Strona główna

Umowa nr …/ST/2013/weti na udział w przemysłowym projekcie grupowym/ projekcie dyplomowym wraz z przeniesieniem praw do wyników projektu


Pobieranie 22.13 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.13 Kb.

UMOWA NR …/ST/2013/WETI

NA UDZIAŁ W PRZEMYSŁOWYM PROJEKCIE GRUPOWYM/ PROJEKCIE DYPLOMOWYM

WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW DO WYNIKÓW PROJEKTU


zawarta w dniu ................................. w Gdańsku pomiędzyImię i Nazwisko


zamieszkałym w .......................... (województwo ….., powiat …….),

przy ul. ..................................... ,

urodzonym w dniu ………………….. w ………………………..,

legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................,

PESEL …………………….

NIP1 ………………………..

będącym studentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechniki Gdańskiej, numer albumu …………………..

zwanym dalej „Studentem”
a
Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Goczyłę, prof. nadzw. PG

Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI),

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora,

zwaną dalej „Politechniką”


o treści następującej:
§ 1


 1. Politechnika kieruje Studenta do realizacji przemysłowego projektu grupowego/ projektu dyplomowego o temacie „ ...................................................zwanego dalej „Projektem” w ramach praktyki przemysłowej w terminie od .............................do .........................* , a Student zobowiązuje się do realizacji tego Projektu.

 2. Dziekan WETI ustanawia pełnomocnika do spraw realizacji Umowy w osobie z następującym zakresem uprawnień:

  1. nadzorowanie Projektu jako Opiekun Projektu,

  2. nadzorowanie praktyki przemysłowej jako Opiekun Praktyki*,

  3. przyjęcie wyniku Projektu za protokołem odbioru od Studenta ze skutkiem określonym w §2 ust. 2, 3, 4,5 i 6 niniejszej umowy.

 3. Politechnika nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości realizacji Projektu z przyczyn niezależnych od Politechniki.

§ 2 1. Student zobowiązuje się do:

  1. osobistego wykonania powierzonych zadań;

  2. przestrzegania Regulaminu Praktyk*;

  3. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych w ramach Projektu w formie ustnej, pisemnej lub utrwalonych w inny sposób.
 1. Z chwilą przyjęcia Wyników Projektu przez Politechnikę na podstawie protokołu odbioru Student przenosi nieodpłatnie na Politechnikę wszelkie przysługujące mu prawa własności intelektualnej do dóbr intelektualnych wytworzonych w wyniku realizacji Projektu, zwanych dalej łącznie „Wynikami Projektu” bądź „Wynikami”, w tym szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa do know-how, prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, itd., o ile dane dobro intelektualne jest przedmiotem danej kategorii praw ).

 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Wyników, stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego, następuje na następujących polach eksploatacji: 1. w przypadku utworu niebędącego programem komputerowym

 1. zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu- wytwarzanie dowolną techniką, egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 1. w przypadku utworu będącego programem komputerowym
 1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

 2. tłumaczenia, przystosowywania , zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;

 3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. 1. Student przenosi na Politechnikę nieodpłatnie również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego wobec Wyników - będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego - na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 3 a) i b) powyżej.
 1. Student zobowiązuje się do niewykonywania wobec nabywcy przedmiotowych praw własności intelektualnej do Wyników, jak również w stosunku do osób trzecich, przysługujących mu jako twórcy praw osobistych do Wyników, w tym w szczególności do niewykonywania autorskich praw osobistych.
 1. Politechnika nabywa również prawo do rozwijania Wyników, opracowywania ich, wprowadzania do nich zmian i poprawek, wykorzystywania w całości lub w części do dowolnych potrzeb itd.

§ 3 1. W przypadku uzyskania przez Politechnikę dochodu z tytułu korzystania z Wyników, Studentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w prawach do Wyników zgodnie z zasadami wskazanymi w §4 Regulaminu realizacji przez Wydział ETI projektów z udziałem studentów.
 1. Student oświadcza, że jego udział w Wynikach Projektu jest równy z innymi współtwórcami. W przypadku zmiany udziału zostanie to określone pisemnie w trakcie przyjęcia Wyników przez Politechnikę.

§ 4 1. Wynagrodzenie określone zgodnie z § 3 ust. 1 winno być przesłane przez Politechnikę na rachunek bankowy: ……………………………………….
 1. Student oświadcza, że właściwy dla jego miejsca zamieszkania jest:
  , ,
 1. [wariant A] Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochody (PIT 11) winna być przesłana na adres zamieszkania.
 1. [wariant B] Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochody (PIT 11) winna być przesłana na adres korespondencyjny: ………………………………….
 1. Zmiany danych określonych w powyższych ustępach zostaną określone poprzez aneks do niniejszej umowy.

§ 5 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonane za zgodą obu Stron na piśmie pod rygorem nieważności.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy :

- kodeksu cywilnego,

- ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- ustawy Prawo własności przemysłowej.


 1. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

........................................................ ..........................................................

Student Politechnika*niepotrzebne skreślić

1 NIP należy podać tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość