Strona główna

Umowa dostawy Nr dzp/ / 2010


Pobieranie 23.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.27 Kb.

um lab odczyn Szk + Zak 10 WSM/DZP-381-17258/N/2009-10

Umowa dostawy Nr DZP/…../ 2010
zawarta w dniu ......................................w Poznaniu pomiędzy
............................................................ z siedzibą w ................................................

(nr kodu .........), działającym(ą) na podstawie wpisu do ........................................... posiadającego REGON: …….., NIP: ………zwanym(ą) w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego(ej) działają:


.............................................................................................
a
Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, (nr kodu 61 – 285) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000002025 , REGON: 000306331, NIP: 778-13-50-016, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działają:
1. Bartłomiej Gruszka - Dyrektor

2. Renata Piątek - Gł. Księgowy


Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z późn. zmian. opubl. w Dz.U. Nr 177/2008 poz. 1058 i późn.) w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawarły umowę następującej treści:
§ 1

  1. Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego odczynników laboratoryjnych w asortymencie, ilościach i cenach określonych w ofercie złożonej na formularzu ofertowym z dnia …….. , stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część:PAKIET I - ODCZYNNIKI DO APARATU MIDITRON JUNIOR o wartości ……….*

PAKIET 2 - BADANIA KRWI UTAJONEJ W KALE o wartości ……….

PAKIET 3 - BADANIA PASOŻYTÓW W KALE o wartości ……….

PAKIET 4 - MOCZ KONTROLNY

PAKIET 5 - ODCZYNNIKI DO ELEKTROFOREZY DO APARATU CORMAY o wartości ……….

PAKIET 6 - WAPŃ o wartości ……….

PAKIET 7 - ODCZYNNIKIDO ANALIZATORA AVL 988-3 z Ca+2 o wartości ……….

PAKIET 8 - ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA RKZ CORNING 248 o wartości ……….

PAKIET 9 - ODCZYNY KIŁOWE o wartości ……….

PAKIET 10 - ROZTWÓR DO OSMOMETRU MARCEL 3000 o wartości ……….

PAKIET 11 - PORFIRYNY W MOCZU o wartości ……….

PAKIET 12 - TESTY PASKOWE o wartości ……….

PAKIET 13 - BADANIA METODĄ ELISA o wartości ……….

PAKIET 14 - BARWNIKI HEMATOLOGICZNE o wartości ……….

PAKIET 15 – ALDOLAZA o wartości ……….

PAKIET 16 – SUROWICA LUDZKA NA ANALIZATORY COBAS INTERGRAF

400 I SYNCHRON CX4CE o wartości ……….

PAKIET 17 - ODCZYNNIKI o wartości ……….

PAKIET 18 - BARWNIKI HEMATOLOGICZNE o wartości ……….

PAKIET 19 - ODCZYNNIKI DO APARATU MIDITRON JUNIOR o wartości ……….

PAKIET 20 - TEST DO OZNACZANIA PROKALCYTONINY PCT o wartości ……….

PAKIET 21 - PASKI DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ o wartości ……….

PAKIET 22 - TEST DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ ANTY HIV o wartości ……….

*) do umowy zostaną odpowiednio wpisane pakiety objęte tą umową.

2. Na każdym dostarczonym opakowaniu odczynników laboratoryjnych winna być podana data ważności, przy czym okres ważności nie może być krótszy niż określony w zał. nr 1 dla danego pakietu od daty dostawy.

3. Wykonawca oświadcza, że na przedmiot umowy posiada aktualne dokumenty, poświadczające dopuszczenie do obrotu medycznego i stosowania.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.

5. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w czasie trwania umowy na zamówienia Zamawiającego (na adres podany w zamówieniu), nie później niż w ciągu …. dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (zał. 1). Miejsce dostawy wskazane będzie w zamówieniu.

§ 2

1. Wartość umowy ustala się na kwotę ...........................(słownie: ..............................), która jest sumą wartości wyszczególnionych w § 1 ust. 1 i jest zgodna z ofertą z dnia …… (zał. 1).

2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy , podane w załączniku do umowy obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (łącznie z podatkiem VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty ubezpieczenia których transportu, o których mowa w § 1 ust. 4.

3. Zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii towaru, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez upoważnioną jednostkę Zamawiającego, co do wykonania dostawy , przy czym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby upoważnionej.

4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Faktury wystawione będą w złotych polskich, zgodnie z treścią oferty z dnia …. (zał. 1) i płatności będą realizowane przez Zamawiającego w PLN. Wykonawca zagraniczny wystawia fakturę wg prawa polskiego.

§ 3


1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy o cechach określonych w formularzu ofertowym z dnia … (zgodnie z zał. 1) .

2. Jeśli w dostarczonej partii Zamawiający stwierdzi wady, niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni zakwestionowany towar na wolny od wad w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia, nie obciążając Zamawiającego kosztami wymiany.


§ 4

Umowa niniejsza zawarta została na okres od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2010 r.


§ 5

  1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 5 albo nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia.

2. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

3. Za odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.

4. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 5 i mogło by to spowodować zakłócenia w procesie leczenia pacjentów, Zamawiający ma prawo zakupić produkt nie dostarczony w terminie u innego dostawcy i kosztami tego zakupu obciążyć Wykonawcę.

5. Jeśli rzeczywista szkoda przekroczy wysokość kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego karę umowną.

§ 6

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach:

2.1 zamiany asortymentu objętego umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy,

2.2 jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów.

2.3 przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową,

2.4 jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

.3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają zgody obu stron i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego jeśli przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.§ 8

Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony poddają jurysdykcji właściwego rzeczowo Sądu Powszechnego w Poznaniu.§ 9

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość