Strona główna

Umowa między Unią Europejską a Bośnią I Hercegowiną (BiH) w sprawie działalności Misji Policyjnej Unii Europejskiej (eupm) w Bih unia europejska, z jednej strony, I bośnia I hercegowina, zwana dalej „Stroną Przyjmującą”


Pobieranie 35.27 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar35.27 Kb.
UMOWA
między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną (BiH) w sprawie działalności Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w BiH

UNIA EUROPEJSKA,


z jednej strony,
i BOŚNIA I HERCEGOWINA,
zwana dalej „Stroną Przyjmującą”,
z drugiej strony,
obie zwane dalej „Uczestniczącymi Stronami”,
UWZGLĘDNIAJĄC:
- obecność Międzynarodowych Sił Policyjnych Narodów Zjednoczonych do Zadań Specjalnych (IPTF) w Bośni i Hercegowinie od 1996 roku i ofertę Unii Europejskiej dotyczącą zapewnienia do dnia 1 stycznia 2003 roku kontynuacji dla IPTF w Bośni i Hercegowinie,
- przyjęcie tej oferty przez Bośnię i Hercegowinę,
- przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej w dniu 11 marca 2002 roku wspólnego działania 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM). Rada stwierdziła, że EUPM powinna ustalić rozmieszczenie stałych sił policyjnych należących do BiH, zgodnie z najlepszą praktyką europejską i międzynarodową, i w ten sposób wprowadzić standardy policyjne obowiązujące w BiH,
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1

Mandat

1. Misja Policyjna Unii Europejskiej, zwana dalej „EUPM”, założy swoją kwaterę główną w Sarajewie.


2. EUPM utworzy także inne biura w Bośni i Hercegowinie. Decyzje w tej sprawie może podejmować przewodniczący Misji / komisarz policji, w konsultacji ze Stroną Przyjmującą. W tym celu EUPM rozmieszcza początkowo ogółem 24 jednostki monitorujące, usytuowane w różnych strukturach policyjnych Bośni i Hercegowiny średniego i wysokiego szczebla, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, centrach bezpieczeństwa publicznego, kantonach, państwowej agencji ochrony i wywiadu, państwowej ochronie granic, oraz w okręgu Brcko.
3. EUPM, która otrzymała niezbędne pełnomocnictwo do monitorowania, doradzania i kontroli, powinna osiągnąć swój cel do końca 2005 roku.
4. EUPM działa zgodnie z mandatem ustanowionym w artykule 1 ustęp 2 wspólnego działania 2002/210/WPZiB.
5. EUPM jest autonomiczna w wykonywaniu swoich funkcji na mocy niniejszej Umowy.
6. Strona Przyjmująca dostarczy EUPM wszelkich informacji i rozwinie pełną współpracę, niezbędną dla realizacji celów EUPM. Strona Przyjmująca może mianować oficera łącznikowego policji w EUPM.
Artykuł 2

Skład

1. W skład EUPM wchodzi przewodniczący Misji / komisarz policji i inni członkowie EUPM.


2. Przewodniczący Misji / komisarz policji EUPM jest mianowany przez Radę Unii Europejskiej. Inni członkowie EUPM są powoływani przez przewodniczącego Misji.
3. W skład innych członków EUPM wchodzą:
a) funkcjonariusze policji, delegowani przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. Państwa niebędące członkami UE mogą także powoływać funkcjonariuszy policji w EUPM, i w ten sposób mogą zostać Wysyłającymi Stronami, wraz z Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi;
b) międzynarodowy personel cywilny, delegowany przez Wysyłające Strony, lub rekrutowany w razie potrzeby przez EUPM;
c) personel rekrutowany na miejscu, który może być w razie potrzeby zatrudniany przez EUPM. Na wniosek przewodniczącego Misji / komisarza policji, Strona Przyjmująca ułatwia rekrutację przez EUPM wykwalifikowanego miejscowego personelu.
4. Liczbę członków EUPM ustala przewodniczący Misji / komisarz policji.
Artykuł 3

Zakres odpowiedzialności

1. Za działania EUPM w Bośni i Hercegowinie ponosi odpowiedzialność przewodniczący Misji / komisarz policji, który kieruje EUPM i zajmuje się bieżącym zarządzaniem.


2. Przewodniczący Misji / komisarz policji podlega sekretarzowi generalnemu / wysokiemu przedstawicielowi do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (SG/HR) za pośrednictwem Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (EUSR) w Bośni i Hercegowinie.
3. Przewodniczący Misji / komisarz policji udziela Stronie Przyjmującej regularnych informacji odnośnie działalności EUPM.
Artykuł 4

Status

1. EUPM przyznaje się status równoważny statusowi misji dyplomatycznej.


2. Kwatera główna w Sarajewie, inne biura i wszystkie środki transportu EUPM są nietykalne.
3. Personelowi EUPM przyznaje się wszystkie przywileje i immunitety równoważne przywilejom i immunitetom przyznawanym przedstawicielom dyplomatycznym na mocy Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku, zgodnie z którą Państwa Członkowskie UE i inne Wysyłające Strony mają pierwszeństwo jurysdykcji. Przywileje i immunitety te są przyznawane personelowi EUPM podczas misji i po jej zakończeniu, w odniesieniu do działań urzędowych podjętych podczas wykonywania misji.
4. Personel administracyjny i techniczny EUPM korzysta ze statusu równoważnego do statusu, z którego korzysta personel administracyjny i techniczny Wysyłających Stron zatrudniony w ambasadach, zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych. Przywileje i immunitety te są przyznawane personelowi administracyjnemu i technicznemu EUPM podczas misji i po jej zakończeniu, w odniesieniu do działań urzędowych podjętych podczas wykonywania misji.
5. Personel pomocniczy zatrudniony na miejscu przez EUPM korzysta ze statusu równoważnego do statusu, z którego korzysta personel pomocniczy zatrudniony w miejscowych ambasadach, zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych.
6. Strona Przyjmująca ułatwia wszystkie wjazdy i wyjazdy przewodniczącego Misji / komisarza policji i członków EUPM na i z terytorium Bośni i Hercegowiny. EUPM dostarcza Stronie Przyjmującej listę członków EUPM i zawiadamia z wyprzedzeniem Stronę Przyjmującą o pierwszym przybyciu i ostatnim wyjeździe personelu EUPM.
7. Strona Przyjmująca uznaje prawo Wysyłających Stron i EUPM do bezcłowego i wolnego od innych ograniczeń przywozu sprzętu, prowiantu, zaopatrzenia i innych niezbędnych towarów wyłącznie do użytku służbowego EUPM. Strona Przyjmująca uznaje też ich prawo do nabywania tych produktów na terytorium Strony Przyjmującej oraz do wywozu lub dysponowania w inny sposób tym sprzętem, prowiantem, zaopatrzeniem i innymi nabytymi w ten sposób lub przywiezionymi towarami.
8. Strona Przyjmująca uznaje też prawo personelu EUPM oraz personelu administracyjnego i technicznego EUPM do nabywania i/lub bezcłowego i wolnego od innych ograniczeń przywozu produktów na własny użytek i do wywozu tych produktów.
Artykuł 5

Broń i strój

1. Członkowie EUPM nie noszą broni.


2. Członkowie EUPM mogą nosić mundur narodowy lub strój cywilny, z wyraźnym znaczkiem identyfikacyjnym EUPM. Członkowie EUPM posiadają paszport krajowy oraz identyfikator służbowy EUPM.
Artykuł 6

Działania

1. Strona Przyjmująca podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa i zabezpieczenia EUPM oraz jej członków. Wszelkie postanowienia szczególne, proponowane przez Stronę Przyjmującą, uzgadniane są z przewodniczącym Misji / komisarzem policji przed ich stosowaniem.


2. Członkowie EUPM nie podejmują żadnych działań ani działalności niezgodnej z bezstronnym charakterem pełnionych przez nich obowiązków.
3. EUPM oraz jej członkowie korzystają, wraz ze swoimi środkami transportu i sprzętem, ze swobodnego przepływu, niezbędnego dla pełnienia mandatu Misji.
4. Podczas wykonywania działań przez członków EUPM, może im towarzyszyć tłumacz oraz, na życzenie EUPM, urzędnik eskortujący, wyznaczony przez Stronę Przyjmującą.
5. EUPM może wywiesić na swojej kwaterze głównej w Sarajewie flagę Unii Europejskiej, zgodnie z decyzją przewodniczącego Misji / komisarza policji.
6. Pojazdy i inne środki transportu EUPM będą posiadać wyraźne znaki identyfikacyjne Misji, o czym będą powiadomione właściwe władze.
Artykuł 7
Podróże i transport
1. Pojazdy i inne środki transportu EUPM nie podlegają obowiązkowej rejestracji ani konieczności ubiegania się o zezwolenie, wszystkie pojazdy są ubezpieczone od odpowiedzialności wobec osób trzecich.
2. EUPM może korzystać z dróg, mostów, kanałów i innych dróg wodnych, urządzeń portowych i lotnisk bez ponoszenia należności, opłat i innych obciążeń za przejazd.
3. Strona Przyjmująca ułatwia EUPM użytkowanie własnych pojazdów i innych środków transportu.
Artykuł 8

Łączność

1. EUPM oraz jej członkowie mają dostęp, po najniższym koszcie, do właściwych urządzeń telekomunikacyjnych Strony Przyjmującej lub będących pod kontrolą Strony Przyjmującej do celów związanych z wykonywaniem swojej działalności, w tym do komunikowania się z przedstawicielami dyplomatycznymi i konsularnymi Wysyłających Stron.


2. EUPM oraz jej członkowie korzystają z prawa do nieograniczonego korzystania z własnych środków łączności radiowej (w tym łączność satelitarna, ruchoma i radia podręczne), z telefonów, telegrafów, telefaksów lub wszelkich innych środków. Strona Przyjmująca informuje po podpisaniu niniejszej Umowy o częstotliwościach, na których mogą pracować aparaty radiowe.
Artykuł 9

Zakwaterowanie i uzgodnienia praktyczne

1. Rząd Bośni i Hercegowiny wyraża zgodę na udzielenie pomocy EUPM, na jej wniosek, w poszukiwaniu odpowiednich biur i kwater.


2. Tam, gdzie sytuacja tego wymaga, Uczestniczące Strony dokonują innych uzgodnień dotyczących przywilejów i immunitetów oraz uzgodnień praktycznych, w tym odnośnie pilnej pomocy medycznej, ewakuacji w razie zagrożenia, desygnowania urzędowych przedstawicieli jako punktów kontaktowych oraz dokumentów wymaganych w podróży.
Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu. Zostaje ona zawarta na okres trwania mandatu EUPM.


Sporządzono w Sarajewie, dnia 4 października 2002 roku, w języku angielskim, w czterech egzemplarzach.
W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Bośni i Hercegowiny


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość