Strona główna

Ul. Śmigielskiego 12a/6 Konto bankowe wbk oddział Ostrów Wlkp


Pobieranie 64.39 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar64.39 Kb.
PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr inż. Włodzimierz Cichowlas

ul. Śmigielskiego 12a/6 Konto bankowe WBK Oddział Ostrów Wlkp.

63-400 Ostrów Wlkp. nr konta 10901160 – 705615 – 170 – 4

NIP 622-123-06-35 ( tel. (0-62) 736 – 08 – 02Ètel. kom. 0601 – 76 – 89 – 23
P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

WRAZ Z OPERATEM WODNO - PRAWNYM

OBIEKT


Oczyszczalnia ścieków typ „NEBRASKA M-7”ADRESSzkoła Podstawowa w Sobótce, gm. Ostrów Wlkp.INWESTORGmina Ostrów Wielkopolski

63-400 Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wlkp. 12BRANŻAsanitarna

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO
PODPIS


PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Włodzimierz Cichowlas

upr. bud. nr UAN 7342-123/92
Ostrów Wielkopolski, styczeń 2006r.


SPIS TREŚCI


 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  1. Podstawa opracowania.

  2. Przedmiot opracowania.

  3. Zakres zamierzonego korzystania z wód.

  4. Warunki gruntowo-wodne.

  5. Opis projektowanego rozwiązania.

  6. Odbiornik oczyszczonych ścieków.

 2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Z URZĄDZENIAMI.

  1. Bilans ścieków.

  2. Charakterystyka składu ścieków surowych.

  3. Wymagany stopień oczyszczenia ścieków.

  4. Projektowany efekt oczyszczenia ścieków.

  5. Dobór urządzeń oczyszczalni ścieków.

  6. Podstawowe parametry technologiczne urządzeń oczyszczalni.

   1. Charakterystyka osadu czynnego.

   2. Charakterystyka osadnika wtórnego.

   3. Zasilanie energetyczne.

  7. Kanalizacja sanitarna

  8. Montaż oczyszczalni.

 3. FORMY OCHRONY PRZYRODY UTWORZONE LUB USTANOWIONE.

 4. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPORZĄDZONY W JĘZYKU NIETECHNICZNYM.

 5. UWAGI EKSPLOATACYJNE.

  1. Obsługa oczyszczalni.

  2. Usuwanie osadu.

  3. Kontrola jakości odprowadzanych ścieków.

  4. Obowiązki wobec osób trzecich.

 6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI. 1. CZĘŚĆ GRAFICZNA.

  1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym planem oczyszczalni.

  2. Profil podłużny w skali 1:100/200.

  3. Schemat technologiczny oczyszczalni.

  4. Rysunek reaktora biologicznego typ NEBRASKA M-7

  5. Aprobata techniczna.


OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wraz z operatem wodno-prawnym oczyszczalni ścieków typ „NEBRASKA M-7” przy Szkole Podstawowej w Sobótce, gm. Ostrów Wielkopolski.
 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
  1. Postawa opracowania:

 • zlecenie inwestora z 15 września 2005r.

 • mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500

 • uzgodnienia z inwestorem

 • inwentaryzacja w terenie

 • dane techniczne projektowanych urządzeń w oparciu o W.P.P.U. SUMAX

 • obowiązujące przepisy prawne, w tym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
  1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu technicznego wraz z operatem wodno – prawnym przyzagrodowej oczyszczalni ścieków typu NEBRASKA dla Szkoły Podstawowej w Sobótce. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na przeznaczenie publiczne obiektu ( szczególne korzystanie z wód ) na odprowadzenie ścieków wymagane jest pozwolenie wodno-prawne.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę dla Inwestora do ubiegania się o uzyskanie:

pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód


1.3. Zakres zamierzonego korzystania z wód.

Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje wykonanie urządzeń i eksploatację oczyszczalni ścieków typu NEBRASKA dla Szkoły Podstawowej w Sobótce oraz odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych do istniejącej kanalizacji deszczowej będącej w zarządzaniu Gminy Ostrów Wielkopolski.

1.4. Warunki gruntowo – wodne.

Na podstawie dokonanych odkrywek stwierdzono, że na terenie budowy oczyszczalni występują grunty gliniasto piaszczyste, a woda gruntowa znajduje się w przedziale głębokości 2,5 – 3,0m od powierzchni terenu w zależności od pory roku.

Górna warstwa profilu glebowego może zawierać część gruzu i kamienie po budowie szkoły.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, obejmującej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.


1.5. Opis projektowanego rozwiązania.

Dla budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce projektuje się budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologiczną typu „NEBRASKA M-7” przeznaczoną wyłącznie do oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych.

Oczyszczalnia zostanie zlokalizowana w południowej części działki nr 226 w odległości około 15,0 m od budynku szkoły.

Ścieki z pomieszczeń budynku wpływać będą do zbiornika wyrównawczo-uśredniającego (osadnik wstępny) o poj. 6,0m3 w którym nastąpi uśrednienie składu ścieków oraz sedymentacja zawiesin łatwo opadających.

Ze zbiornika ścieki doprowadzone będą do komory natleniania o poj. 5,0m3, a następnie do oczyszczalni NEBRASKA M-7. Ścieki najpierw wpływają do komory reaktora biologicznego, a następnie do komory klarowania ( osadnik wtórny). Ścieki po oczyszczeniu grawitacyjnie odprowadzone zostaną rurociągiem kanalizacyjnym z rur PVC Ø160mm do przepompowni a następnie do kanalizacji deszczowej. Wszystkie urządzenia będą montowane pod ziemią, a do oczyszczania lub kontroli urządzeń wyprowadzone zostaną włazy.

1.6. Odbiornik oczyszczonych ścieków.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych z przedmiotowej oczyszczalni jest kanalizacja deszczowa będąca z zarządzaniu Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski.


 1. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Z URZĄDZENIAMI.

2.1. Bilans ścieków

Ścieki sanitarne odprowadzane z budynków szkolnych są typowymi ściekami gospodarczo – bytowymi. Nie zawierają składników mogących zmienić charakter ścieków, tj. związków toksycznych lub agresywnych.

Ilość odprowadzonych ścieków sanitarnych przyjęto równą ilości wody zużytej na cele gospodarczo – bytowe.

Ilość ta zależy od standardu wyposażenia obiektu w urządzenia sanitarne oraz funkcjonującą kuchnię.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z inwestorem do budynku szkoły uczęszczać będzie 225 uczniów i 20 osób personelu. • średnie dobowe zużycie wody przypadające na jednego ucznia i personel wynosi 20 l/d

Qśr = 245 x 0,020 = 4,90 m3/d

 • średnie dobowe zużycie wody przypadające na jeden posiłek 0,010 m3/d

Qśr = 250 x 0,010 = 2,50 m3/d

 • średnie dobowe zużycie wody łącznie wyniesie:

Qśr = 4,90 + 2,50 = 7,40 m3/d

 • współczynnik nierównomierności zużycia wody dobowy Nd = 1,3

 • współczynnik nierównomierności zużycia wody godzinowej Ng = 2,3

Qmax d = 7,40 x 1,3 = 9,62 m3/d

Qmax g = 9,62 x 2,3/24 godz. = 0,92 m3/h

W bilansie ścieków nie uwzględniono wód infiltracyjnych, ponieważ zakłada się szczelność urządzeń i kanalizacji.

Do oczyszczalni nie przewiduje się wprowadzenia ścieków deszczowych.
  1. Charakterystyka składu ścieków surowych.

W oparciu o badania fizykochemiczne ścieków surowych na podobnych obiektach oraz w oparciu o dostępną literaturę przyjęto do dalszych obliczeń następujące parametry ścieków:

BZT5 = 400 g O2/m3

CHZT = 850 g / m3

zawiesina ogólna = 325 g /m3  1. Wymagany stopień oczyszczania ścieków.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód i do ziemi ( Dz. U. nr 116, poz. 503 ) Najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do odbiornika nie powinny przekraczać:
BZT5 = 25 g O2/m3

CHZT = 125 g / m3

zawiesina ogólna = 35 g /m3
stąd procentowy stopień oczyszczania ścieków winien wynosić odpowiednio:
BZT5 = 93,7 %

CHZT = 86,3 %

zawiesina ogólna = 89,2 %


  1. Projektowany efekt oczyszczania ścieków.

Według producenta urządzeń oczyszczalnia typu NEBRASKA M-7 charakteryzuje się wysoką skutecznością oczyszczania ścieków:
redukcja BZT5  95 %

redukcja CHZT  93 %

redukcja zawiesina ogólna  94 %
Zakładając powyższą skuteczność oczyszczania ścieków to skład ścieków oczyszczonych wprowadzonych do odbiornika (kanalizacji deszczowej) będzie następujący:
BZT5 = 400 x ( 1 – 0,95 )  20 g O2/m3

CHZT = 850 x ( 1 – 0,93 )  59,5 g / m3

zawiesina ogólna = 325 x ( 1 – 0,94 )  19,5 g /m3

Ścieki oczyszczone odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 08.07.2004r w sprawie kwalifikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód i do ziemi.  1. Dobór urządzeń oczyszczalni ścieków.

Projektowana oczyszczalnia ścieków składa się z następujących urządzeń:

 • zbiornik wyrównawczo – uśredniający ( osadnik wstępny) o poj. 6,0 m3

 • komora natleniania o poj. 5,0 m3

 • oczyszczalnia NEBRASKA M-7

 • przepompownia

Zbiornik wyrównawczo – uśredniający jako osadnik wstępy ma na celu:

 • wytrącenie drobnych zanieczyszczeń opadających, a przez to znaczne obniżenie zawiesiny ogólnej, BZT5 oraz azotu ogólnego.

 • filtrację grawitacyjną zanieczyszczeń o gęstości mniejszej od wody (tłuszcze),

 • retencjonowanie ścieków doprowadzonych w sposób nierównomierny,

 • stabilizację beztlenową (fermentację) osadów wstępnych oraz recyrkulowanych osadów wtórnych po procesie oczyszczania biologicznego.

Przez bezpośredni kontakt przepływających ścieków z gnijącym osadem następuje zintensyfikowanie biologicznego procesu usuwania fosforu ( generowanie lotnych kwasów tłuszczowych ) i rozpoczęcie procesu denitryfikacji.

Komora natleniania :

Konstrukcja komory natleniania jest podobna do reaktora NEBRASKI, lecz nie posiada osadnika wtórnego. Pojemność komory natlenia wynosi 5,0 m3. Zachodzi w niej proces oczyszczania tlenowego przy pomocy bakterii tlenowych zwanych osadem czynnym. Natlenianie odbywa się za pomocą czterech dyfuzorów tlenowych zasilanych z odrębnego kompresora.Reaktor biologiczny NEBRASKA M-7 ma na celu:

Wstępnie oczyszczone ścieki kierowane są do reaktora oczyszczalni typu NEBRASKA M-7 gdzie następuje oczyszczanie biologiczne metodą obciążonego osadu czynnego.

Reaktor biologiczny składa się ze zbiornika w kształcie stożka wykonanego z włókna szklanego i żywicy poliestrowej stanowiącego obudowę zewnętrzną. Wewnątrz obudowy znajduje się drugi zbiornik bez dna o mniejszej średnicy, zwężający się ku dołowi. Wzajemny układ obydwu zbiorników nieruchomych względem siebie powoduje powstanie dwóch komór.

Pierwsza z nich, znajdująca się w środku zbiornika wewnętrznego to główna komora napowietrzania. Druga, zawarta w przestrzeni pomiędzy zbiornikami to strefa klarowania cieczy działająca na zasadzie osadnika wtórnego. Wewnątrz komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysająca o  200 mm, zawieszona w odległości 0,1 m nad dnem zbiornika.

Powietrze tłoczone odpowiednim przewodem PE o  25 mm, uwalniane jest przy końcu rury zasysającej poprzez dyfuzor w kształcie dysku. Unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza oraz analogiczny przepływ cieszy znajdującej się w rurze powodują porywanie cząstek stałych z dna zbiornika.

Kształt komory napowietrzania oraz rury zasysającej zapewnia całkowite mieszanie się oczyszczonych ścieków z powietrzem. Umożliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych.

W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje przemieszczanie masy cieczy z w/w osadnika wtórnego. Warunki panujące w dolnej części osadnika umożliwiają cząstkom stałym opadanie na dno zbiornika, skąd zawracane zostają ponownie do komory napowietrzania. Oczyszczona ciecz odprowadzana jest rurą na zewnątrz do odbiornika. Tworzący się w tym procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Czas zatrzymania w komorze wynosi minimum 24 godziny. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostającego w zbiorniku. Opróżnianie zbiornika z osadu odbywa się w sposób okresowy. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyżej opisanym procesie nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania. Konieczność usunięcia osadu wynika z prostych testów analizujących ilość zawiesin w centralnej komorze napowietrzania. Powietrze doprowadzone jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora (370 W do komory napowietrzania i 370 W do reaktora NEBRASKA) umieszczonego z reguły na zewnątrz w ochronnej obudowie.

Ścieki wychodzące z reaktora przechwytywane są przez pompę recyrkulacyjną (pompa mamut) i odsyłane do osadnika wtórnego. Pompa recyrkulacyjna działa okresowo i dostosowuje się ją do wielkości urządzenia oraz zapotrzebowania indywidualnej oczyszczalni.

Recyrkulacja ma za zadanie:


 • przesyłania nadmiaru osadu do osadnika wtórnego, dzięki czemu eliminuje się konieczność wybierania osadu z reaktora,

 • umożliwienie procesu denitryfikacji, czyli rozbicia azotanów na tlen i azot wolny.

Przepompownia – studnia kontrolno-pomiarowa.

Wykonana zostanie w postaci studni betonowej Ø 800mm w której przewiduje się zainstalowanie pompy zatapialnej typu DRENA z automatycznym załączeniem (w formie pływaka) o wydajności do 10m3/h - Leszczyńska Fabryka Pomp.

Przepompownia ma za zadanie odprowadzać oczyszczone ścieki do kanalizacji deszczowej z uwagi na brak możliwości odpływu grawitacyjnego.

Studnię należy przykryć płytą żelbetową lub zwężką betonową z włazem żeliwnym typu lekkiego Ø 600mm. Doprowadzenie energii – silnik jednofazowy o napięciu 220V.
  1. Podstawowe parametry technologiczne urządzeń oczyszczalni.

Oczyszczalnia NEBRASKA M-7 charakteryzuje się następującymi parametrami:
- dopuszczalny przepływ - 3,6 - 10,0 m3/d

- moc zainstalowania - 370W + 370W

- pojemność robocza - 5,0m3 + 7,4m3

- ciężar całkowity - 250kg + 650kg

- dopuszczalny ładunek BZT5 - 6,1 kg/d

Model oczyszczalni


Objętość robocza łącznie Vc (m3)


Objętość komory osadu czynnego Voc (m3)


Objętość osadnika wtórnego Vow (m3)


Powierzchnia osadnika wtórnego

Fow (m2)


1.

2.

3.

4.

5.

M-7

12,4

8,8

3,60

2,80

Jak wynika z powyższej tabeli dla obliczonej przepustowości QŚr = 7,40 m3/d przyjęto oczyszczalnię ścieków NEBRASKA M-7 poprzedzoną dodatkową komorą natleniania co zostało uwzględnione w powyższej tabeli.


  1. Kanalizacja sanitarna.

Ścieki doprowadzone będą siecią kanalizacji sanitarnej do zbiornika wyrównawczo – uśredniającego (osadnik wstępny o poj. 6,0m3), a następnie do komory natleniania i do oczyszczalni ścieków, a po ich oczyszczeniu poprzez studnię pomiarową, która będzie spełniać również rolę przepompowni do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Kanalizację należy wykonać z rur PVC  160 mm. Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej oraz rodzaj zastosowanych studzienek rewizyjnych przedstawiono na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500 oraz profilu podłużnym. Rury należy układać na 10 cm podsypce piaskowej oraz winny być przykryte 30 cm warstwą piasku.

Układ kanalizacji i urządzeń oczyszczalni zaprojektowany został w nawiązaniu do terenu, rzędnej kanalizacji z budynku szkoły oraz rzędnej kanalizacji odpływowej.

W związku z brakiem odpływu grawitacyjnego ścieków z oczyszczalni do istniejącej kanalizacji projektuje się przepompownię z rur betonowych  800 mm z włazem żeliwnym lub stalowym kopulastym typu „Wałcz”.

W studni projektuje się pompę z wyłącznikiem pływakowym o wydajności 10,0 m3/godz. i wysokość podnoszenia h = 3,0 m.

Studnia ta będzie spełniać również rolę studni pomiarowo – kontrolnej.


  1. Montaż oczyszczalni.

Roboty ziemne i montażowe przy wykonywaniu wykopów należy prowadzić według następującej kolejności: • wykonać wykop,

 • zbiornik należy posadowić na podłożu piaskowym lub żwirowym i dobrze zagęścić,

 • starannie wypoziomować wzdłuż osi poziomej,

 • boki stopniowo obsypać piaskiem lub ziemią zagęszczoną bez kamieni,

 • wykonać niezbędne połączenia hydrauliczne,

 • zalać zbiorniki wodą,

 • całkowicie obsypać zbiorniki,

 • dokonać podłączenia sprężarki,

 • rozruch oczyszczalni zgodnie z zaleceniem producenta.
 1. FORMY OCHRONY PRZYRODY UTWORZONE LUB USTANOWIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.04.2004R. O OCHRONIE PRZYRODY.

Biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny tego obszaru, jak również zapisy określane w/w ustawie o ochronie przyrody nie stwierdzono sprzeczności z zamierzonym korzystaniem z wód.
 1. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPORZĄDZONY W JĘZYKU NIETECHNICZNYM

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie oczyszczalni ścieków typ NEBRASKA M-7 na odprowadzenie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych z budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce, gm. Ostrów Wielkopolski do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa była wykonana w 2005r. a jej właścicielem i użytkownikiem jest Gmina Ostrów Wielkopolski.


 1. UWAGI EKSPLOATACYJNE

5.1. Obsługa oczyszczalni

System NEBRASKA został zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby jego eksploatacja nie stanowiła uciążliwości dla przyszłego użytkownika. Obsługa oczyszczalni polega na dokonywaniu okresowego przeglądu komory napowietrzania, sprawdzeniu, czy ścieki posiadają odpowiednią barwę zgodną ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi oraz upewnieniu się czy kompresor działa bez zakłóceń.

Podstawową czynnością eksploatacyjną jest okresowe sprawdzanie stężenia osadu czynnego w komorze napowietrzania. Usuwanie nadmiaru osadu odbywa się automatycznie przy użyciu pompy MAMUT.

Oczyszczalnia przekazywana jest użytkownikowi wraz z instrukcją obsługi zawierającą wykaz czynności rutynowych, które powinny być wykonane w celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni.

System oczyszczania NEBRASKA objęty jest 2 letnim okresem gwarancyjnym zapewniającym wymianę lub naprawę części systemu zawierających wady pochodzące od producenta.
  1. Usuwanie osadu.

Usuwanie osadu z osadnika wstępnego należy wykonać wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do najbliższej komunalnej oczyszczalni ścieków.

Zaleca się opróżnianie osadnika 2-3 razy w ciągu roku.

Na terenie montowanych oczyszczalni nie przewiduje się gospodarki osadami.

Użytkownik będzie posiadał stosowną umowę z firmami posiadającymi decyzje administracyjne na przetwarzanie odpadów.
  1. Kontrola jakości odprowadzanych ścieków.

Raz w roku użytkownik oczyszczalni powinien zalecić wykonanie badań jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.


  1. Obowiązki wobec osób trzecich.

Wnioskodawca jako użytkownik kanalizacji deszczowej, wprowadzający do niej ścieki o określonym ładunku zanieczyszczeń, zobowiązany jest do utrzymania kanału w odpowiednim stanie technicznym, względnie do partycypacji w kosztach jego konserwacji i utrzymania.

  1. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Projektowane rozwiązania techniczne urządzeń oczyszczających ścieki w znacznym stopniu zabezpieczają przed wystąpieniem sytuacji awaryjnych.

Niezbędne jest jednak planowe i systematyczne prowadzenie prac konserwacyjnych jak i okresowych remontów. Wszelkie czynności naprawcze muszą być wykonane niezwłocznie -najpóźniej w ciągu 24 godz.

 1. PODSUMOWANIA I WNIOSKI
   1. Uwarunkowania w zakresie:

 • lokalizacji budynku, wielkości powierzchni działki, morfologii terenu i warunków gruntowo – wodnych, sposobu zaopatrzenia w wodę, zachowania niezbędnych odległości – spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690).
 1. Skład ścieków oczyszczonych odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód i do ziemi. (Dz. U. nr 168, poz. 1763 ).
 1. Oczyszczalnia typu NEBRASKA typoszereg M-2, M-4, M-7 posiada aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.
 1. Wnosi się o akceptację zaproponowanego systemu oczyszczania ścieków i wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń, eksploatację oraz wprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych (kanalizacji deszczowej) o max stężeniach:

BZT5 = 25 gO2/m3CHZT = 125 g/m3

Zawiesina ogólna = 35 g/m3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość