. na jego mocy Polska otrzymała pomorze gdańskie, Malbork i Elbląg, ziemię dobrzyńską i michałowską oraz biskupstwo warmińskie

Przyczyny Unii polsko-litewskiej:

-dwustronne zagrożenie ze strony krzyżaków

-zagrożenie Litwy ze strony Wielkiego Księstwa Moskiewskiego dążącego do podporządkowania sobie ziem Ruskich

-dążenie panów małopolskich do rozszerzenia wpływów na Rusi

-interesy kościoła katolickiego zyskującego możliwość krystianizacji ziem pogańskich i przewagi nad kościołem prawosławnym

1384 – Koronacja Jadwigi

1385 - Unia w Krewnie pomiędzy Polską a Litwą.

Na mocy tego układu Jagiełło zobowiązywał się do:

- przyjęcia chrztu

- poślubienia Jadwigi

- odzyskania ziem utraconych przez Polskę

- przyłączenia Litwy do Polski

- wypłacenia odszkodowania Wilhelmowi w zamian za koronę polską

Luty 1386 - odbył się chrzest Jagiełły (LITWY) i jego najbliższych krewnych, ślub z Jadwigą i koronacja

1387 – papież utworzył biskupstwo w Wilnie podlegające arcybiskupstwu w Gnieźnie

1392 – ugoda Ostrowska zawarta między Władysławem Jagiełło a Witoldem. Witold objął władzę nad Litwą pod zwierzchnictwem Jagiełły

1398 – pokój zawarty między krzyżakami a Litwą nad rzeką Dubiską. Witold zrzekł się Żmudzi na rzecz krzyżaków.

1399 – wyprawa Witolda przeciwko Mongołom, klęska poniesiona nad rzeką Worsklą

1399 – umiera Jadwiga i jej dziecko, korona polska przestaje być dziedziczna

1401 – podpisana Unia Wileńsko – Radomska:

Witold otrzymywał dożywotnio władzę Wielkoksiążęcą na Litwie, po śmierci jego Litwa miała powrócić do Jagiełły i korony polskiej, w razie bezpotomnej śmierci Jagiełły Polacy nie wybiorą króla bez zgody Litwinów, akt Unii został potwierdzony przez Polską Radę Koronną i Litewskich Bojarów.1404 – pokój w Raciążu

1413 – Unia Chorodejska:

Nastąpiło utrwalenie państwowości Litewskiej, przyjęto postanowienie pobytu na stałe wielkiego księcia co oznaczało oddzielenie władzy królewskiej od wielkoksiążęcej, uchylono warunek powrotu Litwy do korony po śmierci Witolda1430 – próba Bojarów obwołania Witolda królem

1413 – za następczynię tronu polskiego została uznana córka Władysława Jagiełły, Jadwiga

1424 – urodził się syn Władysława Jagiełły, Władysław

1440 – powstanie Związku Pruskiego

1463 – bitwy na Zalewie Wiślanym

1466bitwa pod Chojnicami

1515 – spotkanie w Wiedniu Władysława Jagiełły, cesarza Maksymiliana I oraz króla Polski Zygmunta Starego. Ustalono możliwość przejęcia tronu Czech i Węgier przez Habsburgów, a stało się to w roku 1526 w bitwie pod Mohaczem, gdzie zginął Ludwig JagiełłoKolejność władców Węgier:

  1. Władysław Warneńczyk 1440-1444

  2. Władysław Pogrobowiec Habsburg

  3. Maciej Korwin

  4. Władysław Jagiełło 1490

  5. Ludwig Jagiellończyk

  6. Ferdynand Habsburg

W wyniku jakich wydarzeń dynastia Jagiellonów objęła panowanie w Czechach.

W 1457r. władzę w Czechach objął tzw. król Narodowy - Jerzy z Podiebradów. W 1462r. podpisał układ z Kazimierzem Jagiellończykiem dotyczący jego następcy. W 1469r. Jerzy z Podiebradów uznał swoim następcą syna Kazimierza – Władysława Jagiellończyka, który objął panowanie w Czechach w 1471r. po śmierci Jerzego z Podiebradów.Przyczyny wybuchu wojny 13-letniej:

-wewnętrzny kryzys krzyżacki

-w 1454r. w Prusach wybuchło powstanie anty-krzyżackie

-w1440r. utworzono Związek Pruski skupiający miasta pruskie, których polityka była skierowana przeciwko krzyżakomKolejność władców Czech:

a) Zygmunt Luksemburski

b) Albrecht Habsburg

c) Władysław Pogrobowiec Habsburg

d) Jerzy z Podiebradów

e) Władysław Jagiellończykf) Ferdynand Habsburg


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość